НАУКА

НАУКА

Сортировать по умолчанию названию
 • Алгоритм оптимізації ціни фрагмента рецепта ґуми

  Наведено алгоритм оптимізації ціни фрагмента рецепта ґуми, що містить сірку, сажу, масло. За дотримання нормативних параметрів ґуми на основі 70 % СКД і 30 % СКИ-3 трудовитрати на виконання експерименту зменшено в 3,75 раза порівняно з відомою схемою ортогонального композиційного планування експерименту для трьох змінних.

  An algorithm is considered on the example of optimization of cost of fragment of recipe of which sulphur, soot, oil. At the revision of indexes of protector rubber on the basis of combination 70 % SKD and 30 % SKI-3 on condition of observance of normative parameters of rubber expenditures of labour on conducting of experiment are diminished in 3,75 times on comparison with the known chart of the composition planning of experiment for three variable.

  Переглянути
 • Ефективність теплових процесів у ротаційно-реактивному кавітаційному теплоґенераторі

  Розглянуто проблему технічної й технологічної модернізації кавітаційного теплового ґенератора. Новизною ротаційно-реактивного кавітаційного теплоґенератора є використання вбудованих у конструкцію пристроїв і механізмів, що суттєво збільшують його продуктивність із перевищенням 100%-го бар’єру коефіцієнта перетворення енергії.

  The problem of technical and technological modernization of cavitationable heat generator is considered. A novelty of rotor-reactionary cavitationable heat generator is its’ using at the built-in into the construction devices and mechanisms, which improve the productivity of setting substantially, exceeding the 100% barrier of the coefficient| of transformation of energy of generator here.

  Переглянути
 • Числове моделювання теплоелектричного стану алюмінієвих електролізерів

  Розроблено ефективну числову методику для розв’язання сильно нелінійних стаціонарних задач теплопровідності, що мають місце під час моделювання теплообміну в алюмінієвих електролізерах, із використанням ефективних значень коефіцієнтів теплопровідності в розплавах. Шляхом числового моделювання виконано оцінення похибки визначення форми робочого простору електролізера. Наведено результати розрахунків полів електричного потенціалу й температури алюмінієвого електролізера з обпаленими анодами та дані теоретичного енергобалансу за температури навколишнього середовища.

  An effective numeral method is developed for the decision of strongly nonlinear stationary tasks of heat conductivity, which take place at the design of heat exchange in aluminium electrolysers with the use of effective values of coefficients of heat conductivity in fusions. By a numeral simulation the estimation of error of determination of form of working space of electrolyser is conducted. The results of calculations of the fields of electric potential and temperature of aluminium electrolyser with the burnt anodes and information of theoretical energy balance are presented at an ambient temperature.

  Переглянути
 • Аналіз сучасних технологій виробництва біодизельного палива

  Проаналізовано сучасні технології виробництва біодизельного палива. Встановлено доцільність застосування гідродинамічної і ультразвукової кавітації для інтенсифікації процесів виробництва біопалива.

  The analysis of modern biodiesel technologies is resulted. Expedience of application of hydrodynamic and ultrasonic cavity for intensification of biodiesel production is set.

  Переглянути
 • Нейтрализация кислых и щелочных вод как один из аспектов природоохранных мероприятий на тепловых электростанциях

  Розглянуто один з аспектів підвищення екологічної безпеки теплових електроцентралей (ТЕЦ) шляхом збирання та утилізації кислих і лужних вод, що утворюються в процесі технологічних операцій під час виробництва теплової та електричної енергії. Запропоновано ефективна технологія нейтралізації кислих і лужних вод, основним технологічним елементом якої є гідродинамічний кавітаційний реактор.

  One of aspects of increase|rise| of ecological safety|crashworthiness| of heat and power stations (HPS|) is considered at the expense of collection and utilization of acid and alkaline waters, appearing in the process of technological operations at the production of thermal and electric|electrical| energy. Effective technology|technicology| of neutralization of acid and alkaline waters, the basic|main| technological element of which is|appear| a hydrodynamic cavitation reactor is offered.

  Переглянути
 • Розроблення нових реагентів для глибокого пом’якшення води високої жорсткості для теплообмінних водоциркуляційних систем

  Наведено результати реагентного пом’якшення високомінералізованої води підвищеної жорсткості. Визначено ефективність традиційних реагентів. Показано, що застосування розчинів гідроксоалюмінату натрію порівняно з вапном і лугом дозволяє зменшити залишкові концентрації йонів жорсткості в 3…10 разів. Визначено умови ефективного пом’якшення води без значного підвищення її гідратної лужності та вмісту йонів алюмінію.

  Results of reagent softening of high-mineralized water with higher hardness are resulted. Efficiency of traditional reagents is defined. It is shown, that at the use of solutions of sodium aluminum hydroxide residual concentrations of ions of hardness in 3…10 times below, as compared to a lime and lye. The conditions of effective water demineralization without substantial increase of its hydrated alkalinity and level of ions of aluminum are defined.

  Переглянути
 • Особенности применения рыбозащитных устройств

  Розглянуто відомі види рибозахисних пристроїв та їхні недоліки. Запропоновано принципово нове технічне рішення – рибозахисні пристрої на базі водо-повітряної завіси.

  The existent types of fish protection devices and their failings were considered. The principally new technical solution is developed. It is the fish protection devices on a base of water-air curtain.

  Переглянути
 • Очищення води з використанням матеріалів із капілярними властивостями

  Розглянуто можливість використання капілярних матеріалів у процесах очищення стічних вод. Визначено залежність швидкості руху води в капілярі від зовнішніх умов і характеристик рідини. Одержано експериментальне підтвердження адекватності запропонованої залежності. Зроблено висновок про перспективність відділення твердої фази з використанням капілярних матеріалів.

  Possibility of use of capillary materials in sewage treatment processes is considered. Dependence of speed of movement of water in a capillary from external conditions and liquid characteristics is defined. Experimental acknowledgement of adequacy of the offered dependence is received. The conclusion about perspectives of branch of a firm phase with use of capillary materials is drawn.

  Переглянути
 • Обґрунтування застосування ультразвукової модифікування в базових технологіях одержання виробів із композицій епоксиполімерів

  Наведено аналіз проблемних ситуацій для базових технологій одержання виробів із композицій епоксиполімерів. Обґрунтовано доцільність застосування ультразвукової модифікування для енергозбереження й підвищення якості одержуваних виробів.

  The analysis of problem situations is resulted for base technologies of receipt of wares from compositions of epoxypolymers. Expedience of application of ultrasonic modification is grounded for achievement of energy saving and upgrading the got wares.

  Переглянути
 • Методика розрахунку питомого теплового потоку під час кипіння рідини за умов вільної конвекції

  Приведена методика расчета удельного теплового потока при кипении жидкости в условиях свободной конвекции, которая учитывает микрогеометрию поверхности нагрева и позволяет определять интервал отклонения рассчитанного потока с принятой вероятностью.

  The technique of calculations of specific heat flux for pool boiling is represented, which takes into account not only thermophysical properties of liquid and vapor but also characteristics of microgeometry of heating surface. Moreover it allows defining not only magnitude of a specific heat flux but also determination of a range of its deviation.

  Переглянути
 • Дослідження гідродинаміки в роторно-плівковому апараті з шарнірним кріпленням лопатей при неізотермічній течії

  Досліджено мінімальну щільність зрошення при неізотермічній течії рідини в роторно-плівковому випарнику з плівковим конденсатором. Результати узагальнено у вигляді емпіричної залежності.

  The researches of minimum rate of flow at the unisothermal flow of liquid in rotor type film apparatus are conducted. Results are generalized by empiric dependence.

  Переглянути
 • Використання лляної целюлози для виробництва колоксиліну й нітроцелюлозного лаку

  Досліджено вплив складу нітруючої суміші, температури й часу на нітрування вибіленої лляної целюлози. Показана можливість використання натронної вибіленої лляної целюлози для виробництва лакового колоксиліну й нітроалкідного лаку типу НЦ-218.

  he influence of nitration mixes content, temperatures and durations on nitration process of bleached linen cellulose is investigated. Possibility of soda bleached linen cellulose application for varnish of colloxylin and the nitroalkide varnish manufacture is shown.

  Переглянути
 • Одержання целюлози з соломи ріпаку нейтрально-сульфітним і натронним способами

  Досліджено вплив основних технологічних параметрів процесу одержання волокнистих напівфабрикатів із соломи ріпаку натронним і нейтрально-сульфітним способами делігніфікації. Визначено склад відпрацьованих розчинів. Досліджено розмелювання волокнистих напівфабрикатів із соломи ріпаку та визначено їхні фізико-механічні показники.

  The influence of basic technological parameters of the process of obtaining pulp from rape straw by soda and neutral-sulfite methods of delignification was investigated. The content of waste liquors was determined. The grinding process of pulp from rape straw was investigated and its physical and mechanical indices were determined.

  Переглянути
 • Методика расчета ультразвукового резонансного кавитатора с развитой поверхностью излучения

  Запропоновано методику розрахунку ультразвукового резонансного кавітаційного привода з розвиненою поверхнею випромінювання, побудованого на базі п’єзоелектричного перетворювача. Методика дозволяє отримати поздовжні розміри усіх елементів перетворювача та ступінчастого трансформатора швидкості.

  There are proposed methods of the design procedure of resonant ultrasonic cavitation drive with a developed surface radiation, built on the basis of a piezoelectric transducer. This technique allows obtaining longitudinal dimensions of all elements of the converter transformer and stepping velocity.

  Переглянути
 • Визначення витрати вторинної сировини при формуванні тришарових полімерних труб

  Запропоновано методику визначення витрат вторинного полімеру при екструзії тришарових труб. Наведено результати розрахунку для процесу виготовлення труби діаметром 230 мм.

  The technique of definition of the recyclable polymer consumption at three-layer pipes extrusion is offered. The calculation of process of 230 mm pipe manufacturing is resulted.

  Переглянути
 • Метод зведення до інваріантного виду кривих течії розплавів полімерів, неінваріантних відносно гідравлічного радіуса каналу

  Криві течії полімерів, необхідні при гідравлічних розрахунках полімерного устаткування, визначають методами капілярної віскозиметрії на круглих або плоскощілинних каналах. У статті пропонується метод зведення до інваріантного виду кривих течії полімерів, неінваріантних відносно гідравлічного радіуса каналу, зокрема, із метою використання віскозиметричних даних при розрахунках некруглих каналів.

  The curve currents of polymers necessary at hydraulic calculations of the polymeric equipment, define by methods of capillary viscosimetry on round or plane-split channels. In article the method of the  curves  current  polymers reduction , not invariant concerning hydraulic radius of the channel, to an invariant kind, in particular, for use possibility the viscosimetry data is offered at calculations of not round channels.

  Переглянути
 • Об использовании гидравлического радиуса для определения реологических характеристик неньютоновских жидкостей

  Поняття гідравлічного радіуса широко використовують у гідравліці для оцінки опору та розрахунку каналів некруглої форми. Але використання гідравлічного радіуса не завжди може забезпечити інваріантність реологічних характеристик відносно геометричних розмірів каналу. Метою публікації є оцінка допустимості використання гідравлічного радіуса для розрахунку течії неньютонівських рідин в каналах некруглого перерізу й визначення їхніх реологічних характеристик.

  Hydraulic radius is widely used in hydraulics for estimation of resistance and calculation of nonround-form channels. But usage of hydraulic radius not always can provide the invariance of rheological characteristics relative to geometrical dimensions of channel. The objective of this article is estimation of acceptability of use of hydraulic radius for calculation of non-Newtonian liquids flow in nonround-form channels and determination of their rheological characteristics.

  Переглянути
 • Визначення кута природного укосу для коксової теплогенеруючої пересипки печі графітації ачесона

  Розглянуто умови роботи коксової пересипки при виділенні джоулевої теплоти в технологічному процесі графітації в печі Ачесона. Показано, що для підвищення енергоефективності процесу необхідно враховувати механічний стан сипучого тіла (коксової пересипки). Для детальної оцінки механічного стану сипучого тіла експериментально визначено кут природного укосу коксової пересипки та його залежність від висоти розвантаження.

  Working conditions of coke filling are considered at allocation of Joule heat in technological process of graphitization in Acheson’s furnace. It is shown to increase the process efficiency it is necessary to take into account a mechanical condition of a granular material (coke filling). To estimate of granular materials conditions a corner of a natural slope of coke filling and its dependence on unloading height were investigated experimentally.

  Переглянути
 • Моделювання та оптимізація зв’язків у проектуванні систем централізованого керування технологічним процесом

  Наведено принципи моделювання та шляхи оптимізації зв’язків у проектуванні систем централізованого керування технологічними процесами. Матеріали можуть бути зручними для інженерних розрахунків у «ручному» режимі, а також реалізовані у вигляді програми для інших цілей, наприклад, для розрахунку координат опорних пунктів для енергозабезпечення комунальних та інших об’єктів.

  Переглянути
 • Вилучення біологічно активних речовин із рослинної сировини екстрагуванням

  В статті наведені дослідження екстрагування біологічно активних речовин зі свіжого і замороженого гарбуза, регресійні рівняння залежності вмісту сухих речовин від температури, тривалості екстрагування, ступеня подрібнення та співвідношення кількості екстрагенту до кількості сировини, що підтверджує доцільність використання екстракту в харчовій промисловості.

  In the article the resulted researches of process of extracting biologically of active matters from a fresh and frozen pumpkin, regressive equalizations of dependence of content of dry matters from a temperature, to duration of extracting, degree of growing and correlation of amount shallow, an extractant to the amount of raw material which confirms expedience of the use of extract in food industry.

  Переглянути
 • Підвищення ефективності роботи регенераторів скловарних печей

  Розглянуто можливості підвищення енергетичної ефективності регенераторів скловарних печей завдяки зміненню регламенту їхньої роботи. Доведено, що перехід режиму роботи регенераторів на укорочену тривалість циклу дозволяє заощадити до 0,5% палива без додаткових капітальних витрат.

  Possibilities of increase of power efficiency of regenerators of stoves are considered due to the change of regulation of their work. It is shown, that the translation of the mode of operations of regenerators on the shortened time of cycle allows to economize a to 0,5 % fuel without additional capital costs.

  Переглянути
 • Экспериментальные исследования натурной части установки для отмывания твердого нефтешлама

  Наведено експериментальні дослідження натурної частини установки для відмивання нафтошламу. Показано, що комбіноване застосування миючих розчинів та ежекційних апаратів дозволяє створювати надійні та високоефективні малогабаритні очисні установки.

  Переглянути
 • Модернизация оборудования cооружений биологической очистки коксохимического производства

  Наведено опис нетрадиційного обладнання біореакторів очисних споруд коксохімічного виробництва на прикладі обладнання, впровадженого на КХП ВАТ «Северсталь». Запропоновано методику розрахунку параметрів обладнання, що дозволяє здійснити його оптимальний добір. Наведено рекомендації щодо розташування обладнання в реакторі. Впроваджене обладнання значно знижує металоємність реконструкції та енерговитрати під час експлуатації.

  Переглянути
 • Управление процессом плазменной переработки твердых органических отходов

  Розглянуто технологічний процес високотемпературної пароплазмової газифікації небезпечних і шкідливих відходів. Сформульовано основні вимоги до пароплазмової установки, необхідні для забезпечення стабільності процесу переробки органічних відходів. Визначено статичні й динамічні характеристики електричної дуги, проаналізовано стійкість перехідних процесів у системі електроживлення плазмотронів, що дозволило визначити алгоритм роботи джерела електроживлення. На підставі технологічного регламенту пароплазмової переробки відходів запропоновано алгоритм керування установкою, що забезпечує досягнення оптимальних значень параметрів процесу. Розроблено SCADA-систему, що здійснює оброблення даних і керування процесами технологічної схеми пароплазмового перероблення відходів.

  Technological process of high-temperature steam plasma gasification of dangerous and harmful wastes is considered. The basic requirements to the steam plasma installation that are necessary for stability assurance of the process of organic wastes treatment are formulated. The static and dynamic characteristics of an electric arc was obtained and the analysis of transients process stability in the system of power supply plasmatron are described, that has allowed to define algorithm of the power supplies work. On the basis of the production schedules of steam plasma treatment of wastes the algorithm of control by the installation, that allow guarantee of optimum values of parameters of process is offered. The SCADA-system which is carrying out data processing and control by processes of the technological scheme of steam plasma treatment of waste is developed.

  Переглянути