НАУКА

НАУКА

Сортировать по умолчанию названию
 • iсторiя кафедри автоматизації хімічних виробництв

  Кафедра автоматизації хімічних виробництв була
  створена на хіміко-технологічному факультеті КПІ
  наказом ректора О. С. Плигунова № 434 від
  02.06.1960 р. Згідно з наказом вона отримала назву
  «Кафедра теоретичних основ автоматики», її
  першим завідувачем був відомий спеціаліст з
  теорії автоматичного регулювання професор Корнілов Юрій
  Георгійович, автор першого в СРСР підручника з теорії автоматичного
  регулювання. Колектив кафедри за короткий час створив
  лабораторну базу, займаючись одночасно підготовкою курсів лекцій і
  навчанням студентів. Викладачі кафедри читали курс теорії
  автоматичного регулювання на різних факультетах (ця традиція
  підтримується донині). Першими студентами кафедри були студенти
  хіміко-технологічного факультету, які висловили бажання
  перекваліфікуватися на спеціальність «Автоматизація технологічних
  процесів хімічних виробництв». Через рік кафедру перейменували
  («Кафедра теоретичних основ автоматики і автоматизації хімічних
  виробництв»), а згодом вона отримала назву «Кафедра автоматизації
  хімічних виробництв», яка зберігається вже майже пів століття.

  Переглянути
 • Laboratory scale pressure vessel assembly for compression molding of biodegradable composites

  A novel high pressure vessel intended for laboratory scale manufacturing of polymer-based three-dimensional composites is developed. The device features easy operation, split mould, metal-to-metal seals and does not require electric power.

  Переглянути
 • O возможностях получения избыточной энергии при кавитации

  «Ноу-хау» по получению избыточной энергии при кавитации является создание специальных режимов для обеспечения радиального смыкания оболочки кавитационного пузырька при схлопывании без выворачивания его в тор с образованием кумулятивной струйки. Эти режимы создаются привлечением множества физических эффектов, усиливающих действие кавитации. Избыточная тепловая энергия, сверх затраченной, образуется при кавитации за счет эманации вещества рабочего тела (жидкости), то есть за счет перехода материи в энергию. Это полностью соответствует закону сохранения энергии и материи.

  Переглянути
 • Sustainable plastics

  Overpollution of environment with highly resistant to degradation petroleum-based plastics is gaining more and more attention. Development of degradable plastic materials is a promising environmentally sound solution that can reduce environmental burden, greenhouse gas emissions and dependence on petroleum resources. In this view, use of renewable biomass resources in manufacturing tailored biodegradable plastics represents a sustainable strategy for upcoming future.

  Переглянути
 • Ідентифікація аналогового об’єкта у складі системи з цифровим регулятором

  Розроблений алгоритм дозволяє розраховувати дискретну систему автоматичного регулювання з аналоговим об’єктом, отримавши за його часовою характеристикою дискретну передатну функцію.
  Ключові слова: апроксимація, демодулятор, дискрети, дискретна передатна функція, розширена матриця, цифровий регулятор.

  The developed algorithm allows to calculate the discrete automatic control system which a continuous object. For an object a discrete transmission function is formed by his temporal characteristic.

  Переглянути
 • Ідентифікація динамічного об’єкта за рядом точок його амплітудно-фазової характеристики

  Розроблений алгоритм дозволяє розраховувати передатну функцію об’єкта системи автоматичного регулювання, отримавши її за частотною характеристикою у вигляді точок за фіксованого значення частоти.

  The developed algorithm allows calculating the transfer function of automatic control system after receiving its frequency response in the form of points by constant frequency value.

  Переглянути
 • Ізотермічна кристалізація сульфату амонію З органічними домішками

  Експериментально встановлено вплив органічних домішок на процес ізотермічної кристалізації реальних розчинів сульфату амонію. Визначено граничну концентрацію органічних домішок в емульгованому стані, та їхній вплив на утворення мікрокристалів з активною поверхнею, необхідною для утворення структурованих твердих композитів.

  Переглянути
 • ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ КАТАЛІТИЧНОГО КРЕКІНГУ

  Каталітичний крекінг − це термокаталітична переробка нафтової сировини
  для отримання продуктів меншої молекулярної маси − компонентів
  високооктанових бензинів, легкого газойлю, вуглеводневих газів С 3 – С 4 та ін.

  Переглянути
 • Інгібітори корозії для закритих систем вода-сталь

  Вивчено процеси корозії сталі 20 у воді за умови підвищених температур. Визначено вплив органічних і неорганічних речовин на корозію сталі. Встановлено, що за підвищених температур корозія сталі в воді відбувається в основному завдяки водневій деполяризації, тому найперспективнішими добавками є інгібітори-пасиватори. Показано, що нітрит натрію, хромова кислота, біхромат калію, морфоліній-м-нітробезоат за 100 °С є ефективними інгібіторами корозії, причому їхня ефективність залежить від реакції середовища.

  Переглянути
 • Інжекційне формування виробу на основі вторинного полістиролу

  Запропоновано методику комп’ютерного моделювання процесу інжекційного формування виробу на основі вторинного полістиролу. Проаналізовано доцільність використання вторинного полістиролу для виготовлення  виробів. Здійснено порівняння з процесом виготовлення виробу на основі первинного полістиролу.

  The methods of computer design of the injection moulding process  for recyclable PS product are offered. Expediency to use the recyclable PS for making products is analyzed. Comparing to product of basic PS is making.

  Переглянути
 • Інфрачервоне нагрівання і сушіння паперу й картону

  Наведено фізичну й математичну моделі, що описують основні процеси, які відбуваються в папері та картоні під час сушіння в полі інфрачервоного випромінювання. Запропоновано конструкцію установки для експериментального дослідження процесу та перевірки адекватності математичної моделі.

  Переглянути
 • АВТОМАТИЗАЦІЯ ГАЗО- ТА НАФТОНАЛИВНИХ СТАНЦІЙ

  Головна задача технологічного процесу газо- та нафтоналивних станцій –
  приймання зрідженого газу та нафтопродуктів, які доставляються залізницею,
  зберігання зрідженого газу та нафтопродуктів в резервуарах і відпускання в
  автоцистерни.

  Переглянути
 • АВТОМАТИЗОВАНА ГЕОІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ

  Дістав подальший розвиток новий підхід щодо розробки автоматизованої геоінформаційної системи для комплексного екологічного контролю стану забруднення довкілля. Розроблено відповідне програмне забез-печення, яке пройшло успішну апробацію та впроваджено у обласних те регіональних відділах інструмен-тально-лабораторного контролю Державної екологічної інспекції України.

  The further development got a new approach of developing automated geographic information system for integrat-ed environmental monitoring of environmental pollution. The respective software was successfully tested and im-plemented in the regional divisions of regional instrumental-laboratory control of the State Environmental Inspec-tion of Ukraine.

  Переглянути
 • Автоматичне керування напірним ящиком із повітряною подушкою

  На підставі розробленої математичної моделі напірного ящика з повітряною подушкою виконано дослідження цього нестійкого технологічного об’єкта керування і запропоновано просту систему автоматичного керування ним на базі використання ЕОМ.

  Переглянути
 • Алгоритм керування піччю графітації в нештатному режимі

  Розроблено алгоритм керування графітацією в печі Ачесона, який, на основі аналізу термопружного стану виробів під час кампанії, дозволяє одержувати вироби високої якості за регламентного й нештатного режимів підведення потужності.

  Переглянути
 • Алгоритм оптимізації ціни фрагмента рецепта ґуми

  Наведено алгоритм оптимізації ціни фрагмента рецепта ґуми, що містить сірку, сажу, масло. За дотримання нормативних параметрів ґуми на основі 70 % СКД і 30 % СКИ-3 трудовитрати на виконання експерименту зменшено в 3,75 раза порівняно з відомою схемою ортогонального композиційного планування експерименту для трьох змінних.

  An algorithm is considered on the example of optimization of cost of fragment of recipe of which sulphur, soot, oil. At the revision of indexes of protector rubber on the basis of combination 70 % SKD and 30 % SKI-3 on condition of observance of normative parameters of rubber expenditures of labour on conducting of experiment are diminished in 3,75 times on comparison with the known chart of the composition planning of experiment for three variable.

  Переглянути
 • Алгоритм розрахунку параметрів хімічного реактора

  Алгоритм формалізує стандартну задачу лінійного програмування для розрахунку параметрів хімічного реактора на прикладі реактора синтезу метакрилової кислоти. Запропонована методика зменшує трудовитрати на випробування реактора.

  The problem of the linear programming for calculation of chemical reactor parameters is solved on the example of methacrylic acid synthesis reactor. The working hours on the experimental tests of reactor is reduced.

  Переглянути
 • Аналіз можливості використання первапорації під час одержання біоетанолу

  Наведено основні особливості одержання паливного біоетанолу. Доведено доцільність заміни остаточного зневоднення біоетанолу на молекулярних ситах первапораційним розділенням.

  The basic features of production of fuel bioethanol are resulted. The utility of replacement of final dehydration of bioethanol on molecular sieves by pervaporation is proved.

  Переглянути
 • Аналіз структурних моделей капілярно-пористих тіл

  Проаналізовано структурні моделі капілярно-пористих тіл, на базі яких здійснюється вибір адекватної фізичної моделі капілярно-пористих тіл в технології одержання конструкцій із орієнтованих волокнистих композитів.

  The structural models of capillary porous materials on the base of which the choice of adequate physical model of capillary porous materials is carried out in technology of receipt of constructions from oriented fibred composites are analyzed.

  Переглянути
 • Аналіз сучасних технологій виробництва біодизельного палива

  Проаналізовано сучасні технології виробництва біодизельного палива. Встановлено доцільність застосування гідродинамічної і ультразвукової кавітації для інтенсифікації процесів виробництва біопалива.

  The analysis of modern biodiesel technologies is resulted. Expedience of application of hydrodynamic and ultrasonic cavity for intensification of biodiesel production is set.

  Переглянути
 • АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТЯНЫХ ШЛАМОВ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ЗАВОДОВ

  Показана важность переработки нефтяных шламов. Определены наиболее важные исходные характери-стики и проведен анализ технологий переработки нефтяных шламов, образующихся на нефтеперерабаты-вающих заводах. Функционально-стоимостной анализ базовых технологий утилизации нефтяных шламов показал, что наивысшую интегральную оценку имеет технология термодесорбции и трехфазного центри-фугирования.

  At existing practice the oil sludge formed as a result of crude oil and oil products refining process are collected and stored in open depots in territories of the Refinery treatment facilities, therefore harming the environment. Volumes of this waste are constantly increasing therefore the issue of sludge refining and recycling has a global nature.
  The sludge processing technologies require considerable operational and capital expenses however in the condi-tions of increasing deficiency and considerable rise in price of fuel as well as because of the environment protection requirements strengthening these expenses are expedient. Herewith the priority in financing is received by the pro-jects allowing to minimize number of the sludge processing products or enabling to use them over again at a profit. Therefore all existing for today practical studies in the field of technology of sludge processing both of domestic and foreign companies are basically targeted on crude oil and oil products separation and recycling.

  Переглянути
 • Біопошкодження захисного покриття на основі поліетилену

  Наведено дослідження впливу гетеротрофних бактерій, що утворюють біоплівку, на стійкість захисного покриття на основі поліетилену Полікен 980-25. Наведено можливий механізм цього процесу.

  Переглянути
 • Відновлення регенераційних розчинів іонітових фільтрів пом’якшення води

  Розглянуто ефективність відновлення регенераційних розчинів іонітових фільтрів відстоюванням, традиційним фільтруванням і фільтруванням крізь капілярні матеріали. Встановлено, що використання матеріалів із капілярними властивостями дозволяє організовувати неперервне розділення без затрат енергії та спеціального обслуговування.

  The effectiveness of regeneration solutions recovery from ion exchange water softening filters was studied. The recovery processes were held by using sedimentation, simple filtration and filtration with using capillary materials. The capillary materials allows to organizing of continuous process of separation without energy consumption and special equipment.

  Переглянути
 • Виведення передатної функції ванни скловарної печі

  Розглянуто ванну скловарної печі, що є об’єктом у системі керування скловарним виробництвом, створено структурну модель ванни печі та виведено її передатну функцію.

  Переглянути