НАУКА

НАУКА

Сортировать по умолчанию названию
 • КІНЕТИКА ПУЛЬСАЦІЙНОГО РОЗМЕЛУ ТИРСИ

  У цій роботі наведено результати дослідження кінетики пульсаційного розмелу тирси.

  Переглянути
 • ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРЕХМЕРНЫХ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОЛЕЙ В ПЕЧАХ ГРАФИТАЦИИ И АЛЮМИНИЕВЫХ ЭЛЕКТРОЛИЗЕРАХ

  С использованием метода граничных элементов разработана численная методика и программное обеспечение для решения нестационарных трехмерных задач теплопроводности в телах сложной формы. Путем численного моделирования отработаны энергосберегающие регламенты ввода мощности в печь графитации и пламенного обжига катода алюминиевого электролизера. Представлены результаты расчетов нестационарных температурных полей кампании печи графитации и пламенного обжига катодного устройства алюминиевого электролизера.

  Переглянути
 • РАСЧЕТНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПРЯМОТОЧНОЙ ГРАФИТАЦИИ НА ОАО "УКРГРАФИТ"

  Разработана численная теплоэлектрическая модель для расчета энергетической эффективности печи прямоточного нагрева заготовок при производстве электродной продукции. Выполнена численная оценка энергетических параметров экспериментальной печи прямоточного нагрева при графитации электродов прямоугольного сечения. Представлены результаты расчетов мощности источника питания печи и теплообменника для охлаждения токоподводов.

  Переглянути
 • РАСЧЕТ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОЛЕЙ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИХ НАПРЯЖЕНИЙ В КОРПУСЕ ВРАЩАЮЩЕГОСЯ ТЕПЛОВОГО АППАРАТА

  Разработаны математическая модель и алгоритм расчета для определения напряженно-деформированного состояния вращающейся печи с учетом массовых сил и термосиловых нагрузок в комплексной постановке. Расчетная модель позволяет моделировать работу не только корпуса, но и футеровки и определять как напряженно-деформированное состояние (НДС), так и эффективность работы ыутеровки как теплового элемента печи. Приведены пример решения для вращающейся печи 5×100 м и анализ результатов расчета.

  Переглянути
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИКО–МЕХАНІЧНИХ ТА ТЕПЛОФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВТОРИННОГО ПЕТФ

  Досліджені фізико-механічні і теплофізичні властивості ПЕТФ (поліетилентерефталату) вторинної переробки. Використана теорія багатофакторного експерименту для отримання математичних моделей-взаємозалежностей фізико-механічних і теплофізичних властивостей. Порівняльним аналізом із первинним ПЕТФ вибрані найбільш раціональні композиції вторинного ПЕТФ і надані практичні рекомендації з їхнього використання для виробництва різних деталей технічного призначення, чим доведеноа економічну доцільність процесу рециклінгу.

  Переглянути
 • ОПТИМІЗАЦІЯ КРАТНОСТІ РЕЗЕРВУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ

  Розглянуто метод визначення кратності резервування технічних засобів автоматизації, який базується на розв’язуванні задачі оптимізації за наявності обмежень. Запропоновано економічний критерій оптимальності, одержано цільову функцію, яка визначає залежність критерію від характеристик надійності окремих засобів автоматизації, кратності їхнього резервування та економічних втрат від відмов.

  Переглянути
 • ПРОЦЕС НАГРІВАННЯ ПЛІВКИ РІДИНИ НА СФЕРИЧНІЙ ГРАНУЛІ

  Подано результати фізичного та математичного моделювання нагрівання плівки рідини на сферичній гранулі. Визначено тривалість нагрівання плівки до температури кипіння.

  Переглянути
 • ЕФЕКТИВНІСТЬ ДИСПЕРСНОГО АРМУВАННЯ ПРИ ВІБРОЕКСТРУЗІЇ ФІБРОБЕТОНУ

  Ефективність дисперсного армування при віброекструзії визначалася за орієнтацією фібр у виробі. Одержано формули для розрахунку природної орієнтації фібр уздовж осі формування, що виникає при плині композиційного матеріалу в каналі бункера віброекструдера. Наведено графіки кутів нахилу фібр відносно напрямку плину суміші в бункері віброекструдера і відносно поздовжньої осі плоского виробу. Результати роботи можуть бути використано при проектуванні формуючого обладнання й розрахунках геометрії бункера віброекструдера з урахуванням необхідного розташування дисперсної арматури у виробі.

  Переглянути
 • ЗМІНЕННЯ СКЛАДУ ЛЕГКИХ ДИСТИЛЯТІВ ШЛЯХОМ ПЕРВАПОРАЦІЇ

  Доведено принципову можливість первапораційного змінення складу легких дистилятів, що не відповідають вимогам чинних в Україні нормативних документів за концентрацією свинцю, масовою часткою сірки, фракційним складом, наявністю води, механічних домішок тощо.

  Переглянути
 • РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОЦЕСУ ГАРЯЧОГО ПРЕСУВАННЯ ПАПЕРОВОГО ПОЛОТНА

  У роботі представлені результати досліджень процесу гарячого пресування паперового полотна.

  Переглянути
 • ДИНАМІКА ЗАБАРВЛЕННЯ ТЕРМОПЛАСТІВ ПРИ ЛИТТІ ПІД ТИСКОМ

  Наведено результати досліджень динаміки забарвлення полістиролу блочного барвником жовтим марки В22220 з різним вмістом барвника в початковій суміші і визначення кількості відливок, необхідних для виходу на режим одержання виробу задовільної якості. Показано, що в сталому режимі роботи машини для лиття під тиском спостерігається розкид значень концентрації барвника в кінцевих виробах 3,10…9,87%.

  Переглянути
 • ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА РАСТВОРЕНИЯ БИХРОМАТА КАЛИЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ТЕРМОРАСШИРЕННОГО ГРАФИТА

  Разработана математическая модель растворения кристаллического бихромата калия в концентрированной серной кислоте для аппаратов периодического действия при использовании быстроходных перемешивающих устройств. Модель дополнена зависимостями, отражающими изменение параметров перемешиваемой среды от температуры. В качестве критерия оптимальности выбран интегральный критерий, характеризующий работу, выполненную перемешивающим устройством при проведении процесса растворения. Диапазоны варьирования управляющих параметров выбраны на основании эксплуатационных и технологических требований к оборудованию и режимам проведения процесса перемешивания. Реализован программный модуль для расчета процесса растворения. В результате решения задачи оптимизации определены оптимальные условия проведения процесса растворения.

  Переглянути
 • ОСОБЛИВОСТ І ПРОСОЧУВАЛЬНО - СУШИЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ПРЕПРЕГІВ

  Проаналізовано конструктивно-технологічні особливості сучасного просочувально-сушильного устаткування, призначеного для отримання препрегів, вітчизняного, російського, європейського та китайського виробників. Запропоновані напрямки комплексного використання ультразвуку для досягнення енергозбереження базового  технологічного процесу отримання препрегів, а саме просочення.
  Specifics of technology of prepregs obtaining, namely, semi-finished composite materials which contain a prede-termined amount of fibrous filler and a polymer matrix are analyzed. It was studied that they are obtained from im-pregnation in such a way that the most of the physical-chemical properties of the reinforcing material are realized, and to provide specified physical and mechanical performance properties. The main fields of the prepregs applica-tion, including aviation, space, nuclear industry, pipeline transportation, construction, wind energy, medicine, sports industry etc. are described.
  It is shown that provision of certain content of the polymer matrix in the impregnated filler is not less important than its uniform distribution over the cross section and length of the filler. This can be achieved by precise wringing of filler that is saturated with impregnating solution. However, the achieved effect of wringing is limited by forcing node capabilities on the one hand, and on the other – by saturation of filler. It is shown that the required content of the polymer binder in the fibrous fillers can also be provided by precise control of the viscosity (by varying of sol-vent content) of impregnating solution in combination with a certain speed of passage of the filler through the im-pregnator (by varying a speed of drawing through). It is ascertained that in the technological processes of impregna-tion and drying of the fabric viscosity and amount of applied polymeric binder, the strength of the fabric tension, the temperature and duration of drying, the amount of volatiles and other parameters are tightly controlled.
  It is noted that in the technology of production of prepregs a key part is impregnation-drying lines. In this case, ver-tical type of impregnation and drying equipment, in contrast to the impregnation and drying equipment of horizontal type, allows to save production area considerably, which is an important factor. It is shown that not less important is the achievement of power saving of basic prepregs preparation process, namely, impregnation, for example by inte-grated using of ultrasonic.
  Constructive and technological features of modern impregnation-drying equipment designed to obtain prepregs by domestic, Russian, European and Chinese manufacturers are analyzed. It is established that the modern drying and impregnating lines are large and technically complex engineering systems, which are provided with modern means of automatic control, safety, etc. Therefore, these lines require entirely different technological approach to impreg-nation and subsequent drying of impregnated glass cloth. It is stated that the basic requirements for the operation of these lines come to the need for provision of a continuous impregnation line operation when changing a roll, to the significant reduction in the amount of volatile solvents in the impregnation composition and the continuous moni-toring of the content up to explosive concentrations of solvent vapor-air mixtures in the drying cell, and to the use of polymeric binders ensuring efficient drying modes at high speeds of impregnated filler movement in the drying chamber.
  Based on the analysis of available information it is shown that the aerodynamic heating method and coolant circula-tion in the drying zones distinguishes domestic impregnation machine MPT-3 advantageously from a number of foreign counterparts, where in a similar role synthetic oil is used, providing it with a high efficiency. Besides that, the drying chamber of impregnation machine MPT-3M consist of two rotary heat generators which provide inde-pendent heating and maintaining of the desired temperature of the coolant in each of the drying zones. Thus the two drying zones are used to dry the impregnated fabric, and the third (middle) zone is used for pre-drying of the fabric prior to its impregnation, thereby it is conducive for the better impregnation.
  The spheres of integrated using of ultrasonic for achieving energy-saving by basic technological process of prepregs producing, namely impregnation, were proposed. The developed results of ultrasonic technological bases can be used for determination of energy efficient modes and structural and technological parameters of produced in the present impregnation-drying machines. Along with that, according to the developed principles the energy savings is achieved through the actions of cumulative factors. Among them are improvement of the homogenization of the polymer matrix by ultrasonic, ultrasonic activation of the surface of the fibrous fillers for improvement of their wet-tability by the polymer binder, degassing of structure of fibrous filler right before impregnation, increase of the productivity of the process of impregnation and dosed application of the polymer binder by increasing the speed of a fiber-fill drawing, and a significant reduction of total time of preparation of prepregs along with improvement of properties of the final cured resin composite material.
  Переглянути
 • Розрахунок динамічних властивостей двоконтурної дискретної системи керування випарною установкою

  Розроблено методику розрахунку програмуючої функції для реалізації дискретної системи керування випарюванням у протитечійній багатокорпусній випарній установці.

  Переглянути
 • Проектування системи керування контактною мембранною дистиляцією з використанням μ-синтезу

  Розв’язано задачу оптимального керування контактною мембранною дистиляцією за умов невизначеності. Розглянуто систему керування з субоптимальним μ-регулятором, проаналізовано робастність замкненої системи.

  Переглянути
 • Алгоритм керування піччю графітації в нештатному режимі

  Розроблено алгоритм керування графітацією в печі Ачесона, який, на основі аналізу термопружного стану виробів під час кампанії, дозволяє одержувати вироби високої якості за регламентного й нештатного режимів підведення потужності.

  Переглянути
 • Подрібнення та девулканізація гумовмісних відходівПодрібнення та девулканізація гумовмісних відходів

  Проаналізовано передумови для вторинного використання гумовмісних відходів, дані про якість гумового ренегату, одержаного екструзійним пружно-деформаційним подрібненням із використанням ультразвуку.

  Переглянути
 • Нейтрально-сульфітна делігніфікація соломи ріпаку

  Визначено вплив різних буферів на зольність та антрахінону як каталізатора на міцність волокнистих напівфабрикатів, одержаних нейтрально-сульфітним способом із соломи ріпаку. Проаналізовано морфологічний склад і довжину волокон.

  Переглянути
 • Підвищення якості паперу та картону з макулатури шляхом використання волокна з відходів асептичного паковання

  Досліджено вплив волокна з відходів використання асептичного паковання для рідких харчових продуктів на механічні властивості композицій паперу для гофрування й картону для плоских шарів гофрокартону. Визначено раціональні композиції маси для отримання паперу й картону вищої якості.

  Переглянути
 • Використання модифікованого крохмалю в целюлозно-паперовій промисловості

  Порівняно різні види крохмальних клеїв. Доведено доцільність використання модифікованого крохмалю в целюлозно-паперовій промисловості.

  Переглянути
 • Одержання й використання волокнистих напівфабрикатів із сорго багаторічного

  Досліджено вплив технологічних параметрів нейтрально-сульфітної делігніфікації сорго багаторічного на фізико-механічні показники одержуваних волокнистих напівфабрикатів (ВНФ). Показано, що використання ВНФ у композиції паперу для гофрування покращує його показники якості. Доведено можливість використання вибілених ВНФ у композиції офсетного паперу зі зменшенням його собівартості.

  Переглянути
 • Вплив полігонів твердих побутових відходів на стан поверхневих вод

  Наведено результати впливу полігону твердих побутових відходів на режими живлення й розвантаження та гідрохімічний стан поверхневих водотоків і водойм, розташованих на прилеглих площах.

  Переглянути
 • Дослідження циклу утилізації пластикових виробів

  Розглянуто основні способи утилізації найпоширеніших пластикових виробів, які використовують в Україні, із прив’язкою до підприємств, що займаються їх переробленням. Проаналізовано шляхи підвищення ефективності утилізації.

  Переглянути
 • Определение состава газовых выбросов обжиговых печей при производстве электродов

  Проведена оценка влияния компонентов электродных заготовок и пересыпки на образование смолистых веществ и СО в газовых выбросах обжиговых печей при производстве электродов.

  Переглянути