НАУКА

НАУКА

Сортировать по умолчанию названию
 • Видалення йонів міді (іі) сорбентом із тирси липи

  Досліджено сорбційні властивості тирси липи, обробленої розчином карбаміду, до йонів Cu (II). Досліджено зміни у складі функціональних груп. Розраховано параметри ізотерм сорбції Ленгмюра і Фрейндліха. Досліджено ефективність сорбції йонів Cu (II) у присутності солей Na+і Ca2+.

  Переглянути
 • Дезактивація води природними й модифікованими сорбентами

  Досліджено коагуляційно-сорбційне очищення води, забрудненої радіоізотопами 137Cs і 90Sr, із використанням мінеральних сорбентів як замутнювачів. Показано, що кращого очищення можна досягти за високих доз мінеральних сорбентів. Дози сорбентів-«накопичувачів» можна значно зменшити, якщо використати модифіковані гумати натрію та кремнієвої кислоти.

  Переглянути
 • Дослідження плавлення полімеру в каналі черв’ячного екструдера

  Шляхом числового моделювання одержано розподіли температури та в’язкості матеріалу в зоні плавлення гранульованого полімеру. Досліджено еволюцію руйнування й плавлення пробки гранул і визначено основні фактори впливу на ці процеси.

  Переглянути
 • Моделювання плавлення полімеру в каналі черв’ячного екструдера

  Розроблено уточнені моделі плавлення полімеру в каналі черв’ячного екструдера, що базуються на поділі процесу на два етапи: руйнування завдяки бародифузії поверхневого шару твердої пробки, що переходить у шар текучої суміші з твердої і рідкої фаз, і плавлення твердої частини в об’ємі суміші під дією дисипативної теплоти.

  Переглянути
 • Змішування розплавів термопластів у коаксіальному зазорі

  Досліджено залежність ефективності змішування полімерів у коаксіальному зазорі від співвідношення в’язкості дисперсійного середовища й диспергованого матеріалу для двох варіантів обертового руху циліндрів.

  Переглянути
 • Фізико-хімічні аспекти модифікації епоксидних полімерів дисперсними й неперервними волокнистими наповнювачами

  Проаналізовано фізико-хімічні аспекти модифікації багатокомпонентних епоксидних полімерів, армованих дисперсними й неперервними волокнистими наповнювачами, зокрема, особливості кластероутворення в полімерному композиті, поверхневу взаємодію волокнистих наповнювачів з епоксидними композиціями, механізм молекулярної взаємодії та адгезію армованих епоксидних полімерів, а також доцільність застосування ультразвуку для підвищення ефективності модифікації.

  Переглянути
 • Сушіння морквяно-квасоляного харчового порошку

  Досліджено сушіння нових функціональних продуктів харчування, що складаються з моркви та квасолі. Надано рекомендації щодо режимів сушіння.

  Переглянути
 • Вилучення гуміновмісних речовин із торфу

  Виконано математичне моделювання вилучення гуміновмісних речовин із торфу з метою одержання мінерально-гумінових твердих композитів і визначено ступінь впливу різних чинників на процес.

  Переглянути
 • Кінетика біогазового процесу

  Запропоновано фізичну і математичну моделі метанового бродіння відходів, що містять целюлозу.

  Переглянути
 • Кінетика інфрачервоного нагрівання й сушіння паперу

  Наведено кінетичні й температурні закономірності нагрівання та сушіння паперу інфрачервоним випромінюванням.

  Переглянути
 • Тепломасообмін під час сушіння термолабільних капілярно-пористих тіл

  Досліджено теплообмін під час сушіння горохово-морквяної суміші, розраховано безрозмірне число Ребіндера для різних параметрів теплоносія. Розраховано коефіцієнт тепловіддачі для різних режимів руху сушильного агенту. Визначено оптимальний режим сушіння.

  Переглянути
 • Застосування пористих заповнювачів для бетону

  Проаналізовано властивості та сфери застосування пористих заповнювачів для бетону. Визначено заповнювач, що доцільно використовувати в малоповерховому будівництві.

  Переглянути
 • Дегідратація кристалічного бішофіту

  Експериментально визначено залежність ступеня дегідратації кристалогідратів бішофіту від часу та енергії активації.

  Переглянути
 • Визначення геометрії щілини формувальної головки в екструзії пінополімерів

  Під час одержання спінених полімерів, форма й розміри вихідної щілини формувальної головки суттєво відрізняються від профілю готового виробу. Для визначення конфігурації щілини запропоновано новий підхід, що базується на поступовому зміненні конфігурації перерізу: від вихідного отвору до круглого, що відповідає «ідеальному» спінюванню. Подано результати визначення конфігурації формувальних отворів для виготовлення профілів прямокутного й трикутного перерізу.

  Переглянути
 • Використання каскадних схем і дозуючих шестеренних насосів в екструзії полімерів

  Проаналізовано точність дозування, зміни тиску та температури під час екструдування полімерів на різних екструдерах: черв’ячному, черв’ячному з дозуючим шестеренним насосом, каскадному дисково-черв’ячному, каскадному дисково-шестеренному.

  Переглянути
 • Розділення систем вода – олія за допомогою матеріалів із капілярними властивостями

  Наведено результати експериментальних досліджень розділення рідин, що не змішуються, із використанням матеріалів із капілярними властивостями. Вибрано тканини для формування капілярного фільтра, що ефективно відбирають олію з водного середовища, розроблено апарат для реалізації методу. Установлено розрахункові залежності, що дозволяють впроваджувати апарати для розділення води та олії.

  Переглянути
 • Вимірювання зворотної електрорушійної сили та загального опору алюмінієвого електролізера

  Розроблено методику вимірювання зворотної електрорушійної сили й загального активного опору алюмінієвого електролізера в реальному часі, яку можна використовувати для розрахунку електролізерів різних конструкцій за умови врахування їх особливостей.

  Переглянути
 • Динаміка зневоднення та гранулювання у псевдозрідженому шарі

  За допомогою двохфазної моделі Ейлера-Ейлера досліджено процеси зневоднення та гранулювання у псевдозрідженому шарі. Одержано перехідні характеристики тиску гранул, температури гранул та аксіальні швидкості теплоносія у центральній і периферійних точках апарата псевдозрідженого шару.


  With two phase Euler-Euler model of the processes of dehydration and granulation in fluidized bed. Obtained pressure transient characteristics of granules, pellets temperature and axial velocity of coolant in the central and peripheral locations fluidized bed apparatus.

  Переглянути
 • Використання нанопорошку алмазу для виробництва електроізоляційного паперу

  Розглянуто особливості виробництва та основні види речовин, які використовуються у виробництві паперів електроізоляційного призначення. Вивчено вплив нанопорошку алмазу детонаційного синтезу на показники якості паперів електроізоляційного призначення, зокрема показника питомої електричної провідності та електричної міцності .


  The features of production and the main types of substances used in the manufacture of paper elektroinsulating purposes. The effect of diamond nanopowders detonation synthesis on quality paper elektroinsulating purposes, including specific indicator electrical conductivity and dielectric strength.

  Переглянути
 • Одержання гуміново-мінеральних твердих композитів із домішками екстракту торфу

  Наведено результати експериментальних досліджень процесу одержання з рідких систем гуміново-азотно-кальцієво-сірковмісних добрив із домішками гумату калію, екстрагованого з торфу.


  The results of experimental studies of the process of obtaining liquid systems humic-nitrogenous calcium-sulfur fertilizer with potassium humate impurities extracted from peat.

  Переглянути
 • Вплив умов приєднання пористих структур до суцільних поверхонь на двофазний теплообмін та контактний термічний опір

  Наведено результати експериментальних досліджень впливу способів приєднання металевих волокнистих капілярних структур до суцільних технічних поверхонь на контактний термічний опір та інтенсивність теплообміну під час кипіння води. Одержано емпіричні формули для розрахунку інтенсивності двофазного теплообміну та контактного термічного опору в зонах нагрівання теплових труб і термосифонів із пористими волокнистими структурами.


  The results of experimental studies of the impact means joining metal fiber capillary structures to continuous technical surfaces on contact thermal resistance and intensity of heat transfer during boiling. Obtained empirical formulas for calculating the intensity of the two-phase heat transfer and thermal contact resistance in the areas of heating and heat pipes termosyfoniv of porous fibrous structures.

  Переглянути
 • Принципи побудови структури автоматизованих тренажно-моделюючих засобів

  Описано принципи побудови структури автоматизованих тренажно-моделюючих засобів на прикладі комплексного тренажера, призначеного для навчання і тренування осіб групи керівництва польотами, офіцерів бойового управління і пілотів літальних апаратів з управління повітряною обстановкою в зонах відповідальності командних диспетчерських пунктів державної авіації, оснащених сучасними комплексами засобів керування польотами. При цьому комплексний тренажер виконаний з можливістю залучення до спільних тренувань пілотів, що діють в єдиному віртуальному просторі на пілотажних тренажерах (тренувальних пристроях) керованих літальних апаратів.

  Переглянути
 • Виведення передатної функції ванни скловарної печі

  Розглянуто ванну скловарної печі, що є об’єктом у системі керування скловарним виробництвом, створено структурну модель ванни печі та виведено її передатну функцію.

  Переглянути
 • Дослідження температурних полів скловарної печі

  Наведено результати моделювання температурного розподілу у скловарній печі. Наведено дослідження одержаних температурних полів у різних перетинах скловарної печі. Сформульовано результати досліджен-ня температурних полів у скловарній печі.

  Переглянути