ІВАНЕНКО О. І

Сортировать по умолчанию названию
 • МОДЕРНІЗАЦІЯ КОЖУХОТРУБНОГО ТЕПЛООБМІННИКА ВІДДІЛЕНЯ ВИРОБНИЦТВА ОЦТОВОЇ КИСЛОТИ

  Оцтова кислота-органічна сполука, одноосновна карбонова кислота складу CH3COOH. За звичайних умов є безбарвною рідиною із різким запахом. Оцтова кислота-це один з базових продуктів органічного синтезу. Її застосування досить різноманітне. У хімічній промисловості з неї виробляють різні барвники,пластичні маси,лікарські речовини,штучне волокно та багато іншого. Кислота має широке застосування як розчинник. У харчовій промисловості застосовується як консервант , регулятор кислотності 1. Технологічна схема зображена на рисунку 1 2. Розчини каталізатора і ацетальдегіду оцтової кислоти подаються у змішувачі 1 і 2 до окиснювальної колони 3. Паро-газова суміш виводиться з колони 3 через бризговловлювач 4 і надходить в конденсатор 5, охолоджуваний розсолом, з нього в сепаратор 6. Для запобігання можливості вибуху парогазова суміш розбавляється азотом, який подається в бризговловлювач 4. Рідка оцтова кислота, що виходить з бризговловлювача колони 3, ділиться на два потоки. Менший з них направляється в змішувачі 1 і 2 для приготування розчинів каталізатора й ацетальдегіду, а більший надходить на бак 7. Суміш етанова кислота-вода з бака 7 подається на нагрів до теплообмінника 8. Після нагрівання суміш метанол-бензол подається до ректифікаційної колони 9. Далі пари етанової кислоти з ректифікаційної колони 9 потрапляють в міжтрубний простір конденсатора 11. Пара, що не сконденсувала направляється назад до ректифікаційної колони. Сконденсована етанова кислота потрапляє до повітряної холодильної установки 12, після чого подається в бак для зберігання 13. Парогенератор 10 розташований за ректифікаційною колоною, вода з невеликою частиною етанової кислоти, що вийшли з нижньої частини випаровується та потрапляє на рециркуляцію ректифікаційну колону. Мета конструкції кожухотрубного теплообмінника базується на підвищенні інтенсивності теплообміну шляхом використання багатошарових трубок виконаних з міді, на поверхні яких нанесено корозійно-стійкий метал.

  Переглянути
 • МОДЕРНІЗАЦІЯ КОЖУХОТРУБНОГО ТЕПЛООБМІННИКА ЛІНІЇ ВИРОБНИЦТВА ОЦТОВОЇ КИСЛОТИ

  Оцтова кислота — один з базових продуктів промислового органічного синтезу. Більш ніж 65% світового виробництва оцтової кислоти йде на виготовлення полімерів, похідних целюлози та вінілацетату. Полівінілацетат є основою багатьох ґрунтівних покриттів та фарб. З ацетатної целюлози виготовляють ацетатне волокно. Оцтова кислота та її естери важливі промислові розчинники та екстрагенти [1]. В сучасних умовах розвитку промисловості все більш постає потреба у високоякісних теплообмінних установках, що в свою чергу тягне за собою необхідність у впровадженні нових або модернізації вже існуючих технологій у сфері теплообміну. Теплообмінник – це пристрій, в якому тепло передається від гарячого теплоносія до холодного. Конструкція кожухотрубного теплообмінника, що пропонується, призначена для підвищення інтенсивності теплообміну, при якому теплоносій поступає в ролі холодильного середовища і теплота передається через стінку [2] . Недоліком відомих теплообмінників є недостатньо висока ефективність його роботи через невисоку інтенсивність теплопередачі. В основу корисної моделі покладено завдання підвищення ефективності роботи кожухотрубного теплообмінника, за допомогою удосконалення конструкції трубок, шляхом використання багатошарових трубок виконаних з міді на поверхні яких нанесено корозійно-стійкий метал, що дозволить запобігти процесу корозії та підвищити коефіцієнт теплопередачі, а відповідно підвищується й ефективність роботи труби теплообмінника. Поставлене завдання досягається тим, що в трубну решітку теплообмінника, встановлюються багатошарові трубки, які виготовляються шляхом нанесення покриття корозійно-стійкого металу. Запропонована конструкція кожухотрубного теплообмінника забезпечує збільшення коефіцієнта теплопередачі.

  Переглянути
 • Очищення стічних вод від барвників магнетно-сорбційним методом

  Наведено результати досліджень ефективності видалення барвників дисперсними магнетними частинками залежно від співвідношення концентрацій іонів Fe(ІІ)/Fe(ІІІ) у магнетиті. Визначено залежність сорбційної здатності магнетиту від його концентрації в розчині. Досліджено залежність сорбційних характеристик магнетиту від концентрації барвників. Доведено, що для різних класів барвників умови сорбції їх на магнетиті дещо відрізняються, що пов’язано з різними властивостями барвників та їхньою будовою.

  The results of studies on dyes extraction efficiency with the usage of dispersive magnetic particles depending on the ratio of Fe(ІІ)/Fe(ІІІ) ions in magnetite are presented. The depending are of the sorption capacity of the magnetite on its concentration in solution has been determined. The affect of a dye concentration on sorption properties of magnetite has been studied. It has been proved, that sorption conditions for various classes of dyes on magnetite are somewhat different, that can be explained by different properties of dyes.

  Переглянути
 • ОЦІНКА ВПЛИВУ ІОНІВ ТВЕРДОСТІ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ ВІД ІОНІВ МІДІ

  Вивчено сорбцію іонів міді та йонів твердості на сильнокислотному КУ-2-8 і слабокислотному Lewatit TP-207 катіонітах за динамічних і статичних умов. Показано, що слабокислотний катіоніт має обмінну ємність за іонами міді на рівні сильнокислотного катіоніту. Установлено, що за динамічних умов під час сорбування йонів міді у присутності йонів жорсткості обмінна ємність іонітів за йонами міді зменшується. При цьому більше зниження помічене для сильнокислотного катіоніту та йонів кальцію. За невисоких концентрацій іонів міді іони кальцію менше знижують ємність сильнокислотного катіоніту за іонами міді порівняно із слабокислотним, а за концентрацій понад 100 мг/дм3 більш селективним є слабокислотний катіоніт. Установлено, що сильнокислотний катіоніт ефективно регенерується розчинами хлориду й сульфату натрію, а слабокислотний – соляної кислоти.

  The sorbtion processes of copper ions and hardness ions are studied on strong-acid kationite KY-2-8 and low-acid kationite Lewatit TP-207 in dynamic and statistic conditions. It was shown, that low-acid kationit has an exchange capacity toe copper ions of at the level similar to strong-acid kationite. It is determined that in dynamic conditions the sorption of copper ions is declined in presence of hardness ions. Greater decline is observed in case of strong-acid kationite compared to low-acid one; calcium ions reduce exchange capacity to larger extent compared to magnesium ions. As derived from the sorption isotherms, at the low concentrations of copper ions, calcium ions reduce the capacity of strong-acid kationite to copper ions to less extent compared to low-acid one, but at concentration of copper >100 mg/dm3 low-acid kationite is more selective.

  The regeneration processes of kationites are studied and it is shown that strong-acid kationite is effectively regenerated by solutions of sodium chloride and sodium sulfate, while low-acid kationit – by muriatic acid solutions.

  Переглянути