СІВЕЦЬКИЙ В. І

Сортировать по умолчанию названию
 • УДОСКОНАЛЕННЯ ЧЕРВ’ЯЧНА МАШИНА ДЛЯ ПЕРЕРОБЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНИХ СПОЛУК

  У техніці перероблення високомолекулярних сполук, зокрема термопластів та еластомерів, широкого поширення набули черв’ячні машини, які відрізняються універсальністю й задовільною продуктивністю. Найбільш близькою за технічною сутністю до пропонованого технічного рішення є черв’ячна машина для перероблення матеріалів з використанням високомолекулярних сполук, що містить корпус із завантажувальним і розвантажувальним отворами, а також розміщеним у ньому з можливістю обертання черв’яком, що має закріплену на його осерді знімну змішувально-диспергувальну секцію, основу якої з боку розвантажувального отвору корпуса виконано круглою, а основу з боку завантажувального отвору корпуса – опуклою з формою, відмінною від круглої [1]. Недоліком цієї машини є можливість утворення в місці зазначеної основи застійних зон, що призводить до механодеструкції перероблюваного матеріалу, особливо термочутливого, а отже знижує якість одержуваної продукції. Удосконалена черв’ячна машина [2] містить корпус 1 із завантажувальним 2 і розвантажувальним 3 отворами, а також розміщеним у ньому з можливістю обертання черв’яком 4, що має закріплену на його осерді 5 знімну змішувально-диспергувальну секцію 6, основу 7 якої з боку розвантажувального отвору 3 корпуса виконано круглою (рисунок 1). Cекцію 6 утворено щонайменше однією парою елементів у вигляді втулок 8 і 9, кожну з яких виконано у вигляді циліндра з рівномірно виконаними вздовж бокової поверхні похилими в бік однієї з її основ лисками 10, що сходяться нанівець, з утворенням у кожному елементі однієї круглої основи 7 і другої основи 11 у вигляді правильного багатокутника з закругленими або прямими вершинами, при цьому відповідні основи кожної пари елементів 8 і 9 виконано однаковими, а елементи 8 і 9 кожної пари контактують одна з одною однаковими основами 7 (або 11). Елементи 8 і 9 кожної їх пари можуть бути виконані різної довжини. Матеріал, що підлягає переробленню, надходить у завантажувальний отвір 2 корпуса 1, де захоплюється нарізкою черв’яка 4 і далі транспортується ним у напрямку до розвантажувального отвору 3. На ділянці розташування секції 6 здійснюється інтенсивне перемішування й диспергування матеріалу. Запропонована черв’ячна машина, нескладна у виготовленні та експлуатації, істотно підвищує ефективність перероблення полімерів, пластмас і гумових сумішей широкої номенклатури, оскільки змішувально-диспергувальну секцію 6 черв’яка 4 може бути виконано швидкознімною і змінної геометрії, що істотно розширює технологічні можливості машини в цілому.

  Переглянути
 • Зварювання у виготовленні полімерних плівкових паковань

  Розглянуто технології та обладнання для зварювання полімерних пакувальних плівок і стрічок (методи зварювання поширених пакувальних матеріалів) під час виготовлення паковань.

  Переглянути
 • Особливості течії розплаву поліетилену в прямокутному каналі

  Проаналізовано характеристики течії розплаву поліетилену низької густини в каналі прямокутного перерізу за різних температур. Показано вплив бічних стінок каналу на розподіл швидкостей.

  The flow of low density polyethylene melt in rectangular channel at different temperatures is analyzed. Influence of channel walls on velocity field is showed.

  Переглянути
 • Вплив температури розплаву поліетилену низької густини на гідравлічні радіуси прямокутних каналів

  Розглянуто вплив температури розплаву поліетилену низької густини марки П-2010-В на величини реологічних радіусів прямокутних циліндричних каналів. Представлено порівняння гідравлічних і реологічних радіусів каналів за різних температур.

  Influencing of temperature of fusion of polyethylene of low density П-2010-В is examined on the sizes of reologycal radiuses of the rectangular cylindrical ducting. Comparison of hydraulic and reologycal radiuses of ducting is presented at different temperatures.

  Переглянути
 • Вплив пристінних ефектів на характеристики потоку неньютонівських рідин

  Наведено результати експерименту, проведеного на розплаві поліетилену високої густини в циліндричних каналах некруглої форми, мета якого полягала у визначенні впливу пристінних ефектів матеріалу на величину гідравлічного радіуса.

  Experiment results shown in this article obtained from the flux of high density polyethylene in cylindrical nonround tubes, that object was – to find out wall’s effects of material on hydraulic radius influences.

  Переглянути
 • Вплив температури розплавів полімерів на реологічні параметри в прямокутних каналах

  Досліджується вплив температури поліетиленів низької й високої густини та удароміцного полістиролу на величини гідравлічних радіусів при течії розплавів полімерів у прямокутних каналах. Експериментально доведено неінваріантність кривих течії досліджених полімерів відносно радіусів каналів.

  Influencing of temperature of polyethylene of low density is explored, polyethylenes of high density and blow-durable polystirol on the sizes of hydraulic radiuses at the flow of fusions of polymers in the rectangular ducting. Non-invariance of curves of flow of investigational polymers in relation to the radiuses of ducting is experimentally showed.

  Переглянути
 • Особливості реологічної поведінки полімерів

  Гідравлічний радіус широко використовують у гідравліці, щоб оцінювати опір і розраховувати канали некруглої форми. Але його застосування не завжди може забезпечити інваріантність реологічних характеристик відносно геометричних розмірів каналу. У статті доведено недопустимість застосування гідравлічного радіуса для розрахунку течії неньютонівських рідин у каналах некруглого перерізу й визначення їхніх реологічних характеристик.

  Hydraulic radius is widely used in hydraulics for estimation of resistance and calculation of nonround-form channels. But usage of hydraulic radius not always can provide the invariance of rheological characteristics relative to geometrical dimensions of channel. The objective of this article is estimation of acceptability of use of hydraulic radius for calculation of non-Newtonian liquids flow in nonround-form channels and determination of their rheological characteristics.

  Переглянути
 • Метод зведення до інваріантного виду кривих течії розплавів полімерів, неінваріантних відносно гідравлічного радіуса каналу

  Криві течії полімерів, необхідні при гідравлічних розрахунках полімерного устаткування, визначають методами капілярної віскозиметрії на круглих або плоскощілинних каналах. У статті пропонується метод зведення до інваріантного виду кривих течії полімерів, неінваріантних відносно гідравлічного радіуса каналу, зокрема, із метою використання віскозиметричних даних при розрахунках некруглих каналів.

  The curve currents of polymers necessary at hydraulic calculations of the polymeric equipment, define by methods of capillary viscosimetry on round or plane-split channels. In article the method of the  curves  current  polymers reduction , not invariant concerning hydraulic radius of the channel, to an invariant kind, in particular, for use possibility the viscosimetry data is offered at calculations of not round channels.

  Переглянути
 • Дослідження процесу екструзійного формування полімерів з урахуванням ефекту пристінного ковзання

  Здійснено числове моделювання з використанням експериментальних даних течії полімерних розплавів на ділянках каналів з урахуванням умови пристінного ковзання. Наведено закономірності розподілу швидкостей і тиску залежно від швидкості пристінного ковзання, показано доцільність використання уточнених межових умов.

  The numeral design with the use of experimental information of flow of polymeric fusions in the areas of ducting taking into account the condition of the wall sliding is conducted. Some conformities to the natural laws of division of speeds and pressure are resulted depending on speed of the wall sliding, rotined expedience of the use of the specified border conditions.

  Переглянути
 • Розроблення скінченноелементної математичної моделі пружнов’язкопластичних середовищ із змінною стисливістю при термосилових навантаженнях

  На базі моментної схеми скінчених елементів побудовані універсальні співвідношення механіки суцільних середовищ, що дозволяють моделювати термонапружений стан і процеси перероблення й формування таких нелінійних робочих середовищ, як розплави полімерів, сипкі й пластичні маси, у вироби з урахуванням процесів тверднення і впливу залишкових напружень на властивості кінцевих виробів. Це дозволяє на сучасному рівні виконувати розрахунки міцності й жорсткості конструкцій, розробляти нові технологічні процеси перероблення матеріалів з урахуванням взаємодії з елементами обладнання.

  Переглянути
 • ВИДИ НОУ-ХАУ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХНЬОГО ОФОРМЛЕННЯ. МОЖЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ НА ТЕХНІЧНЕ НОУ-ХАУ В УКРАЇНСЬКОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ

  Наведено інформацію про наявні види ноу-хау і особливості їхнього оформлення, а також можливості захисту прав на технічне ноу-хау в українському законодавстві. Подано стислу характеристику змісту управлінських, комерційних і фінансових ноу-хау, а також більш розгорнуту характеристику технічного ноу-хау. Наведено структуру оформлення ноу-хау на пристрій і технологію, а також приклад ноу-хау.

  Переглянути
 • Нам – сімдесят…етапи розвитку і творчості Інженерно-хімічного факультету

  Сімдесят років...
  І для людини це не так багато. А для такої великої структури в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут», як інженерно-хімічний факультет – це зовсім мало. Це – пройдений шлях напруженої, творчої роботи і плани подальшого розвитку. Необхідно роздивитися, що зроблено корисного, а що зроблено не так, як хотілось би, проаналізувати все, що було і що потрібно зробити для поступу вперед. Для нас – це основний постулат для розвитку, творчості й підготовки інженерних кадрів. Але без минулого немає майбутнього, і тому трохи історії…

  Seventy years …

  And the man is not so much. And for such a large structure at the National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”, a chemical engineering department – a very little. This – the traversed path of hard, creative work and plans for future development. You must see what made useful and what is not done the way we would like to analyze everything was and what to do to make progress. For us – a basic tenet for the development, creation and training engineers. But without a past has no future, and so little history …

  Переглянути
 • ЗМІШУВАННЯ РОЗПЛАВІВ ТЕРМОПЛАСТІВ У ЧЕРВ’ЯЧНОМУ ЕКСТРУДЕРІ

  Здійснено чисельне моделювання змішування в черв’ячному каналі екструдера та динамічного змішувача бар’єрного типу. Наведено результати моделювання, що дозволяють дослідити динаміку зміни темпера-тур під час течії полімерів у змішувальних елементах та вибирати оптимальні параметри змішувальних елементів та/чи технологічні режими змішування.

  Mixing processes are important in the processing of polymeric materials, because the quality of mixing directly determines the quality of the product [1]. For science-based structural design of extrusion mixing equipment is im-portant to know the basic patterns of mixing processes that occur in its various structural zones.
  In many cases, the quality of mixing is estimated by the following integral indicators, as the accumulated defor-mation, time, shear stress, etc. [1-4]. Usually these indicators do not always allow for a full understanding of the mixing process. Unresolved part of the scientific problem forecast performance polymer mixing equipment is inves-tigating the complexity of quantifying [3]. For straight mixing quality criterion accept concentration dispersed ma-terial in the dispersion environment [4]. If input component compositions with different temperatures such criteria may be uniformity of temperature field. Research data are devoted to the numerical modeling of the mixing process by finite element method [5, 6], based on a mathematical model [4].
  The purpose of research is to study the dynamics of the mixing process of polymer composites in screw extruder with a dynamic mixer barrier type.
  The process of mixing considered in the zone and in the batching screw dynamic mixing barrier type for three dis-persed variants introducing material into the dispersion environment. The criteria of efficiency of mixing polymers made the change the concentration of dispersed material in the dispersion medium and changes temperature uni-formity of the mixture.
  The numerical study of mixing two polymers with different versions of the introduction dispersed material in the dispersion environment. Simulation results show that the introduction of dispersed material in the dispersion envi-ronment at the core of a rotating screw is almost twice as fast, than when it is introduction at fixed external cylin-der. To further improve the effectiveness of confusing extruder is advisable to use mixers barrier type. Using as criteria the mixing changes the distribution of concentration and temperature differences mixture showed the effec-tiveness of assessment processes of mixing of polymer composites in educational version Ansys Academic Teaching.

  Переглянути
 • ОСОБЛИВОСТІ ТЕЧІЇ В’ЯЗКОПРУЖНОЇ РІДИНИ В ДИCКОВОМУ ЗАЗОРІ ЕКСТРУДЕРА

  Досліджено течію в’язкоеластичної рідини у вісесиметричному каналі дискового екструдера. Розраховано технологічні параметри екструзії в’язкопружних рідин із високим числом Вайсенберга.

  Disk-shaped gap extruders have higher plasticizing and homogenizing power than screw extruders, but the forming pressure which they develop is lower. Therefore, they are mainly used as mixers or granulators for loading the prep-aration material into the screw extruder. The operation principle of disk-shaped extruder based on the use of emerg-ing into a viscoelastic material the stress normal to the shear rate.
  This article conducted numerous experiments which allow us to estimate qualitatively and quantitatively the Weissenberg effect that occurs when the flow of polymer melts is viscoelastic. The viscoelastic fluid flow in axisymmetrical channel disk-shaped extruder is research. Numerical experiments have allowed calculating the ex-trusion technological parameters of viscoelastic liquid at a high Weissenberg number more accurately.

  Переглянути
 • Подрібнення та девулканізація гумовмісних відходівПодрібнення та девулканізація гумовмісних відходів

  Проаналізовано передумови для вторинного використання гумовмісних відходів, дані про якість гумового ренегату, одержаного екструзійним пружно-деформаційним подрібненням із використанням ультразвуку.

  Переглянути
 • Дослідження плавлення полімеру в каналі черв’ячного екструдера

  Шляхом числового моделювання одержано розподіли температури та в’язкості матеріалу в зоні плавлення гранульованого полімеру. Досліджено еволюцію руйнування й плавлення пробки гранул і визначено основні фактори впливу на ці процеси.

  Переглянути
 • Моделювання плавлення полімеру в каналі черв’ячного екструдера

  Розроблено уточнені моделі плавлення полімеру в каналі черв’ячного екструдера, що базуються на поділі процесу на два етапи: руйнування завдяки бародифузії поверхневого шару твердої пробки, що переходить у шар текучої суміші з твердої і рідкої фаз, і плавлення твердої частини в об’ємі суміші під дією дисипативної теплоти.

  Переглянути
 • Змішування розплавів термопластів у коаксіальному зазорі

  Досліджено залежність ефективності змішування полімерів у коаксіальному зазорі від співвідношення в’язкості дисперсійного середовища й диспергованого матеріалу для двох варіантів обертового руху циліндрів.

  Переглянути
 • Фізико-хімічні аспекти модифікації епоксидних полімерів дисперсними й неперервними волокнистими наповнювачами

  Проаналізовано фізико-хімічні аспекти модифікації багатокомпонентних епоксидних полімерів, армованих дисперсними й неперервними волокнистими наповнювачами, зокрема, особливості кластероутворення в полімерному композиті, поверхневу взаємодію волокнистих наповнювачів з епоксидними композиціями, механізм молекулярної взаємодії та адгезію армованих епоксидних полімерів, а також доцільність застосування ультразвуку для підвищення ефективності модифікації.

  Переглянути
 • Прогнозування кінетики випаровування розчинників під час сушіння тканих просочених наповнювачів

  Описано удосконалену методику визначення вмісту летких компонентів у незатверділому препрезі з композиційного матеріалу на основі тканих наповнювачів, просочених розчином реактопластичного полімерного зв’язувального, та прогнозування кінетики випаровування летких компонентів під час попереднього сушіння незатверділого препрегу.

  Переглянути