БОЖЕНКО М. Ф

Сортировать по умолчанию названию
 • Енергозбереження на паперо- і картоноробних підприємствах

  Наведені результати розрахунків енергетичної та економічної ефективності додаткового утеплення зовнішніх стін промислових будівель й заміни заповнень світлових отворів. Запропоновано використовувати теплоту димових газів парових котлів для нагрівання сирої  та хімічно підготовленої води в котельнях. Визначено економічні показники утилізації теплоти вентиляційних викидів і конденсату сушильної частини папероробної машини.

  Переглянути
 • Очищення води від іонів міді нанопорошками алмазу

  Досліджено адсорбцію йонів міді (II) нанопорошками алмазу детонаційного синтезу. Виготовлено фільтрувальний матеріал із використанням цих порошків. Доведено можливість його використання для очищення води від іонів важких металів.

  The adsorption of copper ions (II) with nanopowder of detonation synthesis was investigated. Filter media using such powder was made. The possibility of its application for heavy metals removal from water was considered.

  Переглянути
 • Порівняльні характеристики обпалення алюмінієвих електролізерів

  Наведено результати досліджень температурно-теплових полів і режимних параметрів обпалення алюмінієвих електролізерів джоулевою теплотою (на металі та опорі). Порівняно одержані характеристики. Установлено, що найкращих результатів можна досягти під час полуменевого обпалення в промисловій установці HOTWORK.

  The researches results of the temperature-thermal fields and operating kilning parameters of aluminum electrolyzes by Joule heat (on a metal and resistance) and flame kilning method by burning the liquid fuel in the roaster plants are bellowed. Comparison of the characteristic was done. It is set that using flame kilning in the industrial plant HOTWORK are gotten the best indexes.

  Переглянути
 • Флотаційне очищення води від радіоізотопів цезію-137 поліамінофероціанідними комплексами

  Досліджено процеси очищення води від ізотопів цезію-137 методами напірної та електрофлотації. Установлено, що застосування поліамінофероціанідних комплексів ефективно дезактивує низькоактивні розчинів, що містять радіоізотопи цезію-137. Показано, що досить високого ступеня очищення можна досягти за незначних концентрацій реагентів.

  The processes of water treatment from the isotopes of cesium-137 by a method of pressure and electroflotations are investigated. It is set that while using the polycation ferrocyanide complexes the effective decontamination of low active solutions that contains the isotopes of cesium-137 are taken place. It can be seen that the highly enough degree of cleaning can be attained at the low concentrations of the reagents.

  Переглянути
 • Очищення води від іонів міді сорбентами з магнітними властивостями

  Вивчено сорбцію йонів міді з води на магнетиті, синтезованому за співвідношень Fe2+/Fe3+ від 0,5 до 2,0 з використання сульфіду натрію й тіосемікарбазиду як модифікаторів. Показано, що ефективність вилучення іонів міді залежить від концентрації розчину, дози й способу синтезу магнетиту. Установлено, що адсорбційна ємність магнетиту зростає із зростанням вмісту Fe2+ у магнетиті й у разі його модифікування сульфідом натрію.

  Sorption of copper ions from water on magnetite synthesised at Fe2+/Fe3+ ratio 0,52,0 using sodium sulphide and tiosemicarbazide as modifying reagents was studied. It was shown, that efficiency of copper ions withdrawal depends on solutions concentration, a dose and the way of magnetite synthesis. It was established that adsorptive capacity of magnetite grows with Fe2+ content increase in magnetite and at its modifying with sodium sulphide.

  Переглянути
 • Температурні поля подини та енергетична ефективність полуменевого обпалення алюмінієвих електролізерів великої потужності

  Наведені результати узагальнення досліджень полуменевого обпалення електролізерів великої потужності з використанням промислових обпалювальних установок Hotwork стосовно середніх за об’ємом температур подини та швидкостей змінення цих температур. Запропоноване безрозмірне рівняння для визначення середньої температури подини для будь-якого проміжку часу від початку обпалення за фіксованих витраті палива й температурі поверхні подини. Визначені показники енергетичної ефективності полуменевого обпалення електролізерів на рідкому паливі.

  Переглянути
 • Одержання та застосування сорбентів із магнетними властивостями для вилучення іонів важких металів із води

  Вивчено процеси сорбції іонів важких металів у водному середовищі на феритних сорбентах. Визначено вплив терміну зберігання й способу модифікування магнетиту на його сорбційні властивості. Установлено, що всі форми магнетиту забезпечують краще вилучення йонів важких металів із водопровідної води порівняно з дистильованою. Установлено також, що магнетит зі співвідношенням Fe2+:Fe3+ = 2:1 та його модифіковані форми є більш ефективними сорбентами порівняно з магнетитом Fe2+:Fe3+ = 1:2, і забезпечують глибоке або повне вилучення йонів важких металів із води.

  Processes of heavy metal ions sorption from aquatic environment on ferrite sorbents were studied. Influence of storage period and method of modifying of magnetite on its sorption properties was defined. It was shown, that all of magnetite forms provide better stripping of heavy metal ions from the tap water in comparison with distilled water. It was ascertained also that magnetite with ratio Fe2+:Fe3+ = 2:1 and its modified forms are more effective sorbents as compared with magnetite were Fe2+:Fe3+ ratio is 1:2, and provide fine or absolute removing of heavy metal ions from water.

  Переглянути