ров Т. В

Сортировать по умолчанию названию
 • МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ КОНВЕРСІЇ МЕТАНУ

  Ідея використання водню як палива не нова [1]. Натепер вже існують,
  наприклад, автобуси даблдекери, що працюють на водневому пальному [2], а
  компанія PSA Peugeot презентувала свою нову розробку на основі програми
  GENEPAC [3]: водневий акумулятор потужністю 80 кВт.

  Переглянути
 • АНАЛІЗ РОБОТИ ВИПАРНИХ УСТАНОВОК ТА ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ

  Випарні установки споживають значну кількість енергоресурсів, а їх
  спорудження й експлуатація потребують значних капітальних і виробничих
  затрат.

  Переглянути
 • АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОСУШЕННЯ ВОДНЮ

  Осушення водню – процес зниження в ньому вмісту вологи. Розглянемо
  варіанти реалізації процесу осушення водню й області застосування кожного з
  них. Зауважимо, що це не те ж саме, що зниження відносної вологості.

  Переглянути
 • РОЗРАХУНОК ПЕРЕХІДНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМИ ЗА ПЕРЕХІДНОЮ ХАРАКТЕРИСТИКОЮ ОБ’ЄКТА

  В процесі налагодження промислових систем автоматичного керування, як
  правило, основним джерелом інформації про динамічні характеристики об’єкта
  керування є експериментально отримувана крива розгону, що потім
  перераховується в перехідну характеристику. Аналогічна ситуація має місце,
  якщо модель об’єкта представлена у вигляді системи диференціальних рівнянь
  у частинних похідних, з якої шляхом числового інтегрування можна отримати
  перехідну характеристику (математичний експеримент).

  Переглянути
 • ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРНА СХЕМА КЕРУВАННЯ ЯКОСТІ ЦУКРОВОГО СОКУ ПРИ ЙОГО УПАРЮВАННІ

  Цукор є надзвичайно важливим харчовим продуктом. Його цінність у
  житті сучасної людини важко недооцінити адже це і солодка кава або чай,
  тістечко або інші солодощі а також безліч страв та напоїв які людина споживає
  щодня.

  Переглянути
 • ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ РЕЖИМОМ ПУСКУ ЕКСТРУДЕРІВ У ВИРОБНИЦТВІ ПОЛІМЕРІВ

  Сучасне суспільство і технології, усе побудовано на полімерних
  матеріалах. Можна без перебільшення сказати, що якщо вони в один момент
  перестали б існувати цивілізація б загинула. Адже полімери скрізь в житті
  людини: в побутових приладах, вікнах, дверях, з них виготовляють
  трубопроводи, ручки, а також найрізноманітніші плівки і пакети та ін.

  Переглянути
 • АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ

  Для сучасного суспільства характерна суттєва динаміка ринків збуту, що
  ставить кожне виробництво у жорсткі умови. Воно повинно бути готовим до
  швидкої зміни своєї роботи, відповідно до зовнішніх факторів, які можуть на
  нього впливати: постачальники, замовники, нові правові норми тощо.

  Переглянути
 • ПРИСТРІЙ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ АНАЛОГОВОГО СИГНАЛУ З ПАРАМЕТРІВ, ЩО НАДХОДЯТЬ ВІД КОМП’ЮТЕРНОЇ МОДЕЛІ

  Одним з елементів моделювання контурів контролю та керування,
  розміщених на лабораторних стендах комп’ютерно-мікропроцесорної
  навчальної системи, є об’єкт керування (ОК), створений у вигляді програми на
  С++, яка імітує значення параметрів технологічного процесу для відповідного
  апарата. Програмна модель ОК дозволяє реалізувати комп’ютерно-
  інформаційні технології з вивчення роботи мікропроцесорних приладів марки
  «МІКРОЛ» у контурах контролю і керування. Для програмної моделі ОК
  необхідно мати канал передачі значень параметрів процесу від комп’ютерної
  моделі до відповідного мікропроцесорного приладу, встановленого на стенді
  навчальної системи (рис. 1). Такий канал передачі даних можна реалізувати за
  допомогою інтерфейсу зв’язку RS-485 або через комп’ютерний порт USB з
  формуванням аналогового сигналу 0…5 мA або 4…20 мA. Мікропроцесорні
  прилади, регулятори та мікроконтролери, встановлені на лабораторних
  стендах навчальної системи, працюють з аналоговими вхідними сигналами
  0…5 мА.

  Переглянути
 • ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ЗА ЗАДАНИМ ІНТЕГРАЛЬНИМ ПОКАЗНИКОМ ЯКОСТІ МЕТОДОМ СКАНУВАННЯ ОБЛАСТІ ПАРАМЕТРІВ НАЛАГОДЖЕННЯ РЕГУЛЯТОРА

  Розширення можливостей комп’ютерних засобів автоматизації виробничих
  процесів дозволяє по-новому підходити до налагодження регулятора не лише
  на стадії проектування, але й у процесі його експлуатації. Зокрема, стають
  доступними алгоритми ідентифікації об’єкта в формі масиву ординат
  імпульсної характеристики в процесі його нормальної експлуатації, а з іншого
  боку, на базі такого масиву здійснюється розрахунок перехідної
  характеристики системи з оцінкою якості безпосередньо (за масивом ординат
  цієї перехідної характеристики). При цьому суттєвим є те, що формування
  такого масиву займає на комп’ютері частки секунди, отже, дослідник отримує
  можливість переглядати (сам, або запрограмувавши на це комп’ютер) значну
  кількість варіантів (для різних налагоджень регулятора) за цілком прийнятний
  час з метою визначення (пошуку) оптимального варіанта [1, 2].

  Переглянути
 • ОСОБЛИВОСТІ ПРАКТИЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ МІКРОПРОЦЕСОРНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ЖОМОСУШИЛЬНОЮ УСТАНОВКОЮ

  Ця доповідь є продовженням попередної доповіді на тему
  «Мікропроцесорна система автоматизації жомосушильного відділення
  Балашовського цукрового заводу» [1]. Після створення системи на етапі
  налагодження та навчання персоналу обслуговування роботі з АСР замовником
  було поставлене додаткове завдання: створення інструкцій для
  налагоджувальників та операторів.

  Переглянути
 • ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛОЖЕНЬ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В АВТОМАТИЗАЦІЇ СОДОВОГО ВИРОБНИЦТВА

  Сучасні реалії потребують впровадження концепцій сталого розвитку «на
  місцях», інакше не можна прийти до нього на державному та світовому
  рівнях. Виробництво соди має високий рівень автоматизації. Тож необхідно
  дослідити, як треба створювати системи керування для досягнення вимог
  сталого розвитку без зміни структури технології та технологічних ліній.

  Переглянути
 • АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСОМ ФЕРМЕНТАЦІЇ У ВИРОБНИЦТВІ БІОЕТАНОЛУ

  Обмежена кількість власної нафти в Україні та висока вартість її імпорту роблять актуальною задачею пошук нетрадиційних видів палив, які змогли б частково замінити паливо нафтового походження для його використання в існуючих двигунах.

  Переглянути
 • МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ТИПОВИХ ОБ’ЄКТІВ З РОЗПОДІЛЕНИМИ ПАРАМЕТРАМИ ТА РОЗРАХУНОК ЇХ ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИ-СТИК

  Класичні методи дослідження систем автоматичного керування орієнтовані на представлення елементів системи у формі скінченної сукупності зосереджених акумулювальних ємностей. Тоді математична модель системи має вигляд системи диференціальних рівнянь, простір станів має скінченний порядок, а отже є можливість використовувати матричні методи. Методи дослідження систем довільного (але скінченного) порядку відпрацьовані достатньо повно, у більшості випадків – вичерпно. Є відлагоджені алгоритми, доведені до рівня комп’ютерних програм. Інша справа – системи, що містять елементи з явно вираженою просторовою розподіленістю параметрів. Подібні елементи описуються системами диференціальних рівнянь у частинних похідних, їх передавальні функції (якщо їх вдається визначити) є трансцендентними, отже, в математичному плані це елементи нескінченно високого порядку. Застосування для їх дослідження методів класичної теорії автоматичного керування (критеріїв Гурвіца та Михайлова, кореневих годографів і т. ін.) неможливе. Нескінченне розмаїття об’єктів з розподіленими параметрами, а саме до таких належить переважна більшість технологічних об’єктів у хімічній, харчовій промисловостях і в енергетиці, робить неможливою також розробку універсальних комп’ютерних алгоритмів їх дослідження.

  Переглянути
 • ЗАДАЧІ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ОЧИСТКИ ВОДИ МЕТОДОМ ІСКРОЕРОЗІЙНОЇ КОАГУЛЯЦІЇ

  В умовах бурхливого розвитку виробництва однією з найактуальніших
  проблем є екологічна, зокрема, наявність органічних забруднень, солей
  жорсткості та важких металів у воді, яка використовується на виробництві.
  Очистка води методом іскроерозійної коагуляції дозволяє максимально
  зменшити рівень цих забруднень.

  Переглянути
 • ОПТИМІЗАЦІЯ НАЛАГОДЖЕННЯ СИСТЕМ З ЦИФРОВИМИ РЕГУЛЯТОРАМИ ЗА ІНТЕГРАЛЬНИМИ ПОКАЗНИКАМИ ЯКОСТІ

  Історично інтегральні показники якості функціонування систем
  автоматичного керування розроблялися, в основному, як альтернатива прямим
  показникам якості, що характеризують перехідну характеристику системи. Це
  обумовлювалось тим, що у ряді випадків (до речі, елементарних) обчислення
  значень деяких інтегральних показників (зокрема, квадратичного) виявлялося
  менш трудомістким, ніж розрахунок перехідної характеристики. До того ж,
  значення такого показника подавалось у вигляді формули, яку можна було
  досліджувати на екстремум (оптимізувати).

  Переглянути
 • ДИСКРЕТИЗАЦІЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ АНАЛОГОВОГО ОБ’ЄКТА

  Характерною особливістю сучасного етапу автоматизації виробничих
  процесів є використання цифрових регуляторів. Математичну модель
  аналогового об’єкта керування прийнято представляти у формі або
  передавальної функції або у вигляді відповідного диференціального рівняння
  вигляду

  Переглянути
 • ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ APROL

  Тут розглядаються засоби автоматизації компанії B&R, зокрема —
  програмні. Програмний продукт APROL можна використовувати незалежно від
  вже наявної автоматизації. Ця система керування є однією з найбільш
  прогресивних розробок на ринку продуктів для автоматизації складних
  виробничих процесів.

  Переглянути
 • МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ЕКСТРУЗІЇ ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ

  Шнекова екструзійна техніка на даний час найбільш перспективна як у
  переробці полімерів, так і для переробки гуми, продуктів сільського
  господарства, виробництва будівельних матеріалів тощо.

  Переглянути
 • РОЗРАХУНОК НЕОБХІДНОЇ КІЛЬКОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СУПУТНИКІВ ЕЛЕКТРОЛІЗНОЇ ЛІНІЇ

  Кількість технологічних супутників, що перебувають на лінії, слід
  вибирати з умови забезпечення максимально можливої продуктивності лінії.
  Оцінимо залежність продуктивності від кількості технологічних супутників.

  Переглянути
 • ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛІ ДВОФАЗНОГО ПОТОКУ ДЛЯ ПРОЦЕСУ ГРАНУЛЮВАННЯ У ПСЕВДОЗРІДЖЕНОМУ ШАРІ

  Поняття двофазних потоків дуже важливе для роботи більшості
  промислових виробництв, які працюють, наприклад, з перетвореннями енергії,
  з виробництвом паперу, їжі, в медичних галузях і т. ін.

  Переглянути
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РЕЖИМУ ОБСЛУГОВУВАННЯ НА НАДІЙНІСТЬ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ

  Аналіз сучасних проектів автоматизації технологічних процесів хімічної,
  нафтопереробної промисловості засвідчує актуальність проблем забезпечення
  потрібного рівня надійності на етапі проектування систем автоматизації та
  підтримання його на етапі експлуатації.

  Переглянути
 • ВПЛИВ ПОЛОЖЕНЬ СТАЛОГО РОЗВИТКУ НА ФОРМУВАННЯ ЗАДАЧ АВТОМАТИЗАЦІЇ

  Розвиток людства йде шляхом поглиблення міжнародної інтеграції в усіх
  напрямках його діяльності: використання природних ресурсів, промислового
  виробництва, фінансів, наукових досліджень тощо. Зараз вже спостерігаємо
  усвідомлення того, що треба навчитися оцінювати поточний стан довкілля,
  суспільства і т. ін. та прогнозувати і формувати їх майбутній стан. Подальші дії
  вимагають узгодженої міжнародної формалізації описів систем та впливів на
  них.

  Переглянути
 • ДОСЛІДЖЕННЯ АЛГОРИТМІВ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ МОДЕЛІ В АДАПТИВНІЙ СИСТЕМІ КЕРУВАННЯ ЕКСТРУДЕРОМ

  Екструдер є основним технологічним апаратом у виготовленні
  полімерних матеріалів різної конфігурації. Це – типовий багатовимірний об’єкт
  керування з розподіленими параметрами. Основними керувальними змінними
  екструдера є температури, значення яких є функцією поздовжної та радіальної
  координат. Необхідний температурний режим у зонах екструдера
  підтримується за допомогою спеціальних нагрівників, які встановлюються на
  зовнішній поверхні апарата. При цьому зміна режиму нагрівання хоча б однієї з
  зон викликає зміни температур інших зон, що важко врахувати за допомогою
  одноконтурних систем керування окремих температурних зон, які реалізуються
  на базі позиційних або ПІД-регуляторів. Екструдер перебуває під впливом
  суттєвих збурень, для підвищення якості керування ним необхідно розробити
  адаптивну багатоконтурну систему керування.

  Переглянути
 • МОДЕЛЮВАННЯ І ОПТИМІЗАЦІЯ ЗВ’ЯЗКІВ У ПРОЕКТУВАННІ СИСТЕМ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО КЕРУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ

  Мета роботи – визначення оптимальної кількості мікропроцесорів (МП), відстані між ними і периферійними засобами, а також відстані між МП і центральним пунктом управління (ЦПУ).

  Переглянути