ОЛІЙНИК О. Є

Сортировать по умолчанию названию
 • ПРОЦЕСИ ПЕРЕНОСУ У ВИРОБНИЦТВІ БІОДИЗЕЛЬНОГО ПАЛИВА

  На сучасному етапі розвитку продуктивних сил суспільства енерго- носії є стратегічним виробничим ресурсом. У структурі їх використання (споживання) найбільшу питому вагу займають невідновні енергетичні ресурси, а саме нафта, газ та вугілля. Упродовж останнього десятиріччя розвинені держави почали запроваджувати енергозберігаючі технології в економіці та шукати і використовувати нові, переважно нетрадиційні відновлювальні, джерела енергії. Таким джерелом енергії є олія(льону, сої,ріпаку та інших культур), яку використовують для виробництва біодизельного палива. Метою цієї роботи є розроблення наукових основ та експериментальне дослідження процесів переносу у виробництві біодизельного палива, створення методики розрахунку апарата для одержання кінцевого продукту, надання рекомендацій щодо її практичного впровадження. Для досягнення цієї мети сформульовано такі задачі: – визначено предмет і об’єкт дослідження – процеси переносу у виробництві біодизельного палива на прикладі дослідження змішування інгредієнтів для одержаня кінцевого продукту і технологічних параметрів процесів переносу що впливають на його реалізацію; – сформульовано науково-технічну проблему, що полягає у відсутності обґрунтування вибору і комбінування найефективніших методів виробництва біодизельного палива для досягнення цілей енерго й ресурсо збереження та збільшення виходу продукту; – установлено, що одним з ефективних методів інтенсифікації хіміко-технолгічних процесів в рідинах є дія кавітації(гідравлічної чи ультразвукової) на оброблюване середовище. Кавітація є засобом локальнох концентрації енергії низької густини у високу густину енергії, пов’язану з пульсаціями і закриттям бульбашок кавітації. Тому її широко застосовують для інтенсифікації хіміко-технологічних процесів, зокремо в процесах одержання біодизельного палива; – проведено експериментальні дослідження що засвідчили корисний вплив кавітації на оброблюване середовище; на основі одержаних експериментальних даних перевірено адекватність математичної моделі і зроблено висновки стосовно можливості її застосування для опису процесу кавітації; – запропоновано технологічну схему виробництва біодизельного палива та розроблено рекомендації щодо її впровадження. Основні результати роботи опубліковано в трьох статтях [4-6] та апробовано на трьох науково-практичних конференціях [1-3]. Отримано три патенти на корисну модель [7-9].

  Переглянути
 • ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КАЛАНДРУВАННЯ В УКРАЇНІ

  Для обробки тиском або оздоблення паперу чи картону використовують каландр машинний, що встановлюється після сушильної частини папероробної або картоноробної машини [1]. За кордоном сучасні конструкції каландрів відрізняються від існуючих на Україні. На рисунку 1 зображено схему сучасного модульного каландру EcoSoft компанії «Voith»[2]. Модульний каландр EcoSoft складається зі станини, на якій кріпиться механізм прижиму, що складається із гідроциліндрів, станини валів та двох пар валів. Робоча ширина таких каландрів варіюється від 0,5 до 10 метрів, а теоретична швидкість становить 2200 м/хв при лінійному тиску в захваті 500 кН/м. Модульні каландри EcoSoft оснащені системами Nipcorect (вал з індивідуально регульованими опорними елементами) або Econip (вал з розширеною зоною підшипників). Сучасні каландри оснащують системами Econip та EconipX. Вали, що оснащені системою EconipX, мають прогин валу на 65% менше, ніж вали з системою Econip. Ефективність цих систем наведено нижче на рис. 2. На папероробних комбінатах України каландри такого типу не зважаючи на їх високу ефективність не використовують. Зазвичай, на папероробних та картоноробних машинах встановлені звичайні застарілі машинні каландри. Вони значно поступаються закордонним. Так, на окремих комбінатах досі стоять каландри з робочою швидкістю 300 м/хв. Причинами цього є висока вартість нових каландрів та неспроможність комбінатів виготовити та обробити більшу кількість паперу та картону через нестачу сировини. В Україні для покращення процесу каландрування потрібно модернізувати вже існуючі каландри шляхом зменшення їх металоємкості та енергозатрат.

  Переглянути
 • МОДЕРНІЗАЦІЯ МАШИННОГО КАЛАНДРУ

  Для збільшення інтенсивності каландрування та покращення якості каландрування і зменшення енерговитрат запропоновано ряд можливих рішень [1]. Запропонований каландр являє собою батарею з металевих валів, які розташовані вертикально і спираються під дією власної ваги на корінний вал батареї. Каландр має дві дзеркально розміщені станини, у яких розміщені корпуси підшипників і важелі валів. Також є привід для обертання другого знизу валу; валики, що нагріваються і встановлені почергово на деякій відстані між суміжними валами і парові сприски, які розміщені між вертикальними валами і направлені на поверхню паперового полотна. Каландр машинний працює наступним чином: попередньо зволожене паперове полотно потрапляє у перший захват між валами та проходить почергово через всі захвати валів зверху вниз. Вали обертаються за рахунок притискання один до одного по периферії та контакту з нижнім приводним валом, розташованому в даному випадку другим знизу. Тиск між валами створюється власною вагою і за допомогою механізму притискання [2]. Покращення та інтенсифікація каландрування відбувається шляхом встановлення парових сприсків і грійних валиків. Перед надходженням картонного полотна в захват розміщені парові сприски, які направлені на поверхню полотна. Їх встановлення дозволить зменшити в’язкість вологи в картоні, таким чином покращуючи якість каландрування. Встановлення після кожного захвату проміжних грійних валиків зменшує вірогідність зминання та обриву картонного полотна. Запропонована конструкція реалізує задачу покращення якості готової продукції за рахунок зменшення в’язкості вологи та зменшення числа обривів та зминань, що покращує лоск і гладкість паперу.

  Переглянути
 • Ефективність виробництва біодизельного палива з використанням ультразвуку

  Наведено аналіз ефективності, досліджено економічні та екологічні аспекти виробництва біодизельного палива з використанням ультразвукової кавітаційної технології.

  Efficiency analyses, economic and ecological aspects of production of biodiesel with the use of ultrasonic cavity technology are developed.

  Переглянути
 • Те­х­но­ло­гічні засади виробництва біодизельного палива з використанням рі­па­ко­вої олії

  Проаналізовано сучасні засоби виробництва паливних сумішей із використанням ріпакової олії. Установлено доцільність застосування гідродинамічної кавітації для інтенсифікації виробництва біопаливної суміші.

  The analysis of modern capital goods is resulted biodiesel fuel mixtures. Expedience of application of hydrodynamic and ultrasonic cavity for intensification of production for biodiesel fuel mixtures is set.

  Переглянути