ПЛОСКОНОС В. Г

Сортировать по умолчанию названию
 • ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМ ЗВОРОТНЬОГО ВОДОКОРИСТУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ПАПЕРУ ТА КАРТОНУ З ОБМЕЖЕНИМ ВИКОРИСТАННЯМ СВІЖОЇ ВОДИ

  Метою даної роботи є розроблення теоретичних основ та практичних рекомендацій з розвитку ідей замкнутого водокористування картонно-паперового виробництва. Однією із основних причин, за якими практично неможливо ізолювати систему зворотнього водокористування картонно-паперового виробництва від навколишнього середовища, виступає факт накопичення в зворотніх і стічних водах водорозчинних мінеральних і органічних речовин до рівнів, які викликають інтенсивну корозію технологічного обладнання, а також перешкоджають нормальному протіканню технологічного процесу. Таким чином, розвиток ідей замкнутого водокористування багато в чому залежить від розроблення теоретичних основ та практичних рекомендацій по стабілізації якості води в зворотніх циклах, удосконалені методів аналізу і розрахунків концентрації забруднюючих речовин, а також прогнозуванню закономірностей їх накопичення в стічних водах в результаті скорочення питомого споживання свіжої води. В процесі замикання системи водокористування картонно-паперового виробництва можлива поява наступних основних негативних явищ: - концентрування мінеральних електролітів; - підвищення концентрації водорозчинних органічних речовин; - накопичення дисперсних часток; - акумулювання теплової енеогії і, як наслідок, підвищення температури водопотоків. З аналізу літературних джерел за даною темою слідує, що мінералізація у воді, що циркулює в замкнутих системах водокористування, може підвищуватися до 11 г\л. При цьому, переважно накопичуються сульфати, хлориди та катіони кальцію. Присутність в зворотніх водах сульфатів, карбонатів або оксалатів в сполученні з катіонами кальцію, магнію, марганцю, заліза, алюмінію і барію є джерелом більшості відкладень солей кальцію та магнію, а також інших утруднень, що виникають в процесі виробництва. Однією із головних проблем, що виникають в результаті багаторазового використання зворотніх вод, є корозія, яка руйнує технологічне обладнання в результаті того, що відбуваються електрохімічні, хімічні та біохімічні процеси. На швидкість протікання корозії впливають такі фактори, як рН середовища, кількість розчиненого кисню, концентрація сульфатів, хлоридів, загальна кількість розчинених мінеральних речовин, жорсткість води, лужність або кислотність середовища, температура, концентрація вуглекислого газу та інші фактори. Таким чином, необхідність розроблення науково обґрунтованого методу розрахунків (прогнозування з використанням сучасних засобів обчислювальної техніки) визвана ще і тим, що в процесі проектування сучасних підприємств з виробництва картонно-паперової продукції, на яких планується мінімальне питоме споживання свіжої води, на сьогоднішній день практично відсутні аналоги, на які можливо було орієнтуватися ще на стадії підготовки проектного рішення. Спроби ж відтворити на одному із діючих підприємств галузі технологічні умови підприємства, що проектується не дали б бажаних результатів, оскільки кожне підприємство – це складний об'єкт, який характеризується тільки йому присутньою множиною різних вузлів і апаратів, що функціонують в певному режимі, а також оригінальною структурою їх взаємозв'язку. А в умовах інтенсифікації використання зворотніх вод у виробничому процесі настільки зростає взаємовплив (за рахунок явища емерджентності) вузлів (апаратів), що неможливо наперед знати, як відіб'ються зміни в структурі системи або режимі роботи апаратів (навіть одного із них) на функціонуванні інших вузлів (апаратів) та на стані всіх водопотоків системи.

  Переглянути
 • ПОШУК ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ВИКОРИСТАННЯ МАКУЛАТУРИ У ВИРОБНИЦТВІ КАРТОНУ ТА ПАПЕРУ

  Метою даної роботи є дослідження проблем, виникнення яких можливе в системах виробництва картону та паперу з обмеженим споживанням свіжої води на технологічні потреби та аналіз використання зміцнюючих агентів для вирішення проблем, що пов'язані з використання макулатури у картонно-паперовому виробництві. Широке використовування макулатури в процесі виробництва паперу і картону в умовах замикання технологічного циклу водокористування призводить до інтенсивного забруднення зворотніх вод розчинними органічними та мінеральними компонентами, колоїдними і дисперсними частинками. Це, у свою чергу, призводить до інтенсивного розвитку мікроорганізмів, слизоутворення і втрат механічної міцності паперу і картону у зв'язку з погіршенням умов для формування міжволоконних сил зв'язку. Аналіз літературних і патентних джерел показує, що в світовій практиці виробництва целюлозно-паперової продукції, а також на підприємствах України, основними зміцнюючими агентами є крохмалі. Їх роль особливо зростає в умовах дефіциту первинних волокнистих напівфабрикатів. Таким чином, тенденція до збільшення використовування крохмалів в галузі пов'язана в основному із залученням в оборот додаткової сировини, тобто використовування макулатури, яка характеризується зниженими показниками міцності. Підприємства галузі змушені використовувати низькосортні види макулатури у зв'язку з дефіцитом сировини. Екологічні переваги використання крохмалю в якості зміцнюючого реагенту пов'язані з його високим біологічним розкладанням. Повний біологічний розклад крохмалю складає 98%. Світова практика вже давно відійшла від введення в масу нативного крохмалю для зміцнення, через його низьке утримування. Замість нативного картопляного і кукурудзяного крохмалів почали використовувати спочатку аніонні похідні крохмалю, які добре утримуються солями алюмінію, а потім катіоні ефіри крохмалю, які не вимагають для утримання мінерального коагулянту. В даний час без застосування катіонного крохмалю не обходиться практично жодне підприємство, що виробляє картон або папір, із застосуванням емульсій алкілдімер кетенів або алкіл-сукцинатів. Застосування модифікованих видів крохмалю для зміцнення паперу і картону замість немодифікованих продуктів обумовлено бажанням отримати необхідний ефект зміцнення без забруднення зворотніх вод крохмалем. Механізм, за якого катіонні крохмалі забезпечують скріплення волокон між собою повністю не вивчений, але завдяки використовуванню катіонних крохмалів за рахунок протягування іонів спостерігається більш тісний контакт між поверхнею фібрильними нитками і гідроксилом крохмалю, що збільшує утворення числа водневих зв'язків у висушеному полотні, які сприяють підвищенню міцності [1]. Таким чином, катіонні крохмалі залишаються безперечними лідерами в світовій практиці в якості зміцнюючих агентів. Їх застосування дозволяє вирішити проблеми, пов'язані з наслідками використання макулатури у картонно- паперовому виробництві.

  Переглянути
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СТУПЕНЯ МОДИФІКАЦІЇ КУКУРУДЗЯНОГО КЛЕЮ НА КОМПЛЕКС МІЦНОСТНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОДУКЦІЇ

  Метою даної науково-дослідної роботи було визначення впливу ступеня модифікації кукурудзяного клею на комплекс міцностних характеристик картонно-паперової продукції. Як відомо [1], що комплекс фізико-механічних показників паперового (картонного) полотна, виготовленого із макулатури значно нижчий, ніж під час використання первинного волокна. З метою їх підвищення були проведені науково-пошукові дослідження, мета яких - визначитися з впливом ступеня модифікації кукурудзяного крохмального клею на комплекс міцностних характеристик картонно-паперової продукції. Для дослідження виготовляли відливки паперу для гофрування з витратою приготованого модифікованого крохмального клею 0,8-1,5-1,8% та різним ступенем модифікації (0,037-0,043-0,050). Виготовлені відливки піддавалися фізико-механічним випробуванням з метою визначення впливу дози крохмального клею та ступеня модифікації на міцностні показники паперу. Отримані дані представлені в табл.1. Разом з тим, аналіз отриманих результатів випробувань показують, що відслідкувати закономірності впливу ступеня модифікації клею на міцностні характеристики зразків паперу неможливо, тому що в процесі експериментальних досліджень не вдалося втримати масу 1 м2 (і, відповідно, товщину відливок) на заданому рівні: маса 1 м2 коливається в межах від 61 до 84 г. В зв'язку з цим, було прийнято рішення на базі отриманих експериментальних даних розробити математичні залежності, а потім визначитися з впливом ступеня модифікації клею на міцностні характеристики зразків паперу, зафіксувавши значення плинних факторів на заданних рівнях. Таким чином, в результаті використання математичних залежностей вдалося встановити залежність впливу модифікації крохмального кукурудзяного клею на міцностні властивості відливків паперу з відносними похибками, що не перевищують 6,83 %.

  Переглянути
 • ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО СТУПЕНЯ МЛИВА МАКУЛАТУРИ

  Метою даного етапу роботи було проведення експериментальних досліджень для вироблення рекомендацій стосовно оптимального ступеня млива макулатури в процесі дослідження впливу ступеня модифікації кукурудзяного клею на комплекс міцностних характеристик готової продукції. Як відомо [1], макулатура в Україні традиційно є основною волокнистою сировиною у виробництві картонно-паперової продукції. Разом з тим, спеціалісти звертають увагу на те, що в той же час значно змінився композиційний склад макулатури, як в цілому, так і за окремими її марками. Цей фактор безсумнівно впливає на якість готової продукції, а також на ефективність роботи технологічного обладнання, що задіяне в процесі приготування макулатурної маси, а, в кінцевому випадку, на собівартість продукції та економічні показники роботи підприємства в цілому. Окремо необхідно виділити проблему циклічності використання макулатури. Під циклічністю слід розуміти неодноразове використання макулатури в процесі виробництва картонно-паперової продукції. Ця проблема є прихованою, оскільки нині неможливо визначити кількість виробничих циклів, в яких макулатура використовувалася, тобто скільки разів макулатурні волокна піддавалися розпусканню, розмелюванню, сушінню і так далі. Відомо що фізико-механічні показники паперового (картонного) полотна, виготовленого із макулатури значно нижчі, ніж під час використання первинного волокна. Як показують літературні джерела [1,2] та наукові дослідження основними причинами, що знижують якісні показники вторинних волокон є їх ороговіння та руйнування капілярів волокна в процесі багаторазових циклів його оброблення. Особливий вплив мають процеси сушіння та природного старіння целюлозних волокон, а також несприятливий фракційний склад макулатурної маси, що, в свою чергу, залежить від технології виготовлення тих видів паперу, що ввійшли до складу макулатури. В зв'язку з вищевказаними причинами, були проведені науково-пошукові дослідження, мета яких – визначитися з показниками ступеня млива макулатурної маси, за яких можливо досягти оптимальних значень міцностних характеристик зразків паперу. Разом з тим, аналіз отриманих результатів випробувань показують, що відслідкувати закономірності впливу градуса млива маси на міцностні характеристики зразків паперу неможливо, тому що в процесі експериментальних досліджень не вдалося втримати масу 1 м2 (і, відповідно, товщину відливок) на заданому рівні: маса 1 м2 коливається в межах від 64,03 до 79,94 г. В зв'язку з цим, було прийнято рішення на базі отриманих експериментальних даних розробити математичні залежності, а потім визначити оптимальний ступінь млива, зафіксувавши значення плинних факторів на заданних рівнях. Таким чином, в результаті використання математичних залежностей вдалося визначити оптимальний ступінь млива, який зафіксовано на рівні: 40- 45 °ШР.

  Переглянути
 • ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МОДИФІКОВАНИХ КУКУРУДЗЯНИХ КРОХМАЛЬНИХ КЛЕЇВ У ВИРОБНИЦТВІ ПАПЕРУ ТА КАРТОНУ

  Метою даної роботи є вивчення особливостей використання модифікованих кукурудзяних крохмальних клеїв та впливу ступеня заміщення на фізико-механічні показники паперу та картону. Вирішення задач такого класу має базуватися на дослідженні фізико- механічних властивостей відливків паперу без проклеювання, з проклеюванням немодифікованим крохмалем та катіонним модифікованим крохмалем, створення математичної моделі отриманих даних та їх порівняння. Макулатура в Україні традиційно є основною волокнистою сировиною у виробництві картонно-паперової продукції. Проте, однією з головних проблем використання макулатури в якості сировини для виробництва різних видів паперу і картону є відновлення паперотворних властивостей вторинних волокон та досягнення нормативів показників якості готової продукції. Як відомо, фізико-механічні показники паперового (картонного) полотна, виготовленого із макулатури значно нижчі, ніж при використанні первинного волокна. Для вирішення цієї проблеми в композицію макулатурної маси додають допоміжні речовини, основною з яких є крохмаль. При використанні крохмалю в целюлозно-паперовій промисловості постає ряд проблем, що пов’язаний з утримуванням його волокнами. Для підвищення утримування крохмалю додають синтетичні полімери, або замість звичайного крохмалю використовують модифіковані крохмали. Вони дають змогу підвищити утримання його на волокні під часи випуску паперової маси на сітку папероробної машини, під час пресування та сушіння паперового полотна, а таким чином і зменшити забруднення підсіткових вод. В композиції макулатурної маси можуть застосовуватись не видозмінений крохмаль, модифікований крохмаль, крохмалофосфати, діефіри крохмалю та ацетати крохмалю з низьким ступенем заміщення. Звичайний немодифікований крохмаль використовується дуже рідко через свою погану розчинність. Крохмальна дисперсія в холодній воді не має зв'язуючої сили. Клейкість крохмалю пов'язана належним чином з температурою желатинування, яка є параметром, залежним від рослини, з якої крохмаль виготовлений. Крохмальна паста, отримана з невидозміненого крохмалю, має порівняно високу в'язкість при дуже низькій концентрації щільних частинок. Іншим недоліком є те, що крохмаль не є спорідненим до волокон целюлози, що заряджені негативно. Це погіршує утримання крохмалю при утворенні паперового полотна. Для усунення цих недоліків до крохмалю застосовують модифікації. В процесі модифікації відбувається гідроліз(розрив) глюкозидних зв'язків, внаслідок чого зменшується молекулярна маса полісахаридів крохмалю і зменшується в'язкість його дисперсій. Особливу увагу слід приділити катіонним модифікованим крохмалям, що, можливо, є найсвоєріднішим класом похідних крохмалю, які недавно набули широкого розповсюдження. Їх велика шкала промислової важливості полягає в їх спорідненості по відношенню до негативно заряджених молекул целюлози. Таким чином в розчині крохмаль ‘прилипає’ до волокон, що підвищує утримування його на полотні та підвищує фізико-механічні властивості паперу. Діефіри крохмалофосфату містять ефірні мостики, зв'язуючі суміжні молекули крохмалю. Вони складають клас похідних крохмалІв, у яких сповільнено набухання і розрив зерен крохмалю. Такі поперечнозв'язані крохмалі мають помітно підвищену стійкість до нагрівання, перемішування і дії кислоти. У виробництві паперу ацетилюючі крохмалі переважно застосовують для покриттів; поверхневе проклеювання дозволяє поліпшити якість друку, забезпечити низьку і рівномірну пористість паперу, збільшити поверхневу міцність, підвищити стійкість до стирання, до розчинника і жиру, а також проклеювання волокон до основи. Гнучкість плівки з ацетатів крохмалю має велике значення, оскільки підвищується опір зламу під час багатократних згинань. Таким чином, використання модифікованих крохмалів дозволяє підвищити якість продукції, отриманої з макулатурної маси, а також зменшить забрудненість підсіткових вод, що позитивно впливає на стан довкілля.

  Переглянути
 • ДЕЛІГНІФІКАЦІЯ СТЕБЕЛ СОНЯШНИКУ

  У світовій целюлозно-паперовій галузі через дефіцит деревної сировини зростає потреба у використанні альтернативної недеревної рослинної сировини. Особливо актуальним це питання є в країнах з обмеженими лісовими запасами, до яких належить і Україна. За даними вчених Україна має достатньо ресурсів, щоб збільшити виробництво паперу за рахунок використання волокнистих напівфабрикатів, отриманих з однорічних рослин [1]. Так, наприклад, наша держава займає одне з провідних місць по вирощуванню та експорту соняшнику в світі. Після збирання вражаю насіння соняшнику відходи у вигляді стебел агрогосподарствами не використовуються, а тільки подрібнюються і заорюються, що потребує додаткових матеріальних затрат. Дослідженнями проведеними на кафедрі Е та ТРП, НТУУ «КПІ» було показано, що за вмістом основних компонентів та фракційним складом стебла соняшнику є конкурентоздатною сировиною для перероблення на волокнисті напівфабрикати [2]. Стебло являє собою здерев’янілу трубку з високим вмістом целюлози і геміцелюлоз та довжиною волокон в середньому біля 1,5 мм, яка використовується для варіння та серцевину із низьким вмістом вуглеводної частини, високою зольністю і невеликою довжиною волокон. В даній роботі розглянуто використання стебел соняшника без серцевини як сировини для отримання напівфабрикатів за нейтрально-сульфітного та натронного варіння. Ці способи делігніфікації вибрано з врахуванням особливостей переробки недеревної сировини, особливо розчинення мінеральної частини, яка для неї складає біля 8%. Метою дослідження також є вплив каталізатора антрахінону на якість отриманих напівфабрикатів в слабко лужному та лужному середовищах. Для цього визначали вихід твердого залишку, вміст у ньому залишкового лігніну, фізико-механічні показники, обробка та алаліз отриманих даних. Для проведення варіння стебел соняшнику використовували натронний розчин з витратами активного лугу 12% в од. Na2O від маси а.с. сировини та нейтрально-сульфітний з концентрацією загального SO2 30 г/л, за pH 9,5 та температури 1700С. Вплив каталізатора в кількості 0,1% від маси а.с. волокна на делігніфікацію сировини досліджували за різної тривалості варіння. Результати досліджень наведено в табл.. Із аналізу отриманих даних можна зробити висновок, що в результаті делігніфікації нейтрально-сульфітним способом отримано целюлозу високого виходу, а натронним – напівцелюлозу, які після варіння зберігали форму січки і тому їх піддавали механічному розділенню на окремі волокна. Кращу делігніфікацію в слабко лужному середовищі частково можна пояснити більш м’якими умовами проведення варіння та вищою концентрацією розчину. У випадку використання каталізатора антрахінону спостерігається підвищення виходу до 2%, зниження лігніну від 1,5 до 4% та підвищення механічних показників. Напівцелюлоза, отримана натронним способом має дещо нижчі показники міцності, що пояснюється високим вмістом лігніну і, відповідно, низькою гнучкістю волокон. Нейтрально-сульфітний спосіб забезпечує отримання напівфабрикату, який легко розмелюється та більш світлого за кольором, ніж натронний. В результаті аналізу відпрацьованих щолоків нейтрально-сульфітного варіння показано, що на основні реакції витрачено третина загального SO2, тобто після доукріплення такий щолок можна використовувати повторно. Перевагами натронного чорного щолоку є те, що з нього легко регенерувати хімікати і, відповідно, знижувати забруднення навколишнього середовища. Таким чином, напівфабрикати із стебел соняшнику можна розглядати в якості альтернативної волокнистої сировини для виробництва таропакувальних видів продукції.

  Переглянути
 • МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПЕРЕРОБЛЕННЯ ВІДХОДІВ ВИКОРИСТАННЯ УПАКОВКИ ДЛЯ РІДКИХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ З ДОДАВАННЯМ ХІМІЧНИХ ДОПОМІЖНИХ РЕЧОВИН

  В якості об'єкта, який досліджується, обрано процеси набухання, розпуску та розмелювання відходів використання упаковки із додаванням стимуляторів розпуску. В якості предмета – відходи використання упаковки «Tetra Pak». Метою даної роботи є розроблення математичних моделей процесів набухання, розпуску та розмелювання для визначення максимальних значень фізико-механічних показників лабораторних зразків мішкового паперу, які будуть досягатися за визначених витрат стимулятора та тривалості процесу розмелювання. Вирішення задач такого класу має відбуватися в певній послідовності та базуватися на використанні можливостей методу математичного моделювання в поєднанні із певною методологією вирішення такого класу задач. На першому етапі даного дослідження в лабораторних умовах були проведенні експериментальні дослідження. Аналіз наведених експериментальних даних показує, що кожний із факторів, що входять до матриці експерименту, змінюються в максимально можливому діапазоні, а саме: Х1 – ступінь млива, ºШР; Х2 – витрата стимулятора розпуску NE, % Х3 – витрата стимулятора розпуску EBS, %. Такий підхід надає можливості на етапі експериментальних досліджень одержати максимально можливий об’єм інформації про досліджувані властивості отриманих зразків, який в подальшому буде використано в процесі створення відповідних математичних залежностей. В якості параметрів оптимізації вибрані фізико-механічні показники досліджуваних лабораторних зразків мішкового паперу. Другий етап – етап, на якому виконується розробка математичних моделей. Якщо результати експериментальних досліджень являють собою інформаційний (цифровий) макет об'єкта, який ми досліджуємо, то математичні моделі (описи) – це закодована (стисла) інформація про вплив, який мають вхідні фактори на параметр оптимізації. На цьому етапі пропонується застосування методології синтезу математичних моделей з використанням методу групового урахування аргументів (МГУА). У відповідності з масивом експериментальних даних, отриманих в лабораторних умовах, в роботі створені математичні описи: а) математична модель за показником розривної довжини, м: Y1 = 2268,17 + 3,18. 101.X1 .X2 + 1,04. 102.X1 + 5,06. 102.X1 .X3 – 6,30. 10-1.X1 2 – 6,23. 104.X3 2 (1) Відносна похибка розроблення математичного опису не перевищує 4,86 %. б) математична модель за показником опору роздирання, мН: Y2 = 679,17 + 3,11. 102.X2 – 4,04. 10-2.X1 2 + 6,44. 103.X3 2 (2) Відносна похибка розроблення математичного опису не перевищує 2,39 %. Таким чином, використання методу математичного моделювання в поєднанні із певною методологією дозволило вирішити задачу розроблення математичних моделей процесу перероблення відходів використання упаковки для рідких харчових продуктів з додаванням хімічних допоміжних речовин, які можуть бути використані з метою пошуку оптимальних умов.

  Переглянути
 • ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ШУМОСТІЙКИХ ПЛАНІВ В ДОСЛІДЖЕННІ ВПЛИВУ СТУПЕНЯ ЗАМІЩЕННЯ МОДИФІКОВАНИХ КУКУРУДЗЯНИХ КРОХМАЛЬНИХ КЛЕЇВ У ВИРОБНИЦТВІ ПАПЕРУ ТА КАРТОНУ

  Метою даної роботи є використання інформаційних шумостійких планів [1] в процесі дослідження впливу ступеня заміщення модифікованих кукурудзяних крохмальних клеїв на фізико-механічні показники паперу та картону [2]. Інформативність експерименту – це не що інше, як здатність досліджуваного об'єкта надати максимальну інформацію про можливу кількість різних своїх станів (властивостей), незалежно від внутрішньої структури досліджуваного об'єкта (яку ми з часом зможем виражати моделлю), а також впливовості тих або інших факторів, і, таким чином, забезпечити максимальну достовірність результатів експериментальних досліджень в умовах випадкових "шумових" перешкод. В загальному випадку задача планування оптимального експерименту [1] являє собою задачу отримання максимальної інформації за витрат, які намагаються бути мінімальними. де N – число експериментальних точок; M – число факторів ;  – множина можливих планів експерименту. Разом з тим, такої інформації недостатньо для забезпечення вибору оптимальної матриці із множини варіантів, які можливі. В такому випадку необхідно використання додаткових критеріїв для побудови інформативного плану експерименту та значного обмеження області перебору варіантів. Вказані вимоги можна забезпечити, використовуючи критерії [1]: - максимуму мінімальної міждослідної відстані Таким чином, критерій min d у виразі (2)забезпечує максимум ентропійної оцінки, яка розраховується за викреслювання будь-якого стовпця, їх пари, трійки і т.д в матриці експерименту. Критерій  min у виразі (3) максимізує обхват області екс периментту, що також є умовою підвищення його інформативності і сприяє мінімізації дисперсій оцінок коефіцієнтів моделі незалежно від її струк тури. Для проведення дослідження в якості факторів вибрано наступні чотири, а саме: Х1–градус млива маси, 0ШР; Х2–вид проклеювання; Х3–ступінь заміщення клею; Х4 – витрата клею, %. Для кожного із факторів передбачено варіювання на 4-х рівнях (плюс "нульовий").В табл. 2 наведена матриця експериментальних точок, яка отримана з використанням вищевказаних критеріїв. Таблиця 2 – Матриця експериментальних точок для ідентифікації впливу ступеня заміщення крохмального клею

  Переглянути
 • МАТЕМАТИЧНІ ОПИСИ В ДОСЛІДЖЕННІ ВПЛИВУ СТУПЕНЯ ЗАМІЩЕННЯ МОДИФІКОВАНИХ КУКУРУДЗЯНИХ КРОХМАЛЬНИХ КЛЕЇВ У ВИРОБНИЦТВІ ПАПЕРУ ТА КАРТОНУ

  Метою даної роботи є розроблення та використання математичних описів в процесі дослідження впливу ступеня заміщення модифікованих кукурудзяних крохмальних клеїв на фізико-механічні показники паперу та картону. Задачі такого класу пропонується вирішувати в декілька етапів. На першому із них було запропоновано побудову матриці інформативного експерименту, яка характеризує здатність досліджуваного об'єкта надати максимальну інформацію про можливу кількість різних своїх станів (властивостей), незалежно від внутрішньої структури досліджуваного об'єкта, а також забезпечує максимальну достовірність результатів експериментальних досліджень в умовах випадкових "шумових" перешкод. Другий етап – реалізація експерименту у відповідності з розробленою матрицею та побудова адекватних математичних описів, які відображають вплив ступеня заміщення модифікованого кукурудзяного крохмального клею на фізико- механічні показники паперу та картону. На цьому етапі авторами пропонується використання методології синтезу математичних моделей, розробка якої була проведена в 80-і роки минулого століття Інститутом Кібернетики ім. Глушкова АН УРСР. Як показала практика використання цієї методології, найбільш ефективним для розроблення математичних моделей є використання методу групового урахування аргументів (МГУА) [1]. У відповідності з отриманим в лабораторних умовах масивом експериментальних даних створено математичні описи за показниками міцності паперу, а саме:Відносна похибка розроблення математичного опису не перевищує 3,86 %. Аналіз наведених математичних моделей дозволяє зробити висновки, що всі створені математичні моделі логічні, розроблені з похибками, що не перевищують 5% і дають можливість оцінювати вплив досліджуваних факторів в тих точках факторного простору, де експеримент фізично не проводився.

  Переглянути
 • Флотаційне очищення макулатурної маси

  Досліджено вплив флокулянтів і речовин, що використовують під час розволокнення маси з макулатури марок МС-6Б-3 і МС-7Б-2, на перебіг облагородження, ступінь білості маси та втрати волокна. Установлено тривалість флотації та оптимальні дози флокулянтів.

  Переглянути
 • Вплив умісту азоту в модифікованих крохмальних клеях на показники гофрованого картону

  Установлено, що катіонування крохмальних клеїв впливає на в’язкість їхньої суспензії. Збільшення вмісту азоту в модифікованих клеях зменшує їхню в’язкість. Використання модифікованого клею зменшує мутність підсіткових вод і покращує фізико-механічні показники картону.

  It was established that modification of the starch influence on their viscosity suspensions. The increasing of nitrogen in the modified glues gives a decreasing of their viscosity. When using the modified glue it is observed the decreasing of turbidity of water and improved physical and mechanical properties of cardboard.

  Переглянути
 • ВПЛИВ ВМІСТУ АЗОТУ В КРОХМАЛЬНИХ КЛЕЯХ НА ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ФЛЮТІНГУ

  Встановлено, що із збільшенням вмісту азоту в крохмальному клеї, катіонованому диметиламіном, він краще утримується на волокні, що зменшує вміст крохмалю в підсітковій воді та мутність підсіткових вод і покращує фізико-механічні показники паперу для гофрування щонайменше вдвічі. Доцільно використо-вувати крохмальний клей, модифікований диметиламіном, із вмістом азоту понад 1,5 %. Найкращі показ-ники мають зразки флютінгу, виготовлені за умови введення крохмального клею, катіонованого диметила-міном, із вмістом азоту 2 %, під час відливання. Одержано математичне узагальнення результатів.

  It is proved that with the increase of nitrogen content in starch adhesives, cationated by dimetilamin, he is better kept on the fiber, which in turn leads to both decrease in the starch content and turbidity of the subgrid water and increase physical and chemical characteristics of the paper for goffering more than two times.
  It is proved that expedient to use starch adhesiv, cationated by dimetilamin with nitrogen content more then 1,5 %.
  It is spend comparison of indicators of quality fluting and subgrid water which was reception at manufacturing of a paper in case of a different place of introduction of glue (at adition glue in time drinding, in time outflow and 50 % glue in time drinding and 50 % in time outflow). It is established that the best indicators samples fluting made of introduction starch glue, cationated by dimetilamin with the maintenance of nitrogen have of 2 %, during time outflow.
  From experimental data mathematical treatment of results is done. The got mathematical models which was got on the method of organization of the difficult systems on the basis of group account of arguments, describe probed process adequately.

  Переглянути
 • Використання модифікованого крохмального клею у виробництві флютингу

  Встановлено, що із збільшенням вмісту азоту в крохмальних клеях, катіоновананих епокси-пропіл-триета-нол-амонійхлоридом, вони краще утримуються на волокні, що в свою чергу призводить до зменшення вмісту крохмалю в підсітковій воді та мутності підсіткових вод, покращення фізико-механічних показників паперу в два і більше рази. Також встановлено, що на згадані показники впливає місце введення крохмального клею (під час розмелювання чи відливання). Мікробіологічне дослідження згаданих варіантів підсіткової води на десяту добу після виготовлення відливків показало, що сприятливим для розвитку бактерій є додавання крохмального клею під час розмелювання.

  Переглянути
 • ЛУЖНО-СУЛЬФІТНО-СПИРТОВА ДЕЛІГНІФІКАЦІЯ СТЕБЕЛ СОНЯШНИКУ І СВЕРБІГИ

  Доведено, що стебла соняшнику і свербіги східної можна переробити лужно-сульфітно-спиртовою делігніфікацією у волокнисті напівфабрикати (ВНФ), які за фізико-механічними показниками наближаються до технічної целюлози з листяних порід деревини. Одержано залежності показників якості ВНФ від температури й тривалості делігніфікації.


  Stems of Helianthus annuus and Bunias can be processed into semi-finished fiber products using alkaline sulfite-alcohol delignification. These semi-finished fiber products in their physical and mechanical characteristics are similar to those of the pulp of hardwood. The dependences of quality semi-finished fiber products on the temperature and duration of delignification are obtained.


  Переглянути