НАУКА

НАУКА

Сортировать по умолчанию названию
 • Очищення стічних вод від сульфат-іонів за допомогою вапна та алюмінієвого коагулянту

  Наведено результати експериментів з очищення стічних вод, що містять велику кількість сульфат-іонів, за допомогою вапна та алюмінієвого коагулянту. Визначено оптимальні параметри й дози реагентів. Показано, що в разі глибокого очищення від сульфат-іонів не спостерігається вторинного забруднення йонами кальцію та алюмінію.

  Results of experiment of sewage treatment which contain abundance of sulfate ions with usage lime and aluminium coagulant are shown. Optimal parameters and doses for advancing of process are defined. With deep purification rate from sulfate ions not observe dirtying of calcium ions and aluminium ions are shown.

  Переглянути
 • Визначення характеристик регулярного насадка масообмінного апарата

  Розраховано основні характеристики оригінального регулярного насадка масообмінного апарата й наведено його порівняння з відомими конструкціями.

  Переглянути
 • Визначення коефіцієнтів теплопровідності картону й гофрокартону

  Експериментально визначено коефіцієнти теплопровідності картону й гофрокартону. Встановлено залежності коефіцієнтів теплопровідності від температури й вологості.

  Experimental determinations of coefficients of heat-conducting of cardboard and corrugated cardboard are conducted. Dependences of coefficients of heat-conducting on a temperature and humidity are set.

  Переглянути
 • Применение металло-полимерного композита в спринклерных системах пожаротушения

  Наведено обґрунтування необхідності підвищення надійності спринклерних систем пожежогасіння методом введення додаткового блоку, що гарантує відкриття спринклерного клапана при створенні аварійної ситуації.

  Переглянути
 • Дослідження тепловіддачі в роторно-плівковому апараті з шарнірним кріпленням лопатей

  Визначено коефіцієнти тепловіддачі за неізотермічної течії рідини в роторно-плівковому апараті з шарнірним кріпленням лопатей.

  Researches of heat-transfer coefficient of flow at the unisothermal flow of liquid in rotor type film apparatus are conducted. Results are generalized by empiric dependence.

  Переглянути
 • Ідентифікація динамічного об’єкта за рядом точок його амплітудно-фазової характеристики

  Розроблений алгоритм дозволяє розраховувати передатну функцію об’єкта системи автоматичного регулювання, отримавши її за частотною характеристикою у вигляді точок за фіксованого значення частоти.

  The developed algorithm allows calculating the transfer function of automatic control system after receiving its frequency response in the form of points by constant frequency value.

  Переглянути
 • Інжекційне формування виробу на основі вторинного полістиролу

  Запропоновано методику комп’ютерного моделювання процесу інжекційного формування виробу на основі вторинного полістиролу. Проаналізовано доцільність використання вторинного полістиролу для виготовлення  виробів. Здійснено порівняння з процесом виготовлення виробу на основі первинного полістиролу.

  The methods of computer design of the injection moulding process  for recyclable PS product are offered. Expediency to use the recyclable PS for making products is analyzed. Comparing to product of basic PS is making.

  Переглянути
 • Експериментальне дослідження ефективності роботи блочного графітового теплообмінника

  Досліджено теплообмін і гідродинаміку в блочному графітовому теплообміннику з метою вибору оптимального режиму його роботи.

  The work carried out pilot studies to select the optimal heat transfer and hydrodynamic mode of graphite block heat exchanger.

  Переглянути
 • Фізична модель ультразвукового кавітаційного вилучення пектину з вторинної рослинної сировини

  Запропоновано та експериментально підтверджено фізичну модель ультразвукового кавітаційного вилучення пектинових речовин із рідинно-дисперсної суміші вторинної рослинної сировини, яка враховує кавітаційне диспергування комплексу целюлоза–протопектин на рівні хімічних зв’язків, кавітаційне вилучення цільових компонентів з капілярно-пористих систем сировини, виникнення високоградієнтних мікропотоків у шарі та кавітаційну хімічну активацію води технологічного розчину.

  A physical model of ultrasonic cavitation extraction of pectin materials from the liquid-dispersive mixture of the reiterative vegetative raw materials, which takes into account the cavitation dispersion of the cellulose-protopectin complex on the chemical links level, cavitation extracts of the purpose-oriented component from the raw materials capillary-porous system, origin of the high-gradient microflows in the layer and the cavitation chemical activating of the technological solution.

  Переглянути
 • Вплив температури розплавів полімерів на реологічні параметри в прямокутних каналах

  Досліджується вплив температури поліетиленів низької й високої густини та удароміцного полістиролу на величини гідравлічних радіусів при течії розплавів полімерів у прямокутних каналах. Експериментально доведено неінваріантність кривих течії досліджених полімерів відносно радіусів каналів.

  Influencing of temperature of polyethylene of low density is explored, polyethylenes of high density and blow-durable polystirol on the sizes of hydraulic radiuses at the flow of fusions of polymers in the rectangular ducting. Non-invariance of curves of flow of investigational polymers in relation to the radiuses of ducting is experimentally showed.

  Переглянути
 • Особливості реологічної поведінки полімерів

  Гідравлічний радіус широко використовують у гідравліці, щоб оцінювати опір і розраховувати канали некруглої форми. Але його застосування не завжди може забезпечити інваріантність реологічних характеристик відносно геометричних розмірів каналу. У статті доведено недопустимість застосування гідравлічного радіуса для розрахунку течії неньютонівських рідин у каналах некруглого перерізу й визначення їхніх реологічних характеристик.

  Hydraulic radius is widely used in hydraulics for estimation of resistance and calculation of nonround-form channels. But usage of hydraulic radius not always can provide the invariance of rheological characteristics relative to geometrical dimensions of channel. The objective of this article is estimation of acceptability of use of hydraulic radius for calculation of non-Newtonian liquids flow in nonround-form channels and determination of their rheological characteristics.

  Переглянути
 • Установка й програма для дослідження упарювання термолабільних розчинів

  Наведено схему установки для концентрування розчинів термолабільних речовин упарюванням. Запропоновано автоматичне вимірювання температур процесу із заданим проміжком часу й програму для автоматизованого вибору та оброблення даних мовою LabVIEW.

  The scheme of solutions of temperature-sensitive substances concentrative plant with evaporation is offered, on described the process in the plant. The automatic taking of the process with present time period, the algorithm and the program for the automated choosing & data working on the graphical programming language LabVIEW are proposed.

  Переглянути
 • Аналіз структурних моделей капілярно-пористих тіл

  Проаналізовано структурні моделі капілярно-пористих тіл, на базі яких здійснюється вибір адекватної фізичної моделі капілярно-пористих тіл в технології одержання конструкцій із орієнтованих волокнистих композитів.

  The structural models of capillary porous materials on the base of which the choice of adequate physical model of capillary porous materials is carried out in technology of receipt of constructions from oriented fibred composites are analyzed.

  Переглянути
 • Дослідження апроксимуючих моделей об’єктів із розподіленими параметрами в частотній області

  Показано, що навіть для простого об’єкта з розподіленими параметрами побудова його передатної функції є непростою задачею. Установлено, що структура апроксимуючої моделі залежить від умов функціонування об’єкта керування, зокрема, від частотної області його роботи. Розглянуто аналітичні методи побудови апроксимуючих моделей.

  It is shown, what even for simple object with the distributed parameters construction of its transfer function is an uneasy problem. Besides, in work it is shown that the structure of approximating model depends on operating conditions of considered object of management, namely, from frequency area of its work. It is considered analytical methods of construction of approximating models.

  Переглянути
 • Експериментальні дослідження двостороннього охолодження полімерної труби

  Досліджено процес двостороннього охолодження полімерної труби із застосуванням для внутрішнього відведення теплоти повітря, води й повітряно-водяної суміші. Оцінено ефективність застосування двостороннього охолодження порівняно з одностороннім (зовнішнім). Проаналізовано доцільність інтенсифікації відведення теплоти з внутрішньої поверхні труби шляхом збільшення витрати повітря.

  There is researched double-sided cooling of plastic pipe with using as a coolant for internal cooling air, water or air-water mist. There is estimated using double-sided cooling comparatively one-sided cooling (external). There is parsed appropriateness of internal cooling enhancement by air consumption increase.

  Переглянути
 • Теоретические основы производства дополнительной вращательной и тепловой энергии в энергогенераторе И.М. Федоткина

  Теоретично доведено, що в генераторі конструкції Федоткіна І.М., поряд з виробництвом теплової енергії від кавітаційного нагріву, виникає ряд фізичних ефектів, які сприяють виробленню надлишкової обертової та теплової енергії. Наведені опис конструкції та принцип роботи енергогенератора.

  It was theoretically showed that in designed by I.M. Fedotkin generator besides producing of heat energy due to the cavitation a number of physical effects appear that provide an extra rotatory and heat energy. An operating principles and design of the generator are performed.

  Переглянути
 • Алгоритм оптимізації ціни фрагмента рецепта ґуми

  Наведено алгоритм оптимізації ціни фрагмента рецепта ґуми, що містить сірку, сажу, масло. За дотримання нормативних параметрів ґуми на основі 70 % СКД і 30 % СКИ-3 трудовитрати на виконання експерименту зменшено в 3,75 раза порівняно з відомою схемою ортогонального композиційного планування експерименту для трьох змінних.

  An algorithm is considered on the example of optimization of cost of fragment of recipe of which sulphur, soot, oil. At the revision of indexes of protector rubber on the basis of combination 70 % SKD and 30 % SKI-3 on condition of observance of normative parameters of rubber expenditures of labour on conducting of experiment are diminished in 3,75 times on comparison with the known chart of the composition planning of experiment for three variable.

  Переглянути
 • Ефективність теплових процесів у ротаційно-реактивному кавітаційному теплоґенераторі

  Розглянуто проблему технічної й технологічної модернізації кавітаційного теплового ґенератора. Новизною ротаційно-реактивного кавітаційного теплоґенератора є використання вбудованих у конструкцію пристроїв і механізмів, що суттєво збільшують його продуктивність із перевищенням 100%-го бар’єру коефіцієнта перетворення енергії.

  The problem of technical and technological modernization of cavitationable heat generator is considered. A novelty of rotor-reactionary cavitationable heat generator is its’ using at the built-in into the construction devices and mechanisms, which improve the productivity of setting substantially, exceeding the 100% barrier of the coefficient| of transformation of energy of generator here.

  Переглянути
 • Числове моделювання теплоелектричного стану алюмінієвих електролізерів

  Розроблено ефективну числову методику для розв’язання сильно нелінійних стаціонарних задач теплопровідності, що мають місце під час моделювання теплообміну в алюмінієвих електролізерах, із використанням ефективних значень коефіцієнтів теплопровідності в розплавах. Шляхом числового моделювання виконано оцінення похибки визначення форми робочого простору електролізера. Наведено результати розрахунків полів електричного потенціалу й температури алюмінієвого електролізера з обпаленими анодами та дані теоретичного енергобалансу за температури навколишнього середовища.

  An effective numeral method is developed for the decision of strongly nonlinear stationary tasks of heat conductivity, which take place at the design of heat exchange in aluminium electrolysers with the use of effective values of coefficients of heat conductivity in fusions. By a numeral simulation the estimation of error of determination of form of working space of electrolyser is conducted. The results of calculations of the fields of electric potential and temperature of aluminium electrolyser with the burnt anodes and information of theoretical energy balance are presented at an ambient temperature.

  Переглянути
 • Аналіз сучасних технологій виробництва біодизельного палива

  Проаналізовано сучасні технології виробництва біодизельного палива. Встановлено доцільність застосування гідродинамічної і ультразвукової кавітації для інтенсифікації процесів виробництва біопалива.

  The analysis of modern biodiesel technologies is resulted. Expedience of application of hydrodynamic and ultrasonic cavity for intensification of biodiesel production is set.

  Переглянути
 • Нейтрализация кислых и щелочных вод как один из аспектов природоохранных мероприятий на тепловых электростанциях

  Розглянуто один з аспектів підвищення екологічної безпеки теплових електроцентралей (ТЕЦ) шляхом збирання та утилізації кислих і лужних вод, що утворюються в процесі технологічних операцій під час виробництва теплової та електричної енергії. Запропоновано ефективна технологія нейтралізації кислих і лужних вод, основним технологічним елементом якої є гідродинамічний кавітаційний реактор.

  One of aspects of increase|rise| of ecological safety|crashworthiness| of heat and power stations (HPS|) is considered at the expense of collection and utilization of acid and alkaline waters, appearing in the process of technological operations at the production of thermal and electric|electrical| energy. Effective technology|technicology| of neutralization of acid and alkaline waters, the basic|main| technological element of which is|appear| a hydrodynamic cavitation reactor is offered.

  Переглянути
 • Розроблення нових реагентів для глибокого пом’якшення води високої жорсткості для теплообмінних водоциркуляційних систем

  Наведено результати реагентного пом’якшення високомінералізованої води підвищеної жорсткості. Визначено ефективність традиційних реагентів. Показано, що застосування розчинів гідроксоалюмінату натрію порівняно з вапном і лугом дозволяє зменшити залишкові концентрації йонів жорсткості в 3…10 разів. Визначено умови ефективного пом’якшення води без значного підвищення її гідратної лужності та вмісту йонів алюмінію.

  Results of reagent softening of high-mineralized water with higher hardness are resulted. Efficiency of traditional reagents is defined. It is shown, that at the use of solutions of sodium aluminum hydroxide residual concentrations of ions of hardness in 3…10 times below, as compared to a lime and lye. The conditions of effective water demineralization without substantial increase of its hydrated alkalinity and level of ions of aluminum are defined.

  Переглянути
 • Особенности применения рыбозащитных устройств

  Розглянуто відомі види рибозахисних пристроїв та їхні недоліки. Запропоновано принципово нове технічне рішення – рибозахисні пристрої на базі водо-повітряної завіси.

  The existent types of fish protection devices and their failings were considered. The principally new technical solution is developed. It is the fish protection devices on a base of water-air curtain.

  Переглянути
 • Очищення води з використанням матеріалів із капілярними властивостями

  Розглянуто можливість використання капілярних матеріалів у процесах очищення стічних вод. Визначено залежність швидкості руху води в капілярі від зовнішніх умов і характеристик рідини. Одержано експериментальне підтвердження адекватності запропонованої залежності. Зроблено висновок про перспективність відділення твердої фази з використанням капілярних матеріалів.

  Possibility of use of capillary materials in sewage treatment processes is considered. Dependence of speed of movement of water in a capillary from external conditions and liquid characteristics is defined. Experimental acknowledgement of adequacy of the offered dependence is received. The conclusion about perspectives of branch of a firm phase with use of capillary materials is drawn.

  Переглянути