Кушнір О. С

Сортировать по умолчанию названию
 • РУХ МАТЕРІАЛЬНОЇ ТОЧКИ ЗА НАЯВНОСТІ НЕСТАЦІОНАРНОЇ В’ЯЗІ

  Нехай у горизонтальній площині рухається вантаж M маси m, зв‘язаний нерозтяжною ниткою OM довжини l з рухомою точкою O (рис.1), яка здійснює в тій же площині рух по колу радіуса OA a. Складемо диференційне рівняння руху цього вантажу, розглядаючи його у вигляді невільної матеріальної точки, на яку накладені дві в‘язі: нерухома площина А і нерозтяжна нитка OM з рухомою точкою O , яка являє собою геометричну нестаціонарну в’язь. Впливом тертя ковзання на рух вантажу M по площині, а також опором середовища та обертанням Землі будемо нехтувати. Таким чином, матеріальна точка M , виведена зі стану спокою, рухається у площині А тільки завдяки накладеної на неї вказаної нестаціо- Рис. 1 нарної в‘язі. Складемо рівняння руху розглядуваної точки, скориставшись спочатку методом Лагранжа першого роду.

  Переглянути
 • МОДЕРНІЗАЦІЯ ТА ПРОЕКТУВАННЯ РЕКТИФІКАЦІЙНОЇ КОЛОНИ ДЛЯ РОЗДІЛЕННЯ СУМІШІ БЕНЗОЛ-МЕТИЛБЕНЗОЛ

  Бензен (також бензол) — перший представник гомологічного ряду ароматичних вуглеводнів, молекулярна формула C6H6. Безбарвна летка рідина з характерним запахом. Вперше отриманий Майклом Фарадеєм з конденсату піролізу китового жиру в1825 році. Бензен є важливою сировиною для хімічної промисловості. Великі кількості його йдуть для одержання нітробензену, який за реакцією М. М. Зініна відновлюють в анілін. У техніці цю реакцію проводять при дії на бензенхлоридної кислоти в присутності залізних стружок. Залізо, реагуючи з кислотою, утворює водень, який у момент виділеннявідновлює нітробензен. З аніліну синтезують найрізноманітніші органічні барвники і фармацевтичні препарати. Значні кількості бензену використовують для синтезу фенолу, який йде на виробництво фенолформальдегідних смол. Крім того, бензен використовують для синтезу багатьох інших органічних сполук і як розчинник. Бензол можна отримати шляхом ректифікації, наприклад, бензол- метилбензолу. Процес ректифікації реалізується в ректифікаційній колоні. Головним вузлом ректифікаційної установки є колона, в якій пара підіймається знизу доверху, а зверху донизу стікає рідина, що подається у вигляді флегми. Процес отримання бензолу показано на технологічній схемі (рисунок 1) [1]. Початкова суміш (бензол-метилбензол), що підлягає розділенню, із збірника13 відцентровим насосом 12 подається в теплообмінник 1, де підігрівається до температури кипіння. Підігріта суміш надходить до ректифікаційної колони 2 на тарілку живлення, де змішується з флегмою, що стікає з верхньої частини колони. Стікаючи донизу, рідина взаємодіє з парою, що утворюється при кипінні кубового залишку в кубі 11. Внаслідок цього з рідини вилучається низькокиплячий компонент (НКК). Пара, збагачена НКК, піднімається догори, надходить у дефлегматор 3, а після конденсації – у сепаратор 4. У останньому конденсат поділяється на два потоки: один (флегма) повертається на зрошування колони, інший (дистилят) надходить у холодильник дистиляту 5, а далі – до збірника дистиляту 7. З нижньої частини колони безперервно відводиться кубовий залишок, який охолоджується в теплообміннику 6 та надходить до збірника кубового залишку 9. Метою роботи є проектування і модернізація ректифікаційної колони для отримання бензолу внаслідок ректифікації суміші бензол-метибензол.

  Переглянути
 • ОБГРУНТУВАННЯ СТВОРЕННЯ КОМПЛЕКСНИХ ДОБРИВ НА ОСНОВІ СУЛЬФАТУ АМОНІЮ З ДОМІШКАМИ САПОНІТУ ТА ГУМАТІВ

  Добрива – це органічні і неорганічні сполуки природного або промислового походження, що дають змогу поліпшувати живлення рослин та підвищувати родючість ґрунтів. Невід’ємною частиною сільського господарства є комплексні добрива. Асортимент включає складні добрива, що містять два – три поживних елементи ( амофос, діамофос, нітроамофос, нітроамофоска, нітрофос, нітрофоска,сапоніт, гумати), складно-змішані і змішані добрива, а також рідкі комплексні добрива. Наприклад, нітрофоска, до складу цього добрива входить 10% фосфорної кислоти, 10% окису калію, 11% азоту чи аммофоска, до складу цього добрива входить 44-52% фосфорної кислоти, 10-11% азоту. Мінеральні добрива містять поживні речовини у вигляді різних мінеральних солей. Величезне значення азотних добрив в підвищенні врожайності сільськогосподарських культур обумовлюється виключно важливою роллю азоту в житті рослин. Азот входить в склад білків, які є основною складовою частиною цитоплазми і ядра клітин в склад нуклеїнових кислот, ферментів, фосфатидів, які відіграють важливе значення в процесах обміну речовин в рослинах. Основним джерелом азоту для живих рослин є солі азотної кислоти і солі амонію. З азотних добрив найбільш поширені аміачні (аміак рідкий, аміак водний), амонійні (сульфат амонію, хлористий амоній), нітратні (натрієва, калієва, кальцієва селітра), амонійна нітратні, тощо. Амонійні добрива містять азот у вигляді амонію. Сульфат амонію містить 20,8% азоту. Це — крупнозерниста слабко гігроскопічна речовина. Є фізіологічне кислим добривом, тому ефективне як основне добриво на чорноземах, сіроземах і каштанових ґрунтах. Кращедобриво для рису та інших культур в умовах надмірного зволоження, бо менше вимивається з грунту. Сапоніт відносять до групи мінералів – «силікати і алюмосилікати». Це обумовлено наявністю в його складі у переважній більшості оксиду кремнію (його частка складає майже 40 % від всіх елементів мінералу). Це найважливіший клас мінералів, представники якого разом із кварцом складають 95 % від маси земної кори. Середній хімічний склад сапоніту : Mg (магній) - 12,136±1,470; Al (алюміній) - 7,613±0,395; Si (кремній) - 31,164±0,575; Ca (кальцій) - 11,974±0,213; Ti (титан) - 1,778±0,058; V (ванадій) - 0,051±0,021; Cr (хром) - 0,041±0,010; Mn (марганець) - 0,621±0,023; Fe (залізо) - 33,389±0,591; Cu (мідь) - 0,073±0,005; Zn (цинк) - 0,066±0,004; Sr (стронцій) - 0,050±0,004; Zr (цирконій) - 0,043±0,004. Гумати – натрієві та калієві солі гумінових кислот, хімічна основа гумусу грунтів, його концентрат. Гумус – основа активності і стабільності більшості біохімічних грунтових процесів. Гумус утворюється при розкладанні грунтової органіки мікробами грунту. Нагромаджується при нестачі кисню (анаеробний процес). Природно, чим більше рослинних залишків, тим швидше нагромаджується і гумус. Головні умови накопичення гумусу – маса органіки і достатній анаеробний шар. На сьогоднішній день комплексні добрива набули широкого застосування в сільському господарстві. Сульфат амонію та гумати є важливою складовою високих показників врожайності ґрунтів. Тому їх виробництво та застосування є невід’ємною часткою сучасного господарства.

  Переглянути
 • МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ КРИСТАЛІЗАЦІЇ СУЛЬФАТУ АМОНІЮ В ПРИСУТНОСТІ САПОНІТУ ТА ГУМАТІВ

  Cолі мікроелементів можуть бути замінені природними мінералами та відходами виробництва. Їх розподіл, в малих кількостях, на великі засівні площі, є проблемним. Тому мікродобрива додають до основних добрив в процесі їх виробництва [1]. Математична модель процесу включає енергію руху, і умови однозначностісформульовані для окремих компонентів дисперсного середовища з врахуванням взаємодії його компонентів. Під час сушки сульфату амонію важливим фактором є досягнення та підтримання температурного режиму процесу. Сушка сульфту амонію відбувається при 353 К.Фізична модель зображена на рисунку 1. При виведенні загальних рівнянь моделі описуються зв’язки загального руху компонентів з рухом дисперсії, яку вони складають, а також взаємозв’язок властивостей переносу окремих компонентів в суміші. За результатами дослідження отримано залежність для визначення кількості енергії, яка необхідна для випаровування розчинника з поверхні гранули після нанесення на неї розчину сульфату амонію з домішками сапоніту та гуматів

  Переглянути
 • Інжекційне формування виробу на основі вторинного полістиролу

  Запропоновано методику комп’ютерного моделювання процесу інжекційного формування виробу на основі вторинного полістиролу. Проаналізовано доцільність використання вторинного полістиролу для виготовлення  виробів. Здійснено порівняння з процесом виготовлення виробу на основі первинного полістиролу.

  The methods of computer design of the injection moulding process  for recyclable PS product are offered. Expediency to use the recyclable PS for making products is analyzed. Comparing to product of basic PS is making.

  Переглянути
 • Вплив температури розплавів полімерів на реологічні параметри в прямокутних каналах

  Досліджується вплив температури поліетиленів низької й високої густини та удароміцного полістиролу на величини гідравлічних радіусів при течії розплавів полімерів у прямокутних каналах. Експериментально доведено неінваріантність кривих течії досліджених полімерів відносно радіусів каналів.

  Influencing of temperature of polyethylene of low density is explored, polyethylenes of high density and blow-durable polystirol on the sizes of hydraulic radiuses at the flow of fusions of polymers in the rectangular ducting. Non-invariance of curves of flow of investigational polymers in relation to the radiuses of ducting is experimentally showed.

  Переглянути
 • ЗМІШУВАННЯ РОЗПЛАВІВ ТЕРМОПЛАСТІВ У ЧЕРВ’ЯЧНОМУ ЕКСТРУДЕРІ

  Здійснено чисельне моделювання змішування в черв’ячному каналі екструдера та динамічного змішувача бар’єрного типу. Наведено результати моделювання, що дозволяють дослідити динаміку зміни темпера-тур під час течії полімерів у змішувальних елементах та вибирати оптимальні параметри змішувальних елементів та/чи технологічні режими змішування.

  Mixing processes are important in the processing of polymeric materials, because the quality of mixing directly determines the quality of the product [1]. For science-based structural design of extrusion mixing equipment is im-portant to know the basic patterns of mixing processes that occur in its various structural zones.
  In many cases, the quality of mixing is estimated by the following integral indicators, as the accumulated defor-mation, time, shear stress, etc. [1-4]. Usually these indicators do not always allow for a full understanding of the mixing process. Unresolved part of the scientific problem forecast performance polymer mixing equipment is inves-tigating the complexity of quantifying [3]. For straight mixing quality criterion accept concentration dispersed ma-terial in the dispersion environment [4]. If input component compositions with different temperatures such criteria may be uniformity of temperature field. Research data are devoted to the numerical modeling of the mixing process by finite element method [5, 6], based on a mathematical model [4].
  The purpose of research is to study the dynamics of the mixing process of polymer composites in screw extruder with a dynamic mixer barrier type.
  The process of mixing considered in the zone and in the batching screw dynamic mixing barrier type for three dis-persed variants introducing material into the dispersion environment. The criteria of efficiency of mixing polymers made the change the concentration of dispersed material in the dispersion medium and changes temperature uni-formity of the mixture.
  The numerical study of mixing two polymers with different versions of the introduction dispersed material in the dispersion environment. Simulation results show that the introduction of dispersed material in the dispersion envi-ronment at the core of a rotating screw is almost twice as fast, than when it is introduction at fixed external cylin-der. To further improve the effectiveness of confusing extruder is advisable to use mixers barrier type. Using as criteria the mixing changes the distribution of concentration and temperature differences mixture showed the effec-tiveness of assessment processes of mixing of polymer composites in educational version Ansys Academic Teaching.

  Переглянути
 • Дослідження плавлення полімеру в каналі черв’ячного екструдера

  Шляхом числового моделювання одержано розподіли температури та в’язкості матеріалу в зоні плавлення гранульованого полімеру. Досліджено еволюцію руйнування й плавлення пробки гранул і визначено основні фактори впливу на ці процеси.

  Переглянути
 • Моделювання плавлення полімеру в каналі черв’ячного екструдера

  Розроблено уточнені моделі плавлення полімеру в каналі черв’ячного екструдера, що базуються на поділі процесу на два етапи: руйнування завдяки бародифузії поверхневого шару твердої пробки, що переходить у шар текучої суміші з твердої і рідкої фаз, і плавлення твердої частини в об’ємі суміші під дією дисипативної теплоти.

  Переглянути
 • Змішування розплавів термопластів у коаксіальному зазорі

  Досліджено залежність ефективності змішування полімерів у коаксіальному зазорі від співвідношення в’язкості дисперсійного середовища й диспергованого матеріалу для двох варіантів обертового руху циліндрів.

  Переглянути