Ярощук О. В

Сортировать по умолчанию названию
 • ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ КАТАЛІТИЧНОГО КРЕКІНГУ

  Каталітичний крекінг − це термокаталітична переробка нафтової сировини
  для отримання продуктів меншої молекулярної маси − компонентів
  високооктанових бензинів, легкого газойлю, вуглеводневих газів С 3 – С 4 та ін.

  Переглянути
 • ВИЗНАЧЕННЯ ТРИВАЛОСТІ ФЕРМЕНТАЦІЇ БІОЕТАНОЛУ

  Біоетанол – зневоднений етанол, який виробляють з біологічної відновлюваної
  сировини і застосовують, головним чином, як моторне паливо. Перехід на його
  використання дозволяє не тільки зменшити споживання нафти, але й раціонально
  використовувати рослини [1]. Найважливішим етапом виробництва біоетанолу є
  ферментування (бродіння). Це анаеробний метаболічний процес, під час якого
  регенерується аденозинтрифосфат, а продукти розщеплення органічного субстрату
  можуть бути одночасно донорами та акцепторами водню. У роботі розглянуто
  неперервно-періодичну організацію цього хіміко-технологічного процесу, яка
  передбачає заповнення очищеного апарату певною кількістю дріжджів та сусла,
  саме бродіння впродовж певного часу та виведення отриманих речовин для
  подальшої переробки.

  Переглянути
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАДАЧ КЕРУВАННЯ ПРОДУКТОВОГО ВІДДІЛЕННЯ У ЦУКРОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ

  Цукрова промисловість – галузь харчової промисловості, яка виробляє
  цукор-пісок і рафінад. В Україні це одна з найстаріших і найважливіших галузей
  харчової промисловості. Особливе місце в технологічній схемі цукрового заводу
  належить продуктовому відділенню (див. рисунок), де відбуваються процеси
  випарювання та кристалізації [1]. Існує декілька технологічних схем
  кристалізації.

  Переглянути
 • ЗАДАЧІ КЕРУВАННЯ ДЛЯ ПРОЦЕСІВ ВИРОБНИЦТВА КАЛЬЦИНОВАНОЇ СОДИ

  Виробництво кальцинованої соди передбачає п’ять головних процесів:
  абсорбцію, карбонізацію, дистиляцію, фільтрацію та кальцинацію (див.
  рисунок). Воно дуже енергоємне і продукує шкідливі речовини у вигляді газів
  та дистилерної суспензії з CaCl 2

  Переглянути
 • АЛГОРИТМИ З КОНФІГУРУВАННЯ СТРУКТУРИ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕНЬ РОБОТИ МІКРОПРОЦЕСОРНОГО ПІД- РЕГУЛЯТОРА

  В лабораторних стендах навчальної системи з вивчення роботи
  мікропроцесорних приладів, регуляторів і мікроконтролерів передбачено
  застосування комп’ютерної імітаційної моделі процесу у типовому апараті [1] як
  об’єкта керування. Така імітаційна модель об’єкта керування у вигляді програми
  С++ функціонує разом з реальним мікропроцесорним регулятором або приладом
  через інтерфейс зв’язку RS-485 і інтерфейс послідовної передачі даних в
  персональному комп’ютері. Основна задача комп’ютерно-мікропроцесорної
  навчальної системи полягає у вивченні режимів роботи мікропроцесорних
  приладів і регуляторів «МІКРОЛ» та методики й алгоритмів їх конфігурування
  для використання в контурах контролю і управління

  Переглянути
 • АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ

  Для сучасного суспільства характерна суттєва динаміка ринків збуту, що
  ставить кожне виробництво у жорсткі умови. Воно повинно бути готовим до
  швидкої зміни своєї роботи, відповідно до зовнішніх факторів, які можуть на
  нього впливати: постачальники, замовники, нові правові норми тощо.

  Переглянути
 • АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСОМ ФЕРМЕНТАЦІЇ У ВИРОБНИЦТВІ БІОЕТАНОЛУ

  Обмежена кількість власної нафти в Україні та висока вартість її імпорту роблять актуальною задачею пошук нетрадиційних видів палив, які змогли б частково замінити паливо нафтового походження для його використання в існуючих двигунах.

  Переглянути
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ КРИСТАЛІЗАЦІЇ ЦУКРУ ЯК ОБ’ЄКТА КЕРУВАННЯ

  Цукрова промисловість - галузь харчової промисловості, яка виробляє цукор-пісок і рафінад. В Україні це одна з найстаріших і найважливіших га­лузей харчової промисловості. Цукрова промисловість України була і залишається на сучасному етапі розвитку економіки однією з найрозвинутіших галузей народного господарства, яка за кількістю підприємств, рівнем тех­нічного оснащення, виробничою потужністю, а також за обсягом виробленої продукції посідає одне з провідних місць в економіці [1]. В процесі пере­роб­лення цукрового буряка і виготовлення цукру-піску задіяно обладнання таких основних цехів і ділянок:

  1) бурякопереробне відділення;

  2) сокоочисний цех;

  3) продуктове відділення.

  Переглянути
 • ПРОГРАМНА ПЕРЕДАЧА ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРА ВІД МОДЕЛІ ОБ’ЄКТА КЕРУВАННЯ У РЕГІСТРИ ПРИЛАДУ ІТМ-11

  У сучасних системах автоматичного керування процесами в різноманітних
  технологічних апаратах широко використовуються мікропроцесорні прилади,
  регулятори та мікроконтролери. Підвищення ефективності навчального
  процесу з мікропроцесорних технічних засобів автоматизації можливо
  досягнути на основі використання комп’ютерно-інформаційних технологій. На
  кафедрі автоматизації хімічних виробництв відповідно до таких технологій
  розроблено комп’ютерно-мікропроцесорну навчальну систему [1] у вигляді
  лабораторних стендів із встановленими на них реальними мікропроцесорними
  показувальними приладами, регуляторами та мікроконтролерами МІКРОЛ з
  підключенням їх до комп’ютерів через інтерфейс зв’язку RS-485. Для
  моделювання контурів контролю та регулювання на цих стендах необхідно
  мати об’єкт керування (ОК) і канал передачі значень параметрів об’єкта на
  відповідний мікропроцесорний прилад.

  Переглянути
 • ВПЛИВ ПОЛОЖЕНЬ СТАЛОГО РОЗВИТКУ НА ФОРМУВАННЯ ЗАДАЧ АВТОМАТИЗАЦІЇ

  Розвиток людства йде шляхом поглиблення міжнародної інтеграції в усіх
  напрямках його діяльності: використання природних ресурсів, промислового
  виробництва, фінансів, наукових досліджень тощо. Зараз вже спостерігаємо
  усвідомлення того, що треба навчитися оцінювати поточний стан довкілля,
  суспільства і т. ін. та прогнозувати і формувати їх майбутній стан. Подальші дії
  вимагають узгодженої міжнародної формалізації описів систем та впливів на
  них.

  Переглянути
 • ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВ ЕТАНОЛУ З ТОЧКИ ЗОРУ АВТОМАТИЗАЦІЇ

  Етанол (етиловий спирт) є хімічною речовиною, яка знайшла широке
  застосування у харчовій, фармацевтичній та хімічній промисловості, а
  віднедавна активно впроваджується як паливо.

  Переглянути
 • ДОСЛІДЖЕННЯ АЛГОРИТМІВ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ МОДЕЛІ В АДАПТИВНІЙ СИСТЕМІ КЕРУВАННЯ ЕКСТРУДЕРОМ

  Екструдер є основним технологічним апаратом у виготовленні
  полімерних матеріалів різної конфігурації. Це – типовий багатовимірний об’єкт
  керування з розподіленими параметрами. Основними керувальними змінними
  екструдера є температури, значення яких є функцією поздовжної та радіальної
  координат. Необхідний температурний режим у зонах екструдера
  підтримується за допомогою спеціальних нагрівників, які встановлюються на
  зовнішній поверхні апарата. При цьому зміна режиму нагрівання хоча б однієї з
  зон викликає зміни температур інших зон, що важко врахувати за допомогою
  одноконтурних систем керування окремих температурних зон, які реалізуються
  на базі позиційних або ПІД-регуляторів. Екструдер перебуває під впливом
  суттєвих збурень, для підвищення якості керування ним необхідно розробити
  адаптивну багатоконтурну систему керування.

  Переглянути
 • МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ДЛЯ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ОЧИЩЕННЯМ ШАХТНОЇ ВОДИ

  Глобальною екологічною проблемою на теперішньому етапі розвитку
  світового співтовариства є нестача чистої прісної води. Одним із типів
  забруднення є радіоактивне, яке спостерігається у шахтних водах та деяких
  виробництвах. Перевищення граничнодопустимих концентрацій хімічних і
  радіоактивних речовин у водоймах призводить до гострих і хронічних
  токсичних впливів на живі організми.

  Переглянути
 • БАЗА ДАНИХ «STUDENT EXPLORER»

  У процесі виконання контрольних, курсових робіт і дипломного проекту з
  автоматизації технологічних процесів студентам необхідно самостійно
  працювати з інформацією про прилади, регулятори, регулювальну арматуру та
  інші засобами автоматизації як з метою вивчення їхньої роботи, так і для
  складання специфікацій до розроблювальних схем керування. Ця інформація
  також використовується студентами під час підготовки до захисту
  лабораторних робіт, іспитів і виконання завдань із самостійної роботи.
  Інформація про сучасні прилади, регулятори та пристрої автоматизації широко
  розповсюджується у виставкових проспектах, дисках-каталогах, а також на
  сайтах фірм-виробників засобів автоматизації, розміщених в Іnternet. Новітні
  прилади, регулятори й інші технічні засоби автоматизації демонструються на
  промислових виставках, доступ студентів на які часто обмежується. Щоб
  зробити для студентів більш доступною інформацію з виставок і каталогів було
  розроблено прикладну програма у вигляді бази даних, у якій систематизовано
  інформацію з технічних засобів вимірювання й автоматизації технологічних
  процесів і забезпечено швидкий пошук конструкцій, схем і описів їхньої
  роботи, а також розроблено демонстраційні презентації з розроблення схем
  автоматизації для різних виробничих процесів.

  Переглянути