Радько О. В

Сортировать по умолчанию названию
  • ПІДВИЩЕННЯ НАВАНТАЖУВАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ ЛАНЦЮГОВИХ МУФТ

    В приводах машин хімічних і нафтопереробних виробництв широкого застосування набули ланцюгові муфти, які містять дві фланцеві напівмуфти, виконані в формі зірочок з однаковими числами зубців, що закріплюються на з'єднуваних валах за допомогою шпонкових з'єднань і охоплюються загальним замкнутим ланцюгом. Компенсація зміщення валів відбувається за рахунок взаємних переміщень деталей муфти в межах наявних зазорів. Проте, при наявності шпонкових з'єднань понижується втомна міцність валів і маточин напівмуфт внаслідок зменшення площ їх поперечних перетинів та створюються зони концентації напружень, в яких виникають мікротріщини, що обмежує навантажувальну здатність муфт. Авторами запропонована ланцюгова муфта [1], в якій напівмуфти закріплюються на з'єднуваних валах за допомогою розрізних швидкозатискних втулок, що концентрично встановлені в циліндричних отворах маточин кожної з напівмуфт. Функціональний принцип дії розрізних втулок грунтується на їх радіальній деформації під час взаємно протилежного переміщення при загвинчуванні натискної гайки. При цьому зовнішня втулка з конічною внутрішньою поверхнею збільшується в діаметрі і притискується до циліндричної поверхні в отворі маточини, а внутрішня втулка з конічною зовнішньою поверхнею зменшується в діаметрі і обтискує вал. Така муфта має підвищену навантажувальну здатність завдяки фрикційному з'єднанню валів з напівмуфтами замість шпонкових з'єднань.

    Переглянути
  • ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ПОВЕРХОНЬ ТЕРТЯ ВИРОБІВ МАШИНОБУДУВАННЯ

    Збільшення потужності й швидкохідності сучасних машин, необхідність роботи в різних газових і рідинних середовищах за різних температур, наприклад, для хімічних та нафтопереробних виробництв, висувають ряд додаткових вимог щодо підвищення їх надійності, яка визначається довговічністю пар тертя та безпосередньо пов’язана з якістю поверхні, що характеризується фізико-механічними і геометричними параметрами поверхневого шару деталей. Велика кількість параметрів стану поверхонь деталей, а також різноманіття методів їхньої оцінки ускладнюють вибір єдиного показника для визначення якості поверхневого шару. Правильний вибір показників якості поверхонь тертя виробів, включаючи їх геометричні, механічні, структурні та інші властивості дасть можливість більш ефективно й достовірно прогнозувати ці властивості та управляти ними, а отже і надійністю всього виробу в процесі формування поверхні. Процес зношування – складне явище, яке супроводжується локалізованими в тонких приповерхневих шарах деталей машин процесами деформації, утворення і руйнування містків зчеплення, топографічними і структурними змінами поверхонь та хімічною взаємодією сполучених деталей між собою й зовнішнім середовищем. Авторами встановлено, що при визначенні номенклатури показників якості та умов їх обирання доцільно виходити з таких принципів: повноти складу показників якості; керованості процесами створення і застосування продукції за показниками якості; агрегованості показників. Визначено, що обґрунтовувати номенклатуру показників якості для поверхонь тертя доцільно з урахуванням таких чинників: призначення і умови експлуатації деталей; форма і розміри робочих поверхонь; вимоги до поверхні деталі; методи отримання поверхні; склад і структура матеріалів поверхні; методики контролю та діагностики. На підставі дослідження підходів до загальної класифікації показників якості продукції та методичних принципів їх формування, аналізу властивостей поверхневого шару елементів трибосполучень, які впливають на процеси тертя та зношування, рекомендовано склад основних показників якості поверхонь тертя виробів машинобудування (Рисунок 1). Перспективами подальших досліджень є визначення чинників, що впливають на забезпечення встановлених значень показників якості поверхонь тертя, та встановлення шляхів цілеспрямованого керування цими чинниками.

    Переглянути