ОЦІНКА ВПЛИВУ ІОНІВ ТВЕРДОСТІ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ ВІД ІОНІВ МІДІ

Анотація

Вивчено сорбцію іонів міді та йонів твердості на сильнокислотному КУ-2-8 і слабокислотному Lewatit TP-207 катіонітах за динамічних і статичних умов. Показано, що слабокислотний катіоніт має обмінну ємність за іонами міді на рівні сильнокислотного катіоніту. Установлено, що за динамічних умов під час сорбування йонів міді у присутності йонів жорсткості обмінна ємність іонітів за йонами міді зменшується. При цьому більше зниження помічене для сильнокислотного катіоніту та йонів кальцію. За невисоких концентрацій іонів міді іони кальцію менше знижують ємність сильнокислотного катіоніту за іонами міді порівняно із слабокислотним, а за концентрацій понад 100 мг/дм3 більш селективним є слабокислотний катіоніт. Установлено, що сильнокислотний катіоніт ефективно регенерується розчинами хлориду й сульфату натрію, а слабокислотний – соляної кислоти.

The sorbtion processes of copper ions and hardness ions are studied on strong-acid kationite KY-2-8 and low-acid kationite Lewatit TP-207 in dynamic and statistic conditions. It was shown, that low-acid kationit has an exchange capacity toe copper ions of at the level similar to strong-acid kationite. It is determined that in dynamic conditions the sorption of copper ions is declined in presence of hardness ions. Greater decline is observed in case of strong-acid kationite compared to low-acid one; calcium ions reduce exchange capacity to larger extent compared to magnesium ions. As derived from the sorption isotherms, at the low concentrations of copper ions, calcium ions reduce the capacity of strong-acid kationite to copper ions to less extent compared to low-acid one, but at concentration of copper >100 mg/dm3 low-acid kationite is more selective.

The regeneration processes of kationites are studied and it is shown that strong-acid kationite is effectively regenerated by solutions of sodium chloride and sodium sulfate, while low-acid kationit – by muriatic acid solutions.

МАКАРЕНКО І. М., асп.; НОСАЧОВА Ю. В., к.т.н., ас.; ІВАНЕНКО О. І., к.т.н., доц.