МОВЧАНЮК О. М

Сортировать по умолчанию названию
 • ВИКОРИСТАННЯ ВОЛОКНА З УПАКОВКИ «ПЮР ПАК» ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПАПЕРУ З МАКУЛАТУРИ

  Аналіз літературних джерел в області переробки макулатури говорить про її зростаючу роль як замінника свіжих волокнистих напівфабрикатів для нарощування обсягів виробництва паперу і картону. Зростання ж виробництва і споживання паперово-картонної продукції, у свою чергу, пропорційно поповнює цей цінний вид волокнистої сировини. Однак під час виготовлення паперу чи картону, переважно внаслідок процесу сушіння, паперотворні властивості волокон суттєво погіршуються [1]. В результаті з макулатурних волокон, що вже пройшли кілька циклів переробки, отримують папір з низькими фізико-механічними властивостями. Одним із шляхів покращення якості паперу та картону з макулатури є використання в композиції первинних волокнистих напівфабрикатів, що значно підвищує собівартість продукції. З цієї точки зору особливий інтерес представляє волокно, що міститься у відходах споживання упаковки для рідких молочних продуктів «Пюр Пак». Адже для виробництва такої упаковки зазвичай використовується картон з вибіленої целюлози. Додавання такого волокна у композицію макулатурної маси може суттєво підвищити фізико-механічні властивості паперу та картону. Метою даного дослідження було визначення впливу вмісту волокна з відходів споживання упаковки «Пюр Пак» у композиції маси з макулатури марки МС-2А-2 на фізико-механічні властивості паперу. Приготування маси здійснювалося на розмелювальному комплекті ЛКР-1. Ступінь млива маси становив 45 °ШР. Із маси різної композиції виготовлялись лабораторні зразки паперу масою 80 г/м 2 . Визначались показники їх механічної міцності. Результати представлені у табл. 1. Із таблиці видно, що введення в масу з макулатури марки МС-2А-2 волокна з відходів упаковки дозволяє підвищити всі вимірювані фізико- механічні показники паперу. Найсуттєвіше зростає міцність на злом під час багаторазових перегинів. Цей показник майже у 9 разів вище для зразків, виготовлених зі 100 % волокна упаковки порівняно зі зразками, що виготовлені тільки з макулатури МС-2А-2. При цьому інші показники зросли на 66–91 %. Таким чином, шляхом введення в масу волокна з відходів споживання упаковки «Пюр Пак» можна суттєво покращити механічні властивості паперу з макулатури без використання свіжих напівфабрикатів і тим самим знизити його собівартість.

  Переглянути
 • МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПЕРЕРОБЛЕННЯ ВІДХОДІВ ВИКОРИСТАННЯ УПАКОВКИ ДЛЯ РІДКИХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ З ДОДАВАННЯМ ХІМІЧНИХ ДОПОМІЖНИХ РЕЧОВИН

  В якості об'єкта, який досліджується, обрано процеси набухання, розпуску та розмелювання відходів використання упаковки із додаванням стимуляторів розпуску. В якості предмета – відходи використання упаковки «Tetra Pak». Метою даної роботи є розроблення математичних моделей процесів набухання, розпуску та розмелювання для визначення максимальних значень фізико-механічних показників лабораторних зразків мішкового паперу, які будуть досягатися за визначених витрат стимулятора та тривалості процесу розмелювання. Вирішення задач такого класу має відбуватися в певній послідовності та базуватися на використанні можливостей методу математичного моделювання в поєднанні із певною методологією вирішення такого класу задач. На першому етапі даного дослідження в лабораторних умовах були проведенні експериментальні дослідження. Аналіз наведених експериментальних даних показує, що кожний із факторів, що входять до матриці експерименту, змінюються в максимально можливому діапазоні, а саме: Х1 – ступінь млива, ºШР; Х2 – витрата стимулятора розпуску NE, % Х3 – витрата стимулятора розпуску EBS, %. Такий підхід надає можливості на етапі експериментальних досліджень одержати максимально можливий об’єм інформації про досліджувані властивості отриманих зразків, який в подальшому буде використано в процесі створення відповідних математичних залежностей. В якості параметрів оптимізації вибрані фізико-механічні показники досліджуваних лабораторних зразків мішкового паперу. Другий етап – етап, на якому виконується розробка математичних моделей. Якщо результати експериментальних досліджень являють собою інформаційний (цифровий) макет об'єкта, який ми досліджуємо, то математичні моделі (описи) – це закодована (стисла) інформація про вплив, який мають вхідні фактори на параметр оптимізації. На цьому етапі пропонується застосування методології синтезу математичних моделей з використанням методу групового урахування аргументів (МГУА). У відповідності з масивом експериментальних даних, отриманих в лабораторних умовах, в роботі створені математичні описи: а) математична модель за показником розривної довжини, м: Y1 = 2268,17 + 3,18. 101.X1 .X2 + 1,04. 102.X1 + 5,06. 102.X1 .X3 – 6,30. 10-1.X1 2 – 6,23. 104.X3 2 (1) Відносна похибка розроблення математичного опису не перевищує 4,86 %. б) математична модель за показником опору роздирання, мН: Y2 = 679,17 + 3,11. 102.X2 – 4,04. 10-2.X1 2 + 6,44. 103.X3 2 (2) Відносна похибка розроблення математичного опису не перевищує 2,39 %. Таким чином, використання методу математичного моделювання в поєднанні із певною методологією дозволило вирішити задачу розроблення математичних моделей процесу перероблення відходів використання упаковки для рідких харчових продуктів з додаванням хімічних допоміжних речовин, які можуть бути використані з метою пошуку оптимальних умов.

  Переглянути
 • ПІДВИЩЕННЯ БІЛОСТІ ПАПЕРУ З МАКУЛАТУРИ

  Одним з шляхів вирішення проблеми сировинної бази в паперовому виробництві є використання вторинних волокон. Особливий інтерес представляє волокно, що міститься у відходах споживання упаковки для рідких харчових продуктів. Адже для виробництва такої упаковки зазвичай використовується картон з вибіленої або невибіленої целюлози. Додавання такого волокна у композицію макулатурної маси суттєво підвищує фізико-механічні властивості паперу та картону[1, 2]. Метою даного дослідження було підвищення білості паперу з макулатури способом флотації та визначення впливу вмісту волокна з відходів використання упаковки для рідких молочних продуктів «PurPak» у композиції маси з макулатури марки МС-7Б-2 на білість паперу. Приготування маси здійснювалося на лабораторному розмелювальному комплексі ЛРК-1.Із макулатури марок МС-12Г (відходи використаної упаковки «PurPak») та МС-7Б-2 в різному співвідношенні до та після флотації виготовлялись лабораторні зразки паперу масою 80 г/м2 , визначалася їх білість. Дослідження показали, що процес флотації підвищує білість паперу з макулатури марки МС-7Б-2 на 10 %, з макулатури марки МС-12Г – на 8 %. А використання волокна з упаковки дозволяє підвищити білість паперу з макулатури до 24 % (табл. 1). Для дотримання вимог ГОСТ 18520-87 по білості в композицію маси необхідно додати 72 % волокна упаковки для писального паперу №1 марки В і 82 % – для марок А і Б. Процес окремої флотації обох напівфабрикатів дозволяє знизити вміст волокон упаковки в композиції на 22 % для забезпечення норм писального паперу №1 марок А і Б. Таким чином, шляхом введення в масу волокна з відходів використання упаковки «PurPak» та використання флотації можна суттєво покращити білість паперу з макулатури без використання свіжих напівфабрикатів, що знижує його собівартість.

  Переглянути
 • ВПЛИВ ТИСКУ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ЦЕЛЮЛОЗНОГО ФІЛЬТРУВАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

  Целюлозні фільтрувальні матеріали відносяться до корпускулярно- пористих матеріалів. Вони здатні повністю затримувати частки, розмір яких у рази менше їх порового каналу. Однією з найважливіших експлуатаційних характеристик фільтрувального матеріалу є його продуктивність, що визначається загальною пористістю. Пориста структура целюлозного матеріалу – це складна система капілярів, що утворена целюлозними волокнами, які до того ж мають власну капілярну структуру з широким спектром пор – від декількох нанометрів до декількох мікрометрів. Аналіз основних чинників, що формують пористу структуру целюлозних фільтрувальних матеріалів під час їх виготовлення, показав значний вплив процесів пресування і каландрування, що здійснюються під дією тиску і ущільнюють структуру матеріалу [1]. Метою даної роботи було оцінювання впливу тиску під час фільтрування дистильованої води баромембранним методом на продуктивність целюлозного фільтрувального матеріалу. Для дослідження були виготовлені лабораторні зразки фільтрувального матеріалу з целюлози марки ХБ-5 та клею LPMS з витратою 5 % від абсолютно сухого волокна, за технологією [2]. Для кожного значення тиску (0,2; 0,4; 0,6 і 1,0 МПа) фільтрування тривало 120 хв. Аналіз результатів наведено у таблиці 1. Помітно, що з підвищенням тиску початкова питома продуктивність матеріалу збільшується. В результаті збільшення тиску з 0,2 до 0,4 МПа початкова продуктивність матеріалу зросла у 2,6 рази, а з 0,2 до 1,0 МПа – у 11,7 рази. Кінцева ж продуктивність для тиску 0,2 і 1,0 МПа відрізнялася лише у 2,6 рази.Для кожного значення тиску фільтрування характерним є наявність двох періодів протікання процесу. Перший характеризується найбільшим зниженням питомої продуктивності матеріалу, другий – стабільним режимом фільтрації, коли значення питомої продуктивності практично не змінюється. Суттєве зниження питомої продуктивності для тиску 0,2; 0,4; 0,6 МПа відбувається протягом перших 10 хв, для тиску 1 МПа цей період збільшується до 30 хв. Таким чином, підвищення робочого тиску значно збільшує питому продуктивність лише на початковій стадії фільтрування. Після виходу на стабільний режим різниця у продуктивності при різних значеннях тиску суттєво зменшується. Пояснюється це тим, що при збільшенні тиску зростає рушійна сила процесу, однак, ймовірно, при цьому ще більше знижується пористість матеріалу, що у підсумку і зменшує ефект від зростання рушійної сили.

  Переглянути
 • ВИКОРИСТАННЯ ВОЛОКНА З УПАКОВКИ «ПЮР ПАК» ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПАПЕРУ З МАКУЛАТУРИ

  Аналіз літературних джерел в області переробки макулатури говорить про її зростаючу роль як замінника свіжих волокнистих напівфабрикатів для нарощування обсягів виробництва паперу і картону. Зростання ж виробництва і споживання паперово-картонної продукції, у свою чергу, пропорційно поповнює цей цінний вид волокнистої сировини. Однак під час виготовлення паперу чи картону, переважно внаслідок процесу сушіння, паперотворні властивості волокон суттєво погіршуються [1]. В результаті з макулатурних волокон, що вже пройшли кілька циклів переробки, отримують папір з низькими фізико-механічними властивостями. Одним із шляхів покращення якості паперу та картону з макулатури є використання в композиції первинних волокнистих напівфабрикатів, що значно підвищує собівартість продукції. З цієї точки зору особливий інтерес представляє волокно, що міститься у відходах споживання упаковки для рідких молочних продуктів «Пюр Пак». Адже для виробництва такої упаковки зазвичай використовується картон з вибіленої целюлози. Додавання такого волокна у композицію макулатурної маси може суттєво підвищити фізико-механічні властивості паперу та картону. Метою даного дослідження було визначення впливу вмісту волокна з відходів споживання упаковки «Пюр Пак» у композиції маси з макулатури марки МС-2А-2 на фізико-механічні властивості паперу. Приготування маси здійснювалося на розмелювальному комплекті ЛКР-1. Ступінь млива маси становив 45 °ШР. Із маси різної композиції виготовлялись лабораторні зразки паперу масою 80 г/м 2 . Визначались показники їх механічної міцності. Результати представлені у табл. 1.

  Переглянути
 • Перероблення відходів споживання асептичного паковання «тетра пак» для виробництва паперу для гофрування

  Досліджено перероблення відходів споживання асептичного паковання для рідких харчових продуктів фірми «Тетра Пак» мокрим способом при концентрації 6 % з метою одержання паперу для гофрування марки Б-0. Досліджено вплив режиму розпускання на ефективність розпускання й розмелювання волокна й механічні властивості паперу для гофрування.

  Переглянути
 • Підвищення якості паперу та картону з макулатури шляхом використання волокна з відходів асептичного паковання

  Досліджено вплив волокна з відходів використання асептичного паковання для рідких харчових продуктів на механічні властивості композицій паперу для гофрування й картону для плоских шарів гофрокартону. Визначено раціональні композиції маси для отримання паперу й картону вищої якості.

  Переглянути
 • Износ гарнитуры дисковых мельниц

  Статья посвящена актуальной проблеме интенсивного износа гарнитуры дисковых мельниц при размоле макулатурной массы. Целью статьи является изучение вопроса о снижении абразивного износа ножей стальной гарнитуры. Исследованы факторы, влияющие на износ ножей гарнитуры во время размола суспензии в присутствии кварцевого песка – величину межножевого зазора, зернистость и количество абразива, твердость ножей. Определены и обоснованы условия размола для снижения абразивного износа ножей гарнитуры. Даны рекомендации по снижению содержания абразивных включений в макулатурной массе.

  Переглянути
 • ФІЛЬТРУВАЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ БАРОМЕМБРАННОГО ОЧИЩЕННЯ ВОДИ

  Стаття присвячена отриманню з сульфатної хвойної вибіленої целюлози фільтрувального матеріалу для очищення води від завислих і колоїдних частинок, що обумовлюють її каламутність. Досліджено вплив вмісту лавсанового волокна та клею на основі полівінілового спирту на механічні та експлуатаційні характеристики фільтрувального матеріалу. 


  This article is devoted to the obtaining of filter material from bleached softwood sulphate pulp for water treatment under increased pressure from suspended solids and colloidal particles, which determine water turbidity, and the evaluation of the filter material properties. The influence of the filter material composition (the content of lavsan fibers and adhesives based on polyvinyl alcohol) as well as surface sizing and the mechanical performance of the filter material. The mechanical strength of the samples was determined by the bursting strength factor. The maximum values of the factor for the samples without surface coatings were obtained at the consumption rate of adhesive 50 % and lavsan 15 % by weight of absolutely dry fiber. Adhesive surface coating can improve bursting strength of the filter material by 66…77 %, and the filter material composition has almost no effect at the growth rate.

  The evaluation of the effectiveness (performance characteristics) of the samples was carried out by their selectivity for turbidity and productivity. The investigations were conducted by filtering distilled water, barium sulfate suspension with concentration 4250 mg/dm3, obtained by deposition, and kaolin slurry with concentration of 5000 mg/dm3. The filtration was carried out at increased pressure: from 0.25 to 1.75 atm for samples with no surface coating, from 3 to 4 atm for samples with surface coating. The decrease of performance during filtration with constant pressure was observed for all samples. Samples with the maximal initial performance showed the largest (almost twofold) loss of productivity in the first minutes of filtration. The increasing of the pressure improved the performance while keeping selectivity.

  As a result of studies, samples of filter material were obtained, that provided selectivity to suspended and colloidal particles, causing water turbidity, at a level of microfiltration membranes. These materials can be used for rough water treatment or water preconditioning before advanced purification.


  Переглянути