Ключников Ю. В

Сортировать по умолчанию названию
 • ОЦІНКА ЗАПАСУ МІЦНОСТІ ДЕТАЛЕЙ ПРИ АСИМЕТРИЧНОМУ НАВАНТАЖЕННІ

  Робота присвячена оцінці запасу міцності деталей при асиметричному навантаженні з мінімальним використанням експериментальної інформації. Рішення базується на розробленому авторами підході - використанні запропонованих моделей граничного стану. Використовуючи цей метод, здійснюємо розрахунки граничних амплітуд напружень ряду різних конструкційних сталей і сплавів стосовно до циклічного розтягування - стиснення в широкому діапазоні зміни ступеня асиметрії навантаження. На відміну від трудомістких і тривалих експериментальних методів оцінки граничних напружень при асиметричному навантаженні, розроблений метод дозволяє визначити шукані характеристики в широкому діапазоні зміни ступеня асиметрії циклу з мінімальним обсягом експериментальних досліджень. Даний метод оцінки запасу міцності, який базується на ефективній методиці розрахунку граничних напружень, апробований співставленням результатів розрахунку з широким спектром власних і запозичених експериментальних даних і підтвердив свою працездатність. Таким чином, авторами запропонована методика оцінки запасу міцності невживана в розрахунковій практиці елементів конструкцій, підданих асиметричному циклічному навантаженню з урахуванням концентрації напружень, характерним для створюваних конструкцій. В основу розробленої методики закладені моделі граничного стану, що базуються на степеневих трансцендентних функціях. Моделі забезпечують досить коректний опис експериментальних даних при мінімальному обсязі попередніх досліджень.

  Переглянути
 • СТІЙКІСТЬ СТАЛЕЙ Х12М І У9 В УМОВАХ АБРАЗИВНОГО ЗНОСУ І СУХОГО ТЕРТЯ КОВЗАННЯ

  Для збільшення стійкості виробів в умовах абразивного зносу найчастіше використовують карбідні покриття, зносостійкість яких в основному визначається їх твердістю. Нами досліджувалась зносостійкість покриттів з карбідів титану і ванадію на сталях Х12М та У9. Представлені в роботі дані показали, що зносостійкість сталей, зміцнених покриттями, підвищилася і в свою чергу залежить від складу сталі і виду покриття. При зіставленні результатів дослідження мікротвердості і зносостійкості покриттів слідує, що їх стійкість вище, чим вище його мікротвердість. Одним з етапів роботи було визначення ефективності зміцнення сплавів покриттями при роботі в умовах сухого тертя ковзання. Результати досліджень впливу питомого тиску на поверхні контакту на зношування показали, що характер зносу залежить від питомого тиску. Збільшення навантаження значно впливає на зношування сплавів в процесі сталого зносу, причому при питомому тиску 1,5 Мпа і більш спостерігається різке збільшення вагового показника зносу сплавів без покриття. На підставі дослідження поверхні зразків, що пройшли випробування в умовах сухого тертя ковзання слідує, що головною причиною зносу є крихке руйнування покриття. Велику увагу заслуговує факт полірування і вигладжування поверхні тертя сплаву, зміцненого дрібнозернистими продуктами зносу, причому подрібнення їх пов'язано з утворенням щільної сітки тріщин. В роботі показано, що карбідні покриття відрізняються міцними атомними зв'язками і мають малу величину зносу.

  Переглянути
 • ВПЛИВ ХІМІКО-ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ НА ФАЗОВИЙ СКЛАД СТАЛЕЙ

  Для досліджень використовувалися зразки сталей Х12Ф1. Хіміко- термічна обробка полягала в утворенні на поверхні сталі покриттів на основі карбідів титану та ванадію. Рентгеноструктурний аналіз зміцнених зразків проводили на дифрактометрі ДРОН-3,0 в монохроматичному мідному випромінюванні при кутовій швидкості ỉ/хв. Було проведено розрахунок співвідношення кількостей фаз (в%) в поверхневій зоні зразка. Так як на рентгенограмах було виявлено чітке розділення ліній на дуплет L1-L2, що вказує на співвісність структури, розрахунки виконували за середньою довжиною хвилі випромінювання міді, рівній 1,54178 Å. Встановлено, що в процесі поверхневого легування відбувається значна активація поверхні і утворюється енергонасичений шар з безліччю вакансій і дислокацій. Що стосується дислокацій, то в легованому шарі вони рівномірно розподілені, густина яких становить , що свідчить про відсутність структурних умов формування концентраторів внутрішніх напружень (τвн ~ 150-350МПа). Це характеризує структурний стан поверхні як оптимальне і підтверджується практичною відсутністю тріщин. Це створює сприятливі умови для прямої і зворотньої дифузії. У процесі зміцнення поверхні сталі Х12Ф1 карбідами (Ti, V) спостерігається звичайна дифузія Ti і V з утворенням їх карбідів, що мають текстуровану кристалічну решітку. При цьому відомо, що між ступенем досконалості аксиальної кристалографічної текстури і робочими властивостями поверхонь існує позитивна кореляція.

  Переглянути