НАУКА

НАУКА

Сортировать по умолчанию названию
 • Моделювання радіаційного розморожування сипких вантажів біля стінок залізничного вагона

  Наведено результати математичного моделювання радіаційоного розморожування сипких вантажів у пристінних шарах залізничних вагонів. Подано розрахункові залежності, що є розв’язками математичної моделі.

  Переглянути
 • Моделювання гідродинаміки багатофазних процесів зневоднення та грануляції в дисперсних системах

  Проведено фізичне та математичне моделювання гідродинаміки фонтануючого шару за умов багатофазної дискретної взаємодії твердих частинок і газового потоку. Розв’язано математичну модель, що визначає швидкості руху частинки в центральному й бічних каналах. Проаналізовано вплив технологічних режимів реалізації процесу на співвідношення геометричних розмірів елементів конструкції.

  Переглянути
 • Числове моделювання аеродинамічних характеристик у відцентровому класифікаторі

  Наведено результати досліджень процесу сушіння паперу з використанням інфрачервоного випромінювання. Запропоновано залежність для визначення зміни вологовмісту з часом.

  Переглянути
 • Дослідження механічного диспергатора барабанного типу

  Досліджено диспергування модельної рідини й гетерогенних систем у механічному диспергаторі барабанного типу. Визначено умови, за яких збільшується об’єм зони диспергування з одночасним зменшенням розміру крапель.

  Переглянути
 • Інфрачервоне нагрівання і сушіння паперу й картону

  Наведено фізичну й математичну моделі, що описують основні процеси, які відбуваються в папері та картоні під час сушіння в полі інфрачервоного випромінювання. Запропоновано конструкцію установки для експериментального дослідження процесу та перевірки адекватності математичної моделі.

  Переглянути
 • Выбор сушильной установки мобильного комплекса производства топливных брикетов и гранул из биомассы

  Проанализированы технологии производства композиционного биотоплива, выявлены его основные проблемные стадии, а также выполнен сравнительный анализ существующего оборудования. Экспериментально обосновано совмещение процессов дробления и сушки биомассы в одном аппарате.

  Переглянути
 • Екстрагування біологічно активних домішок із зародків пшениці

  Досліджено екстрагування олією біологічно активних домішок із зародків пшениці, а також можливість застосування цього екстракту як натуральної добавки до олії з метою підвищення вмісту вітаміну Е й цінних речовин, профілактики багатьох захворювань, у виробництві лікувальних кремів, вітамінізованих маргаринів і майонезу.

  Переглянути
 • Екстрагування цільових компонентів із лікарської сировини

  Наведено результати досліджень із вилучення розчинних сухих речовин із календули й меліси шляхом екстрагування й настоювання, визначено вплив температури й тривалості процесів на вміст вилучених цільових компонентів.

  Переглянути
 • Одержання волокнистого напівфабрикату окисною делігніфікацією короткого лляного волокна

  Досліджено одержання волокнистих напівфабрикатів із короткого лляного волокна пероксидним варильним розчином у кислому середовищі. Вивчено вплив на властивості волокнистого напівфабрикату концентрації пероксиду водню у варильному розчині й витрати сірчаної кислоти. Установлено позитивний ефект від використання змішаного каталізатора на вихід волокнистого напівфабрикату і вміст в ньому лігніну під час окисної делігніфікації короткого лляного волокна.

  Переглянути
 • Вплив структурних добавок на інтенсивність зневоднення розчинів термопластичних матеріалів

  Визначено вплив структурної добавки на інтенсивність зневоднення розчинів термопластичних матеріалів, зокрема абрикосово-моркв’яної композиції.

  Переглянути
 • Дослідження швидкостей у роторно-плівковому апараті з жорстким кріпленням лопатей за умови ізотермічній течії

  Проаналізовано використання роторно-плівкових апаратів із жорстким кріпленням лопатей. Досліджено співвідношення колової та осьової швидкостей за ізотермічної течії рідини. Результати узагальнено емпіричною залежністю.

  Переглянути
 • МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ИН ТЕРПРЕТАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И СВОЙСТВ ПОРИСТЫХ В Е ЩЕСТВ

  Установлены и теоретически обоснованы математические зависимости, позволяющие оценивать фильтрационно-обезвоживающие свойства пористых веществ адекватно реальным процессам.
  Переглянути
 • Ізотермічна кристалізація сульфату амонію З органічними домішками

  Експериментально встановлено вплив органічних домішок на процес ізотермічної кристалізації реальних розчинів сульфату амонію. Визначено граничну концентрацію органічних домішок в емульгованому стані, та їхній вплив на утворення мікрокристалів з активною поверхнею, необхідною для утворення структурованих твердих композитів.

  Переглянути
 • Зварювання у виготовленні полімерних плівкових паковань

  Розглянуто технології та обладнання для зварювання полімерних пакувальних плівок і стрічок (методи зварювання поширених пакувальних матеріалів) під час виготовлення паковань.

  Переглянути
 • Моделювання процесів переносу в дисперсних системах

  Розглянуто підходи до моделювання апаратів для зневоднення та гранулювання у псевдозрідженому шарі. Моделі класифіковано за типами міжфазної взаємодії з урахуванням стохастичної й хаотичної гідродинаміки. Процеси в апараті з псевдозрідженим шаром класифіковано за їхніми властивостями для гідродинамічних моделей.

  Переглянути
 • Передатні функції елементів скловарної печі

  Розглянуто алгоритм виведення елементів передатних функцій скловарної печі, як об’єкта автоматизації. Результати в подальшому будуть використані для створення системи керування подачею газу.

  The algorithm of deducing of elements of transfer functions of the glass-making furnace, as object of automation is considered. Results will be used further at creation of a control system of giving of gas.

  Переглянути
 • Моделювання теплового режиму скловарної печі

  Розроблено математичну модель теплового режиму скловарної печі. Одержано розподіл температур за різних режимів роботи.

  The mathematical model of thermal conditions of glass furnace is conducted. The temperature profiles are got at different operating conditions.

  Переглянути
 • Моделювання теплового режиму конверсії метану

  Розроблено математичну модель теплового режиму конверсії метану. Одержано розподіл температур за різних режимів роботи.

  The mathematical model of thermal conditions of methane conversion is conducted. The temperature profiles are got at different operating conditions.

  Переглянути
 • Підвищення надійності автоматизованих систем

  Досліджено надійність типових контурів системи автоматизації. Отримано виграш у надійності шляхом застосування структурного резервування різної кратності. Запропоновано використання структурного елементного резервування за умови, що система є відновлюваною.

  Reliability of contours of the automation system was investigated. Winning of reliability is got at the use of the structural backuping of different multiplicity. It is suggested to use the structural feature-based backuping on condition that the system is repaired.

  Переглянути
 • Математичне моделювання розігріву одночерв’ячного екструдера

  Досліджено розігрів одночерв’ячного екструдера. Одержано розподіл температур за різних режимів і потужностей нагрівників. Результати дозволяють оптимізувати кількість нагрівників.

  The heating-up of single-screw extruder is conducted. The temperature profiles are got at different operating conditions and heater power. The results allow choosing the optimum amount of heaters.

  Переглянути
 • Оптимізація роботи комбінованих випарних установок

  Розглянуто систему оптимізації керування комбінованими випарними установками. На основі розробленої математичної моделі здійснено пошук глобального екстремуму за умов лінійних обмежень.

  The system optimization of the combined evaporator is considered. The global extremum in linear constraints is finding using a mathematical model.

  Переглянути
 • Моделювання контактної мембранної дистиляції за умов невизначеності

  Для цілей керування розроблено математичну модель контактної мембранної дистиляції, що враховує невизначеності параметрів. Модель є нелінійною до температури розчину на виході з мембранного модуля, що обумовлено дифузією пари крізь пори мембрани.


  For the purposes of control the mathematical model of process contact membrane distillations is developed, which takes into account the uncertainty of model parameters. The model is nonlinear with respect to the solution temperature at the outlet of membrane module, which is due to the diffusion of vapor through the membrane pores.

  Переглянути
 • Енергоефективна екструзія термопластів

  Розглянуто методику розрахунку потужності каскадного дисково-шестеренного екструдера для перероблення високов’язких полімерів. Наведено результати аналітичних та експериментальних досліджень.

  This article is about power calculation method for high viscosity fluid transferring through cascade disk-cog-wheel extruder. Analytic and experimental results have been mentioned in the article.

  Переглянути
 • Повернення обертальної енергії у теплогенераторі І. М. Федоткіна

  Теоретично доведено, що в конструкції ротаційно-реактивного кавітаційного теплогенератора, на відміну від кавітаційного теплогенератора звичайної конструкції, відбувається повернення енергії на вал агрегата, що значно знижує енергозатрати.

  Переглянути