МАКСИМУК Д. О

Сортировать по умолчанию названию
 • ПРОЦЕС ОДЕРЖАННЯ ПАЛИВА ВИСОКОЇ ЯКОСТІ НА НАФТОПЕРЕРОБНОМУ ЗАВОДІ МАЛОЇ ПОТУЖНОСТІ

  Будівництво та використання міні-НПЗ в Україні є актуальним лише за умов належного вибору технології переробки. Для повноцінного використання виробництв цього типу слід розробити технології та обладнання, що забезпечуватимуть глибоке перероблення східноукраїнської нафти, а також чорноморського, харківського та полтавського газового конденсату. Метою цієї роботи є розроблення наукових основ та експериментальне дослідження процесів переносу у виробництві якісного палива на міні-НПЗ, створення методик розрахунку апаратів для одержання кінцевого продукту, надання рекомендацій щодо їх практичного впровадження. Для досягнення цієї мети сформульовано такі задачі: – визначено предмет і об’єкт дослідження – процеси переносу при одержанні високооктанового бензину на міні-НПЗ, зокрема кавітаційна обробка нафтової сировини з метою збільшення виходу легких фракцій та первапораційна обробка прямогінного бензину для вилучення високооктанової компоненти, а також технологічні параметри кавітації нафтової сировини і первапорації прямогінного бензину, що впливають на реалізацію процесу; – сформульовано дві науково-технічні проблеми: нафтова сировина, яку переробляють на вітчизняних міні-НПЗ, містить велику частку важких вуглеводнів, що зменшує вихід легких бензинових фракцій. Щоб збільшити останній, слід застосувати процес, що зруйнує С–С-зв’язки важких вуглеводневих молекул. товарний бензин, що виробляють вітчизняні міні-НПЗ, має невисокі експлуатаційні характеристики, що не дозволяють використовувати його як паливо для сучасної сільськогосподарської техніки. Щоб забезпечити потрібні показники якості бензинів, необхідно застосовувати процеси, які дозволяють належним чином змінити фракційний склад прямогінного бензину і не належать до традиційних деструктивних методів, застосування яких у схемах міні-НПЗ є економічно недоцільним. – установлено, що першу проблему можна вирішити, застосувавши для руйнування С–С-зв’язків один з ефективних методів інтенсифікації хіміко-технологічних процесів в рідинах – гідравлічну кавітацію. Кавітація є засобом локальної концентрації енергії низької густини у високу густину енергії, пов’язану з пульсаціями і закриттям бульбашок кавітації. Тому її можна застосувати як альтернативу деструктивним процесам під час одержання палива на міні-НПЗ; – установлено, що другу проблему можна вирішити, застосувавши первапорацію на силоксанових мембранах для змінення фракційного складу прямогінного бензину, зокрема для збільшення його октанового числа і зменшення вмісту важких вуглеводнів, що погіршують експлуатаційні та екологічні характеристики товарного продукту; – проведено експериментальні дослідження, що засвідчили корисний вплив кавітації та первапорації на оброблюване середовище; на основі одержаних експериментальних даних перевірено адекватність математичних моделей і зроблено висновки стосовно можливості їх застосування для опису процесів кавітації та первапорації; – установлено, що найприйнятнішою сировиною для вітчизняних міні-НПЗ є східноукраїнська нафта, а також чорноморський, харківський та полтавський газовий конденсат; – удосконалено методики розрахунку гідравлічного кавітатора для оброблення нафтової сировини та первапораційного модуля з трубчастими силоксановими мембранами для фракціонування прямогінного бензину; – запропоновано технологічну схему виробництва палива на міні- НПЗ та розроблено рекомендації щодо її впровадження. Наукова новизна роботи полягає в отриманні енергії активації, достатньої для руйнування С–С-зв’язків у важких вуглеводнях нафти східноукраїнського родовища, а також коефіцієнтів проникності, дифузії та сорбції для системи прямогінний бензин – силоксанова мембрана. Основні результати роботи опубліковано в двох статтях [1-2] та апробовано на чотирьох науково-практичних конференціях. Отримано п’ять патентів на корисну модель, зокрема [3].

  Переглянути
 • Ефективність виробництва біодизельного палива з використанням ультразвуку

  Наведено аналіз ефективності, досліджено економічні та екологічні аспекти виробництва біодизельного палива з використанням ультразвукової кавітаційної технології.

  Efficiency analyses, economic and ecological aspects of production of biodiesel with the use of ultrasonic cavity technology are developed.

  Переглянути