Ковалевський В. М

Сортировать по умолчанию названию
 • АЛГОРИТМИ З КОНФІГУРУВАННЯ СТРУКТУРИ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕНЬ РОБОТИ МІКРОПРОЦЕСОРНОГО ПІД- РЕГУЛЯТОРА

  В лабораторних стендах навчальної системи з вивчення роботи
  мікропроцесорних приладів, регуляторів і мікроконтролерів передбачено
  застосування комп’ютерної імітаційної моделі процесу у типовому апараті [1] як
  об’єкта керування. Така імітаційна модель об’єкта керування у вигляді програми
  С++ функціонує разом з реальним мікропроцесорним регулятором або приладом
  через інтерфейс зв’язку RS-485 і інтерфейс послідовної передачі даних в
  персональному комп’ютері. Основна задача комп’ютерно-мікропроцесорної
  навчальної системи полягає у вивченні режимів роботи мікропроцесорних
  приладів і регуляторів «МІКРОЛ» та методики й алгоритмів їх конфігурування
  для використання в контурах контролю і управління

  Переглянути
 • ПРИСТРІЙ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ АНАЛОГОВОГО СИГНАЛУ З ПАРАМЕТРІВ, ЩО НАДХОДЯТЬ ВІД КОМП’ЮТЕРНОЇ МОДЕЛІ

  Одним з елементів моделювання контурів контролю та керування,
  розміщених на лабораторних стендах комп’ютерно-мікропроцесорної
  навчальної системи, є об’єкт керування (ОК), створений у вигляді програми на
  С++, яка імітує значення параметрів технологічного процесу для відповідного
  апарата. Програмна модель ОК дозволяє реалізувати комп’ютерно-
  інформаційні технології з вивчення роботи мікропроцесорних приладів марки
  «МІКРОЛ» у контурах контролю і керування. Для програмної моделі ОК
  необхідно мати канал передачі значень параметрів процесу від комп’ютерної
  моделі до відповідного мікропроцесорного приладу, встановленого на стенді
  навчальної системи (рис. 1). Такий канал передачі даних можна реалізувати за
  допомогою інтерфейсу зв’язку RS-485 або через комп’ютерний порт USB з
  формуванням аналогового сигналу 0…5 мA або 4…20 мA. Мікропроцесорні
  прилади, регулятори та мікроконтролери, встановлені на лабораторних
  стендах навчальної системи, працюють з аналоговими вхідними сигналами
  0…5 мА.

  Переглянути
 • МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ СУШИЛЬНОЇ УСТАНОВКИ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕНЬ КОНТУРІВ КОНТРОЛЮ З ПРИЛАДАМИ «МІКРОЛ»

  Для дослідження роботи мікропроцесорних приладів «МІКРОЛ» у
  контурах керування на кафедрі автоматизації хімічних виробництв
  використовується комп’ютерно-мікропроцесорна навчальна система. Одна із
  задач системи полягає в тому, щоб за допомогою математичної моделі об’єкта
  керування (ОК) формувати послідовний набір значень параметрів для їх
  передачі через інтерфейс зв’язку RS-485 до реальних мікропроцесорних
  регуляторів, мікроконтролерів і показувальних приладів. Для моделювання
  роботи контурів контролю технологічних параметрів розпилювальної
  сушильної установки, наведених на рис. 1, треба мати математичну модель
  процесу виготовлення сушильного агента в двокамерній топці та модель
  розпилювальної сушарки.

  Переглянути
 • ВИКОРИСТАННЯ МІКРОПРОЦЕСОРНОГО ІНДИКАТОРУ ІТМ-11 У СИСТЕМАХ КЕРУВАННЯ, КОНТРОЛЮ ТА АВАРІЙНОГО ЗАХИСТУ

  Одними з сучасних мікропроцесорних технічних засобів автоматизації є прилади марки «МІКРОЛ», які виробляються одноіменним івано-франківським підприємством. Серед усього різноманіття засобів автоматизації марки «МІКРОЛ» є серія технологічних мікропроцесорних індикаторів. Належне місце у цій серії посідає індикатор ІТМ-11 [1], основною задачею якого є відображення технологічної інформації. Проте, насправді прилад ІТМ-11 є багато функціональним, зокрема, як видно з функціональної структури блоків приладу ІТМ-11 (рис. 1), в ньому реалізовано такі корисні функції, як фільтрація вхідного сигналу, сигналізація максимального та мінімального значеннь параметру. У складі приладу також є компаратор, який дозволяє формувати дискретні сигнали керування.

  Переглянути
 • ПРОГРАМНА ПЕРЕДАЧА ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРА ВІД МОДЕЛІ ОБ’ЄКТА КЕРУВАННЯ У РЕГІСТРИ ПРИЛАДУ ІТМ-11

  У сучасних системах автоматичного керування процесами в різноманітних
  технологічних апаратах широко використовуються мікропроцесорні прилади,
  регулятори та мікроконтролери. Підвищення ефективності навчального
  процесу з мікропроцесорних технічних засобів автоматизації можливо
  досягнути на основі використання комп’ютерно-інформаційних технологій. На
  кафедрі автоматизації хімічних виробництв відповідно до таких технологій
  розроблено комп’ютерно-мікропроцесорну навчальну систему [1] у вигляді
  лабораторних стендів із встановленими на них реальними мікропроцесорними
  показувальними приладами, регуляторами та мікроконтролерами МІКРОЛ з
  підключенням їх до комп’ютерів через інтерфейс зв’язку RS-485. Для
  моделювання контурів контролю та регулювання на цих стендах необхідно
  мати об’єкт керування (ОК) і канал передачі значень параметрів об’єкта на
  відповідний мікропроцесорний прилад.

  Переглянути
 • СТАТИЧНІ ТА ДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПРОЦЕСУ АБСОРБЦІЇ CO 2 РОЗЧИНОМ МОНОЕТАНОЛАМІНУ

  У багатьох хімічних виробництвах використовують суміші газів. На деяких
  стадіях технологічних процесів виконується очистка газів від CO 2 перед викидом
  їх у атмосферу, або відділення CO 2 від суміші для подальшої переробки. Для
  цього використовуються абсорбційні колони. Як абсорбент найбільш широко
  застосовується моноетаноламіновий (МЕА) розчин ((CH 2 ·CH 2 ·OH)NH 2 ) [1].

  Переглянути
 • СТАТИЧНІ ТА ДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПРОЦЕСУ ВИПАРЮВАННЯ РОЗЧИНУ KNO 3

  Випарювання розчину KNO 3 відбувається в апараті з виносною зоною
  кипіння від 9 до 30 %.

  Переглянути
 • ВІЗУАЛІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В КОМП’ЮТЕРНО-МІКРОПРОЦЕСОРНІЙ НАВЧАЛЬНІЙ СИСТЕМІ

  Ефективність навчального процесу в підготовці бакалаврів і магістрів з
  автоматизації технологічних процесів можна підвищити за рахунок
  застосування комп’ютерних інформаційних технологій. На кафедрі
  автоматизації хімічних виробництв в НТУУ ”КПІ” розроблена, змонтована і
  застосовується інтегрована комп’ютерно-мікропроцесорна навчальна система
  (ІКМНС) [1]. Систему побудовано на мікропроцесорних пристроях типу
  “МІКРОЛ” [2], які забезпечують студентам можливість працювати з реальними
  регуляторами та мікроконтролерами. Стенди ІКМНС за своєю структурою та
  призначенням багатофункціональні, тому мікропроцесорні пристрої можуть
  використовуватись у лабораторних роботах, на практичних заняттях та для
  виконання різних завдань у курсових роботах і проектах, а також у випускних
  кваліфікаційних роботах бакалаврів і магістрів.

  Переглянути
 • МОДЕЛЬ РЕАКТОРА-АМОНІЗАТОРА ДЛЯ ІНТЕГРОВАНОЇ КОМП’ЮТЕРНО-МІКРОПРОЦЕСОРНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ СИСТЕМИ

  В інтегрованій комп’ютерно-мікропроцесорній навчальній системі
  (ІКМНС) технологічні об’єкти керування застосовуються у вигляді
  математичних моделей апаратів типових хімічних виробництв [1]. Одним із
  таких апаратів може бути реактор-амонізатор, який використовується у
  виробництві комплексних мінеральних добрив нітрофоска та нітроамофоска. В
  реакторі від-бувається швидкісний процес амонізації розчину фосфорнокислої
  пульпи газовим потоком аміаку. Конструктивні особливості апарата показано
  на рис. 1, а. У реакторі-амонізаторі хіміко-технологічний процес реалізується
  шляхом ін-тенсивного механічного перемішування фосфорнокислої пульпи та
  барботажем об’єму реакційної маси газовим потоком NH 3 . Амонізація розчину
  пульпи характеризується рівнянням

  Переглянути
 • БАЗА ДАНИХ «STUDENT EXPLORER»

  У процесі виконання контрольних, курсових робіт і дипломного проекту з
  автоматизації технологічних процесів студентам необхідно самостійно
  працювати з інформацією про прилади, регулятори, регулювальну арматуру та
  інші засобами автоматизації як з метою вивчення їхньої роботи, так і для
  складання специфікацій до розроблювальних схем керування. Ця інформація
  також використовується студентами під час підготовки до захисту
  лабораторних робіт, іспитів і виконання завдань із самостійної роботи.
  Інформація про сучасні прилади, регулятори та пристрої автоматизації широко
  розповсюджується у виставкових проспектах, дисках-каталогах, а також на
  сайтах фірм-виробників засобів автоматизації, розміщених в Іnternet. Новітні
  прилади, регулятори й інші технічні засоби автоматизації демонструються на
  промислових виставках, доступ студентів на які часто обмежується. Щоб
  зробити для студентів більш доступною інформацію з виставок і каталогів було
  розроблено прикладну програма у вигляді бази даних, у якій систематизовано
  інформацію з технічних засобів вимірювання й автоматизації технологічних
  процесів і забезпечено швидкий пошук конструкцій, схем і описів їхньої
  роботи, а також розроблено демонстраційні презентації з розроблення схем
  автоматизації для різних виробничих процесів.

  Переглянути