ЯРОЩУК Л. Д

Сортировать по умолчанию названию
 • ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ КАТАЛІТИЧНОГО КРЕКІНГУ

  Каталітичний крекінг − це термокаталітична переробка нафтової сировини
  для отримання продуктів меншої молекулярної маси − компонентів
  високооктанових бензинів, легкого газойлю, вуглеводневих газів С 3 – С 4 та ін.

  Переглянути
 • ВИЗНАЧЕННЯ ТРИВАЛОСТІ ФЕРМЕНТАЦІЇ БІОЕТАНОЛУ

  Біоетанол – зневоднений етанол, який виробляють з біологічної відновлюваної
  сировини і застосовують, головним чином, як моторне паливо. Перехід на його
  використання дозволяє не тільки зменшити споживання нафти, але й раціонально
  використовувати рослини [1]. Найважливішим етапом виробництва біоетанолу є
  ферментування (бродіння). Це анаеробний метаболічний процес, під час якого
  регенерується аденозинтрифосфат, а продукти розщеплення органічного субстрату
  можуть бути одночасно донорами та акцепторами водню. У роботі розглянуто
  неперервно-періодичну організацію цього хіміко-технологічного процесу, яка
  передбачає заповнення очищеного апарату певною кількістю дріжджів та сусла,
  саме бродіння впродовж певного часу та виведення отриманих речовин для
  подальшої переробки.

  Переглянути
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАДАЧ КЕРУВАННЯ ПРОДУКТОВОГО ВІДДІЛЕННЯ У ЦУКРОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ

  Цукрова промисловість – галузь харчової промисловості, яка виробляє
  цукор-пісок і рафінад. В Україні це одна з найстаріших і найважливіших галузей
  харчової промисловості. Особливе місце в технологічній схемі цукрового заводу
  належить продуктовому відділенню (див. рисунок), де відбуваються процеси
  випарювання та кристалізації [1]. Існує декілька технологічних схем
  кристалізації.

  Переглянути
 • ЗАДАЧІ КЕРУВАННЯ ДЛЯ ПРОЦЕСІВ ВИРОБНИЦТВА КАЛЬЦИНОВАНОЇ СОДИ

  Виробництво кальцинованої соди передбачає п’ять головних процесів:
  абсорбцію, карбонізацію, дистиляцію, фільтрацію та кальцинацію (див.
  рисунок). Воно дуже енергоємне і продукує шкідливі речовини у вигляді газів
  та дистилерної суспензії з CaCl 2

  Переглянути
 • АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ

  Для сучасного суспільства характерна суттєва динаміка ринків збуту, що
  ставить кожне виробництво у жорсткі умови. Воно повинно бути готовим до
  швидкої зміни своєї роботи, відповідно до зовнішніх факторів, які можуть на
  нього впливати: постачальники, замовники, нові правові норми тощо.

  Переглянути
 • ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛОЖЕНЬ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В АВТОМАТИЗАЦІЇ СОДОВОГО ВИРОБНИЦТВА

  Сучасні реалії потребують впровадження концепцій сталого розвитку «на
  місцях», інакше не можна прийти до нього на державному та світовому
  рівнях. Виробництво соди має високий рівень автоматизації. Тож необхідно
  дослідити, як треба створювати системи керування для досягнення вимог
  сталого розвитку без зміни структури технології та технологічних ліній.

  Переглянути
 • АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСОМ ФЕРМЕНТАЦІЇ У ВИРОБНИЦТВІ БІОЕТАНОЛУ

  Обмежена кількість власної нафти в Україні та висока вартість її імпорту роблять актуальною задачею пошук нетрадиційних видів палив, які змогли б частково замінити паливо нафтового походження для його використання в існуючих двигунах.

  Переглянути
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ КРИСТАЛІЗАЦІЇ ЦУКРУ ЯК ОБ’ЄКТА КЕРУВАННЯ

  Цукрова промисловість - галузь харчової промисловості, яка виробляє цукор-пісок і рафінад. В Україні це одна з найстаріших і найважливіших га­лузей харчової промисловості. Цукрова промисловість України була і залишається на сучасному етапі розвитку економіки однією з найрозвинутіших галузей народного господарства, яка за кількістю підприємств, рівнем тех­нічного оснащення, виробничою потужністю, а також за обсягом виробленої продукції посідає одне з провідних місць в економіці [1]. В процесі пере­роб­лення цукрового буряка і виготовлення цукру-піску задіяно обладнання таких основних цехів і ділянок:

  1) бурякопереробне відділення;

  2) сокоочисний цех;

  3) продуктове відділення.

  Переглянути
 • ЗАДАЧІ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ОЧИСТКИ ВОДИ МЕТОДОМ ІСКРОЕРОЗІЙНОЇ КОАГУЛЯЦІЇ

  В умовах бурхливого розвитку виробництва однією з найактуальніших
  проблем є екологічна, зокрема, наявність органічних забруднень, солей
  жорсткості та важких металів у воді, яка використовується на виробництві.
  Очистка води методом іскроерозійної коагуляції дозволяє максимально
  зменшити рівень цих забруднень.

  Переглянути
 • ВПЛИВ ПОЛОЖЕНЬ СТАЛОГО РОЗВИТКУ НА ФОРМУВАННЯ ЗАДАЧ АВТОМАТИЗАЦІЇ

  Розвиток людства йде шляхом поглиблення міжнародної інтеграції в усіх
  напрямках його діяльності: використання природних ресурсів, промислового
  виробництва, фінансів, наукових досліджень тощо. Зараз вже спостерігаємо
  усвідомлення того, що треба навчитися оцінювати поточний стан довкілля,
  суспільства і т. ін. та прогнозувати і формувати їх майбутній стан. Подальші дії
  вимагають узгодженої міжнародної формалізації описів систем та впливів на
  них.

  Переглянути
 • ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВ ЕТАНОЛУ З ТОЧКИ ЗОРУ АВТОМАТИЗАЦІЇ

  Етанол (етиловий спирт) є хімічною речовиною, яка знайшла широке
  застосування у харчовій, фармацевтичній та хімічній промисловості, а
  віднедавна активно впроваджується як паливо.

  Переглянути
 • ДОСЛІДЖЕННЯ АЛГОРИТМІВ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ МОДЕЛІ В АДАПТИВНІЙ СИСТЕМІ КЕРУВАННЯ ЕКСТРУДЕРОМ

  Екструдер є основним технологічним апаратом у виготовленні
  полімерних матеріалів різної конфігурації. Це – типовий багатовимірний об’єкт
  керування з розподіленими параметрами. Основними керувальними змінними
  екструдера є температури, значення яких є функцією поздовжної та радіальної
  координат. Необхідний температурний режим у зонах екструдера
  підтримується за допомогою спеціальних нагрівників, які встановлюються на
  зовнішній поверхні апарата. При цьому зміна режиму нагрівання хоча б однієї з
  зон викликає зміни температур інших зон, що важко врахувати за допомогою
  одноконтурних систем керування окремих температурних зон, які реалізуються
  на базі позиційних або ПІД-регуляторів. Екструдер перебуває під впливом
  суттєвих збурень, для підвищення якості керування ним необхідно розробити
  адаптивну багатоконтурну систему керування.

  Переглянути
 • МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ДЛЯ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ОЧИЩЕННЯМ ШАХТНОЇ ВОДИ

  Глобальною екологічною проблемою на теперішньому етапі розвитку
  світового співтовариства є нестача чистої прісної води. Одним із типів
  забруднення є радіоактивне, яке спостерігається у шахтних водах та деяких
  виробництвах. Перевищення граничнодопустимих концентрацій хімічних і
  радіоактивних речовин у водоймах призводить до гострих і хронічних
  токсичних впливів на живі організми.

  Переглянути
 • Застосування нечіткої логіки в керуванні процесом бродіння пива

  Досліджено показники бродіння пива, запропоновано алгоритм керування процесом, згідно з яким залежно від ситуації визначають тривалість, температурк та інші режимні параметри. Описано нечіткі моделі і правила керування процесом бродіння, що є реалізацією експертних знань.

  Переглянути
 • ОПТИМІЗАЦІЯ КРАТНОСТІ РЕЗЕРВУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ

  Розглянуто метод визначення кратності резервування технічних засобів автоматизації, який базується на розв’язуванні задачі оптимізації за наявності обмежень. Запропоновано економічний критерій оптимальності, одержано цільову функцію, яка визначає залежність критерію від характеристик надійності окремих засобів автоматизації, кратності їхнього резервування та економічних втрат від відмов.

  Переглянути