КВАСКО М. З

Сортировать по умолчанию названию
 • СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСОМ ФОРМУВАННЯ ДВОШАРОВОГО КАРТОНУ

  Принципову схему системи автоматизованого керування процесом
  формування двошарового картону показано на рис. 1 [1]. Для формування першого
  шару двошарового картону використовується перший напірний ящик (НЯ).
  Волоконна маса (суспензія) високої концентрації (МВК) трубопроводом 1
  подається до першого змішувального насосу 2, куди зі збирача підсіткової води 3
  надходить обігова вода. Розбавлена волоконна маса (суспензія) низької
  концентрації (МНК) трубопроводом 4 надходить до першого НЯ 5, з якого через
  випускну щілину 6 витікає на сітку 7, де і формується перший шар 8 двошарового
  картону.

  Переглянути
 • ПАПЕРОРОБНА МАШИНА ЯК ОБ’ЄКТ КЕРУВАННЯ МАСОЮ 1 м 2 І ВОЛОГІСТЮ ПАПЕРОВОГО ПОЛОТНА

  Маса високої концентрації (МВК) із трубопроводу 1 через регульований
  орган (РО) 2 подається до змішувального насоса 3, куди також подається
  обігова вода із збирача обігової води 4. Розбавлена маса подається у напірний
  ящик 5, а вже з нього витікає на сітку 6, та формується паперове полотно (ПП)
  7 у вологому стані. Спочатку ПП подається у пресову частину машини 8, а
  потім у сушильну частину 9 у циліндри якої із трубопроводу 10 через РО 11
  подається пара. Конденсат відводиться по трубопроводу 12, а ПП на накат 13.

  Переглянути
 • СТРУКТУРА КОМПЛЕКСУ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ АВТОМАТИЗАЦІЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ВИРОБНИЦТВОМ ПАПЕРУ

  Відомо [1], що для стабілізації маси 1м 2 паперового полотна (ПП), яке
  виробляється на папероробних машинах (ПРМ), необхідно мати дві підсистеми
  автоматичного керування (ПСАК): ПСАК напірним ящиком (НЯ) та ПСАК
  масою 1м 2 ПП. Вказані підсистеми мають різні динамічні особливості. На
  ПСАК НЯ діють, як правило, збурення з періодом коливання приблизно 10 с, а
  на ПСАК масою 1м 2 ПП діють збурення з періодом коливання приблизно 100 с.
  Саме тому перша із вказаних підсистем має мати приблизно у 10 разів більшу
  швидкодію у порівнянні з другою. У зв’язку з цим виникає питання: чи є
  потреба використовувати для реалізації вказаних підсистем одну керувальну
  обчислювальну машину (КОМ), яка має високу швидкодію? Відповідь на це
  запитання може бути одна: оскільки в ПСАК НЯ необхідно створити
  керувальне діяння з періодом дискретності приблизно 1 с, а в ПСАК масою 1 м 2
  ПП з періодом дискретності 30 с, то обидві підсистеми мають бути реалізовані
  на окремих мікро-ЕОМ. У цьому випадку можна побудувати дворівневу
  децентралізовану АСК ТП виробництва паперу, структурну схему якої
  показано на рис. 1.

  Переглянути
 • РОЗГЛЯД ВИПАРНОГО АПАРАТУ ЗАНУРЮВАЛЬНОГО ГОРІННЯ ЯК ДВОМІРНОГО ОБ’ЄКТА КЕРУВАННЯ

  Більшість хіміко-технологічних виробництв являють собою динамічні
  системи з багатьма керованими змінними [1], які взаємопов’язані один з одним
  через об’єкт керування. Налагодження автоматичних регуляторів таких об’єктів
  керування без урахування їх внутрішніх зв’язків може призвести до нестійкості
  системи автоматичного регулювання. Для збереження її стійкості, необхідно
  зменшити коефіцієнт підсилення автоматичних регуляторів, але при цьому
  знизиться швидкодія системи та погіршиться процес регулювання.

  Переглянути
 • iсторiя кафедри автоматизації хімічних виробництв

  Кафедра автоматизації хімічних виробництв була
  створена на хіміко-технологічному факультеті КПІ
  наказом ректора О. С. Плигунова № 434 від
  02.06.1960 р. Згідно з наказом вона отримала назву
  «Кафедра теоретичних основ автоматики», її
  першим завідувачем був відомий спеціаліст з
  теорії автоматичного регулювання професор Корнілов Юрій
  Георгійович, автор першого в СРСР підручника з теорії автоматичного
  регулювання. Колектив кафедри за короткий час створив
  лабораторну базу, займаючись одночасно підготовкою курсів лекцій і
  навчанням студентів. Викладачі кафедри читали курс теорії
  автоматичного регулювання на різних факультетах (ця традиція
  підтримується донині). Першими студентами кафедри були студенти
  хіміко-технологічного факультету, які висловили бажання
  перекваліфікуватися на спеціальність «Автоматизація технологічних
  процесів хімічних виробництв». Через рік кафедру перейменували
  («Кафедра теоретичних основ автоматики і автоматизації хімічних
  виробництв»), а згодом вона отримала назву «Кафедра автоматизації
  хімічних виробництв», яка зберігається вже майже пів століття.

  Переглянути
 • МОДЕЛЮВАННЯ І ОПТИМІЗАЦІЯ ЗВ’ЯЗКІВ У ПРОЕКТУВАННІ СИСТЕМ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО КЕРУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ

  Мета роботи – визначення оптимальної кількості мікропроцесорів (МП), відстані між ними і периферійними засобами, а також відстані між МП і центральним пунктом управління (ЦПУ).

  Переглянути
 • АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ РОБОТИ БАГАТОКОРПУСНИХ ВИПАРНИХ УСТАНОВОК

  Багатокорпусні випарні установки (БВУ) широко використовуються в
  харчових, хімічних [4], целюлозно-паперових виробництвах, а також для
  опріснення води, при цьому самі вони є джерелами забруднень навколишнього
  середовища.

  Переглянути
 • Застосування мікропроцесорної техніки в системах керування очищенням стічних вод

  Розглянуто можливість використання мікропроцесорної техніки для роботи з приладами для вимірювання показників забруднення стічних вод. Запропоновано схему трирівневої адаптивної системи автоматичного керування нейтралізацією.

  Переглянути
 • Математичні моделі напірного ящика з повітряною подушкою

  Розроблено математичні моделі напірного ящика із повітряною подушкою папероробної машини як об’єкта керування.

  Переглянути
 • Оптимізація роботи комбінованих випарних установок

  Розглянуто систему оптимізації керування комбінованими випарними установками. На основі розробленої математичної моделі здійснено пошук глобального екстремуму за умов лінійних обмежень.

  The system optimization of the combined evaporator is considered. The global extremum in linear constraints is finding using a mathematical model.

  Переглянути
 • Розділення газів hfc-134 і hfc-134а на цеоліті nax

  Наведені результати дослідження адсорбції газів HFC-134 і HFC-134а на цеоліті NaX, отримані гравіметричним методом. Показано доцільність використання цеолітів NaX для розділення газів HFC-134 і HFC-134а.

  Adsorption isotherms were measured for HFC-134 and HFC-134a on NaX zeolite using gravimetric techniques. The high selectivity for NaX indicates that this zeolite would be highly effective for HFC-134 and HFC-134a gas separation.

  Переглянути
 • Дослідження автоматичних сіткоправок

  Методом математичного моделювання досліджено динамічні властивості автоматичних сіткоправок з пропорційними й пропорційно-інтегральними регуляторами.

  It was investigated by the method of mathematical modeling dynamic features or automatic cloth correction with proportional and proportional-integral controllers.

  Переглянути
 • Математична модель сітки папероробної машини як об’єкта керування її правленням

  Розроблено математичну модель сітки папероробної машини як об’єкта керування її правленням відносно осі машини і досліджено її властивості.

  A mathematical model of correction of cloth relative to the axis of the paper machine as control object is developed. The properties of control object are investigated.

  Переглянути
 • Моделювання та оптимізація зв’язків у проектуванні систем централізованого керування технологічним процесом

  Наведено принципи моделювання та шляхи оптимізації зв’язків у проектуванні систем централізованого керування технологічними процесами. Матеріали можуть бути зручними для інженерних розрахунків у «ручному» режимі, а також реалізовані у вигляді програми для інших цілей, наприклад, для розрахунку координат опорних пунктів для енергозабезпечення комунальних та інших об’єктів.

  Переглянути
 • Автоматичне керування напірним ящиком із повітряною подушкою

  На підставі розробленої математичної моделі напірного ящика з повітряною подушкою виконано дослідження цього нестійкого технологічного об’єкта керування і запропоновано просту систему автоматичного керування ним на базі використання ЕОМ.

  Переглянути
 • Нам – сімдесят…етапи розвитку і творчості Інженерно-хімічного факультету

  Сімдесят років...
  І для людини це не так багато. А для такої великої структури в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут», як інженерно-хімічний факультет – це зовсім мало. Це – пройдений шлях напруженої, творчої роботи і плани подальшого розвитку. Необхідно роздивитися, що зроблено корисного, а що зроблено не так, як хотілось би, проаналізувати все, що було і що потрібно зробити для поступу вперед. Для нас – це основний постулат для розвитку, творчості й підготовки інженерних кадрів. Але без минулого немає майбутнього, і тому трохи історії…

  Seventy years …

  And the man is not so much. And for such a large structure at the National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”, a chemical engineering department – a very little. This – the traversed path of hard, creative work and plans for future development. You must see what made useful and what is not done the way we would like to analyze everything was and what to do to make progress. For us – a basic tenet for the development, creation and training engineers. But without a past has no future, and so little history …

  Переглянути
 • Розрахунок динамічних властивостей двоконтурної дискретної системи керування випарною установкою

  Розроблено методику розрахунку програмуючої функції для реалізації дискретної системи керування випарюванням у протитечійній багатокорпусній випарній установці.

  Переглянути
 • ДИСКРЕТНА СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ НАПІРНИМ ЯЩИКОМ ВІДКРИТОГО ТИПУ

  Досліджено параметричну схему скловарної печі, розглянуті усі вхідні, вихідні сигнали, керовані й некеровані збурення. Параметричну схему спрощено до одного вихідного параметра.


  In this the work considered and investigated parametric diagram glass furnace. Completely considered all input, output signals, managed and controlled disturbance. Parametric diagram shows the object is a complex number base and utility lines. It is necessary to simplify the scheme for the formation of the task of the study.

  The temperature in the area of lighting the gas mixture the main parameters of the furnace, as it directly affects the quality of the glass, which in turn affects the quality of the finished product. The object is the impact of a controlled perturbation – air temperature at the inlet. There is a temperature control of gas-air mixture in the furnace area lighting one contour closed system with a single input signal, control signal and controlled disturbance.

  The main source parameter furnace as automation object performs the temperature of the glass. Parametric circuit obtained after simplifications can be decomposed into two. The first release will be performing temperature glass, measuring thermocouples happens to them, and the second – the temperature in the area of lighting the gas mixture, the measurement takes place thermocouples.

  Temperature gas-air mixture affects the temperature of the glass and the system is part of the control system of feeding fuel to the furnace burners as one of the paths, and depending on the task, can be considered as a separate system. Accordingly, the total system output parameter temperature serving glass.

  All inputs, outputs and disturbances will be used in modeling, under a parametric circuit designed furnace. When creating a mathematical model and check its adequacy, in addition to an analysis of existing models bathrooms, regenerative glass furnaces, consider the data and design features glass factories.

  As a result of research on parametric scheme furnace was obtained parametric simplified diagram of one output parameter – temperature glass and three input parameters: fuel gas and air in the combustion process, the temperature of the gas.


  Переглянути