Крохмаль Н. В.

Сортировать по умолчанию названию
 • ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ APROL

  Тут розглядаються засоби автоматизації компанії B&R, зокрема —
  програмні. Програмний продукт APROL можна використовувати незалежно від
  вже наявної автоматизації. Ця система керування є однією з найбільш
  прогресивних розробок на ринку продуктів для автоматизації складних
  виробничих процесів.

  Переглянути
 • СИСТЕМА ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО КЕРУВАННЯ ВІДДАЛЕНИМИ ОБ’ЕКТАМИ

  В області автоматизації та диспетчирезації виникають завдання передачі
  отриманої від первинних вимірювальних приладів(ПВП) інформації на
  відстань. Розглянемо один із можливих варіантів розв'язання такої задачі на
  прикладі SCADA-систем (Supervisory Control and Data Acquisition-система
  диспетчерського управління), поширених в промисловій автоматизації,
  диспетчеризації складів, каналізацій, водопроводів [1, 2].

  Переглянути
 • ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧА ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА КОРМІВ НА ОСНОВІ ЕКСТРУЗІЙНОЇ ОБРОБКИ

  В ІТТФ НАН України було розроблено технологію отримання пастоподібних кормів на основі сої з використанням екструдера. Застосування даної технології дозволяє скоротити витрати енергії на 30% шляхом суміщення в одному апараті операцій подрібнення термообробки та гомогенізації, а також за рахунок використання теплоти екструзії, що акумулюється в струмені розплаву екструдату для наступної стерилізації компонентів під час змішування. Суть технології полягає у наступному: боби сої з заданим вмістом вологи 12-14% подаються на вхід екструдера, в якому за рахунок обертання шнека маса у вигляді твердої пробки рухається по складній S– подібний траєкторії поступово стискаючись та ущільнюючись з наступним подрібненням. За створюваних умов відбувається перетворення механічної енергії тертя в теплову, у результаті чого температура зростає до 140- 1700 С, а тиск до 50атм. і маса з дисперсно-сипучого стану переходить у в’язкопластичний гелеподібний стан. На виході з матриці відбувається різке зниження тиску, що веде до вибухового скипання перегрітої вологи з суміші і інтенсивного руйнування клітини з її наступною деструкцією. Енергія, що вивільняється із струменю розплаву, використовується для наступної стерилізації компонентів під час їх змішування. Для глибшого розуміння механізму впливу комплексної дії високих температур та вологи в сировині на її структуроутворення, було проведено експерименти, котрі дозволили отримати динаміку зміни температурних полів залежно від початкового вологовмісту рис.1, а також мікроструктуру зразків сої відібраної по зонам екструдера та в матриці рис.2. Результати показали, що в зонах подачі і стискання спостерігається поступове підвищення температур викликане силами тертя між частинками сої та робочим органом екструдера. Починаючи з зони гомогенізації і до зони перед матрицею, відбувається стрибок температур викликаний змінною геометрією шнека. В матриці за рахунок невеликого часу перебування (4-5с.), температура залишається постійною і миттєво знижується тільки на виході з екструдера. Дослідження структури зразків сої показали, що в I і II зонах спостерігається механічне руйнування клітин і лише в зоні гомогенізації відбуваються певні перетворення. Частинки маси під дією зсувних напружень витягуються та переорієнтовуються у напрямку руху зсувних напружень. При цьому відбувається руйнування кристалічної структури та утворення аморфної анізотропної. У матричній зоні (конус) продовжується процес утворення видовжених щільно упакованих агрегатів. На виході з матриці миттєве скидання тиску до атмосферного веде до того, що волога, котра міститься у подрібнених частинках гарячої маси миттєво випаровуючись, екструдері (по функціональним зонам шнека) (при збільшенні 320 св. поле) розриває структуру, а крохмаль знаходячись у в’язкому стані, “карамелизується”, утворюючи зшиту поперечну структуру макромолекул. Також було проведено дослідження амінокислотного та вітамінного складу екструдованої сої в залежності від вмісту вологи і температури обробки. Результати показали, що екструзійна обробка завдяки короткотривалій дії (до 25с.) високих температур не впливає на склад амінокислот. Таким чином, проведені дослідження та розрахунки показали, що використання екструдера дозволяє знизити енерговитрати на 30% і отримати збалансований за складом білків, жирів і вуглеводів корм з тривалим терміном зберігання.

  Переглянути
 • Вплив умісту азоту в модифікованих крохмальних клеях на показники гофрованого картону

  Установлено, що катіонування крохмальних клеїв впливає на в’язкість їхньої суспензії. Збільшення вмісту азоту в модифікованих клеях зменшує їхню в’язкість. Використання модифікованого клею зменшує мутність підсіткових вод і покращує фізико-механічні показники картону.

  It was established that modification of the starch influence on their viscosity suspensions. The increasing of nitrogen in the modified glues gives a decreasing of their viscosity. When using the modified glue it is observed the decreasing of turbidity of water and improved physical and mechanical properties of cardboard.

  Переглянути
 • Вплив вмісту азоту в модифікованих крохмальних клеях на технологічні показники виробництва тест-лайнеру

  Метою роботи є дослідження катіонування кукурудзяного крохмального клею азотовмісними сполуками та впливу вмісту азоту в клеях на в’язкість клею, швидкість зневоднення маси на сітці, мутність підсіткових вод і фізико-механічні показники зразків картону з макулатури. Доведено, що ці показники покращуються у разі використання катіонованих крохмальних клеїв.

  The purposes of work are modification of the corn starched glue by nitrogen connections and to research the influence of content of nitrogen in glues on the viscidity of glue, on the speed of dehydration of mass on a net, on turbidity of white-water and also on physical-mechanical indexes of cardboard from literary garbage. It is proved that these indexes are getting better when we use some starched glue.

  Переглянути
 • ВПЛИВ ВМІСТУ АЗОТУ В КРОХМАЛЬНИХ КЛЕЯХ НА ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ФЛЮТІНГУ

  Встановлено, що із збільшенням вмісту азоту в крохмальному клеї, катіонованому диметиламіном, він краще утримується на волокні, що зменшує вміст крохмалю в підсітковій воді та мутність підсіткових вод і покращує фізико-механічні показники паперу для гофрування щонайменше вдвічі. Доцільно використо-вувати крохмальний клей, модифікований диметиламіном, із вмістом азоту понад 1,5 %. Найкращі показ-ники мають зразки флютінгу, виготовлені за умови введення крохмального клею, катіонованого диметила-міном, із вмістом азоту 2 %, під час відливання. Одержано математичне узагальнення результатів.

  It is proved that with the increase of nitrogen content in starch adhesives, cationated by dimetilamin, he is better kept on the fiber, which in turn leads to both decrease in the starch content and turbidity of the subgrid water and increase physical and chemical characteristics of the paper for goffering more than two times.
  It is proved that expedient to use starch adhesiv, cationated by dimetilamin with nitrogen content more then 1,5 %.
  It is spend comparison of indicators of quality fluting and subgrid water which was reception at manufacturing of a paper in case of a different place of introduction of glue (at adition glue in time drinding, in time outflow and 50 % glue in time drinding and 50 % in time outflow). It is established that the best indicators samples fluting made of introduction starch glue, cationated by dimetilamin with the maintenance of nitrogen have of 2 %, during time outflow.
  From experimental data mathematical treatment of results is done. The got mathematical models which was got on the method of organization of the difficult systems on the basis of group account of arguments, describe probed process adequately.

  Переглянути
 • Використання модифікованого крохмалю в целюлозно-паперовій промисловості

  Порівняно різні види крохмальних клеїв. Доведено доцільність використання модифікованого крохмалю в целюлозно-паперовій промисловості.

  Переглянути
 • Використання модифікованого крохмального клею у виробництві флютингу

  Встановлено, що із збільшенням вмісту азоту в крохмальних клеях, катіоновананих епокси-пропіл-триета-нол-амонійхлоридом, вони краще утримуються на волокні, що в свою чергу призводить до зменшення вмісту крохмалю в підсітковій воді та мутності підсіткових вод, покращення фізико-механічних показників паперу в два і більше рази. Також встановлено, що на згадані показники впливає місце введення крохмального клею (під час розмелювання чи відливання). Мікробіологічне дослідження згаданих варіантів підсіткової води на десяту добу після виготовлення відливків показало, що сприятливим для розвитку бактерій є додавання крохмального клею під час розмелювання.

  Переглянути