ІВАЧКІН Я. О

Сортировать по умолчанию названию
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРМОДИНАМІЧНОГО КРИТЕРІЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ МОДЕРНІЗОВАНОГО ГРАФІТОВОГО ТЕПЛООБМІННИКА

  Були проведені теоретичні та експериментальні дослідження на лабораторному стенді, що має такі основні параметри: 2-х блочний графітовий теплообмінник з усередненою поверхнею те- плопередачі 0,9 м², (96 вертикальних каналів діаметром 9 мм, та 126 горизонтальних – діаметром 6мм, що утворюють 1 та 4 ходи відповідно). Теплоносії: холодна та гаряча вода, початкові темпе- ратури яких 18º С та 55ºС. Як критерій оптимальності був використаний критерій Кирпичова, що є відношенням двох видів енергії: тепла, переданого через поверхню нагріву і роботи, що витрачається на подолання опору руху, або, що теж саме, відношення теплового потоку до витраченої потужності: N Q Е = де Q − тепловий потік (Вт); N − потужність, що витрачається на подолання гідравлічних опорів (Вт). З метою отримання експериментальних даних та виконання розрахунків на їх основі була модернізована лабораторна установка. Застосовані зразкові манометри для виміру втрат тиску те- плоносіїв; ротаметри замінені витратомірами, що дозволили провести експерименти в широкому діапазоні чисел ( Re від ламінарного режиму до турбулентного, = 11000Re ). Замір температур здійснювався термопарами, сигнал від яких подавався на вхід аналого- цифрового перетворювача. Програмним шляхом було розраховано критерій E і визначено його оптимальне значення в межах застосованих інтервалів температур (15÷60 ºС) витрат теплоносіїв (до 12 м³/год). Програмне забезпечення реалізує виведення результатів в реальному часі за раху- нок подачі відповідної інформації в реєструючий пристрій(в компютері використовувалась SCADA системи LabView) . Попередні данні експериментів дозволяють зробити висновки про існування максимумів на кривій залежностіQ від . N Розроблений метод може бути використаний для визначення оптимального значення вели- чини поверхні теплообмінників, що проектуються. Для вдосконалення застосованої методики визначення термодинамічного критерія оптима- льності роботи теплообмінного обладнання слід застосувати вимір витрати теплоносіїв та витрат гідравлічного тиску з застосуванням відповідних датчиків, що забезпечать безперервний вимір цих параметрів за вище розглянутою методикою.

  Переглянути
 • Експериментальне дослідження ефективності роботи блочного графітового теплообмінника

  Досліджено теплообмін і гідродинаміку в блочному графітовому теплообміннику з метою вибору оптимального режиму його роботи.

  The work carried out pilot studies to select the optimal heat transfer and hydrodynamic mode of graphite block heat exchanger.

  Переглянути