АВТОМАТИЗАЦІЯ ГАЗО- ТА НАФТОНАЛИВНИХ СТАНЦІЙ

Анотація

Головна задача технологічного процесу газо- та нафтоналивних станцій –
приймання зрідженого газу та нафтопродуктів, які доставляються залізницею,
зберігання зрідженого газу та нафтопродуктів в резервуарах і відпускання в
автоцистерни.

Головна задача технологічного процесу газо- та нафтоналивних станцій –
приймання зрідженого газу та нафтопродуктів, які доставляються залізницею,
зберігання зрідженого газу та нафтопродуктів в резервуарах і відпускання в
автоцистерни.
В основу розробленої у ВАТ «Інститут транспорту нафти» системи
автоматизації покладено сучасні тенденції в будівництві та експлуатації
об’єктів газоналивних (ГНС) і нафтоналивних станцій (ННС).
Основними функціями АСУ ТП ГНС та ННС є:
 організація централізованого контролю й керування
технологічними процесами;
 забезпечення найбільш повного інформування оперативно-
технічного персоналу про хід технологічних процесів;
 забезпечення надійної роботи технологічного устаткування та
запобігання аварійним ситуаціям;
автоматизоване виконання технологічних операцій приймання,
зберігання та відпускання газу та нафтопродуктів;
 забезпечення ведення комерційного обліку приймання і відпустку
зрідженого газу та нафтопродуктів;
 запис і зберігання виміряних значень технологічних параметрів у
реальному режимі часу з наступним поданням записаних значень (за запитом);
 формування оперативних і звітно-облікових документів і
приймально-здавальних актів.
Структура автоматизованої системи керування технологічними процесами
газо та нафтоналивних станцій (АСУ ТП ГНС), представленої на рис. 1,
побудована як багаторівнева «відкрита інтелектуальна система». З урахуванням
специфіки технологічних операцій ГНС та ННС, пропонується трирівнева
структура побудови АСУ ТП:
а) верхній рівень – автоматизоване робоче місце (АРМ) оператора
АСУ ТП, призначене для контролю за технологічними процесами приймання,
зберігання та відправлення зрідженого газу і нафтопродуктів, а такж АРМ
інженера (програміста), призначене для оперативного введення і коригування
параметрів АСУ ТП;
б) середній рівень – програмований логічний контролер з модулями
входу/виходу для приймання вимірювальної інформації від датчиків,
відпрацювання захисних і технологічних алгоритмів та безпосереднього
керування виконавчими механізмами;

 За матеріалами переддипломної практики у ВАТ «Інститут транспорту нафти» (2007 р.).

в) нижній рівень – первинні вимірювальні засоби збору інформації,
змонтовані на технологічному устаткуванні, що включають:

датчики параметрів процесу (вимірювальні перетворювачі тиску,

температури, витрати, рівня та сигналізатори);

електроприводну регулювальну та запірну арматури;
виконавче електротехнічне устаткування;
устаткування формування сигналів стану пристроїв, вузлів і

механізмів;

засоби електроживлення устаткування системи керування;
вторинні прилади.
Усі компоненти АСУ ТП ГНС і ННС об’єднано в єдиний керувальний
комплекс за допомогою універсальної телекомунікаційної мережі Ethernet або
Modbus. Взаємодія між рівнями може здійснюватися з використанням
контрольних і спеціальних кабелів. Автоматизацію ГНС і ННС здійснено з
використанням технічних засобів автоматизації фірм Emerson, Allen Bradley та
Honeywell, архітектура яких базується на принципах розподіленості та
відкритості.

Самсонов В. О, Стопчак А. В, Чайкун А. М.