ОЛІЙНИК Є. Г

Сортировать по умолчанию названию
 • ПРОЦЕСИ ДОСУШУВАННЯ І ВИПАЛУ КЕРАМІЧНОЇ ЦЕГЛИ

  На сьогоднішній день промисловість будівельної кераміки є однією з найбільших в Україні. З кожним днем зростають обсяги виробництва і асортимент виробів для забезпечення попиту будівельного ринку в якісній продукції. Як відомо якість готової продукції напряму залежить від режиму випалу заготовок. В свою чергу вибір режиму випалу керамічної цегли базується на фізико-хімічних властивостях вихідної сировини, способі формування заготовки, на типі і конструкції наявного обладнання [1]. Україна має багато родовищ різноманітних глин: потужних і малих. Зазвичай кожен цегляний завод використовує в якості сировини глину місцевого родовища. Склад глини різних родовищ суттєво відрізняється. Багато глин досліджено і їх властивості відомі, але виробка кар’єрів та освоєння нових горизонтів залягання глин потребують постійного уточнення властивостей глин старих і нових розробок. Саме тому для кожного конкретного виробництва необхідне детальне дослідження і розробка індивідуальних режимів випалу, внесення відповідних модернізацій в конструкції апаратів. У зв’язку з цим інтенсифікація виробництва будівельної цегли та підвищення її якості при скороченні затрат палива та електроенергії є актуальною і важливою задачею. Основними споживачами теплової енергії в процесі виробництва цегли є сушила та випалюючи печі, тому розробка нових і вдосконалення існуючих конструкцій цих агрегатів, систем і обладнання для їх опалення, інтенсифікація процесів нагріву, скорочення втрат тепла та витрат палива основними задачами галузі. Тенденції в інтенсифікації сушки нагрітим повітрям [2] – [4] спрямовані на підвищення температури і швидкості теплоносія, його рециркуляцію, на ведення процесу сушки з різною швидкістю, на керованість вмісту вологи у теплоносії, та інші заходи. На сьогоднішній день відомо, що на деяких заводах ЄС вже реалізована температура сушки при 180 °С із застосуванням інтенсивної рециркуляції теплоносія [2]. Метою даної роботи є встановлення методами натурного і аналітичного досліджень умов можливості прискорення випалу керамічної цегли напівсухого пресування і проведення реконструкції системи опалення типового проекту тунельної печі потужністю 25 млн. шт. умовної цегли на рік з метою підвищення якості цегли і зменшення питомих витрат палива на її випал. Для досягнення поставленої мети проводилися лабораторні експерименти, було підібрано фізичну і математичну моделі. Проведені лабораторні дослідження були спрямовані на визначення оптимальних технологічних параметрів випалу заздалегідь підсушених до рівноважної вологості натурних зразків керамічної цегли напівсухого пресування з глини Чечельницького родовища, для отримання готової продукції з заданими фізико-механічними властивостями. Роботи проводилися спільно з Інститутом газу НАН України. Дослідження процесу випалу керамічної цегли проводилися на типовій лабораторній печі опору СНОЛ 16254/11-М1 з регулятором температурі на базі оптосимістора виробництва львівського підприємства «Термоприлад». На основі даних отриманих в ході проведення експериментів було побудовано графічну залежність температурного поля цеглини від часу, що в свою чергу, дозволило перевірити адекватність прийнятої математичної моделі. Перевірка адекватності моделі процесу випалу керамічної цегли показує задовільні результати. Це дає можливість використовувати її для практичних розрахунків. Співставлення експериментальних даних і розрахункових показує, що експериментальні різняться відносно розрахункових. Це можна пояснити допущеннями математичної моделі, оскільки математична модель дає певне усереднення значень.

  Переглянути
 • Удосконалення та атестація лабораторної печі типу снол

  Модернізовано електричну піч опору СНОЛ 16254/11-М1, призначену для дослідження швидкісних режимів випалу керамічної цегли. Установку атестовано відповідно до чинних нормативних документів.

  The modernization of electric resistance furnace SNOL 16254/11-M1 for studying speed regimes of firing of the ceramic bricks is realized. The calibration of unit according to the actual standards is carried out.

  Переглянути
 • Ефективність виробництва біодизельного палива з використанням ультразвуку

  Наведено аналіз ефективності, досліджено економічні та екологічні аспекти виробництва біодизельного палива з використанням ультразвукової кавітаційної технології.

  Efficiency analyses, economic and ecological aspects of production of biodiesel with the use of ultrasonic cavity technology are developed.

  Переглянути
 • Те­х­но­ло­гічні засади виробництва біодизельного палива з використанням рі­па­ко­вої олії

  Проаналізовано сучасні засоби виробництва паливних сумішей із використанням ріпакової олії. Установлено доцільність застосування гідродинамічної кавітації для інтенсифікації виробництва біопаливної суміші.

  The analysis of modern capital goods is resulted biodiesel fuel mixtures. Expedience of application of hydrodynamic and ultrasonic cavity for intensification of production for biodiesel fuel mixtures is set.

  Переглянути