НОСАЧ В. А

Сортировать по умолчанию названию
 • СОРБЦІЯ ІОНІВ Cr (VI) ТА Аs (V) ОКСИГІДРАТАМИ СКЛАДУ MxAl1-xOy·nH2O, ДЕ М - Zr (IV), Ti (IV), Sn (IV)

  Оксіаніони миш'яку і хрому є токсичними, добре розчинними і легкорухливі аніонами у водному середовищі. Попадання, накопичення і розповсюдження таких сполук у навколишньому середовищі є небезпечним для живих організмів. Слід зазначити, що сполуки миш'яку містяться і в підземних водах, використовуваних часто в якості питної води. Останнім часом як перспективні сорбенти розглядаються неорганічні оксидні гідратовані матеріали. Показано, що такі сполуки можуть поглинати як катіони, так і аніони в залежності від рН середовища [1]. Метою даного дослідження було вивчення аніонообмінних властивостей оксігідратів складу MxAl1-xOy·nH2O, де М – Zr, Ti, Sn, по відношенню до оксіаніонів Cr (VI) і As (V) з розчинів з рН = 2.5 і 9.4-10.5. Досліджено сорбція оксігідратамі складу MxAl1-xOy·nH2O і розраховані величини коефіцієнтів розподілу аніонів Cr (VI) і As (V). На рис. 1 (а) приведені залежності поглинання аніонів Cr (VI) бінарними оксигідратами з розчинів K2Сr2О7 з початковою величиною рН 2,5 від логарифма концентрації рівноважного розчину. При поглинанні аніонів хрому з лужних середовищ для оксигідратів були виявлені вищі значення коефіцієнтів розподілу в діапазоні рівноважних концентрацій C<1·10-4 М, які, ймовірно, можуть відноситися до поверхневого комплексоутворення при зміщенні рівноважних значень рН в область нижчих значень. Це підтверджується спостережуваними значеннями рівноважної величини рН розчинів. Розраховані величини коефіцієнтів розподілу іонів Cr (VI) і величини коефіцієнтів дифузії іонів, отримані з кінетичних залежностей, представлені в табл. 1. Коефіцієнти розподілу іонів Cr (VI) при поглинанні з кислих розчинів бінарними оксигідратами знаходяться в достатньо широкому діапазоні, що указує на деякі функціональні відмінності отриманих композиційних бінарних оксигідратів. Коефіцієнти дифузії іонів Cr (VI) відповідають значенню 0.1·1011 , м 2 /с для всіх бінарних оксигідратів. Залежності адсорбції іонів As (V) від логарифма концентрації рівноважного розчину при поглинанні з кислих і лужних розчинів також приведені на рис. 1 (б). Розраховані коефіцієнти розподілу для іонів As (V) при поглинанні з кислих розчинів складають 6,2·103 , з лужних – 0,2·103 . Величина провідності оксигідрата Sn0.7Al0.3Oy∙2H2O після поглинання з 0,002 М розчинів NaН2АsО4 при переході від лужних розчинів до кислих зменшується від 0,008 до 0,003 См/м, що також вказує на зміну переважаючої форми, що адсорбується, з HАsО4 2- в H2АsО4 - . Таким чином, показано, що запропонований метод синтезу дозволяє отримувати гідратовані іонообмінні матеріали складу MxAl1-xOy·nH2O, де M - Zr (IV), Ti (IV), Sn (IV), х=0,0-0,7, здатних поглинати аніони Cr (VI), As (V) в широкому діапазоні рн (2.5- 10.5). Виявлена висока селективність оксигідратних сорбентів до іонів хрому (VI) при сорбції з кислих і лужних розчинів. Сорбенти на основі подвійних оксигідратів можуть бути використані для виборчого поглинання іонів Cr (VI).

  Переглянути
 • Вилучення іонів міді в процесах іонообмінного пом’якшення води на катіоніті DOWEX MAC-3

  Наведено результати досліджень із вилучення йонів міді з води в присутності йонів кальцію й магнію. Показано, що слабокислотний катіоніт DOWEX МАС-3 має значну обмінну ємність, дозволяючи вилучати йони міді в присутності іонів жорсткості. Рекомендовано застосовувати двостадійне катіонування при застосуванні слабокислотного катіоніту в кислій формі на першій і сильнокислотного катіоніту в Na+-формі на другій стадії.

  The results of research on the extraction of copper ions from the water in the presence of calcium and magnesium ions are given. It is shown that the weak-acid cation-exchange resin DOWEX MAC-3 has substantial exchange capacity for ions of water hardness and copper ions and allows extracting copper ions in the presence of ions of water hardness. It is recommended to apply double-stage cationic exchange using the weak-acid cation-exchange resin in the acidic form at the first stage and strong-acid cation-exchange resin in the Na+-form at the second stage.

  Переглянути
 • Очищення стічних вод від сульфат-іонів за допомогою вапна та алюмінієвого коагулянту

  Наведено результати експериментів з очищення стічних вод, що містять велику кількість сульфат-іонів, за допомогою вапна та алюмінієвого коагулянту. Визначено оптимальні параметри й дози реагентів. Показано, що в разі глибокого очищення від сульфат-іонів не спостерігається вторинного забруднення йонами кальцію та алюмінію.

  Results of experiment of sewage treatment which contain abundance of sulfate ions with usage lime and aluminium coagulant are shown. Optimal parameters and doses for advancing of process are defined. With deep purification rate from sulfate ions not observe dirtying of calcium ions and aluminium ions are shown.

  Переглянути
 • Выделение йода из системы NHO3-N2O4-H2O-I2-HIO3

  Статья посвящена разработке технологии извлечения йода из систем на основе концентрированной нитратной кислоты и оксидов азота. Авторы предлагают извлекать йод из системы путем взаимодействия растворенного йода с нитратами кальция и калия с последующим осаждением образовавшихся соединений. Принципиальным отличием предлагаемой технологии является использование дифференциально-контак-тного тепломассообменного аппарата, который позволяет заметно повысить степень удаления йода.

  Переглянути
 • ОЦІНКА ВПЛИВУ ІОНІВ ТВЕРДОСТІ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ ВІД ІОНІВ МІДІ

  Вивчено сорбцію іонів міді та йонів твердості на сильнокислотному КУ-2-8 і слабокислотному Lewatit TP-207 катіонітах за динамічних і статичних умов. Показано, що слабокислотний катіоніт має обмінну ємність за іонами міді на рівні сильнокислотного катіоніту. Установлено, що за динамічних умов під час сорбування йонів міді у присутності йонів жорсткості обмінна ємність іонітів за йонами міді зменшується. При цьому більше зниження помічене для сильнокислотного катіоніту та йонів кальцію. За невисоких концентрацій іонів міді іони кальцію менше знижують ємність сильнокислотного катіоніту за іонами міді порівняно із слабокислотним, а за концентрацій понад 100 мг/дм3 більш селективним є слабокислотний катіоніт. Установлено, що сильнокислотний катіоніт ефективно регенерується розчинами хлориду й сульфату натрію, а слабокислотний – соляної кислоти.

  The sorbtion processes of copper ions and hardness ions are studied on strong-acid kationite KY-2-8 and low-acid kationite Lewatit TP-207 in dynamic and statistic conditions. It was shown, that low-acid kationit has an exchange capacity toe copper ions of at the level similar to strong-acid kationite. It is determined that in dynamic conditions the sorption of copper ions is declined in presence of hardness ions. Greater decline is observed in case of strong-acid kationite compared to low-acid one; calcium ions reduce exchange capacity to larger extent compared to magnesium ions. As derived from the sorption isotherms, at the low concentrations of copper ions, calcium ions reduce the capacity of strong-acid kationite to copper ions to less extent compared to low-acid one, but at concentration of copper >100 mg/dm3 low-acid kationite is more selective.

  The regeneration processes of kationites are studied and it is shown that strong-acid kationite is effectively regenerated by solutions of sodium chloride and sodium sulfate, while low-acid kationit – by muriatic acid solutions.

  Переглянути