Попович А. Г

Сортировать по умолчанию названию
 • НАЙПРОСТІШІ КАНОНІЧНІ РІВНЯННЯ ТА ЇХ ІНТЕГРАЛИ НА ПРИКЛАДІ РУХУ ФІЗИЧНОГО МАЯТНИКА

  Фізичний маятник - найпростіша консервативна система зі стаціонарними гомоломними в’язями. Його положення визначається кутом повороту навколо осі підвішування . - Нехай нульова еквіпотенціальна поверхня поля сил ваги проходить через вісь підвішування маятника. Під час руху маятника функція H p( , ) не змінюється, інакше кажучи є інтегралом руху. Дійсно, обчислюючи похідну від H p( , ) за часом t , з урахуванням рівняння руху маятника дістанемо: sin sin 0 H H H pmgl pmgl p t p I I . Якщо маятник «вироджений» у тверде тіло,центр маси якого збігається з віссю підвішування ( l 0 ),тоді канонічні рівняння набувають вигляду: , 0 p p I . Звідси: 0 p t p ( ) - циклічний інтеграл, а 0 0 0 ( ) ( ) p t t t I .

  Переглянути
 • КУЛАЧКОВА ЗЧІПНА МУФТА

  Муфта складається з двох напівмуфт. Одна з напівмуфт може вільно обертатися на валу, інша переміщатися на шліцах або шпонках для можливості включення передачі крутного моменту. Переваги: малі габарити, простота конструкції, низька вартість, малі осьові переміщення при перемиканнях, менші зусилля включення, ніж у рухливих блоків коліс, повна відсутність відносного переміщення напівмуфт, що виключає коливання передавальних чисел і тому дає можливість застосовувати ці муфти в ланцюгах подач різних верстатів. Недоліки: обмеження можливості включення при великих швидкостях. Зазвичай різниця колових швидкостей кулачків напівмуфт повинна бути не більше 0,7-0,8 м/с.

  Переглянути
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ СТВОРЕННЯ РЕТУРНУ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ОРГАНО-МІНЕРАЛЬНИХ ГУМІНОВИХ ДОБРИВ В ПРИСУТНОСТІ ОРГАНІЧНИХ І МІНЕРАЛЬНИХ ДОМІШОК

  Оскільки Україна є аграрною державою, то для нас дуже важливим є підтримування родючості наших грунтів. Як відомо, з часом кількість корисних речовин (добрив) у землі зменшується, що призводить до погіршення якості грунту. Тому вироблення органо мінеральних добрив, які будуть покращувати якість землі є дуже актуальним, оскільки це призведе до підвищення врожайності сільськогосподарських культур, а отже і покращення економічного стану країни. У наш час покращення стану грунту відбувається шляхом використання хімічних добрив. Найбільш популярними є добрива на основі нітратів та фосфатів. Найбільш зручними у використанні є добрива у вигляді гранул з діаметром 2-5мм. Вони формуються у грануляторі. Частинки з більшим діаметром відбираються на ретурн і подаються в дезінтегратор, де утворюються нові центри грануляцій [1]. Дезінтегратор (Рисунок 1) складається з двох роторів, які насаджені на окремі вали і обертаються у протилежні сторони. На дисках 1 роторів концентрично розташовані пальці 2. Ротори входять один в один таким чином, що концентричні кола з пальцями одного ротора розташовуються усередині концентричних кіл з пальцями іншого ротора. На вільних кінцях роторних валів насаджені приводні шківи 5. Обертальний рух від електродвигунів передається валам роторів через шківи і клинопасову передачу. Вихідний матеріал через завантажувальну лійку, закріплену на корпусі 3, подається у центральну частину ротора дезінтегратора. При просуванні вниз матеріал потрапляє під удар внутрішнього ряду бичів, подрібнюється і відкидається на наступний ряд бичів, які обертаються у протилежний бік. Під ударами другого ряду бичів відбувається подальше подрібнення і відкидання частинок на третій ряд, тощо. Подрібнений продукт розвантажується вниз – під дезінтегратор. Задачами є створення і удосконалення конструкціїї дезінтегратора та створення алгоритму розрахунку для покращення процесу створення ретурну при виробництві органо-мінеральних добрив в присутності органічних і мінеральних домішок.

  Переглянути
 • МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПОДРІБНЕННЯ ГРАНУЛЬОВАНОГО МАТЕРІАЛУ ДИСМЕМБРАТОРОМ

  При ударі має місце переміщення центру інерції тіл, які зіштовхуються. У нашому випадку приймемо, що відбувається зіштовхування двох тіл, що рухаються з відносною швидкістю по відношенню один до одного, з масами пальця і матеріалу, які зосереджені в площині удару. Приймемо також, що шматок подрібнюваного матеріалу представляє собою кулю і дотик її з пальцем - контактний. Момент першого дотику тіл, які зіштовхуються, швидкість центра інерції шматка подрібнюваного матеріалу, сила динамічної взаємодії тіл та величина стиснення шматка рівне 0. Використаємо вихідне рівняння теорії Герца:Знак «–» враховує сповільнення прискорення по мірі збільшення сили динамічної взаємодії. По дослідженні Герца величина стиснення кулі до пальця зв’язана з силою динамічної взаємодії кулі і пальців рівнянням: За результатами математичного моделювання одержано загальне рівняння процесу подрібнення. Визначення параметрів цього рівняння дозволяє описувати зміну затраченої енергії і потужності на подрібнення у залежності від будь-яких варіантів проведення процесу.

  Переглянути
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ПОДРІБНЕННЯ ГРАНУЛ В ДИСМЕМБРАТОРІ

  У наш час покращення стану ґрунту відбувається шляхом використання хімічних добрив. Найбільш популярними є добрива на основі нітратів та фосфатів. Найбільш зручними у використанні є добрива у вигляді гранул з діаметром 2–5мм. Вони формуються у грануляторі. Частинки з більшим діаметром відбираються на ретурн і подаються в дисмембратор, де утворюються нові центри грануляцій. Для дослідження процесу подрібнення гранул в дисмембраторі була підібрана фізична модель, складена та вирішена математична модель [1]. Математична модель яка описує абсолютно пружнє зіткнення пальця дисмембратора та гранули була доповнена вірогідністю зіткнення робочого органу дисмембратора та продуктуВизначення параметрів цих рівняннь дозволяє описувати зміну затраченої енергії і потужності на подрібнення у залежності від будь-яких варіантів проведення процесу. Розрахунки, що проведені у роботі дають змогу побудувати графік залежності потужності від частоти обертання ротора рисунок 2. Із збільшенням кутової швидкості та збільшенням діаметру матеріалу зростає сила взаємодії між тілами при цьому спостерігається зменшення продуктивності дисмембратора, що пояснюється зниженням насипної щільності із зростанням розміру часток сировини.

  Переглянути