Черепанов М. С

Сортировать по умолчанию названию
 • УСТАНОВКА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ФІЛЬТРАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СУСПЕНЗІЙ

  Існуючі установки для визначення фільтраційних властивостей суспензії мають ряд недоліків. Наприклад загальновідомий виріб СР (Шоппер-Ріглера) не забезпечує постійного тиску під час експерименту, адже висота стовпа суспензії в ході досліду зменшується. В установках Дарсі постійність гідростатичного тиску забезпечується за рахунок безперервного поступання і зливу суспензії, але ці установки не забезпечують постійної концентрації. Крім того розмірність в умовних градусах (◦ШР) не дозволяє підставити отримані за допомогою приладу СР значення водовіддачі в розрахункові залежності. Це змушує нас до пошуку експериментальних залежностей між швидкістю фільтрації і ступенем помолу. Описана в минулій доповіді лабораторна установка дає можливість моделювання умови листоутворення на деяких формуючих пристроях. Таким чином вдалося встановити залежності параметрів фільтрації від помолу маси однакової композиції в межах 20 – 60 ◦ШР для звичайних циліндрових формуючих пристроїв. На рисунку 1 показана залежність середньої швидкості фільтрації при різних тисках.

  Переглянути
 • МАТЕМАТИЧНИЙ ОПИС ПРОЦЕСУ ЗНЕВОДНЕННЯ ВОЛОКНИСТИХ CУСПЕНЗІЙ

  У целюлозно-паперових виробництвах головним критерієм якості продукції є однорідність властивостей полотна,на яку,головним чином, впливають параметри формування полотна з волокнистих суспензій на сіткових частинах папероробних та картоноробних машин. Процес формування умовно поділяється на три послідовні стадії:1) початкову, яка включає в себе підготовку до подачі і напуск паперової маси на сітку; 2) перетворення суспензії наплаский волокнистий шар (стадію листоутворення);3)подальше зневоднення, сформованого полотна. Остання стадія, є найважливішою, оскільки під час зневоднення відбувається кінцеве просторове розподілення волокон суспензії та активне утворення міжволоконних зв’язків, що зумовлють основні механічні властивості полотна [1]. Із збільшенням товщини шару волокон реалізація процесу зневоднення суттєво ускладнюється. Саме тому вкрай важливо правильно оцінювати і прогнозувати параметри зневоднення паперової маси. У виробничій практиці оцінка фільтраційно-зневоднюючих властивостей волокон найчастіше проводиться за допомогою емпіричного показника – ступеня помелу, який визначається в градусах Шоппер- Ріглера.Однак, цей показник не має загально прийнятої розмірності і однозначного фізичного змісту [2, 3], що не дає можливості чіткого визначення властивостей волокон. Отже робота, спрямована на встановленняоднозначних характеристик стану волокон у паперовій масі та отримання адекватних розрахункових залежностей параметрів процесу зневоднення є актуальною. Математичний опис процесу зневоднення волокнистих суспензій запропонований авторами у спільній праці з Г.М. Богомолом та В.М. Марчевським [4]. За результатами аналізу літературних джерел [1-3, 5] сформульовані такі базові припущення:1) зневоднення проходить при постійній різниці тисків з обох боків сітки формуючого пристрою; 2) пористість сітки формуючого пристрою незмінна;3) середня пористість шару виражається у формі відношення величин середньої висоти суцільної маси оводнених набряклих волокон та висоти шару волокон, що осіли на сітку формуючого пристрою і співвідноситься з об’ємною часткою набряклих і оводнених волокон. Перевагою запропонованої моделіє те, що вона враховує не лише набряклі волокна, але і плівку малорухливої води, яка утримується на зовнішній поверхні волокон. Тобто, вода, що всмоктується целюлозною речовиною і втримується нею при даних умовах зневоднення, розглядається як додатковий об’єм твердого тіла, що чинить додатковий опір зневодненню. Для підтвердження адекватності наведеної моделі заплановано проведення серії експериментальних досліджень.

  Переглянути
 • МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ИН ТЕРПРЕТАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И СВОЙСТВ ПОРИСТЫХ В Е ЩЕСТВ

  Установлены и теоретически обоснованы математические зависимости, позволяющие оценивать фильтрационно-обезвоживающие свойства пористых веществ адекватно реальным процессам.
  Переглянути