ВОЗНЮК Т. А.

Сортировать по умолчанию названию
 • ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ ГОФРОВАНИХ ПОЛІМЕРНИХ ТРУБ

  З кожним днем використання гофрованих полімерних труб (ГПТ) набуває все більшого поширення. Це пов’язано з низкою їх переваг у порівняні зі сталевими, чавунними та залізобетонними трубами: менша вага при тому ж гідравлічному опорі і тиску, підвищена гнучкість, що дозволяє обходитися без додаткових фітингів, підвищений опір тиску ґрунту, здатність протистояти неочікуваним осіданням та зсувам ґрунту або несучих конструкцій без тріщин і розривів, підвищена швидкість монтажу і технологічність та інше [1]. Зважаючи на всі переваги ГПТ, широке використання таких труб в системах безнапірних трубопроводів дає значний екологічний ефект. До того ж є можливість під час виготовлення ГПТ застосовувати вторинну сировину, не знижуючи при цьому якості продукції Всі стадії технологічного процесу виготовлення ГПТ неперервні та реалізуються на одній технологічній лінії. Формування і калібрування гофрів на зовнішньому шарі гофрованих труб здійснюють у гофраторах, основними робочими елементами яких є півформи [2]. Для формування гофрів кільцеві канавки на півформах з’єднані з вакуумканалами, які розташовані безпосередньо над цими впадинами (рис. 1, а). При цьому по цих каналах також рухається охолодна рідина. Проте зазначена конструкція півформи в разі утворення гофрів на трубах великого діаметра (зазвичай понад 400 мм) внаслідок розміщення кільцевих вакуумканалів безпосередньо над кільцевими канавками не забезпечує рівномірного температурного поля на робочій (внутрішній) поверхні корпуса півформи, що знижує експлуатаційні властивості не тільки зовнішнього гофрованого шару труби, а й всієї труби в цілому. Авторами праці [3] запропоновано розміщувати кільцеві вакуумканали над виступами, утвореними кільцевими канавками (рис. 1, б). При цьому термічний опір між кільцевими вакуумканалами і різними ділянками робочої (внутрішньої) поверхні корпуса півформи вирівнюється, а отже вирівнюється температурне поле на робочій (внутрішній) поверхні корпуса півформи, яка забезпечує не тільки формоутворення гофрів, а й попереднє охолодження труби, а отже структуру затверділого полімеру і його властивості. Отже запропонована конструкція гофратора для виготовлення ГПТ забезпечує більш раціональне використання охолодної води, ефективніше охолодження стінки та здатна забезпечити підвищення якості труьи.

  Переглянути
 • ПРОЦЕС ВЛОВЛЮВАННЯ АЕРОЗОЛЮ З ГАЗОВОГО СЕРЕДОВИЩА З РОЗРОБКОЮ ВІДПОВІДНОГО ОБЛАДНАННЯ

  Вирішення екологічних проблем і проблем збереження навколишнього середовища, особли- во атмосфери є однією з ключових задач сталого розвитку суспільства. Багато процесів хімічної технології і машинобудування супроводжується утворенням аерозолів, які в більшості своїй скла- даються із високодисперстних феромагнітних твердих частинок. При цьому більшість високодис- перстних феромагнітних твердих частинок має одно-доменну структуру. Ці аерозолі являються дуже шкідливими і для здоров’я людини. Суттєвий внесок в розв’язання цієї проблеми дає створення нових апаратів магнітно- фільтраційної дії. Основною відмінністю яких від подібних апаратів є ефективне вловлювання ви- сокодисперстних твердих частинок і одночасна регенерація зернистого шару насадки. Саме забез- печити умови ефективного вловлювання і регенерацію одночасно дозволяє застосування псевдо- зрідженого зернистого шару(ПЗЗШ). Тому розробка конструкції апарату і його режимних параметрів є актуальною. Мета роботи – моделювання і дослідження гідродинаміки ПЗЗШ і процесу вловлювання ви- сокодисперстних твердих частинок в ньому. Задачі роботи – дослідження структури ПЗЗШ, створення математичної і фізичної моделі ПЗЗШ, аналітичне вирішення сили тертя, перевірка адекватності за гідравлічним опором, перевір- ка адекватності за гідродинамічною структурою, створення фізичної і математичної моделі проце- су вловлювання високодисперстних твердих частинок, експериментальне визначення швидкості осипання зернистого матеріалу і магнітного фактора; перевірка адекватності за ефективністю вло- влювання. Новизна: – Запропоновано застосування ПЗЗШ для задач ефективного вловлювання дрібнодисперсних золів з газових потоків. Застосування ПЗЗШ дозволяє однозначно ефективно вловлювати золь і регенерувати зернистий шар, працювати на потоках великої концентрації. Для ПЗЗШ характерна незмінність гідравлічного опору і ефективної висоти вловлювання; – Запропоновано формулу для розрахунку ефективності вловлювання в умовах визначальної дії пондеромоторної сили. Враховано вплив порозності; – Сформульовано баланс сил для нерухомого поршня в умовах флуктуації сил; – Запропоновано порядок рішення для гідродинамічної структури шару за умови не визначе- ної кількості структурних елементів – поршнів. Теоретичні і експериментальні данні показали, що ефективність очищення газів в ПЗЗШ від високодисперстних твердих частинок визначається одночасною і спільною дією різних механізмів вловлювання. Значення магнітного фактора, що входить в рівняння ефективності вловлювання - визнача- ється експериментальним шляхом. Решта параметрів, що входять в рівняння ефективності влов- лювання, визначаються в основному конструктивними і режимними параметрами ПЗЗШ. Отже знаходження оптимальних режимних параметрів ПЗЗШ і його структури в подальшому буде визначати ефективність процесу вловлювання. До основних параметрів фільтрів відносять: ефективність вловлювання,гідравлічний опір, ре- генерація фільтрувального елемента, рекуперація. Теоретичні і експериментальні данні показали, що поршневий режим псевдозрідження є оп- тимальним по трьом ознакам: ефективність вловлювання з одночасною регенерацією фільтрува-

  Переглянути
 • ЕНЕРГОСИЛОВІ ПАРАМЕТРИ ПРОЦЕСУ ПРИГОТУВАННЯ КОМПОЗИЦІЙ У РОТОРНОМУ ЗМІШУВАЧІ ЗАКРИТОГО ТИПУ

  Існуючі методики дослідження процесу переробки композицій у змішувачі з овальними ро- торами орієнтовані на переробку як псевдопластичних, так і ньютонівських рідин. У більшості праць для аналізу процесу змішування використовується модель, в якій серпоподібний проміжок, утворюваний передньою поверхнею ротора і стінкою відповідною півкамери, умовно розгортаєть- ся в клиноподібний проміжок. При цьому зазвичай нехтують впливом на оброблювану компози- цію мінімального проміжку (або прямолінійного після «розгортання» серпоподібного проміжку), утворюваного вершиною (гребенем) ротора і стінкою відповідної півкамери. Незважаючи на не- значні, порівняно із серпоподібним проміжком, розміри мінімального проміжку, його роль у про- цесі суттєва: саме в мінімальному проміжку за рахунок значних зсувних деформацій здійснюється інтенсивне диспергування компонентів композиції. Наприклад, у праці процес змішування розгля- дається у двох послідовно розташованих зазначених проміжках, але лише для матеріалів, що на- лежать до класу ньютонівських рідин. У той же час значна кількість оброблюваних композицій на основі високомолекулярних сполук належить до класу псевдопластичних рідин, поведінка яких під навантаженням описується степеневим законом. Метою цієї роботи є розробка математичної моделі процесу та аналітичне дослідження осно- вних енергосилових параметрів процесу переробки псевдопластичних матеріалів у послідовно розташованих серпоподібному й мінімальному проміжках змішувача з овальними роторами. Схему процесу деформування композиції в робочій камері змішувача з овальними роторами наведено на рис. 1. IV І ІІІ 4 1 3 1 III ІІ 2 ωш ωт 1 – ротори; 2 – робоча камера; 3, 4 – верхній і нижній затвори; І-ІV – характерні області деформування композиції; ωш і ωт – частоти обертання швидкохідного й тихохідного роторів. Рис. 1 – Схема одержання композиції в камері змішувача Кожний з овальних роторів виконують у вигляді переривчастої спіралі, внаслідок чого обро- блювана суміш у камері набуває складного руху. Робочий об’єм камери змішувача умовно можна поділити на чотири характерних зони: серпоподібну область І ефективного змішування, яка утво- рюється стінкою однієї з півкамер і передньою поверхнею відповідного ротора, область ІІ між ро- торами, у якій здійснюється перерозподіл оброблюваної композиції між півкамерами, а також за- тилкову область ІІІ, у яку потрапляє матеріал після проходження ним області ІV мінімального проміжку між стінкою півкамери і гребенем ротора.

  Переглянути
 • Експериментальне дослідження ефективності роботи блочного графітового теплообмінника

  Досліджено теплообмін і гідродинаміку в блочному графітовому теплообміннику з метою вибору оптимального режиму його роботи.

  The work carried out pilot studies to select the optimal heat transfer and hydrodynamic mode of graphite block heat exchanger.

  Переглянути