НАУКА

НАУКА

Сортировать по умолчанию названию
 • Обґрунтування застосування ультразвукової модифікування в базових технологіях одержання виробів із композицій епоксиполімерів

  Наведено аналіз проблемних ситуацій для базових технологій одержання виробів із композицій епоксиполімерів. Обґрунтовано доцільність застосування ультразвукової модифікування для енергозбереження й підвищення якості одержуваних виробів.

  The analysis of problem situations is resulted for base technologies of receipt of wares from compositions of epoxypolymers. Expedience of application of ultrasonic modification is grounded for achievement of energy saving and upgrading the got wares.

  Переглянути
 • Методика розрахунку питомого теплового потоку під час кипіння рідини за умов вільної конвекції

  Приведена методика расчета удельного теплового потока при кипении жидкости в условиях свободной конвекции, которая учитывает микрогеометрию поверхности нагрева и позволяет определять интервал отклонения рассчитанного потока с принятой вероятностью.

  The technique of calculations of specific heat flux for pool boiling is represented, which takes into account not only thermophysical properties of liquid and vapor but also characteristics of microgeometry of heating surface. Moreover it allows defining not only magnitude of a specific heat flux but also determination of a range of its deviation.

  Переглянути
 • Дослідження гідродинаміки в роторно-плівковому апараті з шарнірним кріпленням лопатей при неізотермічній течії

  Досліджено мінімальну щільність зрошення при неізотермічній течії рідини в роторно-плівковому випарнику з плівковим конденсатором. Результати узагальнено у вигляді емпіричної залежності.

  The researches of minimum rate of flow at the unisothermal flow of liquid in rotor type film apparatus are conducted. Results are generalized by empiric dependence.

  Переглянути
 • Використання лляної целюлози для виробництва колоксиліну й нітроцелюлозного лаку

  Досліджено вплив складу нітруючої суміші, температури й часу на нітрування вибіленої лляної целюлози. Показана можливість використання натронної вибіленої лляної целюлози для виробництва лакового колоксиліну й нітроалкідного лаку типу НЦ-218.

  he influence of nitration mixes content, temperatures and durations on nitration process of bleached linen cellulose is investigated. Possibility of soda bleached linen cellulose application for varnish of colloxylin and the nitroalkide varnish manufacture is shown.

  Переглянути
 • Одержання целюлози з соломи ріпаку нейтрально-сульфітним і натронним способами

  Досліджено вплив основних технологічних параметрів процесу одержання волокнистих напівфабрикатів із соломи ріпаку натронним і нейтрально-сульфітним способами делігніфікації. Визначено склад відпрацьованих розчинів. Досліджено розмелювання волокнистих напівфабрикатів із соломи ріпаку та визначено їхні фізико-механічні показники.

  The influence of basic technological parameters of the process of obtaining pulp from rape straw by soda and neutral-sulfite methods of delignification was investigated. The content of waste liquors was determined. The grinding process of pulp from rape straw was investigated and its physical and mechanical indices were determined.

  Переглянути
 • Методика расчета ультразвукового резонансного кавитатора с развитой поверхностью излучения

  Запропоновано методику розрахунку ультразвукового резонансного кавітаційного привода з розвиненою поверхнею випромінювання, побудованого на базі п’єзоелектричного перетворювача. Методика дозволяє отримати поздовжні розміри усіх елементів перетворювача та ступінчастого трансформатора швидкості.

  There are proposed methods of the design procedure of resonant ultrasonic cavitation drive with a developed surface radiation, built on the basis of a piezoelectric transducer. This technique allows obtaining longitudinal dimensions of all elements of the converter transformer and stepping velocity.

  Переглянути
 • Визначення витрати вторинної сировини при формуванні тришарових полімерних труб

  Запропоновано методику визначення витрат вторинного полімеру при екструзії тришарових труб. Наведено результати розрахунку для процесу виготовлення труби діаметром 230 мм.

  The technique of definition of the recyclable polymer consumption at three-layer pipes extrusion is offered. The calculation of process of 230 mm pipe manufacturing is resulted.

  Переглянути
 • Метод зведення до інваріантного виду кривих течії розплавів полімерів, неінваріантних відносно гідравлічного радіуса каналу

  Криві течії полімерів, необхідні при гідравлічних розрахунках полімерного устаткування, визначають методами капілярної віскозиметрії на круглих або плоскощілинних каналах. У статті пропонується метод зведення до інваріантного виду кривих течії полімерів, неінваріантних відносно гідравлічного радіуса каналу, зокрема, із метою використання віскозиметричних даних при розрахунках некруглих каналів.

  The curve currents of polymers necessary at hydraulic calculations of the polymeric equipment, define by methods of capillary viscosimetry on round or plane-split channels. In article the method of the  curves  current  polymers reduction , not invariant concerning hydraulic radius of the channel, to an invariant kind, in particular, for use possibility the viscosimetry data is offered at calculations of not round channels.

  Переглянути
 • Об использовании гидравлического радиуса для определения реологических характеристик неньютоновских жидкостей

  Поняття гідравлічного радіуса широко використовують у гідравліці для оцінки опору та розрахунку каналів некруглої форми. Але використання гідравлічного радіуса не завжди може забезпечити інваріантність реологічних характеристик відносно геометричних розмірів каналу. Метою публікації є оцінка допустимості використання гідравлічного радіуса для розрахунку течії неньютонівських рідин в каналах некруглого перерізу й визначення їхніх реологічних характеристик.

  Hydraulic radius is widely used in hydraulics for estimation of resistance and calculation of nonround-form channels. But usage of hydraulic radius not always can provide the invariance of rheological characteristics relative to geometrical dimensions of channel. The objective of this article is estimation of acceptability of use of hydraulic radius for calculation of non-Newtonian liquids flow in nonround-form channels and determination of their rheological characteristics.

  Переглянути
 • Визначення кута природного укосу для коксової теплогенеруючої пересипки печі графітації ачесона

  Розглянуто умови роботи коксової пересипки при виділенні джоулевої теплоти в технологічному процесі графітації в печі Ачесона. Показано, що для підвищення енергоефективності процесу необхідно враховувати механічний стан сипучого тіла (коксової пересипки). Для детальної оцінки механічного стану сипучого тіла експериментально визначено кут природного укосу коксової пересипки та його залежність від висоти розвантаження.

  Working conditions of coke filling are considered at allocation of Joule heat in technological process of graphitization in Acheson’s furnace. It is shown to increase the process efficiency it is necessary to take into account a mechanical condition of a granular material (coke filling). To estimate of granular materials conditions a corner of a natural slope of coke filling and its dependence on unloading height were investigated experimentally.

  Переглянути
 • Моделювання та оптимізація зв’язків у проектуванні систем централізованого керування технологічним процесом

  Наведено принципи моделювання та шляхи оптимізації зв’язків у проектуванні систем централізованого керування технологічними процесами. Матеріали можуть бути зручними для інженерних розрахунків у «ручному» режимі, а також реалізовані у вигляді програми для інших цілей, наприклад, для розрахунку координат опорних пунктів для енергозабезпечення комунальних та інших об’єктів.

  Переглянути
 • Вилучення біологічно активних речовин із рослинної сировини екстрагуванням

  В статті наведені дослідження екстрагування біологічно активних речовин зі свіжого і замороженого гарбуза, регресійні рівняння залежності вмісту сухих речовин від температури, тривалості екстрагування, ступеня подрібнення та співвідношення кількості екстрагенту до кількості сировини, що підтверджує доцільність використання екстракту в харчовій промисловості.

  In the article the resulted researches of process of extracting biologically of active matters from a fresh and frozen pumpkin, regressive equalizations of dependence of content of dry matters from a temperature, to duration of extracting, degree of growing and correlation of amount shallow, an extractant to the amount of raw material which confirms expedience of the use of extract in food industry.

  Переглянути
 • Підвищення ефективності роботи регенераторів скловарних печей

  Розглянуто можливості підвищення енергетичної ефективності регенераторів скловарних печей завдяки зміненню регламенту їхньої роботи. Доведено, що перехід режиму роботи регенераторів на укорочену тривалість циклу дозволяє заощадити до 0,5% палива без додаткових капітальних витрат.

  Possibilities of increase of power efficiency of regenerators of stoves are considered due to the change of regulation of their work. It is shown, that the translation of the mode of operations of regenerators on the shortened time of cycle allows to economize a to 0,5 % fuel without additional capital costs.

  Переглянути
 • Экспериментальные исследования натурной части установки для отмывания твердого нефтешлама

  Наведено експериментальні дослідження натурної частини установки для відмивання нафтошламу. Показано, що комбіноване застосування миючих розчинів та ежекційних апаратів дозволяє створювати надійні та високоефективні малогабаритні очисні установки.

  Переглянути
 • Модернизация оборудования cооружений биологической очистки коксохимического производства

  Наведено опис нетрадиційного обладнання біореакторів очисних споруд коксохімічного виробництва на прикладі обладнання, впровадженого на КХП ВАТ «Северсталь». Запропоновано методику розрахунку параметрів обладнання, що дозволяє здійснити його оптимальний добір. Наведено рекомендації щодо розташування обладнання в реакторі. Впроваджене обладнання значно знижує металоємність реконструкції та енерговитрати під час експлуатації.

  Переглянути
 • Управление процессом плазменной переработки твердых органических отходов

  Розглянуто технологічний процес високотемпературної пароплазмової газифікації небезпечних і шкідливих відходів. Сформульовано основні вимоги до пароплазмової установки, необхідні для забезпечення стабільності процесу переробки органічних відходів. Визначено статичні й динамічні характеристики електричної дуги, проаналізовано стійкість перехідних процесів у системі електроживлення плазмотронів, що дозволило визначити алгоритм роботи джерела електроживлення. На підставі технологічного регламенту пароплазмової переробки відходів запропоновано алгоритм керування установкою, що забезпечує досягнення оптимальних значень параметрів процесу. Розроблено SCADA-систему, що здійснює оброблення даних і керування процесами технологічної схеми пароплазмового перероблення відходів.

  Technological process of high-temperature steam plasma gasification of dangerous and harmful wastes is considered. The basic requirements to the steam plasma installation that are necessary for stability assurance of the process of organic wastes treatment are formulated. The static and dynamic characteristics of an electric arc was obtained and the analysis of transients process stability in the system of power supply plasmatron are described, that has allowed to define algorithm of the power supplies work. On the basis of the production schedules of steam plasma treatment of wastes the algorithm of control by the installation, that allow guarantee of optimum values of parameters of process is offered. The SCADA-system which is carrying out data processing and control by processes of the technological scheme of steam plasma treatment of waste is developed.

  Переглянути
 • Аналіз можливості використання первапорації під час одержання біоетанолу

  Наведено основні особливості одержання паливного біоетанолу. Доведено доцільність заміни остаточного зневоднення біоетанолу на молекулярних ситах первапораційним розділенням.

  The basic features of production of fuel bioethanol are resulted. The utility of replacement of final dehydration of bioethanol on molecular sieves by pervaporation is proved.

  Переглянути
 • Комп’ютерне моделювання систем цифрового керування аналоговими об’єктами

  Запропоновано алгоритм розрахунку систем безпосереднього цифрового керування аналоговим об’єктом за допомогою методів, розроблених для аналогових систем.

  Переглянути
 • Автоматичне керування напірним ящиком із повітряною подушкою

  На підставі розробленої математичної моделі напірного ящика з повітряною подушкою виконано дослідження цього нестійкого технологічного об’єкта керування і запропоновано просту систему автоматичного керування ним на базі використання ЕОМ.

  Переглянути
 • Механічні властивості плівок із термопластичних полімерів

  Досліджено температурні залежності границі міцності та тривалої міцності орієнтованих поліпропілену й поліаміду. Побудовані діаграми розтягу, отримані емпіричні залежності, які зв’язують температуру та границю міцності, отримані криві тривалої міцності для зазначених матеріалів.

  There are researched temperature dependences of ultimate strength limit and long-term strength of oriented polypropylene and polyamide. There are made stretching diagrams, there are got empirical equations, connecting temperature and the breaking point, and long-term strength curves for these materials.

  Переглянути
 • Орієнтування дисперсної арматури під час плину фібробетонної суміші в каналах бункера віброекструдера

  Запропоновані аналітичні формули для визначення ступеня орієнтування дисперсної арматури внаслідок проходження фібробетонною сумішшю плоскопаралельного й несиметричного збіжного каналів бункера віброекструдера. Наведено графіки кута нахилу фібр відносно осі плину суміші у розглянутих каналах і впливу відносних розмірів каналів на орієнтування фібр.

  Analytical formulas are offered for determination of degree of orientation of dispersion armature as a result of passing of mixture of fibreconcrete of flat parallel and asymmetrical consilient channels of bunker of vibroextruder. The graphic arts of angle of slope of fibres are resulted in relation to the axis of flow of mixture in the considered channels and influencing of relative sizes of channels on the orientation of fibres.

  Переглянути
 • Експериментальне дослідження й числове моделювання процесу випалювання електродних заготовок

  Розроблено методику експериментального дослідження температурного поля печей випалу електродних виробів. Отримані температурні поля випалювання заготовок діаметром 600 мм. Отримано модель і результати числового моделювання температурного поля електродних заготовок під час випалювання.

  A method of experimental study of temperature field of furnace firing electrode products is developed. Obtain unsteady temperature field in the burning billet with d = 600 mm. Retrieved numerical model and results of numerical simulation of temperature field electrode blanks when burning.

  Переглянути
 • Ідентифікація аналогового об’єкта у складі системи з цифровим регулятором

  Розроблений алгоритм дозволяє розраховувати дискретну систему автоматичного регулювання з аналоговим об’єктом, отримавши за його часовою характеристикою дискретну передатну функцію.
  Ключові слова: апроксимація, демодулятор, дискрети, дискретна передатна функція, розширена матриця, цифровий регулятор.

  The developed algorithm allows to calculate the discrete automatic control system which a continuous object. For an object a discrete transmission function is formed by his temporal characteristic.

  Переглянути
 • Дослідження процесу екструзійного формування полімерів з урахуванням ефекту пристінного ковзання

  Здійснено числове моделювання з використанням експериментальних даних течії полімерних розплавів на ділянках каналів з урахуванням умови пристінного ковзання. Наведено закономірності розподілу швидкостей і тиску залежно від швидкості пристінного ковзання, показано доцільність використання уточнених межових умов.

  The numeral design with the use of experimental information of flow of polymeric fusions in the areas of ducting taking into account the condition of the wall sliding is conducted. Some conformities to the natural laws of division of speeds and pressure are resulted depending on speed of the wall sliding, rotined expedience of the use of the specified border conditions.

  Переглянути