ГОМЕЛЯ М. Д

Сортировать по умолчанию названию
 • Відновлення регенераційних розчинів іонітових фільтрів пом’якшення води

  Розглянуто ефективність відновлення регенераційних розчинів іонітових фільтрів відстоюванням, традиційним фільтруванням і фільтруванням крізь капілярні матеріали. Встановлено, що використання матеріалів із капілярними властивостями дозволяє організовувати неперервне розділення без затрат енергії та спеціального обслуговування.

  The effectiveness of regeneration solutions recovery from ion exchange water softening filters was studied. The recovery processes were held by using sedimentation, simple filtration and filtration with using capillary materials. The capillary materials allows to organizing of continuous process of separation without energy consumption and special equipment.

  Переглянути
 • Електродіаліз розчину хлориду натрію з одержанням соляної кислоти й лугу

  Наведено результати досліджень електрохімічного перероблення розчинів хлориду натрію в чотирикамерному електродіалізаторі. Визначено вплив технологічних параметрів на процес. Показано, що в разі використання мембран МК-40 і МА-40 виникають обмеження за концентраціями одержуваних кислоти й лугу та сірчаної кислоти в анодній області.

  The results of the studies of electrochemical processing of sodium chloride in four-chamber electrodialyser are presented. The influence of electrodialysis duration, the initial concentrations of acid and alkali on the yield of electrodialysis products, the efficiency of sodium chloride extraction from the water are presented. It is shown that in case of the use of electrodialysis membranes MK-40 and MA-40 accrue the limitations of obtained acid and alkali concentrations due to the sulfuric acid concentration in the anode region.

  Переглянути
 • Флотаційне очищення води від радіоізотопів цезію-137 поліамінофероціанідними комплексами

  Досліджено процеси очищення води від ізотопів цезію-137 методами напірної та електрофлотації. Установлено, що застосування поліамінофероціанідних комплексів ефективно дезактивує низькоактивні розчинів, що містять радіоізотопи цезію-137. Показано, що досить високого ступеня очищення можна досягти за незначних концентрацій реагентів.

  The processes of water treatment from the isotopes of cesium-137 by a method of pressure and electroflotations are investigated. It is set that while using the polycation ferrocyanide complexes the effective decontamination of low active solutions that contains the isotopes of cesium-137 are taken place. It can be seen that the highly enough degree of cleaning can be attained at the low concentrations of the reagents.

  Переглянути
 • Очищення води від іонів міді сорбентами з магнітними властивостями

  Вивчено сорбцію йонів міді з води на магнетиті, синтезованому за співвідношень Fe2+/Fe3+ від 0,5 до 2,0 з використання сульфіду натрію й тіосемікарбазиду як модифікаторів. Показано, що ефективність вилучення іонів міді залежить від концентрації розчину, дози й способу синтезу магнетиту. Установлено, що адсорбційна ємність магнетиту зростає із зростанням вмісту Fe2+ у магнетиті й у разі його модифікування сульфідом натрію.

  Sorption of copper ions from water on magnetite synthesised at Fe2+/Fe3+ ratio 0,52,0 using sodium sulphide and tiosemicarbazide as modifying reagents was studied. It was shown, that efficiency of copper ions withdrawal depends on solutions concentration, a dose and the way of magnetite synthesis. It was established that adsorptive capacity of magnetite grows with Fe2+ content increase in magnetite and at its modifying with sodium sulphide.

  Переглянути
 • Одержання та застосування сорбентів із магнетними властивостями для вилучення іонів важких металів із води

  Вивчено процеси сорбції іонів важких металів у водному середовищі на феритних сорбентах. Визначено вплив терміну зберігання й способу модифікування магнетиту на його сорбційні властивості. Установлено, що всі форми магнетиту забезпечують краще вилучення йонів важких металів із водопровідної води порівняно з дистильованою. Установлено також, що магнетит зі співвідношенням Fe2+:Fe3+ = 2:1 та його модифіковані форми є більш ефективними сорбентами порівняно з магнетитом Fe2+:Fe3+ = 1:2, і забезпечують глибоке або повне вилучення йонів важких металів із води.

  Processes of heavy metal ions sorption from aquatic environment on ferrite sorbents were studied. Influence of storage period and method of modifying of magnetite on its sorption properties was defined. It was shown, that all of magnetite forms provide better stripping of heavy metal ions from the tap water in comparison with distilled water. It was ascertained also that magnetite with ratio Fe2+:Fe3+ = 2:1 and its modified forms are more effective sorbents as compared with magnetite were Fe2+:Fe3+ ratio is 1:2, and provide fine or absolute removing of heavy metal ions from water.

  Переглянути
 • Очищення стічних вод від сульфат-іонів за допомогою вапна та алюмінієвого коагулянту

  Наведено результати експериментів з очищення стічних вод, що містять велику кількість сульфат-іонів, за допомогою вапна та алюмінієвого коагулянту. Визначено оптимальні параметри й дози реагентів. Показано, що в разі глибокого очищення від сульфат-іонів не спостерігається вторинного забруднення йонами кальцію та алюмінію.

  Results of experiment of sewage treatment which contain abundance of sulfate ions with usage lime and aluminium coagulant are shown. Optimal parameters and doses for advancing of process are defined. With deep purification rate from sulfate ions not observe dirtying of calcium ions and aluminium ions are shown.

  Переглянути
 • Розроблення нових реагентів для глибокого пом’якшення води високої жорсткості для теплообмінних водоциркуляційних систем

  Наведено результати реагентного пом’якшення високомінералізованої води підвищеної жорсткості. Визначено ефективність традиційних реагентів. Показано, що застосування розчинів гідроксоалюмінату натрію порівняно з вапном і лугом дозволяє зменшити залишкові концентрації йонів жорсткості в 3…10 разів. Визначено умови ефективного пом’якшення води без значного підвищення її гідратної лужності та вмісту йонів алюмінію.

  Results of reagent softening of high-mineralized water with higher hardness are resulted. Efficiency of traditional reagents is defined. It is shown, that at the use of solutions of sodium aluminum hydroxide residual concentrations of ions of hardness in 3…10 times below, as compared to a lime and lye. The conditions of effective water demineralization without substantial increase of its hydrated alkalinity and level of ions of aluminum are defined.

  Переглянути
 • Очищення води з використанням матеріалів із капілярними властивостями

  Розглянуто можливість використання капілярних матеріалів у процесах очищення стічних вод. Визначено залежність швидкості руху води в капілярі від зовнішніх умов і характеристик рідини. Одержано експериментальне підтвердження адекватності запропонованої залежності. Зроблено висновок про перспективність відділення твердої фази з використанням капілярних матеріалів.

  Possibility of use of capillary materials in sewage treatment processes is considered. Dependence of speed of movement of water in a capillary from external conditions and liquid characteristics is defined. Experimental acknowledgement of adequacy of the offered dependence is received. The conclusion about perspectives of branch of a firm phase with use of capillary materials is drawn.

  Переглянути
 • Інгібітори корозії для закритих систем вода-сталь

  Вивчено процеси корозії сталі 20 у воді за умови підвищених температур. Визначено вплив органічних і неорганічних речовин на корозію сталі. Встановлено, що за підвищених температур корозія сталі в воді відбувається в основному завдяки водневій деполяризації, тому найперспективнішими добавками є інгібітори-пасиватори. Показано, що нітрит натрію, хромова кислота, біхромат калію, морфоліній-м-нітробезоат за 100 °С є ефективними інгібіторами корозії, причому їхня ефективність залежить від реакції середовища.

  Переглянути
 • НАТРИЙ-КАТИОННОЕ УМЯГЧЕНИЕ ВОДЫ В ПРИСУТСТВИИ ИОНОВ ЖЕЛЕЗА

  Изучено влияние ионов железа (ІІ) и (ІІІ) на сорбцию ионов кальция и магния на катионите КУ-2-8 в натрий-форме, показано, что 10%-ный раствор хлорида натрия обеспечивает эффективную десорбцию ионов кальция, магния и железа в нейтральной среде. При сорбции ионов жесткости на катионите в натрий-форме из природной воды с высокой карбонатной жесткостью происходит увеличение рН среды до 9,0…9,2, что является причиной гидролиза железа на катионите и снижения его обменной емкости.

  Переглянути
 • ВИКОРИСТАННЯ ФЛОКУЛЯНТІВ ДЛЯ ДЕЗАКТИВАЦІЇ НИЗЬКОАКТИВНИХ СТОКІВ

  Розроблено нові методи отримання полікатіонітів при взаємодії амінів з епіхлоргідрином, акриловою кислотою та формальдегідом. Досліджено процеси катіонування поліакриламіду з використанням формальдегіду та аміаку або диметиламіну. Встановлено, що отримані низько-, середньо- та високомолекулярні флокулянти катіонного типу утворюють із гексаціанофератом калію малорозчинні комплекси при різних співвідношеннях реагентів в розведених розчинах. Показано, що полікатіонно-фероціанідні комплекси ефективно сорбують ізотопи Cs-137 та Sr-90 і забезпечують дезактивацію води при видаленні їх методом електрофлотації. Процес забезпечує ефективне очищення води при використанні відносно невеликих доз реагентів (3...20 мг/дм3).

  Переглянути
 • Розділення систем вода – олія за допомогою матеріалів із капілярними властивостями

  Наведено результати експериментальних досліджень розділення рідин, що не змішуються, із використанням матеріалів із капілярними властивостями. Вибрано тканини для формування капілярного фільтра, що ефективно відбирають олію з водного середовища, розроблено апарат для реалізації методу. Установлено розрахункові залежності, що дозволяють впроваджувати апарати для розділення води та олії.

  Переглянути
 • ФІЛЬТРУВАЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ БАРОМЕМБРАННОГО ОЧИЩЕННЯ ВОДИ

  Стаття присвячена отриманню з сульфатної хвойної вибіленої целюлози фільтрувального матеріалу для очищення води від завислих і колоїдних частинок, що обумовлюють її каламутність. Досліджено вплив вмісту лавсанового волокна та клею на основі полівінілового спирту на механічні та експлуатаційні характеристики фільтрувального матеріалу. 


  This article is devoted to the obtaining of filter material from bleached softwood sulphate pulp for water treatment under increased pressure from suspended solids and colloidal particles, which determine water turbidity, and the evaluation of the filter material properties. The influence of the filter material composition (the content of lavsan fibers and adhesives based on polyvinyl alcohol) as well as surface sizing and the mechanical performance of the filter material. The mechanical strength of the samples was determined by the bursting strength factor. The maximum values of the factor for the samples without surface coatings were obtained at the consumption rate of adhesive 50 % and lavsan 15 % by weight of absolutely dry fiber. Adhesive surface coating can improve bursting strength of the filter material by 66…77 %, and the filter material composition has almost no effect at the growth rate.

  The evaluation of the effectiveness (performance characteristics) of the samples was carried out by their selectivity for turbidity and productivity. The investigations were conducted by filtering distilled water, barium sulfate suspension with concentration 4250 mg/dm3, obtained by deposition, and kaolin slurry with concentration of 5000 mg/dm3. The filtration was carried out at increased pressure: from 0.25 to 1.75 atm for samples with no surface coating, from 3 to 4 atm for samples with surface coating. The decrease of performance during filtration with constant pressure was observed for all samples. Samples with the maximal initial performance showed the largest (almost twofold) loss of productivity in the first minutes of filtration. The increasing of the pressure improved the performance while keeping selectivity.

  As a result of studies, samples of filter material were obtained, that provided selectivity to suspended and colloidal particles, causing water turbidity, at a level of microfiltration membranes. These materials can be used for rough water treatment or water preconditioning before advanced purification.


  Переглянути