Дейкун І. М

Сортировать по умолчанию названию
 • ВИБІЛЮВАННЯ ЛЛЯНОЇ ЦЕЛЮЛОЗИ РОЗЧИНАМИ ПЕРОКСИДУ ВОДНЮ

  Пероксид водню є ефективним реагентом для вибілювання целюлози, дія якого спрямована руйнування хромофорних груп лігніну, що забезпечує високу білість целюлози. Використання пероксиду водню також має значні переваги з точки зору охорони навколишнього середовища [1]. Пероксид водню використовується як на стадіях довибілювання сульфатної целюлози, так на стадіях делігніфікації [2]. Метою роботи є визначення впливу різних стадій вибілювання лляної целюлози розчинами пероксиду водню на показники її якості. Для досягнення вказаної мети були поставлені такі задачі: провести вибілювання целюлози пероксидом водню в кислому та лужному середовищі і визначити показники якості облагородженої лляної целюлози. Методи дослідження Для дослідження використовували лляну натронну целюлозу з вмістом залишкового лігніну 3,7 % і α-целюлози 93,2 %. Вибілювання проводили за схемами Q – П+К – П+Л – К та Q – П+Л – П+К – К та, де Q - обробка розчином Трилону Б в кислому середовищі за витрати реагенту 0,5 % від маси а.с.с, за температури 60 °С упродовж 30 хв; П+Л – вибілювання целюлози пероксидом водню в лужному середовищі з витратами пероксиду водню 5 % і гідроксиду натрію 1 % від маси а.с.с. в присутності силікату натрію та концентрації маси 10 % за температури 95 °С упродовж 150 хв; П+К – вибілювання целюлози пероксидом водню в кислому середовищі з витратами пероксиду водню 3 % та сірчаної кислоти 5% від маси а.с.с. та концентрації маси 10 % за температури 95 °С упродовж 150 хв; К – кислотування за витрати соляної кислоти 0,5 %, концентрації маси 10% та температури 20 °С упродовж 30 хв. Процес вибілювання проводили в скляних колбах у термостаті за заданих температур і тривалості. Кожна стадія оброблення целюлози закінчувалася її промиванням дистильованою водою до нейтральної реакції. В табл. 1 наведено показники якості вибіленої лляної целюлози, одержаної за досліджених схем вибілювання. Таблиця 1 – Показники якості вибіленої лляної целюлози Встановлено, що вибілювання пероксидом водню в кислому середовищі на першій стадії дає кращі результати, ніж на другій. За схеми вибілювання Q – П+К – П+Л – К спостерігалася менша деструкція вуглеводних компонентів рослинної сировини, завдяки чому вихід целюлози після вибілювання був вищий.

  Переглянути
 • ВИКОРИСТАННЯ ВОЛОКНИСТИХ НАПІВФАБРИКАТІВ ІЗ СОЛОМИ СОРГО БАГАТОРІЧНОГО У ВИРОБНИЦТВІ ПАПЕРУ

  Для виробництва паперу і картону в якості основної сировини використовуються волокнисті напівфабрикати (ВНФ) із деревини та недеревної рослинної сировини [1]. Одним із представників недеревної рослинної сировини є сорго багаторічне, яке характеризується високою щорічною продуктивністю зеленої маси. Мета роботи — одержання ВНФ із сорго багаторічного нейтрально- сульфітним способом делігніфікації та використання у композиції паперу. Для проведення лабораторних варінь стебла сорго багаторічного відділялися від листя і подрібнювалися до розмірів 15-20 мм. Дослідами встановлено, що вміст лігніну в сировині становить 17,5 % від маси абсолютно-сухої сировини. Нейтрально-сульфітні варіння соломи сорго багаторічного проводили в кислотостійких автоклавах в гліцериновій бані за співвідношення у варильному розчині Na2SO3:Na2СO3 - 5:1. Вміст загального SO2 складав 27 г/дм3 - С, тривалість - 60 хв. За досліджених умов варіння, ВНФ мав наступні характеристики: вихід - 59,84 %, вміст залишкового лігніну - 2,49 % від маси абсолютно-сухої сировини, міцність на розрив - 9774 м, міцність на злам при багатократних перегинах - 485 ч.п.п., опір продавлювання - 488 кПа, опір роздиранню - 540 мН. Одержаний нейтрально-сульфітний ВНФ із сорго багаторічного було використано для отримання лабораторних відливок паперу для гофрування в композиції з макулатурою марки МС-5Б-3. Зразки паперу виготовлялися масою 125 г/м2 не проклеєними різного композиційного складу з попереднім розмелюванням волокнистої маси до ступеня млива 35 2 0ШР. Результати досліджень показали, що використання нейтрально- сульфітної целюлози із сорго багаторічного в композиції з макулатурою марки МС-5Б-3 в кількості 75 % від маси абс. сухої сировини дозволяє одержати папір для гофрування марки Б1, а в кількості 50 % – марки Б2, який відповідає усім вимогам ГОСТ 7377-85. Нейтрально-сульфітну целюлозу, одержану ступеневим варінням з концентрацією 30 г/дм3 , тривалістю 60 хв при температурі 120 оС і 30 хв при температурі 180 оС з виходом 62,75 % і вмістом залишкового лігніну - 2,49 % вибілювали без використання шкідливих хлорвмісних сполук за схемою Q-П-К: де Q – обробка недеревної целюлози трилоном Б; П – пероксидне вибілювання з витратами Н2О2 3 % від маси абс.сух. сировини; К- кислотування. Після вибілювання білість целюлози склала 84 %. Практичну придатність одержаної вибіленої целюлози випробувано у виробництві офсетного паперу. Зразки паперу виготовлялися масою 70 г/м2 з розмеленої маси до ступеня млива 35 2 0ШР з різним співвідношенням у композиції сульфатної хвойної целюлози і целюлози із сорго багаторічного. Встановлено, що використання в композиції офсетного паперу 30 % вибіленої нейтрально-сульфітної целюлози дозволяє одержати лабораторні зразки офсетного паперу №2 марки А згідно ГОСТ 9094-89. Проведені дослідження показали, що ВНФ, одержані нейтрально- сульфітним способом делігніфікації з соломи маловивченої рослини – сорго багаторічного можуть бути використані у виробництві паперу для гофрування та офсетного паперу.

  Переглянути
 • ЦЕЛЮЛОЗА ІЗ СОЛОМИ ВІВСА

  На сьогодні отримання целюлози окисно-органосольвентними методами із недеревної рослинної сировини є перспективним, оскільки процеси делігніфікації відбуваються за низьких температур, порівняно зі сульфатними і сульфітними способами варіння. Отримана целюлоза має високу білість та низький вміст лігніну. В якості варильного розчину використовуються звичайні реагенти: пероксид водню та крижана оцтова кислота [1]. Мета роботи – одержання целюлози високої білості із соломи вівса. Варіння січки соломи вівса проводили в лабораторних умовах у скляних колбах, оснащених зворотнім холодильником тривалістю 90, 120 та 150 хвилин з гідромодулем 1:7 та 1:8 за температури 95°С. Для варіння використовували розчини пероцтової кислоти (ПОК) з концентрацією пероксиду водню 2,26%...6,1% та ПОК – 6,0…9,1%. Також було проведене варіння з додаванням каталізатора Na2WoO4 у кількості 0,25…1% маси абсолютно-сухої сировини. Результати досліджень показали, що одержана целюлоза має низький вміст лігніну − 1,8….4,2% (вміст лігніну у вихідній сировині складає 22,65%) та вихід 45,2…63,7% від маси абсолютно-сухої сировини. Залишковий вміст ПОК у відпрацьованому розчині складає 0,2…1,7%, що свідчить про високий ступінь використання кислоти під час варіння. Додавання до варильного розчину каталізатора Na2WoO4 сприяє підвищення виходу целюлози на 0,5…1,4% і зниженню вмісту лігніну на 0,4…0,9 %.

  Переглянути
 • Одержання волокнистого напівфабрикату окисною делігніфікацією короткого лляного волокна

  Досліджено одержання волокнистих напівфабрикатів із короткого лляного волокна пероксидним варильним розчином у кислому середовищі. Вивчено вплив на властивості волокнистого напівфабрикату концентрації пероксиду водню у варильному розчині й витрати сірчаної кислоти. Установлено позитивний ефект від використання змішаного каталізатора на вихід волокнистого напівфабрикату і вміст в ньому лігніну під час окисної делігніфікації короткого лляного волокна.

  Переглянути
 • Одержання волокнистих напівфабрикатів із стебла кукурудзи розчинами пероцтової кислоти

  Досліджено одержання волокнистих напівфабрикатів із стебла кукурудзи розчинами пероцтової кислоти різної концентрації і тривалості варіння. Визначені фізико-механічні показники волокнистих напівфабрикатів, вивчено можливість використання целюлози із стебла кукурудзи в композиції паперу для гофрування.

  The researches of production of fibrous semi-finished pulp from stalks of corn by the peracetic acid solutions of different concentrations and periods of cooking were conducted. The physical-mechanical indexes of semi-fibrous were defined and possibility of use cellulose from maize stems in composition paper for corrugating was studied.

  Переглянути
 • Одержання мікрокристалічної целюлози із короткого лляного волокна

  Доведено можливість делігніфікації короткого лляного волокна варильними розчинами пероксиду водню й пероцтової кислоти з використанням каталізаторів. Досліджено гідроліз лляної целюлози для виробництва мікрокристалічної целюлози. Вивчено вплив на її властивості параметрів гідролізу.

  The possibility of short flax fiber delignification by digestion liquor of hydrogen peroxide and peracetic acid with the application of catalysts was shown. The hydrolyze process of flax cellulose for the microcrystalline cellulose production was investigated. The influence of the parameters of hydrolyze process on microcrystalline cellulose properties was studied.

  Переглянути
 • Використання лляної целюлози для виробництва колоксиліну й нітроцелюлозного лаку

  Досліджено вплив складу нітруючої суміші, температури й часу на нітрування вибіленої лляної целюлози. Показана можливість використання натронної вибіленої лляної целюлози для виробництва лакового колоксиліну й нітроалкідного лаку типу НЦ-218.

  he influence of nitration mixes content, temperatures and durations on nitration process of bleached linen cellulose is investigated. Possibility of soda bleached linen cellulose application for varnish of colloxylin and the nitroalkide varnish manufacture is shown.

  Переглянути
 • Одержання целюлози з соломи ріпаку нейтрально-сульфітним і натронним способами

  Досліджено вплив основних технологічних параметрів процесу одержання волокнистих напівфабрикатів із соломи ріпаку натронним і нейтрально-сульфітним способами делігніфікації. Визначено склад відпрацьованих розчинів. Досліджено розмелювання волокнистих напівфабрикатів із соломи ріпаку та визначено їхні фізико-механічні показники.

  The influence of basic technological parameters of the process of obtaining pulp from rape straw by soda and neutral-sulfite methods of delignification was investigated. The content of waste liquors was determined. The grinding process of pulp from rape straw was investigated and its physical and mechanical indices were determined.

  Переглянути
 • Одержання й використання волокнистих напівфабрикатів із сорго багаторічного

  Досліджено вплив технологічних параметрів нейтрально-сульфітної делігніфікації сорго багаторічного на фізико-механічні показники одержуваних волокнистих напівфабрикатів (ВНФ). Показано, що використання ВНФ у композиції паперу для гофрування покращує його показники якості. Доведено можливість використання вибілених ВНФ у композиції офсетного паперу зі зменшенням його собівартості.

  Переглянути
 • Дослідження молекулярної однорідності лляної целюлози для хімічної переробки

  Досліджено вплив режиму варіння та вибілювання лляної целюлози на фракційний склад за середнім ступенем полімеризації методом послідовного осадження фракцій целюлози пропанолом з розчину целюлози в кадоксені.

  Переглянути
 • ВПЛИВ ВИБІЛЮВАЛЬНИХ РЕАГЕНТІВ НА ЯКІСТЬ ЛЛЯНОЇ ЦЕЛЮЛОЗИ

  Досліджено вплив двооксиду хлору, пероксиду водню й хлору на вихід, вміст залишкового лігніну, a-целюлози, в’язкість, зольність і білість натронної лляної целюлози для хімічної переробки. Установлено, що одностадійне оброблення лляної целюлози з витратою двооксиду хлору 0,4...0,5 % і пероксиду водню 2...3 % від маси абсолютно сухої целюлози є ефективнішою, аніж оброблення хлорною водою з витратами хлору 3…4 % від маси абсолютно сухої целюлози  із подальшим лужним обробленням, оскільки сприяє кращому видаленню лігніну зі збереженням вмісту a-целюлози і незначному зменшенню в’язкості, а також підвищенню білості целюлози вдвічі.


  The paper studies the impact of bleaching chemicals such as chlorine dioxide, hydrogen peroxide and chlorine on the product yield, residual lignin content, a-cellulose, viscosity, ash content and whiteness of flax natron cellulose for chemical processing.

  It was found that one-step processing of flax pulp with chlorine dioxide consumption rate 0,3…0,5 % and with hydrogen peroxide consumption rate 2…3 % by weight of abs. dry cellulose is more effective than treatment with chlorine water at chlorine consumption rate 3 ... 4 % by weight of abs. dry cellulose followed by alkaline extraction because it provides better removal of lignin, the retaining of a-cellulose and slight decrease of viscosity as well as and increase pulp brightness as much as twice compared to unbleached pulp.


  Переглянути