НАУКА

НАУКА

Сортировать по умолчанию названию
 • Раціоналізація використання нафторесурсів як засіб розв’язання проблем сталого розвитку країни

  Натепер ресурси нафти є головним джерелом для забезпечення потреб транспортної, хімічної та нафтохімічної промисловості. З метою раціоналізації використання нафторесурсів у статті запропоновано спосіб інтенсифікації первинної перегонки нафти при введенні добавок антиоксидантів – N-метил-N,N-біс-(3,5-ди-третбутил-4-гідроксибензил)аміну, 2,2´-метилен-біс-(4-метил-6-третбутилфенолу) і Боріну та отримано збільшення виходу цільового нафтопродукту.

  Переглянути
 • Газифікація дисперсних матеріалів у псевдозрідженому шарі

  Проведено огляд існуючих методів газифікації дисперсних матеріалів у псевдозрідженому шарі, їх технології, перспективність використання. Проведено аналіз проблем та складнощів у цьому процесі.

  Переглянути
 • Електробаромембранне очищення води від іонів Zn2+ ізсупутнім виділенням водню та лугу

  Розроблено екологічно безпечний високоефективний процес очищення води електробаромембранним методом за допомогою трубчастої титанової мембрани, що є катодом, від іонів Zn2+ з одночасним виділенням водню та лугу. Показано, що при розташуванні анода зовні трубки, густині струму 152,4 А/м2, робочому тиску 0,1 МПа, концентрації іонів Zn2+ у вихідному розчині 40 мг/дм3коефіцієнт затримання іонів Zn2+ становив 98,0 %.

  Переглянути
 • Використання модифікованого крохмального клею у виробництві флютингу

  Встановлено, що із збільшенням вмісту азоту в крохмальних клеях, катіоновананих епокси-пропіл-триета-нол-амонійхлоридом, вони краще утримуються на волокні, що в свою чергу призводить до зменшення вмісту крохмалю в підсітковій воді та мутності підсіткових вод, покращення фізико-механічних показників паперу в два і більше рази. Також встановлено, що на згадані показники впливає місце введення крохмального клею (під час розмелювання чи відливання). Мікробіологічне дослідження згаданих варіантів підсіткової води на десяту добу після виготовлення відливків показало, що сприятливим для розвитку бактерій є додавання крохмального клею під час розмелювання.

  Переглянути
 • Розрахунок екологічного ризику під час утилізації фосфоровмісних пестицидних препаратів

  У роботі представлено розрахунок екологічного ризику при переробці фосфоровмісних пестицидних препаратів (ПП) на прикладі ПП Золон та ПП Диметоат. Розраховано ризик екологічної токсичності (екотокс) для пестицидних композицій та кінцевих продуктів переробки методом лужного гідролізу. Встановлено, що кінцеві сполуки мають значення екотоксу на 97 % менше за вихідні. Метод лужного гідролізу доцільно використовувати для зменшення екологічної небезпеки фосфоровмісних пестицидних препаратів.

  Переглянути
 • Фізико-математична модель концентрування стічних вод газозбірників контактною мембранною дистиляцією

  Розглянуто історію розвитку процесу мембранної дистиляції, проаналізовано літературу, що їй присвячена, розглянуто й проаналізовано типи мембранної дистиляції, проаналізовано математичний опис тепломасообміну всередині мембрани в процесі контактної мембранної дистиляції. Сформульовано висновки щодо перспектив застосування даного процесу в майбутньому.

  Переглянути
 • Выделение йода из системы NHO3-N2O4-H2O-I2-HIO3

  Статья посвящена разработке технологии извлечения йода из систем на основе концентрированной нитратной кислоты и оксидов азота. Авторы предлагают извлекать йод из системы путем взаимодействия растворенного йода с нитратами кальция и калия с последующим осаждением образовавшихся соединений. Принципиальным отличием предлагаемой технологии является использование дифференциально-контак-тного тепломассообменного аппарата, который позволяет заметно повысить степень удаления йода.

  Переглянути
 • Прогнозування кінетики випаровування розчинників під час сушіння тканих просочених наповнювачів

  Описано удосконалену методику визначення вмісту летких компонентів у незатверділому препрезі з композиційного матеріалу на основі тканих наповнювачів, просочених розчином реактопластичного полімерного зв’язувального, та прогнозування кінетики випаровування летких компонентів під час попереднього сушіння незатверділого препрегу.

  Переглянути
 • Laboratory scale pressure vessel assembly for compression molding of biodegradable composites

  A novel high pressure vessel intended for laboratory scale manufacturing of polymer-based three-dimensional composites is developed. The device features easy operation, split mould, metal-to-metal seals and does not require electric power.

  Переглянути
 • Sustainable plastics

  Overpollution of environment with highly resistant to degradation petroleum-based plastics is gaining more and more attention. Development of degradable plastic materials is a promising environmentally sound solution that can reduce environmental burden, greenhouse gas emissions and dependence on petroleum resources. In this view, use of renewable biomass resources in manufacturing tailored biodegradable plastics represents a sustainable strategy for upcoming future.

  Переглянути
 • Особливості моделювання нестаціонарних енергетичних випадкових процесів з використанням стохастичних лінійних процесів

  Розглядається порівняльний аналіз двох підходів для моделювання енергетичних процесів: аксіоматичний і конструктивний, та їх використання в електроенергетиці. Показано, що маючи пуассонівські спектри стрибків у формі Колмогорова для процесів з дискретним або неперервним часом, можна знаходити n-вимірні характеристичні функції моделюючого процесу, а значить, і відповідні їм функції розподілу.

  Переглянути
 • Двофазна модель процесу зневоднення та гранулювання у псевдозрідженому шарі

  Розглядається математична модель динаміки зміни температурних полів при проведенні тепломасообмін-них процесів у псевдозрідженому шарі. Одержані результати розподілу температури емульсії та теплоносія по висоті шару можуть бути використані для створення ефективної системи керування.

  Переглянути
 • Теплові характеристики виробництва залізобетонних виробів на ПрАТ «Зоря Поділля»

  Розглянуто технологію виробництва залізобетонних конструкцій. Експериментально отримано темпера-турне поле на етапі термічної обробки залізобетонної плити. Запропоновано техничне рішення для теплового захисту камери теплової обробки.

  Переглянути
 • Особливості взаємодії в системі епоксид-вода

  Показано вплив особливостей структури епоксидних покриттів на стійкість до тривалої дії води. Дослі-джено особливості формування структури епоксидних матеріалів залежно від технологічних факторів. Дана кількісна оцінка процесів взаємодії епоксидних матеріалів з водою при різних температурах і фізико-хімічне обґрунтування процесів, що при цьому відбуваються.

  Переглянути
 • Підвищення потужності внутрішнього джерела центрів грануляції при одержанні гуміново-мінеральних твердих композитів

  Наведено результати експериментальних досліджень процесу одержання з рідких систем гуміново-мінеральних добрив.

  Переглянути
 • Охолодження екструдованих профільних виробів з термопластичних матеріалів

  Показано, що обмежною стадією виготовлення профілів з терсопластів часто є процес їх охолодження від температури формування до температури на «холодному» кінці технологічної лінії. Виконано аналіз ефективності різних пристроїв і способів охолодження екструдованих профілів.

  Переглянути
 • Класифікація одержуваних екструзією виробів з термопластів

  Виконано класифікацію виробів з термопластичних матеріалів, що виготовляються екструзією: плівок, листів, рулонних матеріалів, стрічок (смуг) і профілів. Більш докладно розглянуто профільні вироби.

  Переглянути
 • Экспериментальные исследования процесса обжига углеграфитовой продукции

  Разработана методика экспериментальных исследований процесса обжига углеграфитовой продукции, что позволяет определять уровни температур в заготовках и газовых каналах в течение всей кампании печи. Полученные экспериментальные данные дают возможность анализировать тепловое состояние процесса обжига в целом и разрабатывать модернизированные регламенты обжига, они также необходимы при выполнении верификации числовых моделей теплогидродинамического состояния оборудования и задавания граничных условий.

  Переглянути
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРИЧНОЇ СХЕМИ СКЛОВАРНОЇ ПЕЧІ

  Досліджено параметричну схему скловарної печі, розглянуті усі вхідні, вихідні сигнали, керовані й некеровані збурення. Параметричну схему спрощено до одного вихідного параметра.


  In this the work considered and investigated parametric diagram glass furnace. Completely considered all input, output signals, managed and controlled disturbance. Parametric diagram shows the object is a complex number base and utility lines. It is necessary to simplify the scheme for the formation of the task of the study.

  The temperature in the area of lighting the gas mixture the main parameters of the furnace, as it directly affects the quality of the glass, which in turn affects the quality of the finished product. The object is the impact of a controlled perturbation – air temperature at the inlet. There is a temperature control of gas-air mixture in the furnace area lighting one contour closed system with a single input signal, control signal and controlled disturbance.

  The main source parameter furnace as automation object performs the temperature of the glass. Parametric circuit obtained after simplifications can be decomposed into two. The first release will be performing temperature glass, measuring thermocouples happens to them, and the second – the temperature in the area of lighting the gas mixture, the measurement takes place thermocouples.

  Temperature gas-air mixture affects the temperature of the glass and the system is part of the control system of feeding fuel to the furnace burners as one of the paths, and depending on the task, can be considered as a separate system. Accordingly, the total system output parameter temperature serving glass.

  All inputs, outputs and disturbances will be used in modeling, under a parametric circuit designed furnace. When creating a mathematical model and check its adequacy, in addition to an analysis of existing models bathrooms, regenerative glass furnaces, consider the data and design features glass factories.

  As a result of research on parametric scheme furnace was obtained parametric simplified diagram of one output parameter – temperature glass and three input parameters: fuel gas and air in the combustion process, the temperature of the gas.


  Переглянути
 • ДИСКРЕТНА СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ НАПІРНИМ ЯЩИКОМ ВІДКРИТОГО ТИПУ

  Досліджено параметричну схему скловарної печі, розглянуті усі вхідні, вихідні сигнали, керовані й некеровані збурення. Параметричну схему спрощено до одного вихідного параметра.


  In this the work considered and investigated parametric diagram glass furnace. Completely considered all input, output signals, managed and controlled disturbance. Parametric diagram shows the object is a complex number base and utility lines. It is necessary to simplify the scheme for the formation of the task of the study.

  The temperature in the area of lighting the gas mixture the main parameters of the furnace, as it directly affects the quality of the glass, which in turn affects the quality of the finished product. The object is the impact of a controlled perturbation – air temperature at the inlet. There is a temperature control of gas-air mixture in the furnace area lighting one contour closed system with a single input signal, control signal and controlled disturbance.

  The main source parameter furnace as automation object performs the temperature of the glass. Parametric circuit obtained after simplifications can be decomposed into two. The first release will be performing temperature glass, measuring thermocouples happens to them, and the second – the temperature in the area of lighting the gas mixture, the measurement takes place thermocouples.

  Temperature gas-air mixture affects the temperature of the glass and the system is part of the control system of feeding fuel to the furnace burners as one of the paths, and depending on the task, can be considered as a separate system. Accordingly, the total system output parameter temperature serving glass.

  All inputs, outputs and disturbances will be used in modeling, under a parametric circuit designed furnace. When creating a mathematical model and check its adequacy, in addition to an analysis of existing models bathrooms, regenerative glass furnaces, consider the data and design features glass factories.

  As a result of research on parametric scheme furnace was obtained parametric simplified diagram of one output parameter – temperature glass and three input parameters: fuel gas and air in the combustion process, the temperature of the gas.


  Переглянути
 • ДИСКРЕТИЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ У ЧАСІ ПІД ЧАС СТАТИСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

  Розглянуті алгоритми, що дозволяють визначити оптимальний відносно вибраного критерію час дискретизації опитування технологічних параметрів, що забезпечує достатню точність визначення цього параметра, попри дискретність звертання до вимірювальних пристроїв.


  The classification of objects of statistical study is proposed, depending on the ratio of the factors influencing the choice of resampling. The recommendations for their use are given, which allow plan reasonably experiment and improve the efficiency of research.


  Переглянути
 • ОПТИМАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ РЕЖИМОМ ПУСКУ АВТОКЛАВА У ВИРОБНИЦТВІ АЗОТНОЇ КИСЛОТИ

  Запропоновано алгоритм оптимального керування режимом пуску автоклаву з використанням нелінійної математичної моделі, методу штрафів і градієнтної процедури.


  The algorithm of optimal control of autoclave start mode in the production of nitric acid is proposed. By optimality criterion is selected minimum time-autoclave at preset mode with the restriction on the concentration of nitric acid. End time start mode is entered on the terminal part of the cost function. The method of penalties and a gradient procedure is used to solve the problem. The applied algorithm is allowed to bring an autoclave at a given technological regime.


  Переглянути
 • ПЕРЕДАТНІ ФУНКЦІЇ ТА ЧАСТОТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИЛІНДРИЧНОЇ ТЕПЛОАКУМУЛЮЮЧОЇ СТІНКИ: НОВІ ВАРІАНТИ

  Наведено передатні функції й частотні характеристики циліндричної теплоакумулюючої стінки як об’єкта з розподіленими параметрами залежно від межових умов на зовнішній і внутрішній поверхнях. Отримані результати можуть бути використані для синтезу систем керування.


  Almost all real objects control in chemical, food, metallurgical, oil and other industries, in fact in the entire field of human activity are objects with distributed parameters.

  From mathematical modeling point of view a lot of plants in different industries can be considered as cylindrical heat storage walls with distributed parameters. Selected research path based on the following considerations: consider only heat objects with distributed parameters as the most common in the industry; Mathematical model objects with distributed parameters obtained in the form of the transfer function as the most suitable for further research in terms of analysis and synthesis of control systems using existing software. The aim of this study was to receive transfer functions and frequency responses as mathematical models of above mentioned plants. To solve this problem the main equation of heat conductivity was put in basis. In addition three kinds of boundary conditions on external and internal wall surfaces were taken into account. Different combinations of boundary conditions on external and internal wall surfaces result in different kinds of transfer functions and frequency responses. These functions are transcendental and perhaps must be simplified for practical using. It was proposed few nontrivial ways in order to calculate frequency responses of cylindrical heat storage walls. To implement this calculation it is necessary to have available a subroutine for computing certain functions. If necessary, these routines can create their own with the above formulas. You can also use the tables of the functions, forming the basis of their structure interpolation (polynomial, cubic splines or B-splines). But most appropriate looks above numerical integration of differential equations with appropriate boundary conditions on single stepped input signal with zero initial conditions.

  Obtained results can be used for researching of plants, which can be considered as cylindrical heat storage walls with distributed parameters, and for control system synthesis.


  Переглянути
 • МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОГРЕВА БУМАЖНОГО ПОЛОТНА В СУШИЛЬНОЙ ЧАСТИ БУМАГОДЕЛАТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ

  Рассмотрены вопросы тепло- и массопереноса на первом этапе сушки бумажного полотна, в частности тепло- и массообмен между сушильным цилиндром и бумажным полотном, окружающей средой и бумажным полотном, а также перенос теплоты и влаги в материале. Проанализирована физика процессов, получены уравнения для расчета температуры и влажности крайнего и центрального слоя бумаги при прохождении через сушильный цилиндр и на участке свободного хода.


  Drying section of a paper machine is the final stage of dehydration of the paper web and largely affects on many indicators of quality of the finished product. All drying process consists of three successive stages of passing: heating a material, portion of constant drying rate and decreasing drying rate. The analysis of the first stage of drying, heating process is presented in this work. Each part of the process which can be separated into such components: transfer of heat and moisture on the contact portion of the paper web with the drying cylinder, on a plot of a freewheeling and transferring heat and moisture inside the material. For each of them was created a mathematical model wish allows to calculate the temperature and humidity of the paper web. For accurate simulation was made a detail analyze of heat transfer from the drying cylinder to a paper web. Due to the heterogeneity of the temperature field inside the material, the heat transfer is divided into two parts, from the drying cylinder to the material surface and from the surface to the central layer. On the site of a freewheeling, most attention is given to processes of moisture transport from the center of the paper web into the environment through the material and drying the cloth.

  As the dryer section consists of a series of repeated cycles, in the work was given the generalized mathematical model that calculates the parameters of paper at the end of each cycle under certain initial parameters of the paper drying cylinder and the ambient air.

  The mathematic model, presented in this work, is the first part of the model that describes overall process of drying a paper web on a paper machine. Supplemented by models for areas of constant and falling drying rate, they allow calculating the parameters of the product at any point in its location in the dryer section. On the basis of the general model will be possible to build an optimal automatic control system. Such system will solve the actual task of reducing the cost of the paper web drying process with maintaining the specified quality parameters.


  Переглянути