Прекрасна Є. П

Сортировать по умолчанию названию
  • ПОПЕРЕДНЯ ОЧИСТКА ДРЕНАЖНИХ ВОД ЗІ ЗВАЛИЩ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ МЕТОДОМ ЕЛЕКТРОФЛОТОКОАГУЛЯЦІЇ

    Фільтрат зі звалищ твердих побутових відходів відноситься до особливо забруднених та екологічно небезпечних стічних вод з високим вмістом мінеральних та органічних речовин. Для його очистки широко застосовують баромембранні методи. Основною перешкодою для достатньо ефективного застосування цих методів є органічна складова фільтрату, яка утворює гелеподібні шари на мембранній поверхні та призводить до різкого зниження питомої продуктивності мембрани [1, 2]. Відповідно, передмембранна очистка є досить важливою частиною загального очисного процесу, а вдосконалення її методів є актуальним. Для передмембранної очистки пропонується електрофлотокоагуляційний метод. Для проведення очистки була сконструйована установка (рис.1), що містить електрокоагуляційну камеру 2, електрофлотаційну камеру 3, відстійну камеру 12, розчинні електроди 3, нерозчинні електроди 8, шламозбірник 14, аератор 6, скребковий транспортер 9 та патрубок для відведення піни 10. До установки через патрубок 4 подавався фільтрат, а через патрубок 5 задля уникнення отруєння електродів, подавалась водопровідна вода. Загальне співвідношення фільтрату до водоспровідної води в установці становило 1:1. Очищений стік відводився патрубком 15. В якості розчинних електродів використовували алюміній, в якості нерозчинних електродів - залізний катод та оксидно-кобальтовий анод на титановій основі. Обробка фільтрату проводилась при різних густинах струму на розчинних електродах – 0,001; 0,003; 0,004; 0,006; 0,007 А/см2 , що відповідає виділенню 84, 168, 252, 336, 420 Al3+ мг/дм3 . Для оцінки ефективності очистки визначалось хімічне споживання кисню (ХСК) біхроматним методом та кольоровість за біхроматно-кобальтовою шкалою. При аналізі брались до уваги очищений стік та утворена в процесі очистки піна. Результати дослідження представлені на рис. 2. Як видно з рис. 2. при збільшенні дози коагулянту значення ХСК та кольоровості зменшуються. Максимальний ступінь очистки складає 80 % по ХСК і 82,9 % по кольоровості. Прогнозувалось, що з підвищенням сили струму ХСК пінної фракції зростатиме. Це підтвердилось під час експерименту: при концентрації коагулянту 84 Al3+ мг/дм3 ХСК пінного конденсату складає 1600 мгО/дм3 , а при 168 Al3+ мг/дм3 – 3036 мгО/дм3 . Подальше збільшення концентрації коагулянту не призвело до суттєвої зміни значення ХСК піни. Зі збільшенням густини струму підвищується інтенсивність флотації. Відповідно, збільшується і об’єм пінного конденсату. Так, об’єм пінної фракції збільшувався з 0,3 дм3 при густині струму 0,001 А/см2 до 3,5 дм3 при густині струму 0,007 А/см2 . Найбільш оптимальним показником очистки є концентрація коагулянту 168 Al3+ мг/дм3 , оскільки при подальшому введенні коагулянту суттєвого зниження показників ХСК та кольоровості не відбувається. При цьому значення ХСК змінюється складає 66,4 %, а по кольоровості – 77,6 %, а об’єм пінного конденсату становить 0,5 дм3 .

    Переглянути