ч Ю. Ю

Сортировать по умолчанию названию
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ПЕРВАПОРАЦІЇ ЯК ОБ’ЄКТА КЕРУВАННЯ

  Первапорація – це технологія поділу рідких сумішей різних речовин, у якій потік рідини, що містить два або більше компонентів, контактує з одного боку з непористою полімерною мембраною або молекулярно-пористою неорганічною мембраною (типу цеолітної мембрани), у той час як з іншого боку ви­корис­товується вакуумне або газове продування [1]. Компоненти рідкого потоку абсорбуються в/на мембрані, проникають через мембрану і випаровуються в парову фазу (звідки і утворюється слово «pervaporate»). А утворена пара (пермеат) конденсується.

  Переглянути
 • ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ КАТАЛІТИЧНОГО КРЕКІНГУ

  Каталітичний крекінг − це термокаталітична переробка нафтової сировини
  для отримання продуктів меншої молекулярної маси − компонентів
  високооктанових бензинів, легкого газойлю, вуглеводневих газів С 3 – С 4 та ін.

  Переглянути
 • МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ КОНВЕРСІЇ МЕТАНУ

  Ідея використання водню як палива не нова [1]. Натепер вже існують,
  наприклад, автобуси даблдекери, що працюють на водневому пальному [2], а
  компанія PSA Peugeot презентувала свою нову розробку на основі програми
  GENEPAC [3]: водневий акумулятор потужністю 80 кВт.

  Переглянути
 • АНАЛІЗ РОБОТИ ВИПАРНИХ УСТАНОВОК ТА ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ

  Випарні установки споживають значну кількість енергоресурсів, а їх
  спорудження й експлуатація потребують значних капітальних і виробничих
  затрат.

  Переглянути
 • АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НЕЧІТКИХ СИСТЕМ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ВИПАРНИХ УСТАНОВОК

  Поняття нечітких множин увів Заде Л. А. – вчений Каліфорнійського
  університету. Суть цього поняття стає зрозумілою з такого прикладу:
  розглядаючи ворсистий килимок, ми бачимо «розмитість» (нечіткість)
  зображеного на ньому малюнка. Термін fuzzy – нечіткий походить від
  англійського слова fuzz – ворс. Тож терміном нечітка множина позначають
  множину, яку не можливо повно оцінити за бінарним критерієм: «так» або «ні».
  У системи з використанням нечіткої логіки є досить суттєва перевага – це єдина
  теорія, що оперує зі змістовим наповненням слів людини

  Переглянути
 • ВИЗНАЧЕННЯ ТРИВАЛОСТІ ФЕРМЕНТАЦІЇ БІОЕТАНОЛУ

  Біоетанол – зневоднений етанол, який виробляють з біологічної відновлюваної
  сировини і застосовують, головним чином, як моторне паливо. Перехід на його
  використання дозволяє не тільки зменшити споживання нафти, але й раціонально
  використовувати рослини [1]. Найважливішим етапом виробництва біоетанолу є
  ферментування (бродіння). Це анаеробний метаболічний процес, під час якого
  регенерується аденозинтрифосфат, а продукти розщеплення органічного субстрату
  можуть бути одночасно донорами та акцепторами водню. У роботі розглянуто
  неперервно-періодичну організацію цього хіміко-технологічного процесу, яка
  передбачає заповнення очищеного апарату певною кількістю дріжджів та сусла,
  саме бродіння впродовж певного часу та виведення отриманих речовин для
  подальшої переробки.

  Переглянути
 • МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ТЕПЛОВОГО РЕЖИМУ СКЛОВАРНОЇ ПЕЧІ

  Скловарна піч – основний технологічний апарат у виробництві
  промислового та побутового листового скла, скляних труб, медичного та
  парфумерного скла, тарного та сортового скла, піноскла, скловолокна тощо.
  Переважна більшість скла на промислових підприємствах України
  виплавляється у ванних печах, які опалюються природним газом. ККД таких
  печей не перевищує 30 %, а при виробництві деяких сортів скла сягає усього
  12–16 % [1], що обумовлено значними втратами тепла. На багатьох
  підприємствах, які виробляють скляну продукцію, часто виникають труднощі,
  пов’язані з точністю підтримання заданих параметрів процесу скловаріння або
  через неякісну автоматику, що призводить до порушення технологічного
  процесу. В результаті збільшується кількість браку. Крім того, підвищуються
  витрати на виробництво за рахунок збільшення витрат палива та сировини,
  виникають проблеми технологічного характеру тощо.

  Переглянути
 • АНАЛІЗ ЕЛЕКТРОЛІЗНИХ УСТАНОВОК ДЛЯ ОТРИМАННЯ ВОДНЮ

  Всі типи конструкцій електролізерів для розкладання води з отриманням
  водню та кисню по способу ввімкнення електродів можна розділити на дві
  великі групи: електролізери з монополярним і біполярним увімкненнями.

  Переглянути
 • ЗАДАЧІ КЕРУВАННЯ ДЛЯ ПРОЦЕСІВ ВИРОБНИЦТВА КАЛЬЦИНОВАНОЇ СОДИ

  Виробництво кальцинованої соди передбачає п’ять головних процесів:
  абсорбцію, карбонізацію, дистиляцію, фільтрацію та кальцинацію (див.
  рисунок). Воно дуже енергоємне і продукує шкідливі речовини у вигляді газів
  та дистилерної суспензії з CaCl 2

  Переглянути
 • АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОСУШЕННЯ ВОДНЮ

  Осушення водню – процес зниження в ньому вмісту вологи. Розглянемо
  варіанти реалізації процесу осушення водню й області застосування кожного з
  них. Зауважимо, що це не те ж саме, що зниження відносної вологості.

  Переглянути
 • ПРОЕКТНА ОЦІНКА НАДІЙНОСТІ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ МОТОРОМ

  Впровадження автоматизації пристроїв забезпечує високу якість продукції,
  скорочення браку і відходів, зменшення витрат сировини, тощо. Через це є
  важливим такий захід, як резервування елементів в системі, як засіб
  підвищення надійності системи.

  Переглянути
 • ПАПЕРОРОБНА МАШИНА ЯК ОБ’ЄКТ КЕРУВАННЯ МАСОЮ 1 м 2 І ВОЛОГІСТЮ ПАПЕРОВОГО ПОЛОТНА

  Маса високої концентрації (МВК) із трубопроводу 1 через регульований
  орган (РО) 2 подається до змішувального насоса 3, куди також подається
  обігова вода із збирача обігової води 4. Розбавлена маса подається у напірний
  ящик 5, а вже з нього витікає на сітку 6, та формується паперове полотно (ПП)
  7 у вологому стані. Спочатку ПП подається у пресову частину машини 8, а
  потім у сушильну частину 9 у циліндри якої із трубопроводу 10 через РО 11
  подається пара. Конденсат відводиться по трубопроводу 12, а ПП на накат 13.

  Переглянути
 • ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРНА СХЕМА КЕРУВАННЯ ЯКОСТІ ЦУКРОВОГО СОКУ ПРИ ЙОГО УПАРЮВАННІ

  Цукор є надзвичайно важливим харчовим продуктом. Його цінність у
  житті сучасної людини важко недооцінити адже це і солодка кава або чай,
  тістечко або інші солодощі а також безліч страв та напоїв які людина споживає
  щодня.

  Переглянути
 • ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ РЕЖИМОМ ПУСКУ ЕКСТРУДЕРІВ У ВИРОБНИЦТВІ ПОЛІМЕРІВ

  Сучасне суспільство і технології, усе побудовано на полімерних
  матеріалах. Можна без перебільшення сказати, що якщо вони в один момент
  перестали б існувати цивілізація б загинула. Адже полімери скрізь в житті
  людини: в побутових приладах, вікнах, дверях, з них виготовляють
  трубопроводи, ручки, а також найрізноманітніші плівки і пакети та ін.

  Переглянути
 • МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СТАТИКИ ТА ДИНАМІКИ ХОЛОДИЛЬНИКА ДИСТИЛЯТУ В ТЕХНОЛОГІЧНОМУ ПРОЦЕСІ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД МЕТОДОМ НЕПЕРЕРВНОЇ РЕКТИФІКАЦІЇ

  Об᾽єктом дослідження в роботі являється технологічна схема очищення
  стічних вод методом неперервної ректифікації.

  Переглянути
 • АВТОМАТИЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ МЕМБРАННОЇ ДИСТИЛЯЦІЇ

  Контактна мембранна дистиляція – новий процес із захоплюючими
  можливостями, що дозволяє використовувати його в опрісненні води.
  Опріснення це процес видалення надлишку солей і мінералів з морської або
  солоної води і, використовується для забезпечення чистою водою. Основні
  процеси опріснення в даний час є багатоступеневі. Мембранна дистиляція може
  стати серйозною альтернативою існуючим технологіям в довгостроковій
  перспективі для отримання чистої води.

  Переглянути
 • ПОШУК ОПТИМАЛЬНОГО СТАНУ ОБ'ЄКТА З ВИКОРИСТАННЯМ МІКРОПРОЦЕСОРНОГО КОНТРОЛЕРА РЕМІКОНТ Р-130

  У процесі проектування ставиться задача визначення оптимальної роботи об'єкта
  під час регулювання його параметрів. Така задача називається оптимізаційною.
  Стандартна математична задача оптимізації формулюється в такий спосіб. Серед
  елементів , що утворюють множину , знайти такий елемент  , що надає мінімальне
  значення заданій функції .

  Переглянути
 • АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ

  Для сучасного суспільства характерна суттєва динаміка ринків збуту, що
  ставить кожне виробництво у жорсткі умови. Воно повинно бути готовим до
  швидкої зміни своєї роботи, відповідно до зовнішніх факторів, які можуть на
  нього впливати: постачальники, замовники, нові правові норми тощо.

  Переглянути
 • ОСОБЛИВОСТІ ПРАКТИЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ МІКРОПРОЦЕСОРНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ЖОМОСУШИЛЬНОЮ УСТАНОВКОЮ

  Ця доповідь є продовженням попередної доповіді на тему
  «Мікропроцесорна система автоматизації жомосушильного відділення
  Балашовського цукрового заводу» [1]. Після створення системи на етапі
  налагодження та навчання персоналу обслуговування роботі з АСР замовником
  було поставлене додаткове завдання: створення інструкцій для
  налагоджувальників та операторів.

  Переглянути
 • ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛОЖЕНЬ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В АВТОМАТИЗАЦІЇ СОДОВОГО ВИРОБНИЦТВА

  Сучасні реалії потребують впровадження концепцій сталого розвитку «на
  місцях», інакше не можна прийти до нього на державному та світовому
  рівнях. Виробництво соди має високий рівень автоматизації. Тож необхідно
  дослідити, як треба створювати системи керування для досягнення вимог
  сталого розвитку без зміни структури технології та технологічних ліній.

  Переглянути
 • АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСОМ ФЕРМЕНТАЦІЇ У ВИРОБНИЦТВІ БІОЕТАНОЛУ

  Обмежена кількість власної нафти в Україні та висока вартість її імпорту роблять актуальною задачею пошук нетрадиційних видів палив, які змогли б частково замінити паливо нафтового походження для його використання в існуючих двигунах.

  Переглянути
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ КРИСТАЛІЗАЦІЇ ЦУКРУ ЯК ОБ’ЄКТА КЕРУВАННЯ

  Цукрова промисловість - галузь харчової промисловості, яка виробляє цукор-пісок і рафінад. В Україні це одна з найстаріших і найважливіших га­лузей харчової промисловості. Цукрова промисловість України була і залишається на сучасному етапі розвитку економіки однією з найрозвинутіших галузей народного господарства, яка за кількістю підприємств, рівнем тех­нічного оснащення, виробничою потужністю, а також за обсягом виробленої продукції посідає одне з провідних місць в економіці [1]. В процесі пере­роб­лення цукрового буряка і виготовлення цукру-піску задіяно обладнання таких основних цехів і ділянок:

  1) бурякопереробне відділення;

  2) сокоочисний цех;

  3) продуктове відділення.

  Переглянути
 • РОЗРАХУНОК СТАТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТИПОВИХ МОДЕЛЕЙ ОБ’ЄКТІВ ІЗ РОЗПОДІЛЕНИМИ ПАРАМЕТРАМИ

  Диференціальні рівняння, що моделюють динамічну поведінку систем керу­вання, можуть бути записані в «абсолютних» величинах або в їх приростах відносно усталеного режиму, взятого за базовий. При цьому якщо система лінійна (лінеаризована), то відповідні рівняння в обох випадках виглядатимуть абсо­лютно однаковими (з точністю до позначень). Як правило (за умовчанням), змінні системи (параметри стану) розглядаються як такі, що записані у приростах. Тоді базовий усталений режим в математичному плані відповідає нульовим по­чатковим умовам, а коефіцієнти диференціальних рівнянь вважаються константами. Та обставина, що часто вони суттєво залежать від обраного базового режиму, зазвичай не акцентується, і тим самим динамічні характеристики для якогось одного режиму автоматично розповсюджуються на решту можливих режимів.

  Переглянути
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОЛІЗЕРА ДЛЯ ОТРИМАННЯ ВОДНЮ ЯК ОБ’ЄКТА КЕРУВАННЯ

  Водень, найпростіший і найлегший зі всіх хімічних елементів, можна вважати ідеальним паливом. При спалюванні водню утворюється вода, яку можна знову розкласти на водень і кисень, причому цей процес не викликає жодного забруднення довкілля. Крім того, водень може використовуватися для отримання хімічно чистого кремнію, а він, у свою чергу, є частиною багатьох енергогенерувальних установок. Об’єктом дослідження є відділення електролітичного поділення води на Запорізькому заводі напівпровідників.

  Переглянути