НАУКА

НАУКА

Сортировать по умолчанию названию
 • Оцінка просочуваності немодифікованих неперервних волокнистих наповнювачів під дією звукокапілярного ефекту

  Отримана аналітична оцінка висоти просочування немодифікованих неперервних волокнистих наповнювачів під дією звукокапілярного ефекту, що може надалі використовуватись при встановленні ефективних режимних параметрів процесу просочування, а також параметрів просочувально-сушильного обладнання в технології одержання композиційно-волокнистих матеріалів.

  The analytical estimation of height of impregnation of the unmodified continuous fibred fillers is got under the action of sound-capillary effect, which can be in future used for establishment of effective regime parameters of process of impregnation, and also parameters of impregnation and drying equipment in technology of receipt of composition-fibred materials.

  Переглянути
 • Розрахунок ступеня орієнтування фібр під час віброекструдування плоских фібробетонних виробів

  Запропоновано конструкцію віброекструдера для формування плоских виробів із поперечною орієнтацією дисперсної арматури, подано методику розрахунку ступеня орієнтування фібр під час віброекструдування.

  The construction of vibroextruder is offered for forming of flat wares with the transversal orientation of dispersion armature, the method of calculation of orientation of fibers is given in the process of vibroextrusion.

  Переглянути
 • Основні шляхи підвищення ефективності виготовлення полімерних труб

  Розглянуто та проаналізовано сучасні й перспективні технічні рішення щодо екструзійного, формувального і охолоджувального обладнання для виготовлення полімерних труб. Сформульовано можливі шляхи подальшого удосконалення технології виготовлення полімерних труб.

  The investigation of modern and perspective engineering decision of extrusion, molding and cooling equipment for manufacturing of polymeric pipes were considered and carried out. Possible ways of further updating technology of manufacturing polymeric pipes were formulated.

  Переглянути
 • Оптимізація температурної залежності в’язкості полімеру

  Запропоновано критерій визначення оптимальної температурної залежності в’язкості полімеру у формі рівняння Арреніуса за скінченною кількістю вимірювань за температур, що дозволяють одержати скінченну множину таких рівнянь. Розроблено програмне забезпечення у формі MATLAB-модуля для знаходження параметрів оптимальної температурної залежності.

  There has been suggested a criterion for determining the optimal temperature dependence of the polymer viscosity in the Arrhenius equation form over the finite quantity of measurements by temperatures, which give the finite quantity of such equations. There has been represented the designed software in the MATLAB-module form for finding all parameters of the optimal temperature dependence.

  Переглянути
 • Моделювання процесу контактної мембранної дистиляції

  Для цілей керування розроблена математична модель процесу контактної мембранної дистиляції, що є нелінійною по відношенню до температури розчину на виході з мембранного модуля, яка пов’язана з дифузією пари крізь пори мембрани.

  For the purposes of control the mathematical model of process contact membrane distillations which is nonlinear in relation to temperature of a solution on an output membrane unit that is caused diffusion pair in time of a membrane is developed.

  Переглянути
 • Дослідження автоматичних сіткоправок

  Методом математичного моделювання досліджено динамічні властивості автоматичних сіткоправок з пропорційними й пропорційно-інтегральними регуляторами.

  It was investigated by the method of mathematical modeling dynamic features or automatic cloth correction with proportional and proportional-integral controllers.

  Переглянути
 • Математична модель сітки папероробної машини як об’єкта керування її правленням

  Розроблено математичну модель сітки папероробної машини як об’єкта керування її правленням відносно осі машини і досліджено її властивості.

  A mathematical model of correction of cloth relative to the axis of the paper machine as control object is developed. The properties of control object are investigated.

  Переглянути
 • Методичні підходи щодо доцільності модернізації папероробних машин в Україні

  Доведено, що основним напрямом розвитку вітчизняних підприємств целюлозно-паперової промисловості на найближчу перспективу є реконструкція й модернізація діючих машин.

  The main direction of development of pulp and paper industry in the near future is reconstruction and modernization of existing machines.

  Переглянути
 • Вплив флокулянтів і коагулянтів на мутність підсіткових вод під час формування паперового полотна

  Проаналізовано вплив витрати флокулянтів і коагулянтів на вміст завислих речовин у підсітковій воді за різного ступеня помелу паперової маси. Вибрано найкращу серед досліджених допоміжну речовину та встановлено її витрату, за якої можна досягти найменшого вмісту завислих речовин.

  At various beating rate of paper pulp the influence of the expense of the coagulants and flocculants on the maintenance of suspended solids in the white water is analyzed. Among investigated chemical auxiliary additives the best is established and its optimum expense for achievement of the lowest maintenance of suspended solids.

  Переглянути
 • Вплив допоміжних хімічних речовин на показники паперу з синтетичними волокнами

  Проаналізовано вплив виду, витрати, способу введення зв’язувальної речовини, зокрема ПВС і дисперсії стирол-акрилатного співполімеру ЕКА SP, на показники якості паперу з синтетичними волокнами.

  The type and rate of binder including PVA and styrene-acrylate dispersion copolymers ESA SP influence on quality of paper from synthetic fibers were examined.

  Переглянути
 • Экспериментально-статистические модели нейтрализации в производстве аммиачной селитры

  Рассмотрен аппарат нейтрализации как объект управления технологическим процессом в производстве аммиачной селитры. Получены экспериментально-статистические модели объекта управления с высокими показателями критериев адекватности.

  The neutralization apparatus is considered as a control object of technological process in production of ammoniac niter. The experimental-statistical models of control object with high rates adequacy criteria have been obtained.

  Переглянути
 • Одержання волокнистих напівфабрикатів із стебла кукурудзи розчинами пероцтової кислоти

  Досліджено одержання волокнистих напівфабрикатів із стебла кукурудзи розчинами пероцтової кислоти різної концентрації і тривалості варіння. Визначені фізико-механічні показники волокнистих напівфабрикатів, вивчено можливість використання целюлози із стебла кукурудзи в композиції паперу для гофрування.

  The researches of production of fibrous semi-finished pulp from stalks of corn by the peracetic acid solutions of different concentrations and periods of cooking were conducted. The physical-mechanical indexes of semi-fibrous were defined and possibility of use cellulose from maize stems in composition paper for corrugating was studied.

  Переглянути
 • Модифікований asae-спосіб делігніфікації пшеничної соломи

  Досліджено вплив технологічних параметрів модифікованого лужно-сульфітно-спиртового способу делігніфікації на якість органосольвентних солом’яних волокнистих напівфабрикатів. Визначено показники вибірковості розчинення лігніну. Розраховано кінетичні характеристики процесу варіння рослинної сировини. Показано придатність одержаних напівфабрикатів для виробництва тарного картону й писального паперу.

  The effect of basic technological parameters of modified alkaline-sulfite-alcohol delignification on quality of straw pulps was explored. The indexes of lignin dissolution selectivity were determined. The kinetic parameters were calculated. The availabilities of organic-solvent straw pulp to produce cardboard and writing papers were shown.

  Переглянути
 • Вплив умісту азоту в модифікованих крохмальних клеях на показники гофрованого картону

  Установлено, що катіонування крохмальних клеїв впливає на в’язкість їхньої суспензії. Збільшення вмісту азоту в модифікованих клеях зменшує їхню в’язкість. Використання модифікованого клею зменшує мутність підсіткових вод і покращує фізико-механічні показники картону.

  It was established that modification of the starch influence on their viscosity suspensions. The increasing of nitrogen in the modified glues gives a decreasing of their viscosity. When using the modified glue it is observed the decreasing of turbidity of water and improved physical and mechanical properties of cardboard.

  Переглянути
 • Енергоощадне одержання виробів із композицій епоксидних полімерів із застосуванням ультразвуку

  Проаналізовано ефективні режими ультразвукової обробки широкого спектру композицій епоксидних полімерів, за яких досягається енергоощадність при їх одержанні.

  The effective modes of ultrasonic treatment of wide spectrum of compositions of epoxy polymers at which arrived at energy economy at their receipt are analysed.

  Переглянути
 • Флотаційне очищення води від радіоізотопів цезію-137 поліамінофероціанідними комплексами

  Досліджено процеси очищення води від ізотопів цезію-137 методами напірної та електрофлотації. Установлено, що застосування поліамінофероціанідних комплексів ефективно дезактивує низькоактивні розчинів, що містять радіоізотопи цезію-137. Показано, що досить високого ступеня очищення можна досягти за незначних концентрацій реагентів.

  The processes of water treatment from the isotopes of cesium-137 by a method of pressure and electroflotations are investigated. It is set that while using the polycation ferrocyanide complexes the effective decontamination of low active solutions that contains the isotopes of cesium-137 are taken place. It can be seen that the highly enough degree of cleaning can be attained at the low concentrations of the reagents.

  Переглянути
 • Перспективні напрями застосування флотації в целюлозно-паперовому виробництві

  Обґрунтовано доцільність застосування напірної флотації під час підготовки паперової маси. Наведено приклад реалізації технологічної схеми масопідготовки з використанням флотаційних технологій очищення та вловлювання волокна.

  The feasibility of using the pressure flotation in the preparation of paper pulp is justified. The example of technological scheme of stock preparation using flotation technology for purification and recovery of fiber is represented.

  Переглянути
 • Ефективність виробництва біодизельного палива з використанням ультразвуку

  Наведено аналіз ефективності, досліджено економічні та екологічні аспекти виробництва біодизельного палива з використанням ультразвукової кавітаційної технології.

  Efficiency analyses, economic and ecological aspects of production of biodiesel with the use of ultrasonic cavity technology are developed.

  Переглянути
 • Екобезпечні способи перероблення вологого осаду стічних вод целюлозно-паперового виробництва

  Установлено доцільність одержання біогазу як найефективнішого з економічної та екологічної точок зору способу перероблення вологого осаду стічних вод целюлозно-паперового виробництва.

  The biogas production is determined as eco- and cost-beneficial process of sediment treatment of cellulose-paper industry.

  Переглянути
 • Очищення води від іонів міді сорбентами з магнітними властивостями

  Вивчено сорбцію йонів міді з води на магнетиті, синтезованому за співвідношень Fe2+/Fe3+ від 0,5 до 2,0 з використання сульфіду натрію й тіосемікарбазиду як модифікаторів. Показано, що ефективність вилучення іонів міді залежить від концентрації розчину, дози й способу синтезу магнетиту. Установлено, що адсорбційна ємність магнетиту зростає із зростанням вмісту Fe2+ у магнетиті й у разі його модифікування сульфідом натрію.

  Sorption of copper ions from water on magnetite synthesised at Fe2+/Fe3+ ratio 0,52,0 using sodium sulphide and tiosemicarbazide as modifying reagents was studied. It was shown, that efficiency of copper ions withdrawal depends on solutions concentration, a dose and the way of magnetite synthesis. It was established that adsorptive capacity of magnetite grows with Fe2+ content increase in magnetite and at its modifying with sodium sulphide.

  Переглянути
 • Особливості сорбції йонів важких металів із сольових розчинів лігноцелюлозними сорбентами

  Досліджено кінетику процесу вилучення іонів Cu2+, Pb2+, Cd2+, Sr2+, Ni2+ із водних розчинів лігноцелюлозними біосорбентами, а також розглянуто можливість їхнього використання для очищення промислових стоків від іонів важких металів.

  Kinetic of extraction of ions Cu2+, Pb2+, Cd2+, Sr2+, Ni2+ from aquatic solutions of lignin-cellulose type biosorbents is investigated. Possibility of the use of biosorbents is considered for cleaning of wastes from heavy metals ions.

  Переглянути
 • Моделювання процесу видалення йонів заліза (іі) у колонці З FILTRASORB 300

  Досліджувався процес сорбції йонів заліза (ІІ) активованим вугіллям марки Filtrasorb 300, а також вугіллям з осадженою плівкою MnO2 за різних швидкостей фільтрування. Побудовано модель Томаса, що пов’язує концентрацією речовини в елюаті й тривалість сорбції. Точність моделі зростала із зростанням швидкості фільтрування.

  The present paper studied sorption of Fe(II) in the column containing activated carbon Filtrasorb 300 as well as in the column with activated carbon coated with MnO2-film under different flow during filtration. The Thomas model, which connects concentration of a substance in eluate and sorption time, was built using obtained experimental data. Better fit to the model was observed at higher filtering rate.

  Переглянути
 • Вплив температури на структуру мікрошару під час масової кристалізації гуміново-мінеральних рідких систем

  Визначено вплив температури на структуру мікрошару під час масової кристалізації гуміново-мінеральних рідких систем на основі сульфату амонію.

  Experimental determination of influencing of temperature on a microlayer structure during mass crystallization of the humic mineral liquid systems on the basis of ammonium sulfate is determined.

  Переглянути
 • Вплив температури розплаву поліетилену низької густини на гідравлічні радіуси прямокутних каналів

  Розглянуто вплив температури розплаву поліетилену низької густини марки П-2010-В на величини реологічних радіусів прямокутних циліндричних каналів. Представлено порівняння гідравлічних і реологічних радіусів каналів за різних температур.

  Influencing of temperature of fusion of polyethylene of low density П-2010-В is examined on the sizes of reologycal radiuses of the rectangular cylindrical ducting. Comparison of hydraulic and reologycal radiuses of ducting is presented at different temperatures.

  Переглянути