ВПЛИВ ВИБІЛЮВАЛЬНИХ РЕАГЕНТІВ НА ЯКІСТЬ ЛЛЯНОЇ ЦЕЛЮЛОЗИ

Анотація

Досліджено вплив двооксиду хлору, пероксиду водню й хлору на вихід, вміст залишкового лігніну, a-целюлози, в’язкість, зольність і білість натронної лляної целюлози для хімічної переробки. Установлено, що одностадійне оброблення лляної целюлози з витратою двооксиду хлору 0,4...0,5 % і пероксиду водню 2...3 % від маси абсолютно сухої целюлози є ефективнішою, аніж оброблення хлорною водою з витратами хлору 3…4 % від маси абсолютно сухої целюлози  із подальшим лужним обробленням, оскільки сприяє кращому видаленню лігніну зі збереженням вмісту a-целюлози і незначному зменшенню в’язкості, а також підвищенню білості целюлози вдвічі.


The paper studies the impact of bleaching chemicals such as chlorine dioxide, hydrogen peroxide and chlorine on the product yield, residual lignin content, a-cellulose, viscosity, ash content and whiteness of flax natron cellulose for chemical processing.

It was found that one-step processing of flax pulp with chlorine dioxide consumption rate 0,3…0,5 % and with hydrogen peroxide consumption rate 2…3 % by weight of abs. dry cellulose is more effective than treatment with chlorine water at chlorine consumption rate 3 ... 4 % by weight of abs. dry cellulose followed by alkaline extraction because it provides better removal of lignin, the retaining of a-cellulose and slight decrease of viscosity as well as and increase pulp brightness as much as twice compared to unbleached pulp.


ДЕЙКУН І. М., к.т.н.; БАРБАШ В. А., к.х.н.