ДЕМИШОК Т. І

Сортировать по умолчанию названию
 • ВПЛИВ НАНОПОРОШКУ АЛМАЗУ НА ОЧИЩЕННЯ ВОДИ ВІД ІОНІВ ХРОМУ (VI)

  Техногенне забруднення біосфери важкими металами, які виявляють токсичну дію, має негативний вплив на живі організми. Деякі метали здатні акумулюватись в м’язових та кісткових тканинах, викликаючи непередбачувані та незворотні зміни. До таких токсичних елементів відноситься і хром. Основним джерелом потрапляння неорганічного токсиканту до навколишнього середовища є промислові стоки різних галузей хімічної промисловості, тому актуальною задачею екології є розробка нових ефективних методів видалення іонів металів з промислових стоків. Серед багатьох відомих способів, що можуть використовуватись для цих цілей, сорбційний метод є простим та найбільш ефективним у видаленні важких металів з водних середовищ. Особлива увага останніми роками приділяється використанню в сорбційних технологіях нанорозмірних матеріалів різного походження. Детонаційні наноалмази викликають інтерес науковців, що працюють у напрямку розвитку сорбційних технологій, завдяки фізико-хімічним властивостям поверхні – високій питомій поверхні матеріалу та наявності великої кількості поверхневих реакційно-здатних груп [1-4]. Мета роботи – дослідити та порівняти адсорбційну здатність нанопорошку алмазу марки АСУД 80 детонаційного синтезу, а також нанопорошку алмазу з реконструйованою поверхнею, марки АСУД 99р, щодо іонів хрому (VI). Реконструкція поверхні наноалмазу здійснювалась шляхом поєднання термохімічної, хімічної та електрохімічної обробок для зменшення кисневмісних груп, які визначають агрегацію порошку і його хімічні властивості. Результати визначення поглинальних властивостей досліджуваних матеріалів показали, що нанопорошок алмазу марки АСУД 80 не проявляє адсорбційної здатності щодо катіонів хрому. Максимальна сорбційна спорідненість нанопорошку алмазу марки АСУД 99р до іонів Сr6+ спостерігається у кислому середовищі – за умов проведення процесу сорбції в статичних умовах з розчину з концентрацією катіона 30 мг/дм3 ефективність вилучення складає близько 70%. Кінетика сорбції іонів Cr6+ на матеріалі детонаційного синтезу АСУД 99р показана на рисунку 1. Наведені дані свідчать про те, що протягом перших 2 хв. контакту концентрація іонів хрому в розчині зменшилась майже на 60 % і через 10 хв. досягла рівноважної. Для математичного оброблення кінетичної кривої сорбції використовували кінетичні моделі псевдо-першого (Лагенгрена) та псевдо-другого порядків. Виконані розрахунки показали, що саме модель псевдо- другого порядку адекватно описує кінетику сорбції іонів хрому з водного розчину нанопорошком алмазу марки АСУД 99р. В результаті дослідження процесу регенерації відпрацьованого матеріалу АСУД 99р свідчать про доцільність проведення зазначеного процесу шляхом кислотної обробки з наступним відмиванням дистильованою водою з метою надання наноалмазу первинних сорбційних властивостей. Оброблення відпрацьованого нанопорошку соляною кислотою дозволяє100% регенерувати сорбент. Висновки: виконані дослідження дозволили втановити, що реконструйований нанопорошок алмазу марки АСУД 99р детонаційного синтезу характеризується високою сорбційною здатністю щодо катіонів хрому (VI). Одержані результати будуть покладені в основу одержання комбінованих фільтрувальних матеріалів на основі мінеральних і синтетичних волокон, целюлози та модифікованого нанопорошку алмазу марки АСУД 99р.

  Переглянути
 • Очищення води від іонів міді нанопорошками алмазу

  Досліджено адсорбцію йонів міді (II) нанопорошками алмазу детонаційного синтезу. Виготовлено фільтрувальний матеріал із використанням цих порошків. Доведено можливість його використання для очищення води від іонів важких металів.

  The adsorption of copper ions (II) with nanopowder of detonation synthesis was investigated. Filter media using such powder was made. The possibility of its application for heavy metals removal from water was considered.

  Переглянути
 • Вплив допоміжних хімічних речовин на показники паперу з синтетичними волокнами

  Проаналізовано вплив виду, витрати, способу введення зв’язувальної речовини, зокрема ПВС і дисперсії стирол-акрилатного співполімеру ЕКА SP, на показники якості паперу з синтетичними волокнами.

  The type and rate of binder including PVA and styrene-acrylate dispersion copolymers ESA SP influence on quality of paper from synthetic fibers were examined.

  Переглянути
 • Використання нанопорошку алмазу для виробництва електроізоляційного паперу

  Розглянуто особливості виробництва та основні види речовин, які використовуються у виробництві паперів електроізоляційного призначення. Вивчено вплив нанопорошку алмазу детонаційного синтезу на показники якості паперів електроізоляційного призначення, зокрема показника питомої електричної провідності та електричної міцності .


  The features of production and the main types of substances used in the manufacture of paper elektroinsulating purposes. The effect of diamond nanopowders detonation synthesis on quality paper elektroinsulating purposes, including specific indicator electrical conductivity and dielectric strength.

  Переглянути