НАУКА

НАУКА

Сортировать по умолчанию названию
 • Моделювання теплового режиму скловарної печі

  Розроблено математичну модель теплового режиму скловарної печі. Одержано розподіл температур за різних режимів роботи.

  The mathematical model of thermal conditions of glass furnace is conducted. The temperature profiles are got at different operating conditions.

  Переглянути
 • Моделювання теплового режиму конверсії метану

  Розроблено математичну модель теплового режиму конверсії метану. Одержано розподіл температур за різних режимів роботи.

  The mathematical model of thermal conditions of methane conversion is conducted. The temperature profiles are got at different operating conditions.

  Переглянути
 • Підвищення надійності автоматизованих систем

  Досліджено надійність типових контурів системи автоматизації. Отримано виграш у надійності шляхом застосування структурного резервування різної кратності. Запропоновано використання структурного елементного резервування за умови, що система є відновлюваною.

  Reliability of contours of the automation system was investigated. Winning of reliability is got at the use of the structural backuping of different multiplicity. It is suggested to use the structural feature-based backuping on condition that the system is repaired.

  Переглянути
 • Математичне моделювання розігріву одночерв’ячного екструдера

  Досліджено розігрів одночерв’ячного екструдера. Одержано розподіл температур за різних режимів і потужностей нагрівників. Результати дозволяють оптимізувати кількість нагрівників.

  The heating-up of single-screw extruder is conducted. The temperature profiles are got at different operating conditions and heater power. The results allow choosing the optimum amount of heaters.

  Переглянути
 • Оптимізація роботи комбінованих випарних установок

  Розглянуто систему оптимізації керування комбінованими випарними установками. На основі розробленої математичної моделі здійснено пошук глобального екстремуму за умов лінійних обмежень.

  The system optimization of the combined evaporator is considered. The global extremum in linear constraints is finding using a mathematical model.

  Переглянути
 • Моделювання контактної мембранної дистиляції за умов невизначеності

  Для цілей керування розроблено математичну модель контактної мембранної дистиляції, що враховує невизначеності параметрів. Модель є нелінійною до температури розчину на виході з мембранного модуля, що обумовлено дифузією пари крізь пори мембрани.


  For the purposes of control the mathematical model of process contact membrane distillations is developed, which takes into account the uncertainty of model parameters. The model is nonlinear with respect to the solution temperature at the outlet of membrane module, which is due to the diffusion of vapor through the membrane pores.

  Переглянути
 • Енергоефективна екструзія термопластів

  Розглянуто методику розрахунку потужності каскадного дисково-шестеренного екструдера для перероблення високов’язких полімерів. Наведено результати аналітичних та експериментальних досліджень.

  This article is about power calculation method for high viscosity fluid transferring through cascade disk-cog-wheel extruder. Analytic and experimental results have been mentioned in the article.

  Переглянути
 • Повернення обертальної енергії у теплогенераторі І. М. Федоткіна

  Теоретично доведено, що в конструкції ротаційно-реактивного кавітаційного теплогенератора, на відміну від кавітаційного теплогенератора звичайної конструкції, відбувається повернення енергії на вал агрегата, що значно знижує енергозатрати.

  Переглянути
 • Теоретические основы производства дополнительной вращательной и тепловой энергии в энергогенераторе И. М. Федоткина

  Розроблено теорію процесів, що відбуваються в енергогенераторі конструкції І.М. Федоткіна. Із використанням розроблених методик розрахунку на числових прикладах доведено можливість вироблення надлишкової теплової та обертальної енергії завдяки різним видам кавітації, гідравлічним ударам і пульсаціям, силам Коріоліса, використанню двокомпонентного робочого тіла й тепловому гістерезису.

  The theory of the processes proceeding in the power generator designed by I.M. Fedotkin is developed, Using a developed methodic of calculation a possibility of extra heat and rotation energy producing are shown with numerical examples. This kinds of energy are produced by different types of cavitation, hydraulic shocks and pulsations, Coriolis force, using a two component working substance and a thermal hysteresis..

  Переглянути
 • Алгоритм розрахунку параметрів хімічного реактора

  Алгоритм формалізує стандартну задачу лінійного програмування для розрахунку параметрів хімічного реактора на прикладі реактора синтезу метакрилової кислоти. Запропонована методика зменшує трудовитрати на випробування реактора.

  The problem of the linear programming for calculation of chemical reactor parameters is solved on the example of methacrylic acid synthesis reactor. The working hours on the experimental tests of reactor is reduced.

  Переглянути
 • Високоточне ресурсоощадне екструдування полімерів

  Розглянуто методику розрахунку продуктивності каскадного дисково-шестеренного екструдера при переробці високов’язких полімерів. Наведено результати експериментальних досліджень.

  This article is about design procedure of productivity of the cascade-disk gear extruder during the processing of high viscosity polymers. We are giving the results of experimental investigations.

  Переглянути
 • Використання регенерованого розчинника для одержання волокнистих напівфабрикатів

  Досліджено хімічний склад відпрацьованих чорних лугів після органосольвентної делігніфікації сіди багаторічної. Проведено регенерацію органічного розчинника дистиляцією з відпрацьованих розчинів. Досліджено вплив використання регенерованого розчинника на якість волокнистих напівфабрикатів, одержаних органосольвентною делігніфікацією сіди багаторічної. Визначено оптимальну витрату регенерованого розчинника для варіння.

  The chemical composition of waste liquors after organosolvent delignification of sida perennial was studied. The recovery of solvent from waste liquor by distillation was carried out. Its influence on quality of pulp obtained after organosolvent delignification of sida perennial was researched. The optimum consumption of recovered solvent was determined.

  Переглянути
 • Флотационная очистка шахтных вод от урана

  Вивчено флотаційне очищення води від урану з використанням катіонних, аніонних і фосфорильованих катіонних флокулянтів і сульфазолу НП-3. Показано, що ефективність очищення залежить від типу й дози флокулянту, водневого показника та співвідношення флокулянт – піноутворювач. Найкращі результати одержано в разі використання катіонних флокулянтів на основі полігексаметиленгуанідину й фосфорильованих поліоксипропіленамонійхлоридів.


  Processes of water treating from uranium by a method of pneumatic flotation were studied, as collectors of connections of uranium compounds used cationic, anionic and phosphorylated cationic flocculants as foaming agent used Sulphanol NP-3. It is shown that clearing efficiency depends on type and a dose flocculants, рН, flocculent – foaming agent parities. The best results are received at use cationic flocculants on a polygexamethylenguanidine and phosphorylated polyoxypropylenammoniumchloride.

  Переглянути
 • Очищення води від іонів міді нанопорошками алмазу

  Досліджено адсорбцію йонів міді (II) нанопорошками алмазу детонаційного синтезу. Виготовлено фільтрувальний матеріал із використанням цих порошків. Доведено можливість його використання для очищення води від іонів важких металів.

  The adsorption of copper ions (II) with nanopowder of detonation synthesis was investigated. Filter media using such powder was made. The possibility of its application for heavy metals removal from water was considered.

  Переглянути
 • Вплив температури на утворення біогазу з відходів целюлозно-паперового виробництва

  Проаналізовано вплив температури на інтенсивність утворення біогазу з органічних відходів целюлозно-паперового виробництва. Визначено температурний діапазон інтенсивного утворення біогазу.

  The influence of temperature on the formation of biogas from the wastes of pulp and paper production is considered. The temperature range of intensive evolution of biogas is determined.

  Переглянути
 • Відновлення регенераційних розчинів іонітових фільтрів пом’якшення води

  Розглянуто ефективність відновлення регенераційних розчинів іонітових фільтрів відстоюванням, традиційним фільтруванням і фільтруванням крізь капілярні матеріали. Встановлено, що використання матеріалів із капілярними властивостями дозволяє організовувати неперервне розділення без затрат енергії та спеціального обслуговування.

  The effectiveness of regeneration solutions recovery from ion exchange water softening filters was studied. The recovery processes were held by using sedimentation, simple filtration and filtration with using capillary materials. The capillary materials allows to organizing of continuous process of separation without energy consumption and special equipment.

  Переглянути
 • Водокористування на територіях, прилеглих до об’єктів підвищеної екологічної небезпеки

  Розглянуто вплив об’єктів підвищеної небезпеки (полігонів твердих побутових відходів) на умови проживання людей у сусідніх населених пунктах. Наведено результати дослідження впливу полігону ТПВ на стан поверхневих і підземних вод, доведено наявність загрози для здоров’я людей.

  Influence of objects of high danger (landfill) is examined on the terms of dwelling of people in near the located settlements. The results of research of influence of landfill are resulted on the state of superficial and underground waters; the presence of threat for the health of people is proved.

  Переглянути
 • Електродіаліз розчину хлориду натрію з одержанням соляної кислоти й лугу

  Наведено результати досліджень електрохімічного перероблення розчинів хлориду натрію в чотирикамерному електродіалізаторі. Визначено вплив технологічних параметрів на процес. Показано, що в разі використання мембран МК-40 і МА-40 виникають обмеження за концентраціями одержуваних кислоти й лугу та сірчаної кислоти в анодній області.

  The results of the studies of electrochemical processing of sodium chloride in four-chamber electrodialyser are presented. The influence of electrodialysis duration, the initial concentrations of acid and alkali on the yield of electrodialysis products, the efficiency of sodium chloride extraction from the water are presented. It is shown that in case of the use of electrodialysis membranes MK-40 and MA-40 accrue the limitations of obtained acid and alkali concentrations due to the sulfuric acid concentration in the anode region.

  Переглянути
 • Удосконалення та атестація лабораторної печі типу снол

  Модернізовано електричну піч опору СНОЛ 16254/11-М1, призначену для дослідження швидкісних режимів випалу керамічної цегли. Установку атестовано відповідно до чинних нормативних документів.

  The modernization of electric resistance furnace SNOL 16254/11-M1 for studying speed regimes of firing of the ceramic bricks is realized. The calibration of unit according to the actual standards is carried out.

  Переглянути
 • Газовыделение образцов электродной массы при термообработке

  Исследована динамика газовыделения при термообработке изделий электродной промышленности. Определен температурный интервал образования полукокса в образцах промышленных электродных изделий.

  The dynamic of gas release during heat treatment of the electrode products industry is studied. The temperature interval of semi-coke formation in the samples of industrial products of the electrode is defined.

  Переглянути
 • Вплив системи коагулянт-флокулянт на формування та якість паперу для гофрування

  Проаналізовано вплив витрати коагулянтів і флокулянтів, а також методики їхнього введення на тривалість зневоднення маси на сітці й фізико-механічні показники паперу для гофрування.

  The influence of coagulant and flocculant flow and techniques of their addition on dewatering time of the pulp on the cloth and on physic-mechanical properties of fluting are analyzed.

  Переглянути
 • Нагрівання картону на валах гофроагрегата

  Розроблено математичну модель нагрівання картону на нагрівальних валах гофроагрегата, що дозволяє визначити тривалість нагріву. Адекватність моделі перевірено на гофроагрегаті Жидачівського ЦПК.

  The mathematical model of process of heating of a cardboard is developed on the heater shaft of corrugator, which allows expecting time of heating, necessary for the calculation of sizes of shafts. Model adequacy is tested on the operating corrugator of Zhydachiv’s CPF.

  Переглянути
 • Особливості течії розплаву поліетилену в прямокутному каналі

  Проаналізовано характеристики течії розплаву поліетилену низької густини в каналі прямокутного перерізу за різних температур. Показано вплив бічних стінок каналу на розподіл швидкостей.

  The flow of low density polyethylene melt in rectangular channel at different temperatures is analyzed. Influence of channel walls on velocity field is showed.

  Переглянути
 • Моделювання графітування нафтового коксу в шахтній електропечі неперервної дії

  Розроблено фізичну й математичну моделі графітування нафтового коксу в шахтній однофазній електропечі неперервної дії для досліджень фізичних полів під час прямого графітування внаслідок проходження змінного струму й відпрацювання технологічних регламентів без матеріальних та енергетичних витрат.

  The physical and mathematical models of process of graphitization of petroleum coke in monophase electric pit-type heating furnace of continuously working are developed. The noted models allow to conduct theoretical researches of the physical fields at direct graphitization of petroleum coke due to flowing through him of alternating electric current and to work off technological regulation of receipt of the finished good without the expenses of financial and power resources.

  Переглянути