АНТОНЕНКО Л. П

Сортировать по умолчанию названию
 • Використання наноматеріалів для очищення води від іонів Cu2+

  Проблема очищення води від надлишкової кількості важких металів не є новою, але водночас пошук нових методів, технологій, а також матеріалів, які придатні для цієї мети, є постійним предметом вивчення в різних країнах. Діяльність людини призводить до постійного забруднення поверхневих вод, що унеможливлює використання їх, як питних. Використання підземних вод в господарсько-питних цілях також викликає низку проблем, оскільки вони характеризуються високим вмістом розчинних речовин – зокрема солей. Більш того, зростання індустріалізації деяких країн призводить до нераціонального використання обігових вод і потрапляння відходів промисловості в ґрунт та природні водойми. Такі води зазвичай містять значні кількості солей важких металів, таких як цинк, мідь, хром, нікель [1]. Метою роботи є дослідження процесу сорбції у статичних умовах іонів Cu2+ з водних розчинів за допомогою нанопорошків АСУД 99 та АСУД 99р, виготовлених згідно ТУ У 26.8-05417377-177:2007. Нанопорошок АСУД 99р відрізняється від АСУД 99 тим, що його поверхня була реконструйована з метою збільшення питомої поверхні порошку та зменшення його агрегативної здатності. Встановлено, що після газофазної реконструкції поверхні наноалмазного порошку АСУД 99 його питома поверхня та адсорбційний потенціал дещо збільшилися, а також в 1,7 рази збільшився об’єм пор. Таким чином був одержаний нанопорошок алмазу (АСУД 99р) з розвинутішою поверхнею, з якого була одержана значно стабільніша (порівняно з АСУД 99) водна суспензія. [2] Як видно з рисунок 1 вже протягом перших 10 хв. концентрація іонів міді в розчині зменшується при чому у разі використання нанопорошку алмазу АСУД 99р вона зменшується з 162,5 мг/дм3 до 64 мг/дм3 , а у разі використання нанопорошку алмазу АСУД 99 зменшується зі 192 мг/дм3 до 108,8 мг/дм3 . Рівновага досягається у першому випадку через 15 хв., а в другому через 25 хв. Таким чином, показано, що нанопорошок алмазу АСУД 99р, через збільшення питомої поверхні внаслідок збільшення пористості шару вуглецю sp 2 -гібридизації, має кращі сорбційні властивості. Надалі планується дослідити вплив регенерації наноматеріалів АСУД 99р та АСУД 99 на їх сорбційні властивості: створити фільтрувальний матеріал з використанням нанопорошків АСУД 99р та АСУД 99 та дослідити процес сорбційних іонів Cu2+ в динамічних умовах.

  Переглянути
 • ВПЛИВ НАНОПОРОШКУ АЛМАЗУ НА ОЧИЩЕННЯ ВОДИ ВІД ІОНІВ ХРОМУ (VI)

  Техногенне забруднення біосфери важкими металами, які виявляють токсичну дію, має негативний вплив на живі організми. Деякі метали здатні акумулюватись в м’язових та кісткових тканинах, викликаючи непередбачувані та незворотні зміни. До таких токсичних елементів відноситься і хром. Основним джерелом потрапляння неорганічного токсиканту до навколишнього середовища є промислові стоки різних галузей хімічної промисловості, тому актуальною задачею екології є розробка нових ефективних методів видалення іонів металів з промислових стоків. Серед багатьох відомих способів, що можуть використовуватись для цих цілей, сорбційний метод є простим та найбільш ефективним у видаленні важких металів з водних середовищ. Особлива увага останніми роками приділяється використанню в сорбційних технологіях нанорозмірних матеріалів різного походження. Детонаційні наноалмази викликають інтерес науковців, що працюють у напрямку розвитку сорбційних технологій, завдяки фізико-хімічним властивостям поверхні – високій питомій поверхні матеріалу та наявності великої кількості поверхневих реакційно-здатних груп [1-4]. Мета роботи – дослідити та порівняти адсорбційну здатність нанопорошку алмазу марки АСУД 80 детонаційного синтезу, а також нанопорошку алмазу з реконструйованою поверхнею, марки АСУД 99р, щодо іонів хрому (VI). Реконструкція поверхні наноалмазу здійснювалась шляхом поєднання термохімічної, хімічної та електрохімічної обробок для зменшення кисневмісних груп, які визначають агрегацію порошку і його хімічні властивості. Результати визначення поглинальних властивостей досліджуваних матеріалів показали, що нанопорошок алмазу марки АСУД 80 не проявляє адсорбційної здатності щодо катіонів хрому. Максимальна сорбційна спорідненість нанопорошку алмазу марки АСУД 99р до іонів Сr6+ спостерігається у кислому середовищі – за умов проведення процесу сорбції в статичних умовах з розчину з концентрацією катіона 30 мг/дм3 ефективність вилучення складає близько 70%. Кінетика сорбції іонів Cr6+ на матеріалі детонаційного синтезу АСУД 99р показана на рисунку 1. Наведені дані свідчать про те, що протягом перших 2 хв. контакту концентрація іонів хрому в розчині зменшилась майже на 60 % і через 10 хв. досягла рівноважної. Для математичного оброблення кінетичної кривої сорбції використовували кінетичні моделі псевдо-першого (Лагенгрена) та псевдо-другого порядків. Виконані розрахунки показали, що саме модель псевдо- другого порядку адекватно описує кінетику сорбції іонів хрому з водного розчину нанопорошком алмазу марки АСУД 99р. В результаті дослідження процесу регенерації відпрацьованого матеріалу АСУД 99р свідчать про доцільність проведення зазначеного процесу шляхом кислотної обробки з наступним відмиванням дистильованою водою з метою надання наноалмазу первинних сорбційних властивостей. Оброблення відпрацьованого нанопорошку соляною кислотою дозволяє100% регенерувати сорбент. Висновки: виконані дослідження дозволили втановити, що реконструйований нанопорошок алмазу марки АСУД 99р детонаційного синтезу характеризується високою сорбційною здатністю щодо катіонів хрому (VI). Одержані результати будуть покладені в основу одержання комбінованих фільтрувальних матеріалів на основі мінеральних і синтетичних волокон, целюлози та модифікованого нанопорошку алмазу марки АСУД 99р.

  Переглянути
 • Флотаційне очищення макулатурної маси

  Досліджено вплив флокулянтів і речовин, що використовують під час розволокнення маси з макулатури марок МС-6Б-3 і МС-7Б-2, на перебіг облагородження, ступінь білості маси та втрати волокна. Установлено тривалість флотації та оптимальні дози флокулянтів.

  Переглянути
 • Очищення води від іонів міді нанопорошками алмазу

  Досліджено адсорбцію йонів міді (II) нанопорошками алмазу детонаційного синтезу. Виготовлено фільтрувальний матеріал із використанням цих порошків. Доведено можливість його використання для очищення води від іонів важких металів.

  The adsorption of copper ions (II) with nanopowder of detonation synthesis was investigated. Filter media using such powder was made. The possibility of its application for heavy metals removal from water was considered.

  Переглянути
 • Вплив допоміжних хімічних речовин на показники паперу з синтетичними волокнами

  Проаналізовано вплив виду, витрати, способу введення зв’язувальної речовини, зокрема ПВС і дисперсії стирол-акрилатного співполімеру ЕКА SP, на показники якості паперу з синтетичними волокнами.

  The type and rate of binder including PVA and styrene-acrylate dispersion copolymers ESA SP influence on quality of paper from synthetic fibers were examined.

  Переглянути
 • Вплив умісту азоту в модифікованих крохмальних клеях на показники гофрованого картону

  Установлено, що катіонування крохмальних клеїв впливає на в’язкість їхньої суспензії. Збільшення вмісту азоту в модифікованих клеях зменшує їхню в’язкість. Використання модифікованого клею зменшує мутність підсіткових вод і покращує фізико-механічні показники картону.

  It was established that modification of the starch influence on their viscosity suspensions. The increasing of nitrogen in the modified glues gives a decreasing of their viscosity. When using the modified glue it is observed the decreasing of turbidity of water and improved physical and mechanical properties of cardboard.

  Переглянути
 • Вплив вмісту азоту в модифікованих крохмальних клеях на технологічні показники виробництва тест-лайнеру

  Метою роботи є дослідження катіонування кукурудзяного крохмального клею азотовмісними сполуками та впливу вмісту азоту в клеях на в’язкість клею, швидкість зневоднення маси на сітці, мутність підсіткових вод і фізико-механічні показники зразків картону з макулатури. Доведено, що ці показники покращуються у разі використання катіонованих крохмальних клеїв.

  The purposes of work are modification of the corn starched glue by nitrogen connections and to research the influence of content of nitrogen in glues on the viscidity of glue, on the speed of dehydration of mass on a net, on turbidity of white-water and also on physical-mechanical indexes of cardboard from literary garbage. It is proved that these indexes are getting better when we use some starched glue.

  Переглянути
 • НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ОКИСЛИТЕЛЬНАЯ ДЕЛИГНИФИКАЦИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ

  Изучена низкотемпературная окислительная делигнификация растительного сырья пероксидом водорода со смешанным катализатором Na2WO4, Na2MoO4 и Н2SO4. Установлено влияние продолжительности варки, гидромодуля варки, концентрации пероксида водорода и суммарной концентрации смешанного катализатора в варочном растворе на качественные показатели полуфабриката и отработанного щелока. Изучено влияние добавок отработанного щелока к свежему варочному раствору на выход и качество полуфабриката. Показана возможность получения данным способом волокнистого полуфабриката и актуальность данной варки как альтернативного и экологически чистого способа получения целлюлозы.

  Переглянути
 • ВПЛИВ ВМІСТУ АЗОТУ В КРОХМАЛЬНИХ КЛЕЯХ НА ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ФЛЮТІНГУ

  Встановлено, що із збільшенням вмісту азоту в крохмальному клеї, катіонованому диметиламіном, він краще утримується на волокні, що зменшує вміст крохмалю в підсітковій воді та мутність підсіткових вод і покращує фізико-механічні показники паперу для гофрування щонайменше вдвічі. Доцільно використо-вувати крохмальний клей, модифікований диметиламіном, із вмістом азоту понад 1,5 %. Найкращі показ-ники мають зразки флютінгу, виготовлені за умови введення крохмального клею, катіонованого диметила-міном, із вмістом азоту 2 %, під час відливання. Одержано математичне узагальнення результатів.

  It is proved that with the increase of nitrogen content in starch adhesives, cationated by dimetilamin, he is better kept on the fiber, which in turn leads to both decrease in the starch content and turbidity of the subgrid water and increase physical and chemical characteristics of the paper for goffering more than two times.
  It is proved that expedient to use starch adhesiv, cationated by dimetilamin with nitrogen content more then 1,5 %.
  It is spend comparison of indicators of quality fluting and subgrid water which was reception at manufacturing of a paper in case of a different place of introduction of glue (at adition glue in time drinding, in time outflow and 50 % glue in time drinding and 50 % in time outflow). It is established that the best indicators samples fluting made of introduction starch glue, cationated by dimetilamin with the maintenance of nitrogen have of 2 %, during time outflow.
  From experimental data mathematical treatment of results is done. The got mathematical models which was got on the method of organization of the difficult systems on the basis of group account of arguments, describe probed process adequately.

  Переглянути
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ФЛОТАЦІЇ МАКУЛАТУРНОЇ МАСИ

  З метою підвищення білості підшару картону хром-ерзац досліджено вплив флотації на макулатуру марок: МС-2А, МС-6Б, МС-7Б, МС-8В. Найвищий флотаційний потенціал продемонструвала журнальна макулатура. Використання в композиції макулатури МС-8В не дає змоги досягти білості макулатурної маси 50 %; використання макулатури МС-8В* (із наповнювачем) дає змогу досягти вищих результатів. Найвищі результати досягнуто при використанні макулатури МС-6Б і МС-7Б у різних співвідношеннях.

  Переглянути
 • Використання модифікованого крохмалю в целюлозно-паперовій промисловості

  Порівняно різні види крохмальних клеїв. Доведено доцільність використання модифікованого крохмалю в целюлозно-паперовій промисловості.

  Переглянути
 • Використання нанопорошку алмазу для виробництва електроізоляційного паперу

  Розглянуто особливості виробництва та основні види речовин, які використовуються у виробництві паперів електроізоляційного призначення. Вивчено вплив нанопорошку алмазу детонаційного синтезу на показники якості паперів електроізоляційного призначення, зокрема показника питомої електричної провідності та електричної міцності .


  The features of production and the main types of substances used in the manufacture of paper elektroinsulating purposes. The effect of diamond nanopowders detonation synthesis on quality paper elektroinsulating purposes, including specific indicator electrical conductivity and dielectric strength.

  Переглянути
 • Використання хімічних та мінеральних волокон у виробництві паперу та картону

  Наведено огляд інформації про різні види термостійких, керамічних, полікристалічних, хімічних і іонообмін-них волокон, їх переваги та недоліки. Показано, що нині виробництво та використання таких волокон дуже перспективне.

  Переглянути
 • Використання модифікованого крохмального клею у виробництві флютингу

  Встановлено, що із збільшенням вмісту азоту в крохмальних клеях, катіоновананих епокси-пропіл-триета-нол-амонійхлоридом, вони краще утримуються на волокні, що в свою чергу призводить до зменшення вмісту крохмалю в підсітковій воді та мутності підсіткових вод, покращення фізико-механічних показників паперу в два і більше рази. Також встановлено, що на згадані показники впливає місце введення крохмального клею (під час розмелювання чи відливання). Мікробіологічне дослідження згаданих варіантів підсіткової води на десяту добу після виготовлення відливків показало, що сприятливим для розвитку бактерій є додавання крохмального клею під час розмелювання.

  Переглянути