ЛАДІЄВА Л. Р

Сортировать по умолчанию названию
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ПЕРВАПОРАЦІЇ ЯК ОБ’ЄКТА КЕРУВАННЯ

  Первапорація – це технологія поділу рідких сумішей різних речовин, у якій потік рідини, що містить два або більше компонентів, контактує з одного боку з непористою полімерною мембраною або молекулярно-пористою неорганічною мембраною (типу цеолітної мембрани), у той час як з іншого боку ви­корис­товується вакуумне або газове продування [1]. Компоненти рідкого потоку абсорбуються в/на мембрані, проникають через мембрану і випаровуються в парову фазу (звідки і утворюється слово «pervaporate»). А утворена пара (пермеат) конденсується.

  Переглянути
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ОЧИСТКИ ВОДИ ПОЄДНАННЯМ ПРОЦЕСІВ ІСКРОЕРОЗІЙНОЇ КОАГУЛЯЦІЇ ТА ЗВОРОТНОГО ОСМОСУ

  Очищення забруднених вод перед їх використанням у побуті,
  господарстві та промисловості здійснюється різними методами. Застосування
  того або іншого методу у кожному конкретному випадку визначається
  характером забруднення та мірою шкідливості домішок.

  Переглянути
 • ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ЗНЕВОДНЕННЯ ТА ГРАНУЛЮВАННЯ У ПСЕВДОЗРІДЖЕНОМУ ШАРІ

  Розглядається проведення процесу з отриманням продукту постійного
  гранулометричного складу без зовнішнього рециклу [1]. Представлені
  результати статичної оптимізації процесу зневоднення та гранулоутворення
  водних розчинів сульфата амонія.

  Переглянути
 • МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ОТРИМАННЯ КОНЦЕНТРОВАНОЇ АЗОТНОЇ КИСЛОТИ

  Хімічний процес отримання концентрованої азотної кислоти представимо
  як двостадійний (рис. 1.1). На першій стадії до змішувача 1 у певному
  співвідношенні потрапляє NO 2 та слабо концентрована азотна кислота HNO 3 , в
  результаті чого утворюється нітролеум. На другій стадії, в автоклаві 2, цей
  нітролеум реагує з киснем, утворюючи концентровану азотну кислоту:

  Переглянути
 • АВТОМАТИЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ МЕМБРАННОЇ ДИСТИЛЯЦІЇ

  Контактна мембранна дистиляція – новий процес із захоплюючими
  можливостями, що дозволяє використовувати його в опрісненні води.
  Опріснення це процес видалення надлишку солей і мінералів з морської або
  солоної води і, використовується для забезпечення чистою водою. Основні
  процеси опріснення в даний час є багатоступеневі. Мембранна дистиляція може
  стати серйозною альтернативою існуючим технологіям в довгостроковій
  перспективі для отримання чистої води.

  Переглянути
 • ПОШУК ОПТИМАЛЬНОГО СТАНУ ОБ'ЄКТА З ВИКОРИСТАННЯМ МІКРОПРОЦЕСОРНОГО КОНТРОЛЕРА РЕМІКОНТ Р-130

  У процесі проектування ставиться задача визначення оптимальної роботи об'єкта
  під час регулювання його параметрів. Така задача називається оптимізаційною.
  Стандартна математична задача оптимізації формулюється в такий спосіб. Серед
  елементів , що утворюють множину , знайти такий елемент  , що надає мінімальне
  значення заданій функції .

  Переглянути
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ОЧИСТКИ ВОДИ В РЕЗУЛЬТАТІ ПОЄДНАННЯ МЕТОДУ ІСКРОЕРОЗІЙНОЇ КОАГУЛЯЦІЇ ТА ПРОЦЕСУ ЗВОРОТНЬОГО ОСМОСУ

  Очищення забруднених вод, перед їх використанням у побуті,
  господарстві та промисловості, здійснюється різними методами. Вживання того
  або іншого методу у кожному конкретному випадку визначається характером
  забруднення і мірою шкідливості домішок.

  Переглянути
 • МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ НАГРІВАННЯ (ТЕРМОСТАБІЛІЗАЦІЇ) ЛИСТОВОГО МАТЕРІАЛУ НА ВАЛКАХ ПІД ДІЄЮ ВИПРОМІНЮВАЛЬНИХ ЧИ ВІДБИВАЛЬНИХ ЕКРАНІВ

  Випромінювальні та відбивальні екрани використовуються в переробці
  полімерних матеріалів як для нагрівання і оплавлення поверхневого шару
  листового матеріалу в процесах глянцювання, так і для вирівнювання
  температури по товщині листового матеріалу в процесі термостабілізації. При
  цьому лист, з одного боку, контактує з поверхнею валка, а з другого – взаємодіє
  з екраном [1, 2]. Схему нагрівання (термостабілізації) листового матеріалу під
  випромінювальним екраном наведено на рис. 1.

  Переглянути
 • АВТОМАТИЧНЕ КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСОМ ЗВОРОТНОГО ОСМОСУ

  На сьогодні існує багато методів ефективного очищення стічних вод. Вибір
  методу залежить від якості води, що надходить на очищення. Методи очищення
  поділяють на механічні, хімічні, фізико-хімічні та біологічні. Вони можуть
  застосовуватись як разом, так і окремо.

  Переглянути
 • ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛІ ДВОФАЗНОГО ПОТОКУ ДЛЯ ПРОЦЕСУ ГРАНУЛЮВАННЯ У ПСЕВДОЗРІДЖЕНОМУ ШАРІ

  Поняття двофазних потоків дуже важливе для роботи більшості
  промислових виробництв, які працюють, наприклад, з перетвореннями енергії,
  з виробництвом паперу, їжі, в медичних галузях і т. ін.

  Переглянути
 • ДО ПИТАННЯ СИНТЕЗУ РОБАСТНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСОМ КОНТАКТНОЇ МЕМБРАННОЇ ДИСТИЛЯЦІЇ

  Введення принципів стійкого розвитку передбачає розробку методів ефективної очистки стічних вод, що забруднені токсичними компонентами з метою зберігання екологічної рівноваги в природі. Досягненню цієї мети служить мембранна технологія, а в окремому випадку процес контактної мембранної дистиляції (КМД). У порівнянні з баромембранними процесами мембранна дистиляція має переваги, що полягають у можливості концентрування розчинів нелетких органічних та неорганічних речовин до концентрацій, наближених до межі їхньої розчинності.

  Переглянути
 • МОДЕЛЬ І МЕТОДИ ПОБУДОВИ РОЗКЛАДІВ АВТОМАТИЗОВАНИХ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ ЗІ ЗМІННИМ ПОРТФЕЛЕМ ЗАМОВЛЕНЬ

  В керувані сучасним підприємством виділення підсистеми оперативного
  керуваня здійснюється на основі єдності задач оперативного забезпечення
  ритмічності виробничого процесу за раціонального використання ресурсів.
  Сучасний рівень розвитку виробництва характеризується широким
  впровадженням робототехнічних комплексів і автоматизованих систем
  керуваня, що вимагає розроблення методів керуваня устаткуванням з
  програмним керуваням і комплексами автоматизованих агрегатів. До складу
  гнучких автоматизованих комплексів входять автоматизовані лінії з
  транспортними роботами різного призначення. До цієї групи відносять,
  зокрема, лінії електрохімічної обробки виробів, які набувають все більшого
  значення в багатьох галузях промисловості.

  Переглянути
 • МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ РОЗДІЛЕННЯ НЕОДНОРІДНИХ РІДКИХ СИСТЕМ

  Екологічні проблеми постають перед людиною щодня. Однією з важливих
  екологічних проблем є забруднення токсичними компонентами води. Очищення
  води слугує механізмом до скорочення використання свіжої води.

  Переглянути
 • КОМП’ЮТЕРНІ АЛГОРИТМИ ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ

  Розробляється програмне забезпечення формування аналітичного звіту для
  прогнозів та проведення аналізу ефективності впровадження бізнес-плану. Звіт
  має циклічну систему та складається з етапів побудови.

  Переглянути
 • Дослідження статичних режимів процесу контактної мембранної дистиляції

  Запропонована методика експериментальних досліджень процесу контактної мембранної дистиляції, що враховує його основні технологічні параметри.

  Переглянути
 • Робастна система керування процесом контактної мембранної дистиляції

  Вирішено задачу оптимального керування процесом контактної мембранної дистиляції за умов невизначеності. Розглянуто систему керування з субоптимальним H регулятором, проаналізовано робастність замкненої системи.

  Переглянути
 • Оптимізація роботи комбінованих випарних установок

  Розглянуто систему оптимізації керування комбінованими випарними установками. На основі розробленої математичної моделі здійснено пошук глобального екстремуму за умов лінійних обмежень.

  The system optimization of the combined evaporator is considered. The global extremum in linear constraints is finding using a mathematical model.

  Переглянути
 • Моделювання контактної мембранної дистиляції за умов невизначеності

  Для цілей керування розроблено математичну модель контактної мембранної дистиляції, що враховує невизначеності параметрів. Модель є нелінійною до температури розчину на виході з мембранного модуля, що обумовлено дифузією пари крізь пори мембрани.


  For the purposes of control the mathematical model of process contact membrane distillations is developed, which takes into account the uncertainty of model parameters. The model is nonlinear with respect to the solution temperature at the outlet of membrane module, which is due to the diffusion of vapor through the membrane pores.

  Переглянути
 • Моделювання процесу контактної мембранної дистиляції

  Для цілей керування розроблена математична модель процесу контактної мембранної дистиляції, що є нелінійною по відношенню до температури розчину на виході з мембранного модуля, яка пов’язана з дифузією пари крізь пори мембрани.

  For the purposes of control the mathematical model of process contact membrane distillations which is nonlinear in relation to temperature of a solution on an output membrane unit that is caused diffusion pair in time of a membrane is developed.

  Переглянути
 • Проектування системи керування контактною мембранною дистиляцією з використанням μ-синтезу

  Розв’язано задачу оптимального керування контактною мембранною дистиляцією за умов невизначеності. Розглянуто систему керування з субоптимальним μ-регулятором, проаналізовано робастність замкненої системи.

  Переглянути
 • ОПТИМАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ РЕЖИМОМ ПУСКУ АВТОКЛАВА У ВИРОБНИЦТВІ АЗОТНОЇ КИСЛОТИ

  Запропоновано алгоритм оптимального керування режимом пуску автоклаву з використанням нелінійної математичної моделі, методу штрафів і градієнтної процедури.


  The algorithm of optimal control of autoclave start mode in the production of nitric acid is proposed. By optimality criterion is selected minimum time-autoclave at preset mode with the restriction on the concentration of nitric acid. End time start mode is entered on the terminal part of the cost function. The method of penalties and a gradient procedure is used to solve the problem. The applied algorithm is allowed to bring an autoclave at a given technological regime.


  Переглянути