НАУКА

НАУКА

Сортировать по умолчанию названию
 • Механічні напруження в керновій пересипці, що виникають від дії гравітаційних сил

  Розглянуто вплив гравітаційного ущільнення сипучого матеріалу на контактний електричний опір тепловиділяючої комірки печі графітації. З’ясовано, що геометрична форма заготовок створює неоднакове ущільнення сипкого шару коксової пересипки, наслідком чого є нерівномірність розподілу електричного контактного опору сипкого шару.

  It was considered an impact of gravitation compaction of the granulated material on contact electrical resistance in the graphitation kiln heat-generating cell. It is clarified the billets geometrical shape creates non-uniform compaction of the coke charge and thus arises an electrical contact resistance uneven distribution in the granulated layer.

  Переглянути
 • Вплив вмісту азоту в модифікованих крохмальних клеях на технологічні показники виробництва тест-лайнеру

  Метою роботи є дослідження катіонування кукурудзяного крохмального клею азотовмісними сполуками та впливу вмісту азоту в клеях на в’язкість клею, швидкість зневоднення маси на сітці, мутність підсіткових вод і фізико-механічні показники зразків картону з макулатури. Доведено, що ці показники покращуються у разі використання катіонованих крохмальних клеїв.

  The purposes of work are modification of the corn starched glue by nitrogen connections and to research the influence of content of nitrogen in glues on the viscidity of glue, on the speed of dehydration of mass on a net, on turbidity of white-water and also on physical-mechanical indexes of cardboard from literary garbage. It is proved that these indexes are getting better when we use some starched glue.

  Переглянути
 • Одержання мікрокристалічної целюлози із короткого лляного волокна

  Доведено можливість делігніфікації короткого лляного волокна варильними розчинами пероксиду водню й пероцтової кислоти з використанням каталізаторів. Досліджено гідроліз лляної целюлози для виробництва мікрокристалічної целюлози. Вивчено вплив на її властивості параметрів гідролізу.

  The possibility of short flax fiber delignification by digestion liquor of hydrogen peroxide and peracetic acid with the application of catalysts was shown. The hydrolyze process of flax cellulose for the microcrystalline cellulose production was investigated. The influence of the parameters of hydrolyze process on microcrystalline cellulose properties was studied.

  Переглянути
 • Одержання та застосування сорбентів із магнетними властивостями для вилучення іонів важких металів із води

  Вивчено процеси сорбції іонів важких металів у водному середовищі на феритних сорбентах. Визначено вплив терміну зберігання й способу модифікування магнетиту на його сорбційні властивості. Установлено, що всі форми магнетиту забезпечують краще вилучення йонів важких металів із водопровідної води порівняно з дистильованою. Установлено також, що магнетит зі співвідношенням Fe2+:Fe3+ = 2:1 та його модифіковані форми є більш ефективними сорбентами порівняно з магнетитом Fe2+:Fe3+ = 1:2, і забезпечують глибоке або повне вилучення йонів важких металів із води.

  Processes of heavy metal ions sorption from aquatic environment on ferrite sorbents were studied. Influence of storage period and method of modifying of magnetite on its sorption properties was defined. It was shown, that all of magnetite forms provide better stripping of heavy metal ions from the tap water in comparison with distilled water. It was ascertained also that magnetite with ratio Fe2+:Fe3+ = 2:1 and its modified forms are more effective sorbents as compared with magnetite were Fe2+:Fe3+ ratio is 1:2, and provide fine or absolute removing of heavy metal ions from water.

  Переглянути
 • Те­х­но­ло­гічні засади виробництва біодизельного палива з використанням рі­па­ко­вої олії

  Проаналізовано сучасні засоби виробництва паливних сумішей із використанням ріпакової олії. Установлено доцільність застосування гідродинамічної кавітації для інтенсифікації виробництва біопаливної суміші.

  The analysis of modern capital goods is resulted biodiesel fuel mixtures. Expedience of application of hydrodynamic and ultrasonic cavity for intensification of production for biodiesel fuel mixtures is set.

  Переглянути
 • Очищення стічних вод від сульфат-іонів

  Досліджено можливість реагентного очищення природних і стічних вод від сульфат-іонів. Вивчено ефективність осадження сульфат-іонів, вплив на нього різних чинників. Для реальних технологічних процесів проаналізовано можливість застосування різних видів осадників.

  Feasibility of sulphate-ions reactant elimination from natural and waste waters is researched. Bringing sulphate-ions content to the levels lower than its’ marginal sewage and surface water basins discharge norms is conducted. The efficiency of sulphate-ions sedimentation at the forms of calcium sulphate and barium sulphate and influence of different factors of that process is performed. Possibility of various non-solvents in real technological processes is evaluated.

  Переглянути
 • Вилучення іонів міді в процесах іонообмінного пом’якшення води на катіоніті DOWEX MAC-3

  Наведено результати досліджень із вилучення йонів міді з води в присутності йонів кальцію й магнію. Показано, що слабокислотний катіоніт DOWEX МАС-3 має значну обмінну ємність, дозволяючи вилучати йони міді в присутності іонів жорсткості. Рекомендовано застосовувати двостадійне катіонування при застосуванні слабокислотного катіоніту в кислій формі на першій і сильнокислотного катіоніту в Na+-формі на другій стадії.

  The results of research on the extraction of copper ions from the water in the presence of calcium and magnesium ions are given. It is shown that the weak-acid cation-exchange resin DOWEX MAC-3 has substantial exchange capacity for ions of water hardness and copper ions and allows extracting copper ions in the presence of ions of water hardness. It is recommended to apply double-stage cationic exchange using the weak-acid cation-exchange resin in the acidic form at the first stage and strong-acid cation-exchange resin in the Na+-form at the second stage.

  Переглянути
 • Очищення стічних вод від барвників магнетно-сорбційним методом

  Наведено результати досліджень ефективності видалення барвників дисперсними магнетними частинками залежно від співвідношення концентрацій іонів Fe(ІІ)/Fe(ІІІ) у магнетиті. Визначено залежність сорбційної здатності магнетиту від його концентрації в розчині. Досліджено залежність сорбційних характеристик магнетиту від концентрації барвників. Доведено, що для різних класів барвників умови сорбції їх на магнетиті дещо відрізняються, що пов’язано з різними властивостями барвників та їхньою будовою.

  The results of studies on dyes extraction efficiency with the usage of dispersive magnetic particles depending on the ratio of Fe(ІІ)/Fe(ІІІ) ions in magnetite are presented. The depending are of the sorption capacity of the magnetite on its concentration in solution has been determined. The affect of a dye concentration on sorption properties of magnetite has been studied. It has been proved, that sorption conditions for various classes of dyes on magnetite are somewhat different, that can be explained by different properties of dyes.

  Переглянути
 • Очищення стічних вод від сульфат-іонів за допомогою вапна та алюмінієвого коагулянту

  Наведено результати експериментів з очищення стічних вод, що містять велику кількість сульфат-іонів, за допомогою вапна та алюмінієвого коагулянту. Визначено оптимальні параметри й дози реагентів. Показано, що в разі глибокого очищення від сульфат-іонів не спостерігається вторинного забруднення йонами кальцію та алюмінію.

  Results of experiment of sewage treatment which contain abundance of sulfate ions with usage lime and aluminium coagulant are shown. Optimal parameters and doses for advancing of process are defined. With deep purification rate from sulfate ions not observe dirtying of calcium ions and aluminium ions are shown.

  Переглянути
 • Визначення характеристик регулярного насадка масообмінного апарата

  Розраховано основні характеристики оригінального регулярного насадка масообмінного апарата й наведено його порівняння з відомими конструкціями.

  Переглянути
 • Визначення коефіцієнтів теплопровідності картону й гофрокартону

  Експериментально визначено коефіцієнти теплопровідності картону й гофрокартону. Встановлено залежності коефіцієнтів теплопровідності від температури й вологості.

  Experimental determinations of coefficients of heat-conducting of cardboard and corrugated cardboard are conducted. Dependences of coefficients of heat-conducting on a temperature and humidity are set.

  Переглянути
 • Применение металло-полимерного композита в спринклерных системах пожаротушения

  Наведено обґрунтування необхідності підвищення надійності спринклерних систем пожежогасіння методом введення додаткового блоку, що гарантує відкриття спринклерного клапана при створенні аварійної ситуації.

  Переглянути
 • Дослідження тепловіддачі в роторно-плівковому апараті з шарнірним кріпленням лопатей

  Визначено коефіцієнти тепловіддачі за неізотермічної течії рідини в роторно-плівковому апараті з шарнірним кріпленням лопатей.

  Researches of heat-transfer coefficient of flow at the unisothermal flow of liquid in rotor type film apparatus are conducted. Results are generalized by empiric dependence.

  Переглянути
 • Ідентифікація динамічного об’єкта за рядом точок його амплітудно-фазової характеристики

  Розроблений алгоритм дозволяє розраховувати передатну функцію об’єкта системи автоматичного регулювання, отримавши її за частотною характеристикою у вигляді точок за фіксованого значення частоти.

  The developed algorithm allows calculating the transfer function of automatic control system after receiving its frequency response in the form of points by constant frequency value.

  Переглянути
 • Інжекційне формування виробу на основі вторинного полістиролу

  Запропоновано методику комп’ютерного моделювання процесу інжекційного формування виробу на основі вторинного полістиролу. Проаналізовано доцільність використання вторинного полістиролу для виготовлення  виробів. Здійснено порівняння з процесом виготовлення виробу на основі первинного полістиролу.

  The methods of computer design of the injection moulding process  for recyclable PS product are offered. Expediency to use the recyclable PS for making products is analyzed. Comparing to product of basic PS is making.

  Переглянути
 • Експериментальне дослідження ефективності роботи блочного графітового теплообмінника

  Досліджено теплообмін і гідродинаміку в блочному графітовому теплообміннику з метою вибору оптимального режиму його роботи.

  The work carried out pilot studies to select the optimal heat transfer and hydrodynamic mode of graphite block heat exchanger.

  Переглянути
 • Фізична модель ультразвукового кавітаційного вилучення пектину з вторинної рослинної сировини

  Запропоновано та експериментально підтверджено фізичну модель ультразвукового кавітаційного вилучення пектинових речовин із рідинно-дисперсної суміші вторинної рослинної сировини, яка враховує кавітаційне диспергування комплексу целюлоза–протопектин на рівні хімічних зв’язків, кавітаційне вилучення цільових компонентів з капілярно-пористих систем сировини, виникнення високоградієнтних мікропотоків у шарі та кавітаційну хімічну активацію води технологічного розчину.

  A physical model of ultrasonic cavitation extraction of pectin materials from the liquid-dispersive mixture of the reiterative vegetative raw materials, which takes into account the cavitation dispersion of the cellulose-protopectin complex on the chemical links level, cavitation extracts of the purpose-oriented component from the raw materials capillary-porous system, origin of the high-gradient microflows in the layer and the cavitation chemical activating of the technological solution.

  Переглянути
 • Вплив температури розплавів полімерів на реологічні параметри в прямокутних каналах

  Досліджується вплив температури поліетиленів низької й високої густини та удароміцного полістиролу на величини гідравлічних радіусів при течії розплавів полімерів у прямокутних каналах. Експериментально доведено неінваріантність кривих течії досліджених полімерів відносно радіусів каналів.

  Influencing of temperature of polyethylene of low density is explored, polyethylenes of high density and blow-durable polystirol on the sizes of hydraulic radiuses at the flow of fusions of polymers in the rectangular ducting. Non-invariance of curves of flow of investigational polymers in relation to the radiuses of ducting is experimentally showed.

  Переглянути
 • Особливості реологічної поведінки полімерів

  Гідравлічний радіус широко використовують у гідравліці, щоб оцінювати опір і розраховувати канали некруглої форми. Але його застосування не завжди може забезпечити інваріантність реологічних характеристик відносно геометричних розмірів каналу. У статті доведено недопустимість застосування гідравлічного радіуса для розрахунку течії неньютонівських рідин у каналах некруглого перерізу й визначення їхніх реологічних характеристик.

  Hydraulic radius is widely used in hydraulics for estimation of resistance and calculation of nonround-form channels. But usage of hydraulic radius not always can provide the invariance of rheological characteristics relative to geometrical dimensions of channel. The objective of this article is estimation of acceptability of use of hydraulic radius for calculation of non-Newtonian liquids flow in nonround-form channels and determination of their rheological characteristics.

  Переглянути
 • Установка й програма для дослідження упарювання термолабільних розчинів

  Наведено схему установки для концентрування розчинів термолабільних речовин упарюванням. Запропоновано автоматичне вимірювання температур процесу із заданим проміжком часу й програму для автоматизованого вибору та оброблення даних мовою LabVIEW.

  The scheme of solutions of temperature-sensitive substances concentrative plant with evaporation is offered, on described the process in the plant. The automatic taking of the process with present time period, the algorithm and the program for the automated choosing & data working on the graphical programming language LabVIEW are proposed.

  Переглянути
 • Аналіз структурних моделей капілярно-пористих тіл

  Проаналізовано структурні моделі капілярно-пористих тіл, на базі яких здійснюється вибір адекватної фізичної моделі капілярно-пористих тіл в технології одержання конструкцій із орієнтованих волокнистих композитів.

  The structural models of capillary porous materials on the base of which the choice of adequate physical model of capillary porous materials is carried out in technology of receipt of constructions from oriented fibred composites are analyzed.

  Переглянути
 • Дослідження апроксимуючих моделей об’єктів із розподіленими параметрами в частотній області

  Показано, що навіть для простого об’єкта з розподіленими параметрами побудова його передатної функції є непростою задачею. Установлено, що структура апроксимуючої моделі залежить від умов функціонування об’єкта керування, зокрема, від частотної області його роботи. Розглянуто аналітичні методи побудови апроксимуючих моделей.

  It is shown, what even for simple object with the distributed parameters construction of its transfer function is an uneasy problem. Besides, in work it is shown that the structure of approximating model depends on operating conditions of considered object of management, namely, from frequency area of its work. It is considered analytical methods of construction of approximating models.

  Переглянути
 • Експериментальні дослідження двостороннього охолодження полімерної труби

  Досліджено процес двостороннього охолодження полімерної труби із застосуванням для внутрішнього відведення теплоти повітря, води й повітряно-водяної суміші. Оцінено ефективність застосування двостороннього охолодження порівняно з одностороннім (зовнішнім). Проаналізовано доцільність інтенсифікації відведення теплоти з внутрішньої поверхні труби шляхом збільшення витрати повітря.

  There is researched double-sided cooling of plastic pipe with using as a coolant for internal cooling air, water or air-water mist. There is estimated using double-sided cooling comparatively one-sided cooling (external). There is parsed appropriateness of internal cooling enhancement by air consumption increase.

  Переглянути
 • Теоретические основы производства дополнительной вращательной и тепловой энергии в энергогенераторе И.М. Федоткина

  Теоретично доведено, що в генераторі конструкції Федоткіна І.М., поряд з виробництвом теплової енергії від кавітаційного нагріву, виникає ряд фізичних ефектів, які сприяють виробленню надлишкової обертової та теплової енергії. Наведені опис конструкції та принцип роботи енергогенератора.

  It was theoretically showed that in designed by I.M. Fedotkin generator besides producing of heat energy due to the cavitation a number of physical effects appear that provide an extra rotatory and heat energy. An operating principles and design of the generator are performed.

  Переглянути