Аксьонов І. О

Сортировать по умолчанию названию
 • ПРЕС З ПОДОВЖЕНОЮ ЗОНОЮ ПРЕСУВАННЯ

  Останнім часом все більше уваги приділяється підвищенню роботи пресової частини. Це пояснюється як постійним зростанням вартості енергії, так і все більшим використання у виробництві паперу і картону напівфабрикатів високого виходу і макулатури. При виробництві переважної кількості паперової продукції одним із шляхів підвищення сухості після преса є збільшення тривалості пресування [1]. Початково для цієї цілі використовували преси з валами великого діаметра. Але недоліками таких пресів є велика маса валів, що потребує додаткових затрат на створення потужних стійких фундаментів та ускладнює транспортування і заміну валів. Значно ефективнішими є преса з подовженою зоною пресування башмачного типу, що зображено на рисунку 1. Прес складається з верхнього приводного вала 1 і нижнього притиснутого до верхнього валу опорного башмака 6. Між валом і башмаком, поверхня якого оброблена відповідною кривизною, рухається безкінечна стрічка 5. Пресування здійснюється між двох сукон 2 і 4. Притискання башмака до верхнього вала здійснюється за допомогою гідроциліндрів. Для зменшення тертя між башмаком і стрічкою подається мастильна рідина. При ширині башмака 250мм середній тиск в зоні пресування досягає 4 МПа, а лінійний – 1000 кН/м [2]. Завдяки збільшенню довжини зони пресування профіль тиску по ширині зони пресування складається із двох плоских ділянок, при цьому тиск після середини зони пресування вище, ніж до середини [2]. Це сприяє запобіганню роздавлювання паперового полотна. Швидкий спад тиску на виході із зони пресування зменшує зворотне зволоження паперового полотна. Преса з подовженою зоною пресування мають значні переваги в порівнянні зі звичайними пресами такі як: зменшення металоємності та габаритів конструкції; збільшення сухості та якості паперового полотна після пресу та, як наслідок, зменшення енерговитрат на процес сушіння. Тому їх впровадження є доцільним.

  Переглянути
 • МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРЕСУВАННЯ В БАШМАЧНОМУ ПРЕСІ

  Метою даної роботи є встановлення кінетичних закономірностей процесу пресування та основних технологічних параметрів башмачного пресу, які необхідні для подальшої розробки методик розрахунку башмачного преса. Башмачний прес являє собою прес із поперечною фільтрацією води в сукні.В пресах такого типу волога в результаті дії градієнту тиску переміщується із паперового полотна в сукно, проходить сукно і виноситься сукном із захвату. В результаті процесів фільтрації та деформації в паперовому полотні створюється два потоки відпресованої води – фільтраційний потік і деформаційний потік які описують рівнянням Дарсі-Герсеванова [1]: Диференціюючи рівняння Дарсі-Герсеванова і підставляючи в рівняння нерозривності, а також враховуючи зміну пористості отримаємо залежність зміни напору в часі:Чисельне інтегрування рівняння (4) з умовами однозначності (5) дозволяє отримати функцію . Диференціювання функції по товщині флютингу дає функцію залежності градієнту напору від тиску. Визначивши градієнт тиску, можна розрахувати кількість води, що видаляється з флютингу, користуючись рівнянням Дарсі:Інтегруючи рівняння (6) визначаємо кількість води, що видаляється із паперу на 1 м2 паперу.

  Переглянути
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ПРЕСУВАННЯ ФЛЮТИНГУ

  Одним зі шляхів підвищення сухості паперового полотна після пресової частини є використання башмачних пресів. Сухість паперового полотна після такого преса становить 45…55%. В башмачних пресах з поперечною фільтрацією волога під дією градієнту гідравлічного тиску переходить з паперового полотна в сукно, проходить сукно в поперечному напрямку та виходить з нього в глухі отвори або жолобки вала преса. Наслідком цього є два потоки відпресованої води – фільтраційний та деформаційний, які описуються рівнянням Дарсі – Герсеванова [1]: де – загальна швидкість фільтрації, м/с; – пористість; – швидкість стискання паперового полотна, м/с; – коефіцієнт фільтрації, м/с; – напір, м; – товщина паперу, м. Рівняння Дарсі-Герсеванова разом з рівнянням нерозривності описує процеси, що відбуваються в папері та сукні при проходженні в захваті преса. Враховуючи зміну пористості, отримано:Диференціювання інтегральної функції рівняння (2), отриманої при граничних умовах , дозволяє визначити градієнт тиску в захваті:Розв’язанням математичної моделі (рис. 1) встановлено, що максимальна швидкість зневоднення паперу відбувається в першому періоді, в другому періоді швидкість зменшується, в третьому періоді швидкість постійна і мінімальна по величині. Збільшення тиску в захваті призводить до збільшення швидкості в першому періоді, в другому і третьому періодах швидкості зневоднення збільшується незначно.

  Переглянути