КОСЯНЧУК В. О

Сортировать по умолчанию названию
 • ОСОБЛИВОСТІ ДИСПЕРГУВАННЯ КОМПОЗИТНИХ РОЗЧИНІВ МЕХАНІЧНИМ ДИСПЕРГАТОРОМ

  Утворення органо-мінеральних твердих композитів з пошаровою структурою передбачає ефективне диспергування композитного розчину безпосередньо у псевдо зрідженому шарі. Для запобігання утворення зон перезволоження доцільно збільшити об’єм зони диспергування. Тому визначення умов диспергування гетерогенних рідких систем є актуальним. Особливість диспергації гетерогенних систем полягає у тому, що всю суспензію треба розподілити по поверхні диспергатора.[1] На це суттєво впливає сила тертя, яка залежить від відцентрової сили. Схема дії сил на рідку фазу на поверхні диспергатора наведена на рисунку 1. У верхній точці за рахунок протидії сил тяжіння і тертя сила тертя має мінімальне значення. В нижній точці за рахунок однонаправленої дії сили тяжіння і відцентрової сили сила тертя досягає свого максимального значення. З цього видно, що потрібно створити відповідне значення відцентрової сили для запобігання стікання плівки рідини в нижню частину диспергатора. Дослідження проводилось на механічному диспергаторі конічного типу.Дослідження проводилися при частоті обертання ротора 4800 об/хв. та 6000 об/хв, що відповідним чином було зафіксовано з допомогою фотокамери Canon 400D і показано на рисунку 1. В якості модельної рідини використовувалась вода з додаванням пилу, утвореного при одержанні азотно-кальцієвих гумінових композитів та карбонату кальцію з розмірами частинок 100мкм. Масова концентрація домішок у рідкій фазі становить 50%. Метою експерименту було визначення умов, при яких за рахунок відцентрової сили досягається рівномірність розподілу композитного розчину по поверхні диспергатора. Таким чином экпериментально визначено, що при частоті обертання диспергатора в 6000 об/хв досягається рівномірне розподілення робочого розчину по поверхні диспергатора. Визначивши критичне значення фактору розділення при заданому числі обертів та витратах можна визначити радіус диспергатора при якому не відбувається утворення надлишку в нижній частині диспергатора.

  Переглянути
 • ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ МЕХАНІЧНОГО ДИСПЕРГАТОРА РІДКИХ ГЕТЕРОГЕННИХ СИСТЕМ

  В комплексній системі утворення органо-мінеральних добрив введення і розподілення висококонцентрованих розчинів являється важливою складовою. Щоб отримати задану пошарову структуру продукції потрібно рівномірно нанести на центри гранулоутворення відповідну кількість колоїдних частинок, які подаються з рідкою фазою. Спосіб введення гетерогенних систем в апараті псевдозрідженого шару має відповідати таким вимогам: ♦ рівномірне розподілення рідкої системи в об’ємі псевдозрідженого шару, результатом чого стане рівномірне розподілення твердої фази на поверхні центра гранулоутворення; ♦ усунення зон перезволоження в апараті під час проведення процесу, що забезпечить контрольований процес гранулоутворення; ♦ забезпечення мінімальної дисперсії факела розподілення крапель. Для вирішення поставленої задачі необхідно провести експериментальні дослідження, метою яких є: • визначення геометричних розмірів факелу розпилу крапель гетерогенного середовища при використанні механічних диспергаторів різних типів; • визначення розмірів крапель; • визначення впливу змочуваності диспергатора на факел розпилювання; • сформулювати фізичну і математичну модель процесу диспергування. Для проведення досліджень створено пілотну установку, зображену на рисунку 1. Сутність методики полягає в тому, що при різних лінійних швидкостях крайки диспергатора визначається масове розподілення рідкої фази вздовж осі обертання. Витрати рідкої фази контролюється і вимірюються об’ємним методом. Модельною рідиною служить водяна суспензія з різним вмістом карбонату кальцію. Кількість обертів фіксується стробоскопом СШ-2 з точністю ±2 с -1. Визначення розподілення у факелі розпилу проводилось вловлюванням крапель в робочу касету 7, яка встановлюється на відстані l від крайки диспергатора, що обертається. Фотофіксація та спостереження процесу диспергування здійснюється у світлі стробоскопу СШ-2 та цифрового фотоапарата Результатом дослідження буде розроблення конструкції диспергатора для забезпечення заданих умов розподілення гетерогенних систем та буде визначено вплив змочуваності робочої поверхні диспергатора на характеристики факелу розпилення. З урахуванням досліджень буде скореговано фізичну і математичну моделі процесу диспергування гетерогенних систем.

  Переглянути
 • Дослідження механічного диспергатора барабанного типу

  Досліджено диспергування модельної рідини й гетерогенних систем у механічному диспергаторі барабанного типу. Визначено умови, за яких збільшується об’єм зони диспергування з одночасним зменшенням розміру крапель.

  Переглянути
 • Одержання гуміново-мінеральних твердих композитів із домішками екстракту торфу

  Наведено результати експериментальних досліджень процесу одержання з рідких систем гуміново-азотно-кальцієво-сірковмісних добрив із домішками гумату калію, екстрагованого з торфу.


  The results of experimental studies of the process of obtaining liquid systems humic-nitrogenous calcium-sulfur fertilizer with potassium humate impurities extracted from peat.

  Переглянути