ПАНОВ Є. М

Сортировать по умолчанию названию
 • ТЕПЛООБМІН ПРИ НАГРІВАННІ ТА ПЛАВЛЕННІ ВУГЛЕВОДНЕВИХ СУМІШЕЙ

  Теплообмінні процеси нагрівання та плавлення мають велике значення для здійснення технологічних операцій у багатьох галузях, зокрема у фармацевтичній, харчовій та нафтопереробній промисловостях, де необхідно перевести речовини або суміші з твердого стану до достатньо плинного, щоб забезпечити їх подальше транспортування до наступних стадій виробництва. Особливість вуглеводневих сумішей (вазелін, парафін, ланолін, мазут, жири та ін.) полягає в їх теплофізичних властивостях: широкий діапазон зміни температур плавлення, схильність до термодеструкції та низькі коефіцієнти теплопровідності. Традиційно для проведення процесів нагрівання та плавлення використовуються реактори, ванни, електротканні нагрівачі, камери нагріву тощо. Такі методи мають ряд суттєвих недоліків: тривалість, трудомісткість і енергозатратність; можливість перегріву суміші, що призводить до різних змін фізико-хімічних та структурно-механічних властивостей продукту; можливість контамінації; нерівномірний прогрів всієї маси суміші. Отже, розробка та впровадження вітчизняних інноваційних технологій і обладнання для здійснення процесів нагрівання та плавлення є на сьогоднішній день актуальною задачею. Фахівцями Інституту технічної теплофізики НАН України (ІТТФ НАНУ) запропоновано використовувати термоконтактний метод плавлення вуглеводневих сумішей для усунення недоліків існуючих методів і створення вітчизняного інноваційного обладнання [1]. Відмінність запропонованого методу від існуючих полягає в підведенні енергії безпосередньо до фронту фазового перетворення за допомогою нагрівача, який контактує із зовнішньою границею нерозплавленої вуглеводневої суміші. При такому способі плавлення енерговтрати через розсіювання тепла вкрай незначні, а ККД передачі теплової потужності від нагрівача через шар розплаву до масиву досить високий. Запропонований метод реалізований в розробленій фахівцями ІТТФ НАНУ установці типу “Термобат” для нагрівання та плавлення вуглеводневих сумішей. Особливостями даної установки є те, що в ній об’єднані чотири технологічні операції: плавлення, вивантаження, дозування та транспортування розплавленої речовини, що дає можливість прискорити підготовку суміші для наступних стадій виробництва та, як наслідок, зменшити витрати енергії. Установка дозволяє нагрівати та розплавляти лише ту частину суміші, яка необхідна, тобто реалізовувати дозований процес плавлення, що дає можливість більш раціонально використовувати енергію. При чому температуру дискового нагрівача в зоні контакту з сумішшю підтримують нижче температури її деструкції, а на поверхні розплаву – вище температури її плавлення, що забезпечує необхідні структурно-механічні властивості та високу якість розплаву. Розроблені установки типу “Термобат” для термоконтактного нагрівання та плавлення безпосередньо в металевих бочках заводу-виробника відповідають стандартам GMP і впроваджені на фармацевтичних фабриках: КП “Фармація” “Луганська фармацевтична фабрика”, м. Луганськ; АТ “Ризька фармацевтична фабрика”, м. Рига; ТОВ “Тернофарм”, м. Тернопіль.

  Переглянути
 • Моделювання графітування нафтового коксу в шахтній електропечі неперервної дії

  Розроблено фізичну й математичну моделі графітування нафтового коксу в шахтній однофазній електропечі неперервної дії для досліджень фізичних полів під час прямого графітування внаслідок проходження змінного струму й відпрацювання технологічних регламентів без матеріальних та енергетичних витрат.

  The physical and mathematical models of process of graphitization of petroleum coke in monophase electric pit-type heating furnace of continuously working are developed. The noted models allow to conduct theoretical researches of the physical fields at direct graphitization of petroleum coke due to flowing through him of alternating electric current and to work off technological regulation of receipt of the finished good without the expenses of financial and power resources.

  Переглянути
 • Порівняльні характеристики обпалення алюмінієвих електролізерів

  Наведено результати досліджень температурно-теплових полів і режимних параметрів обпалення алюмінієвих електролізерів джоулевою теплотою (на металі та опорі). Порівняно одержані характеристики. Установлено, що найкращих результатів можна досягти під час полуменевого обпалення в промисловій установці HOTWORK.

  The researches results of the temperature-thermal fields and operating kilning parameters of aluminum electrolyzes by Joule heat (on a metal and resistance) and flame kilning method by burning the liquid fuel in the roaster plants are bellowed. Comparison of the characteristic was done. It is set that using flame kilning in the industrial plant HOTWORK are gotten the best indexes.

  Переглянути
 • Установка для дослідження питомого електричного опору вуглецевих матеріалів

  Розроблена установка дозволяє знаходити залежність питомого електричного опору вуглецевих матеріалів від температури, тиску й гранулометричного складу.

  Developed installation allows to find the dependence of carbon materials resistance on the temperature, pressure and grading.

  Переглянути
 • Температурні поля подини та енергетична ефективність полуменевого обпалення алюмінієвих електролізерів великої потужності

  Наведені результати узагальнення досліджень полуменевого обпалення електролізерів великої потужності з використанням промислових обпалювальних установок Hotwork стосовно середніх за об’ємом температур подини та швидкостей змінення цих температур. Запропоноване безрозмірне рівняння для визначення середньої температури подини для будь-якого проміжку часу від початку обпалення за фіксованих витраті палива й температурі поверхні подини. Визначені показники енергетичної ефективності полуменевого обпалення електролізерів на рідкому паливі.

  Переглянути
 • Механічні напруження в керновій пересипці, що виникають від дії гравітаційних сил

  Розглянуто вплив гравітаційного ущільнення сипучого матеріалу на контактний електричний опір тепловиділяючої комірки печі графітації. З’ясовано, що геометрична форма заготовок створює неоднакове ущільнення сипкого шару коксової пересипки, наслідком чого є нерівномірність розподілу електричного контактного опору сипкого шару.

  It was considered an impact of gravitation compaction of the granulated material on contact electrical resistance in the graphitation kiln heat-generating cell. It is clarified the billets geometrical shape creates non-uniform compaction of the coke charge and thus arises an electrical contact resistance uneven distribution in the granulated layer.

  Переглянути
 • Числове моделювання теплоелектричного стану алюмінієвих електролізерів

  Розроблено ефективну числову методику для розв’язання сильно нелінійних стаціонарних задач теплопровідності, що мають місце під час моделювання теплообміну в алюмінієвих електролізерах, із використанням ефективних значень коефіцієнтів теплопровідності в розплавах. Шляхом числового моделювання виконано оцінення похибки визначення форми робочого простору електролізера. Наведено результати розрахунків полів електричного потенціалу й температури алюмінієвого електролізера з обпаленими анодами та дані теоретичного енергобалансу за температури навколишнього середовища.

  An effective numeral method is developed for the decision of strongly nonlinear stationary tasks of heat conductivity, which take place at the design of heat exchange in aluminium electrolysers with the use of effective values of coefficients of heat conductivity in fusions. By a numeral simulation the estimation of error of determination of form of working space of electrolyser is conducted. The results of calculations of the fields of electric potential and temperature of aluminium electrolyser with the burnt anodes and information of theoretical energy balance are presented at an ambient temperature.

  Переглянути
 • ВИДИ НОУ-ХАУ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХНЬОГО ОФОРМЛЕННЯ. МОЖЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ НА ТЕХНІЧНЕ НОУ-ХАУ В УКРАЇНСЬКОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ

  Наведено інформацію про наявні види ноу-хау і особливості їхнього оформлення, а також можливості захисту прав на технічне ноу-хау в українському законодавстві. Подано стислу характеристику змісту управлінських, комерційних і фінансових ноу-хау, а також більш розгорнуту характеристику технічного ноу-хау. Наведено структуру оформлення ноу-хау на пристрій і технологію, а також приклад ноу-хау.

  Переглянути
 • Нам – сімдесят…етапи розвитку і творчості Інженерно-хімічного факультету

  Сімдесят років...
  І для людини це не так багато. А для такої великої структури в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут», як інженерно-хімічний факультет – це зовсім мало. Це – пройдений шлях напруженої, творчої роботи і плани подальшого розвитку. Необхідно роздивитися, що зроблено корисного, а що зроблено не так, як хотілось би, проаналізувати все, що було і що потрібно зробити для поступу вперед. Для нас – це основний постулат для розвитку, творчості й підготовки інженерних кадрів. Але без минулого немає майбутнього, і тому трохи історії…

  Seventy years …

  And the man is not so much. And for such a large structure at the National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”, a chemical engineering department – a very little. This – the traversed path of hard, creative work and plans for future development. You must see what made useful and what is not done the way we would like to analyze everything was and what to do to make progress. For us – a basic tenet for the development, creation and training engineers. But without a past has no future, and so little history …

  Переглянути
 • ВИЗНАЧЕННЯ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ МЕТАЛОВОЛОКНИСТИХ ПОРИСТИХ МАТЕРІАЛІВ

  Досліджено вплив характеристик і параметрів металоволокнистих пористих матеріалів, які застосову-ють у двофазних теплопередаючих пристроях, на каркасну теплопровідність таких матеріалів. Проаналі-зовано відомі результати аналогічних досліджень. Показано, що істотно на каркасну теплопровідність впливає пористість металоволокнистих матеріалів. Розроблено і створено спеціальне обладнання, в якому для підвищення точності вимірювань застосовані оригінальні дротові датчики теплового потоку. Визна-чено залежності, що дозволяють розраховувати каркасну теплопровідність металоволокнистих матеріа-лів з урахуванням пористості, довжини й діаметра вихідних волокон.

  Given investigation is devoted to the influence of characteristics and parameters of metal fibrous materials applying in two-phase heat-transmitting devices on the value of skeletal heat conductivity for such materials. The known be-fore results of similar researches have been analysed. It is shown, that metal fiber materials porosity influences significantly skeletal heat conductivity. Special equipment increasing the accuracy of measurements by means of original heat flow wire sensors is developed and created for carrying out experimental researches. The results known before and received in experimental researches are presented in form of graphic dependences. The empirical formulas are created for generalization and engineering application of known and experimentally received results. Formulas are offered to calculate the values of skeletal heat conductivity of metal fiber materials in view of such characteristics as porosity, length and diameter of given fibres.
  Received formulas are simple and easy-to-use for the appropriate thermophysical calculations, which are necessary for designing biphase heat-transmitting devices, in particular, heat pipes and thermosyphons.

  Переглянути
 • Вплив умов приєднання пористих структур до суцільних поверхонь на двофазний теплообмін та контактний термічний опір

  Наведено результати експериментальних досліджень впливу способів приєднання металевих волокнистих капілярних структур до суцільних технічних поверхонь на контактний термічний опір та інтенсивність теплообміну під час кипіння води. Одержано емпіричні формули для розрахунку інтенсивності двофазного теплообміну та контактного термічного опору в зонах нагрівання теплових труб і термосифонів із пористими волокнистими структурами.


  The results of experimental studies of the impact means joining metal fiber capillary structures to continuous technical surfaces on contact thermal resistance and intensity of heat transfer during boiling. Obtained empirical formulas for calculating the intensity of the two-phase heat transfer and thermal contact resistance in the areas of heating and heat pipes termosyfoniv of porous fibrous structures.

  Переглянути