БОНДАРЕНКО С. Г

Сортировать по умолчанию названию
 • УСТАНОВКА ТЕРМООБРОБКИ ВСПУЧЕНОГО ГРАФІТУ З РОЗРОБКОЮ ПЕЧІ КИПЛЯЧОГО ШАРУ, ТЕПЛООБМІННИКА ТА ГАЗОВОЇ ГОРІЛКИ

  Метою роботи є проектування установки для виробництва терморозщепленого графіту. Запропонована установка дозволить випускати високоякісний сорбент, що знаходить широке застосування для ліквідації екологічних катастроф при розливах нафтопродуктів. В проекті розроблено піч киплячого шару для термообробки графіту, газову горілку та теплообмінник. Виконані теплові, конструктивні розрахунки всіх апаратів. Розраховано на міцність обичайку теплообмінника, кришку, опору трубну решітку, підібрано та обґрунтовано фланцеве з'єднання. Обґрунтовано внесення замін в технологічну лінію виробництва терморозщепленого графіту, що пов'язано з застосуванням теплообмінника для використання тепла високотемпературних відхідних газів. Розрахунковий економічний ефект від запропонованої модернізації складає 86034грн. на рік. Проведено патентний пошук та встановлено, що конструкція теплообмінника є патентно здатною. Проведено аналіз шкідливих та небезпечних виробничих факторів (Т= 1000°С), що можуть виникнути при роботі установки та виконані відповідні розрахунки щодо забезпечення вимог охорони праці. Розроблено та обґрунтовано схему автоматизації керування установки. Розроблено технологію виготовлення кришки та пристрій для її фрезерування. Виконанні креслення принципової схеми установки, схеми автоматичного регулювання, пристрої для фрезерування, теплообмінника печі, газової горілки, корпусу теплообмінника, камери, опори, корпусу печі, шибера, корпуса шибера, лопаті шибера, коліна, фільтра, форсунки газової, корпуса пальника, повітряної камери. За результатами роботи здана до друку стаття в журнал «Экотехнологии и ресурсосбережения».

  Переглянути
 • УСТАНОВКА СИНТЕЗУ АМІАКУ З РОЗРОБКОЮ РЕАКТОРА

  Метою роботи є проектування установки для виробництва аміаку. Запропонована установка дозволить випускати аміак який може використовуватись як складова для азотних добрив або компонент для виробництва азотної кислоти. В проекті розроблено реактор, теплообмінник та котел-утилізатор. Виконано параметричні розрахунки реактора, котла-утилізатора та теплообмінника. Розраховано на міцність корпус реактора, обичайку, кришку, опору, трубну решітку, підібрано та обґрунтовано фланцеве з'єднання. Обґрунтовано модернізацію установки шляхом заміни кованого корпусу реактора на рулонований та заміну каталізатора. Внаслідок цього збільшилась продуктивність установки на 3% при одночасному зменшенні металоємності на 21%. Розрахунковий економічний ефект становить 509 тис. грн. на рік. Проведено патентний пошук та встановлено, що конструкція реактора с патентноздатною. Проведено аналіз шкідливих та небезпечних виробничих факторів, що можуть виникнути при роботі лінії та виконано відповідні розрахунки щодо забезпечення вимог охорони праці. Розроблено та обґрунтовано схему автоматизованого керування лінією. Розроблено технологію виготовлення кришки та пристрій для свердління отворів. Виконано креслення принципової схеми установки, схема автоматичного регулювання, реактор, корпус, насадка, теплообмінник реактора, теплообмінник, корпус, котел-утилізатор.

  Переглянути
 • Управление процессом плазменной переработки твердых органических отходов

  Розглянуто технологічний процес високотемпературної пароплазмової газифікації небезпечних і шкідливих відходів. Сформульовано основні вимоги до пароплазмової установки, необхідні для забезпечення стабільності процесу переробки органічних відходів. Визначено статичні й динамічні характеристики електричної дуги, проаналізовано стійкість перехідних процесів у системі електроживлення плазмотронів, що дозволило визначити алгоритм роботи джерела електроживлення. На підставі технологічного регламенту пароплазмової переробки відходів запропоновано алгоритм керування установкою, що забезпечує досягнення оптимальних значень параметрів процесу. Розроблено SCADA-систему, що здійснює оброблення даних і керування процесами технологічної схеми пароплазмового перероблення відходів.

  Technological process of high-temperature steam plasma gasification of dangerous and harmful wastes is considered. The basic requirements to the steam plasma installation that are necessary for stability assurance of the process of organic wastes treatment are formulated. The static and dynamic characteristics of an electric arc was obtained and the analysis of transients process stability in the system of power supply plasmatron are described, that has allowed to define algorithm of the power supplies work. On the basis of the production schedules of steam plasma treatment of wastes the algorithm of control by the installation, that allow guarantee of optimum values of parameters of process is offered. The SCADA-system which is carrying out data processing and control by processes of the technological scheme of steam plasma treatment of waste is developed.

  Переглянути
 • Навчальна система побудови стратегій керування на базі мікропроцесорної техніки

  Розроблено навчальну мікропроцесорну систему керування технологічним об’єктом на базі контролера С200 фірми Honeywell. Як об’єкт керування використано проточну ємкість із двома вхідними і одним вихідним потоками рідини. Для цієї ємкості розроблено математичну модель у вигляді системи нелінійних рівнянь стану та алгебраїчних рівнянь виходу. Систему керування сконфігуровано з використанням системи Experіon PKS фірми Honeywell.

  Переглянути
 • ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА РАСТВОРЕНИЯ БИХРОМАТА КАЛИЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ТЕРМОРАСШИРЕННОГО ГРАФИТА

  Разработана математическая модель растворения кристаллического бихромата калия в концентрированной серной кислоте для аппаратов периодического действия при использовании быстроходных перемешивающих устройств. Модель дополнена зависимостями, отражающими изменение параметров перемешиваемой среды от температуры. В качестве критерия оптимальности выбран интегральный критерий, характеризующий работу, выполненную перемешивающим устройством при проведении процесса растворения. Диапазоны варьирования управляющих параметров выбраны на основании эксплуатационных и технологических требований к оборудованию и режимам проведения процесса перемешивания. Реализован программный модуль для расчета процесса растворения. В результате решения задачи оптимизации определены оптимальные условия проведения процесса растворения.

  Переглянути