Піргач М. С

Сортировать по умолчанию названию
 • СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСОМ ФОРМУВАННЯ ДВОШАРОВОГО КАРТОНУ

  Принципову схему системи автоматизованого керування процесом
  формування двошарового картону показано на рис. 1 [1]. Для формування першого
  шару двошарового картону використовується перший напірний ящик (НЯ).
  Волоконна маса (суспензія) високої концентрації (МВК) трубопроводом 1
  подається до першого змішувального насосу 2, куди зі збирача підсіткової води 3
  надходить обігова вода. Розбавлена волоконна маса (суспензія) низької
  концентрації (МНК) трубопроводом 4 надходить до першого НЯ 5, з якого через
  випускну щілину 6 витікає на сітку 7, де і формується перший шар 8 двошарового
  картону.

  Переглянути
 • ПАПЕРОРОБНА МАШИНА ЯК ОБ’ЄКТ КЕРУВАННЯ МАСОЮ 1 м 2 І ВОЛОГІСТЮ ПАПЕРОВОГО ПОЛОТНА

  Маса високої концентрації (МВК) із трубопроводу 1 через регульований
  орган (РО) 2 подається до змішувального насоса 3, куди також подається
  обігова вода із збирача обігової води 4. Розбавлена маса подається у напірний
  ящик 5, а вже з нього витікає на сітку 6, та формується паперове полотно (ПП)
  7 у вологому стані. Спочатку ПП подається у пресову частину машини 8, а
  потім у сушильну частину 9 у циліндри якої із трубопроводу 10 через РО 11
  подається пара. Конденсат відводиться по трубопроводу 12, а ПП на накат 13.

  Переглянути
 • СТРУКТУРА КОМПЛЕКСУ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ АВТОМАТИЗАЦІЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ВИРОБНИЦТВОМ ПАПЕРУ

  Відомо [1], що для стабілізації маси 1м 2 паперового полотна (ПП), яке
  виробляється на папероробних машинах (ПРМ), необхідно мати дві підсистеми
  автоматичного керування (ПСАК): ПСАК напірним ящиком (НЯ) та ПСАК
  масою 1м 2 ПП. Вказані підсистеми мають різні динамічні особливості. На
  ПСАК НЯ діють, як правило, збурення з періодом коливання приблизно 10 с, а
  на ПСАК масою 1м 2 ПП діють збурення з періодом коливання приблизно 100 с.
  Саме тому перша із вказаних підсистем має мати приблизно у 10 разів більшу
  швидкодію у порівнянні з другою. У зв’язку з цим виникає питання: чи є
  потреба використовувати для реалізації вказаних підсистем одну керувальну
  обчислювальну машину (КОМ), яка має високу швидкодію? Відповідь на це
  запитання може бути одна: оскільки в ПСАК НЯ необхідно створити
  керувальне діяння з періодом дискретності приблизно 1 с, а в ПСАК масою 1 м 2
  ПП з періодом дискретності 30 с, то обидві підсистеми мають бути реалізовані
  на окремих мікро-ЕОМ. У цьому випадку можна побудувати дворівневу
  децентралізовану АСК ТП виробництва паперу, структурну схему якої
  показано на рис. 1.

  Переглянути
 • АНАЛІЗ КОМПОНУВАННЯ ДАТЧИКІВ ПАРАМЕТРІВ ПАПЕРОВОГО ПОЛОТНА У ВИМІРЮВАЛЬНІЙ ГОЛОВЦІ

  В наявних конструкціях вимірювальної головки (ВГ) інформаційно-
  вимірювального комплексу (ІВК) датчики маси одного квадратного метра
  полотна (далі – 1 м 2 ), вологості та зольності паперового полотна (ПП)
  розміщено в поздовжньому напрямку папероробної машини (ПРМ) [1]. Це так
  зване поздовжнє компонування датчиків у ВГ (рис. 1, а). Якщо вказані
  датчики розміщено у ВГ в поперечному напрямку ПРМ, то таке компонування
  датчиків у ВГ називають поперечним (рис. 1, б).

  Переглянути
 • СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ НАПІРНИМ ЯЩИКОМ З ПОВІТРЯНОЮ ПОДУШКОЮ

  Напірний ящик з повітряною подушкою (НЯ з ПП) призначений для подачі
  паперової маси (далі – маси) на сітку папероробної машини (ПРМ)

  Переглянути
 • Математичні моделі напірного ящика з повітряною подушкою

  Розроблено математичні моделі напірного ящика із повітряною подушкою папероробної машини як об’єкта керування.

  Переглянути
 • Дослідження автоматичних сіткоправок

  Методом математичного моделювання досліджено динамічні властивості автоматичних сіткоправок з пропорційними й пропорційно-інтегральними регуляторами.

  It was investigated by the method of mathematical modeling dynamic features or automatic cloth correction with proportional and proportional-integral controllers.

  Переглянути
 • Математична модель сітки папероробної машини як об’єкта керування її правленням

  Розроблено математичну модель сітки папероробної машини як об’єкта керування її правленням відносно осі машини і досліджено її властивості.

  A mathematical model of correction of cloth relative to the axis of the paper machine as control object is developed. The properties of control object are investigated.

  Переглянути
 • Автоматичне керування напірним ящиком із повітряною подушкою

  На підставі розробленої математичної моделі напірного ящика з повітряною подушкою виконано дослідження цього нестійкого технологічного об’єкта керування і запропоновано просту систему автоматичного керування ним на базі використання ЕОМ.

  Переглянути
 • ДИСКРЕТНА СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ НАПІРНИМ ЯЩИКОМ ВІДКРИТОГО ТИПУ

  Досліджено параметричну схему скловарної печі, розглянуті усі вхідні, вихідні сигнали, керовані й некеровані збурення. Параметричну схему спрощено до одного вихідного параметра.


  In this the work considered and investigated parametric diagram glass furnace. Completely considered all input, output signals, managed and controlled disturbance. Parametric diagram shows the object is a complex number base and utility lines. It is necessary to simplify the scheme for the formation of the task of the study.

  The temperature in the area of lighting the gas mixture the main parameters of the furnace, as it directly affects the quality of the glass, which in turn affects the quality of the finished product. The object is the impact of a controlled perturbation – air temperature at the inlet. There is a temperature control of gas-air mixture in the furnace area lighting one contour closed system with a single input signal, control signal and controlled disturbance.

  The main source parameter furnace as automation object performs the temperature of the glass. Parametric circuit obtained after simplifications can be decomposed into two. The first release will be performing temperature glass, measuring thermocouples happens to them, and the second – the temperature in the area of lighting the gas mixture, the measurement takes place thermocouples.

  Temperature gas-air mixture affects the temperature of the glass and the system is part of the control system of feeding fuel to the furnace burners as one of the paths, and depending on the task, can be considered as a separate system. Accordingly, the total system output parameter temperature serving glass.

  All inputs, outputs and disturbances will be used in modeling, under a parametric circuit designed furnace. When creating a mathematical model and check its adequacy, in addition to an analysis of existing models bathrooms, regenerative glass furnaces, consider the data and design features glass factories.

  As a result of research on parametric scheme furnace was obtained parametric simplified diagram of one output parameter – temperature glass and three input parameters: fuel gas and air in the combustion process, the temperature of the gas.


  Переглянути