ЗАГРЕБЕЛЬНА Ю. І

Сортировать по умолчанию названию
 • ПРОЦЕС СУШІННЯ ПАПЕРУ І КАРТОНУ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ТЕПЛА ІНФРАЧЕРВОНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ

  Для здійснення процесу сушіння паперу в техніці застосовують громіздке енергозатратне обладнання, в якому використовується контактний метод сушіння. Недоліки цього способу у недостатній інтенсивності передачі тепла внаслідок низької теплопровідності паперу [1]. Більш ефективним способом передачі тепла є радіаційний метод, при якому енергія випромінювання проходить в глибину паперу і здійснює нагрівання в його об’ємі, що значно інтенсифікує процес сушіння паперу [2]. Тому вивчення кінетики сушіння із застосуванням інфрачервоного випромінювання є актуальним. Мета роботи – дослідження кінетики процесу нагрівання і сушіння паперу і картону із застосуванням ІЧ випромінювання. Об`єктом дослідження є процес нагрівання і сушіння паперу і картону із застосуванням ІЧ випромінювання на першій стадії сушіння. Предметом дослідження є кінетика процесу нагрівання і сушіння. Задачі дослідження: експериментальне визначення впливу параметрів процесу на швидкість нагрівання і сушіння паперу і картону. На експериментальній установці, описаній в [3], були одержані кінетичні закономірності процесу сушіння на прикладах п’яти видів паперу. Для проведення дослідів були відібрані наступні види паперу: санітарно-гігієнічний папір з масою квадратного метру 32г за ДСТУ 4267:2003, газетний папір масою 45 г/м 2 за ГОСТ 6445-74, офсетний папір масою 80 г/м 2 за ГОСТ 9094-89, флютінговий папір масою 120 г/м 2 за ГОСТ 7377-85 та картон масою 200 г/м 2 за ГОСТ 7933-89. Задане значення початкового вологовмісту досягалося шляхом поміщення зразків паперу на три доби у вологе середовище, що сприяло рівномірному розподіленню вологи у зразках паперу. Отримані зразки з початковим вологовмістом в межах 1,68÷1,77 кг/кг, що відповідає значенню вологи 63%. Результати досліджень представлені у вигляді графіків на рис. 1÷3. Аналіз кривих сушіння вказує, що спочатку процес нагрівання і сушіння йде з наростаючою швидкістю, температура зростає, далі починається перший період сушіння, під час якого швидкість передачі тепла є недостатньою для підвищення температури, тому що все тепло йде на випаровування води, процес сушіння йде зі сталою швидкістю. При досягненні критичної точки починається випаровування внутрішньої вологи і швидкість сушіння зменшується, а температура паперу збільшується, оскільки на процес випаровування йде менше тепла. З рис. 1 видно, що зі збільшенням маси квадратного метру паперу зменшується швидкість процесу сушіння. Найбільшу швидкість сушіння має санітарно-гігієнічний папір – 0,014144 с -1, а найменшу картон – 0,009002 с -1. Газетний папір сушиться зі швидкістю 0,0132 с -1, офсетний – 0,012401 с -1 і флютінговий папір – 0,00938 с -1. Як видно з рис. 2, криві в координатах u=f(N·τ) практично мають однакову форму. При умові однакового початкового вологовмісту їх можна звести в узагальнюючу криву, розраховану по рівнянню регресії y=- 0,0073x6 +0,0881x5 -0,424x4 +0,9988x3 -0,9851x2 -0,5226x+1,7357 з достатньою точністю (рис. 3). Використання енергії інфрачервоного випромінювання при сушінні паперу дозволяє значно зменшити в часі період нагрівання і перший період сушіння, тобто сприяє збільшенню швидкості проходження паперового полотна на папероробній машині. Отримано рівняння, яке описує залежність вологовмісту в часі.

  Переглянути
 • Сушіння паперу й картону інфрачервоним випромінюванням

  Наведено результати досліджень процесу сушіння паперу з використанням інфрачервоного випромінювання. Запропоновано залежність для визначення зміни вологовмісту з часом.

  The results of the research paper drying process using infrared radiation were grounded. The equation for determination of changes in moisture content from the drying was proposed.

  Переглянути
 • Застосування енергії інфрачервоного випромінювання для нагрівання й сушіння паперу

  Наведено обґрунтування необхідності підвищення продуктивності папероробної машини шляхом інтенсифікації сушіння.

  The necessary to increase the productivity of the papermaking machine by the method of intensification drying process was grounded.

  Переглянути