ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ СКЛОВАРНОЇ ПЕЧІ НА ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ СКЛОВИРОБІВ

Анотація

Наведено результати досліджень впливу температурного поля скловарної печі на показники якості скловиробів. Одержані кореляційні функції, котрі показують зв'язок між характерними температурними точками у печі, в котрих розташовані термопари, та основними показниками якості скловиробів. На основі даних кореляційних функцій визначено точку вимірювання температури котра є визначальною для основних показників якості.


Results of studying the temperature field effect on glass products quality factors are provided. Correlation functions that show relationship between furnace’s characteristic temperature spots with thermocouples installed and the main quality factors of glass products are received. Temperature measurement spot which defines the quality factors of glass products is found based on the correlation functions. Жученко А. І., Цапар В. С.